Niektoré aspekty fyziológie a patológie involúcie maternice kráv

J. CHOMA Uralská 10, Košice, Slovenská republika Veterinářství 2006;56:253-257

SÚHRN
Choma J. Niektoré aspekty fyziológie a patológie involúcie maternice kráv. Veterinářství 2006;56:253-257.
Kravy patria k zvieratám so strednou dĺžkou popôrodnej involúcie maternice. Proces involúcie maternice je spôsobený hormónovými zmenami, kontrakciou maternice, enzýmovej degradácie tkaniva, fagocytózou, apoptózou a nekrózou. Najčastejšie hodnoteným kritériom ukončenia unvolúcie maternice kráv je makroskopická stabilizácia rozmerov, hoci jeho praktická aplikácia je diskutabilná. Pre opätovnú graviditu v procese involúcie je podstatná nekróza, zvliekanie a reepitelizácia povrchu karunkúl. Na proces involúcie maternice vplývajú vnútorné aj vonkajšie faktory. Sú to najmä parita, plemeno, chovateľské podmienky a peripartálne ochorenia. Okrem toho involúcia maternice v stáde kráv má individuálny charakter. Pri nenarušenom priebehu pôrodu a puerpéria je involúcia maternice ukončená v čase prvého popôrodného pripustenia po 40. dni po pôrode. Involúcia maternice kráv v praktických podmienkach je narušovaná mnohými okolnosťami, ale najmä atóniou maternice, zadržaním placenty a metritídami. Ťažšie formy zápalov maternice predlžujú proces involúcie až o tri týždne a neumožňujú skoré zaradenie kráv do reprodukcie. V praktických podmienkach chovu dojníc je potrebná účinná prevencia vzniku peripartálných ochorení a v prípade ich výskytu efektívny spôsob eliminácie.

SUMMARY
Choma J. Some aspects of physiology and pathology of uterine involution in cows. Veterinářství 2006;56:253-257.
Cows belong to the animals with middle duration of postpartal uterine involution. This process is caused by hormonal changes, uterine contraction, enzymatic degradation of tissue, phagocytosis, apoptosis and necrosis. To the most frequent criterion that is evaluated in complete uterine involution belongs macroscopic stabilisation of uterine proportion, though its practical application is controversial. For repeated pregnancy in the process of involution is essential necrosis, uncoating and reepithelization of caruncle surface. Uterine involution depends on both internal and external factors, especially parity, breed, breed conditions and peripartal diseases. Moreover, uterine involution has individual characteristics in cows´ herd. At safe course of parturition and puerperium, uterine involution is completed at the time of the first post-parturient getting, by day 40 after delivery. Involution of uterine in cows may be impaired by many circumstances in practical conditions, especially uterine atony, placental retention, and metritis. Serious forms of uterine inflammations prolong the involution process by three weeks and disable early rank of cows into reproduction. In practical conditions of dairy cows´ breeding, there is a need of effective prevention from rise of peripartal diseases and efficient route of their elimination in the case of occurrence.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *