15.09.2003 | 08:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nejen veterináři musejí přidat

Z návštěvy Davida Byrna, komisaře EU pro zdravotnictví a ochranu spotřebitele, která se uskutečnila 11. 9. 2003 vyplynulo několik zásadních skutečností. Především zdůraznil, že je důležité dodržet časový plán v přejímání evropské legislativy. Všechny normy EU, které se týkají bezpečnosti potravin, tj. lépe jejich zdravotní nezávadnosti, se budou muset týkat všech, tj. i budoucích členských zemí EU.

David Byrne zdůraznil, že všechny zpracovatelské podniky budou muset prokázat, že splnily náročná evropská pravidla, nic více a nic méně.
Státní veterinární správa ČR na tyto skutečnosti upozorňuje již dlouhou dobu, nejnověji pak od nabytí účinnosti novely veterinárního zákona, která nabyla účinnosti 1. 7. 2003, a která praví, a prováděcí vyhlášky to blíže specifikují, že zpracovatelské podniky musejí do konce letošního roku požádat své místně příslušné krajské veterinární správy o schválení.
Z hlediska splnění požadavků naší harmonizované legislativy jsou pak podniky členěny tak, jak i komisař David Byrne správně řekl: Tedy na ty, které splňují podmínky dané harmonizovanou legislativou a již vyvážejí do EU, pak na ty, které ještě nesplňují některé podmínky a požádaly o přechodné období a na ty, které nesplňují a pokud nebudou moci splnit, nepřežijí. Poté se zmínil pro upřesnění ještě o možnosti pro malé podniky, tj. s tzv. malou kapacitou, které však nelze chápat jako zvláštní další skupinu.
Pro ujasnění dodává Josef Holejšovský, ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR, že tzv. malými podniky označuje evropská legislativa závody s malou kapacitou. Ty jsou omezeny následovně. Směrnicí Rady č. 64/433 – jatky na porážení 20 velkých dobytčích jednotek týdně, bourárny na bourání 5 tun masa týdně, drůbeží porážky Směrnicí Rady EU č. 71/118 na porážení 150 000 kusů drůbeže ročně a porcovny drůbeže stejnou Směrnicí na 3 tuny týdně. Směrnice Rady č. 77/99 stanovuje limit pro výrobu masných výrobků ať už „červeného“ nebo „bílého“ masa na 7,5 tuny týdně a Směrnice Rady č. 9446 vymezuje malou kapacitu mlékáren zpracováním 2 milionů litrů mléka za rok.
Tyto všechny zmíněné závody s malou kapacitou smějí umísťovat své výrobky na místním trhu, který je v členských státech EU definován různě, zejména ve vztahu k velikosti členského státu. Při všech jednáních s Evropskou komisí byl pro ČR zmiňován místní trh, jako území celé ČR, tedy přesně tak, jak ho zmínil i komisař Byrne.
Snažit se uvažovat o vyjednání menšího území by znamenalo vědomě omezovat možnosti našich závodů s malou kapacitou.
Závody s malou kapacitou, tak jak jsou definovány výše zmíněnými směrnicemi mohou čerpat určité výjimky, které jsou v těchto směrnicích uvedeny a také promítnuty do našich vyhlášek. Pokud tyto výjimky nečerpají a naplňují požadavky veterinární legislativy na závody s velkou kapacitou, mohou i tyto závody uvádět svoje výrobky na komunitární trh. Toto bylo zřejmě smyslem vyjádření komisaře Byrna.
Pokud jde o místní speciality, nelze je zaměňovat s výrobky ze závodů s malou kapacitou. Předpokládá se, že se obvykle prodávají v oblastech, kde se vyrábějí a že se vyrábějí za pro ně specifických podmínek. Pro jejich případné uvádění na komunitární trh by pak též platilo obdobně totéž, co pro závody s malou kapacitou, tj. pokud by splňovaly všechny požadavky (kladené na zpracovatelské závody s velkou kapacitou), nebyl by důvod, proč by nemohly být též uváděny na komunitání trh.
Ještě jednu věc David Byrne zdůraznil, a to vybudování vstupního místa pro veterinární zboží v Praze Ruzyni. ČR bude odpovědná za dovážená živí zvířata a produkty ze třetích zemí do EU, protože po provedené kontrole budou tato zvířata a produkty moci dále na komunitární trh. Bylo určeno, aby Praha Ruzyně bylo jediným místem na území ČR pro kontrolu živých zvířat a veterinárních produktů pro vstup do EU. Toto vstupní místo musí fungovat do 1. 5. 2004. Tato pohraniční veterinární stanice se již buduje, a to za přispění prostředků z programu PHARE.
David Byrne se vyjádřil též k otevření další možnosti pro čerpání přechodných období pro zpracovatelské závody v tom smyslu, že byl informován, že řada podniků zvýšila v poslední době své investice a spíše se zdá, že těch podniků, které požádaly, bude ve skutečnosti méně.
K tématu přechodných období připomíná Josef Holejšovský, že nepřísluší Státní veterinární správě, aby byla tím orgánem, který by inicioval jednání nebo vedl jednání s Evropskou komisí o rozšíření seznamu závodů s přechodným obdobím. To přísluší vládě ČR prostřednictvím své stálé mise, neboť by šlo o jednání o změně přílohy Přístupové smlouvy, jejíž součástí je zmíněný seznam podniků, jimž bylo umožněno vyrovnat se v přechodném období s požadavky harmonizované legislativy. Bylo-li by rozšíření seznamu vyjednáno, bude toto Státní veterinární správa pochopitelně respektovat a bude případně nově zařazené závody dozorovat stejně, jako stávající subjekty, a to podle speciální vyhlášky, jejíž je seznam součástí. Vždyť pochopitelným zájmem Státní veterinární správy je, aby naši producenti a zpracovatelé potravin živočišného původu na společném evropském trhu uspěli.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down