11.07.2007 | 11:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové nařízení EU o biopotravinách

Obecný limit náhodné přítomnosti povolených GMO ve výši 0,9 procenta se vztahuje také na ekologické produkty.

Ministři zemědělství členských států EU dosáhli 12. června 2007 politické dohody o novém nařízení o ekologické produkci a označování ekologických produktů, které stanoví cíle, zásady a základní pravidla ekologické produkce a obsahuje nový trvalý režim importu a důslednější režim kontroly.
Ministři zemědělství členských států EU dosáhli 12. června politické dohody o novém nařízení o ekologické produkci a označování ekologických produktů, které přináší zjednodušení pro zemědělce i spotřebitele. Tento nový předpis stanoví cíle, zásady a základní pravidla ekologické produkce a obsahuje nový, trvalý režim dovozu a důslednější režim kontroly. Používání loga EU pro označování ekologické produkce bude povinné, ale může být doplněno logem příslušného členského státu nebo logem soukromým. V zájmu informování spotřebitelů musí být uvedeno místo původu výrobků. Logem ekologické produkce bude moci být označena pouze potravina, která je alespoň z 95 procent tvořena ekologickými složkami. Na ekologické složky bude možné upozornit i u neekologických produktů, ale pouze v seznamu složek. Používání geneticky modifikovaných organismů (GMO) bude i nadále zakázáno. Nové nařízení také výslovně stanoví, že se obecný limit náhodné přítomnosti povolených GMO ve výši 0,9 procenta vztahuje také na ekologické produkty. Seznam povolených látek pro ekologické zemědělství se nemění. Nový předpis také vytváří základ pro dodatečné stanovení pravidel pro ekologickou akvakulturu, víno, mořské řasy a kvasinky. Na základě nového nařízení budou v další fázi převzata stávající přísná prováděcí pravidla ze starého nařízení do nařízení nového.
Díky nařízení budou moci spotřebitelé snáze rozpoznat ekologické produkty v celé EU a budou si jisti tím, co přesně kupují.
Nové nařízení:
 konkretizuje cíle, zásady a pravidla ekologické produkce, přičemž umožňuje flexibilitu s ohledem na místní podmínky a stupeň rozvoje,
 zajišťuje, aby se uvedené cíle a zásady aplikovaly stejným způsobem v celé ekologické živočišné a rostlinné výrobě, akvakultuře a produkci krmiv a rovněž v produkci biopotravin,
 jasně stanoví pravidla pro GMO, zejména skutečnost, že používání produktů GMO v ekologické produkci je přísně zakázáno a že se obecný limit náhodné přítomnosti povolených GMO ve výši 0,9 procenta vztahuje také na biopotraviny,
 uzavírá mezeru, která umožňuje, že nezáměrná přítomnost GMO nad limit 0,9 procenta v současnosti nevylučuje prodej takovýchto produktů jako produktů ekologických,
 v zájmu podpory „společné koncepce“ ekologické produkce stanoví logo EU jako povinné pro domácí ekologické produkty, ale umožní, aby bylo doplněno logem příslušného členského státu nebo logem soukromým,
 nezakazuje přísnější soukromé normy,
 zajišťuje, aby jako „ekologické“ mohly být označovány pouze takové potraviny, které obsahují alespoň 95 procent ekologických složek,
 umožňuje, aby na ekologické složky bylo možné upozornit i u neekologických produktů, ale pouze v seznamu složek,
 nezahrnuje odvětví restaurací a jídelen, ale členským státům umožňuje, aby toto odvětví až do přezkumu na úrovni EU v roce 2011 regulovaly samy, posiluje kontrolní přístup založený na hodnocení rizika a zlepšuje systém kontrol
 jeho sladěním s úředním systémem kontroly potravin a krmiv EU, který se vztahuje na všechny potraviny a krmiva, ale zachová zvláštní kontroly uplatňované v ekologické produkci,
 stanoví nový, trvalý režim dovozu, který třetím zemím umožní vyvážet na trh EU za stejných či rovnocenných podmínek, jaké platí pro producenty EU,
 vyžaduje, aby bylo na produktu uvedeno místo původu, i v rámci dovezených produktů označených logem EU,
 vytváří základ pro dodatečné stanovení pravidel pro ekologickou akvakulturu, víno, mořské řasy a kvasinky,
 nemění seznam látek povolených v ekologické produkci a vyžaduje zveřejnění žádostí o povolení nových látek a existenci centralizovaného systému pro rozhodování o výjimkách,
 je východiskem pro prováděcí pravidla, která mají být převzata ze starého nařízení do nařízení nového a mezi něž patří mimo jiné seznamy látek, pravidla kontrol a další prováděcí pravidla.
V roce 2005 bylo v Evropské unii (25 členských států) přibližně 6 milionů hektarů obhospodařováno ekologicky nebo bylo v procesu přechodu na ekologickou produkci. Proti roku 2004 to představuje růst o více než 2 procenta. Ve stejném období se počet hospodářských subjektů působících v ekologické produkci zvýšil o více než 6 %. Bližší infromace najdete na
http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm (http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/807&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en).

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down