Monitoring cizorodých látek v ČR

SVS ČR každoročně vypracovává Plán monitoringu cizorodých látek, který předkládá Evropské komisi.

Evropská komise vždy hodnotila monitoring cizorodých látek v ČR jako správný a účinný v souladu s příslušnými směrnicemi a rozhodnutími, včetně výsledků. Od roku 1996, kdy tento systém platí, neměla ČR žádný problém, který by ohrozil možnost obchodování s členskými zeměmi (před vstupem) ani v rámci intrakomunitárního trhu (po vstupu do EU).
Podle „Plánu monitoringu cizorodých látek na rok 2007“ se pod kontrolou Státní veterinární správy ČR vyšetřují vzorky surovin a potravin živočišného původu, přičemž letos bude možné postihnout ještě širší spektrum reziduí veterinárních léčiv či průmyslových kontaminantů ohrožujících zdraví lidí. Plán počítá letos s navýšením o zhruba milion tři sta tisíc korun. Celkem bude tedy na sledování přítomnosti nepovolených látek, reziduí a kontaminujících látek vynaloženo zhruba 26 a půl milionu korun na analýzy, které budou provádět tři státní veterinární ústavy a Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.
Za podstatné lze považovat i vyšetřování vybraných surovin a potravin na dioxiny a PCB (polychlorované bifenyly), a to na základě doporučení Komise 2006/794/ES. Minimální počet vzorků potravin živočišného původu na dioxiny a PCB byl pro ČR stanoven na 35. Tyto analýzy představují nejdražší vyšetřování.
Smyslem sledování cizorodých látek, různých reziduí a kontaminantů, je předcházet přímému ohrožení zdraví lidí. V posledních deseti až patnácti letech setrvale shledáváme pokles výskytu nebezpečných látek v potravinách živočišného původu; ve všech případech se zjištění pohybují pod povoleným limitem, ať jde o nebezpečné těžké kovy, či rezidua léčivých látek. Tuto skutečnost s uznáním konstatuje Evropská komise již deset let. Na rozdíl od některých členských zemí EU prezentuje Státní veterinární správa svůj plán i výsledky bezchybně a včas.
Podle Milana Maleny, ústředního ředitele SVS ČR je potěšitelné, že zjištění učiněná v rámci provádění Plánu potvrzují účinnost státního veterinárního dozoru, což ve svém důsledku znamená důvěryhodnost domácí produkce a bezproblémovou uplatnitelnost potravin a surovin živočišného původu na intrakomunitárním trhu.
Při této příležitosti je vhodné vždy zdůraznit, že plnou zodpovědnost za zdravotní nezávadnost potravin, v tomto případě surovin a potravin živočišného původu, vždy nese výrobce a ten, kdo je uvádí do oběhu.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *