02.07.2009 | 09:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové potravinářské předpisy EU

červen 2009

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.

1. HYGIENA, BEZPEČNOST
2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 2009/422/ES, kterým se mění rozhodnutí 2003/135/ES, pokud jde o plány eradikace klasického moru prasat a nouzového očkování proti němu u divokých prasat v některých oblastech Německa (oznámeno pod číslem K(2009) 3953)
OJ L 137, 03.06.2009, s.42
Rozhodnutí 2009/423/ES, kterým se mění rozhodnutí 2008/855/ES, pokud jde o veterinární opatření pro tlumení klasického moru prasat v Německu (oznámeno pod číslem K(2009) 3965)
OJ L 138, 04.06.2009, s.5
Nařízení 478/2009/ES, kterým se mění přílohy I a III nařízení 2377/90/EHS, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o monepantel
OJ L 144, 09.06.2009, s.17
Nařízení 485/2009/ES, kterým se mění příloha II nařízení 2377/90/EHS, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o kyselinu tiludronovou a fumaran železnatý
OJ L 145, 10.06.2009, s.31
Rozhodnutí 2009/436/ES ze dne 5. května 2009, kterým se opravuje směrnice 2008/73/ES, kterou se zjednodušují postupy tvorby seznamů a zveřejňování informací ve veterinární a zootechnické oblasti
OJ L 145, 10.06.2009, s.43
Rozhodnutí 2009/437/ES, kterým se mění rozhodnutí 2007/268/ES o provádění programů dozoru nad influenzou ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků v členských státech (oznámeno pod číslem K(2009) 4228)
OJ L 145, 10.06.2009, s.45
Nařízení 498/2009/ES, kterým se mění nařízení 639/2003/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1254/1999/ES, pokud jde o požadavky na poskytování vývozních náhrad v souvislosti s řádným zacházením se živým skotem během přepravy
OJ L 150, 13.06.2009, s.3
Nařízení 469/2009/ES ze dne 6. května 2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky (kodifikované znění)
OJ L 152, 16.06.2009, s.1
Nařízení 470/2009/ES ze dne 6. května 2009, kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení 2377/90/EHS a kterým se mění směrnice 2001/82/ES a nařízení 726/2004/ES
OJ L 152, 16.06.2009, s.11
Rozhodnutí 2009/470/ES o některých výdajích ve veterinární oblasti (kodifikované znění)
OJ L 155, 18.06.2009, s.30
Rozhodnutí 2009/486/ES o nákupu antigenů viru slintavky a kulhavky
OJ L 160, 23.06.2009, s.27
Rozhodnutí 41/2009/EHP ze dne 24. dubna 2009, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 162, 25.06.2009, s.16
Rozhodnutí 42/2009/EHP ze dne 24. dubna 2009, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 162, 25.06.2009, s.19
Nařízení 555/2009/ES, kterým se mění nařízení 318/2007/ES, kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Společenství a jeho karanténní podmínky
OJ L 164, 26.06.2009, s.37
Rozhodnutí 2009/492/ES o finančním příspěvku Společenství do svěřenského fondu 911100MTF/INT/003/EHS (TFEU 970089129) pro tlumení slintavky a kulhavky mimo Společenství
OJ L 164, 26.06.2009, s.64
Rozhodnutí 2009/493/ES ze dne 25. února 2009 o režimech podpory podle pokynů Společenství o státní podpoře testů TSE, uhynulých zvířat a odpadů z jatek. Nepřijetí návrhů vhodných opatření Lucemburskem (C 13/04) (oznámeno pod číslem K(2009) 1089)
OJ L 166, 27.06.2009, s.71
Rozhodnutí 2009/494/ES o některých ochranných opatřeních souvisejících s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N1 v Chorvatsku a ve Švýcarsku (oznámeno pod číslem K(2009) 4977)
OJ L 166, 27.06.2009, s.74
Rozhodnutí 2009/495/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2009) 4994)
OJ L 166, 27.06.2009, s.77
3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 2009/438/ES, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení silice pomerančové do přílohy I směrnice 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2009) 4232)
OJ L 145, 10.06.2009, s.47
Rozhodnutí 2009/464/ES, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému přezkoumání s ohledem na možné zařazení fluopyramu do přílohy I směrnice 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2009) 4437)
OJ L 151, 16.06.2009, s.37
Směrnice 2009/70/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek difenakumu, didecyldimethylamonium-chloridu a síry
OJ L 164, 26.06.2009, s.59
4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, MONITORING
5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN
Směrnice 2009/32/ES ze dne 23. dubna 2009 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin (přepracované znění)
OJ L 141, 06.06.2009, s.3
6. KRMIVA
7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN, NUKLEÁRNÍ NEHODY
9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 506/2009/ES o zapsání názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Olej rydzowy (ZTS))
OJ L 151, 16.06.2009, s.26
Nařízení 507/2009/ES o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Abbacchio Romano (CHZO))
OJ L 151, 16.06.2009, s.27
Nařízení 510/2009/ES, kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Sabina (CHOP))
OJ L 153, 17.06.2009, s.3
Nařízení 515/2009/ES, kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pera dell’Emilia Romagna (CHZO))
OJ L 155, 18.06.2009, s.5
Nařízení 516/2009/ES o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Pagnotta del Dittaino (CHOP)]
OJ L 155, 18.06.2009, s.7
Nařízení 561/2009/ES, kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Queso Manchego (CHOP)]
OJ L 166, 27.06.2009, s.36
Směrnice 2009/74/ES, kterou se mění směrnice 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokud jde o botanické názvy rostlin, vědecké názvy ostatních organismů a některé přílohy směrnic 66/401/EHS, 66/402/EHS a 2002/57/ES s přihlédnutím k vývoji vědeckých a technických poznatků
OJ L 166, 27.06.2009, s.40
Nařízení 566/2009/ES o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Melton Mowbray Pork Pie (CHZO))
OJ L 168, 30.06.2009, s.20
Nařízení 567/2009/ES o zapsání názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Pierekaczewnik (ZTS))
OJ L 168, 30.06.2009, s.22
11. HMOTNOSTI A OBJEMY
12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
13. ZMRAZENÉ POTRAVINY
14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Rozhodnutí 2009/427/ES, kterým se zřizuje skupina odborníků pro technické poradenství v oblasti ekologické produkce
OJ L 139, 05.06.2009, s.29
Nařízení 537/2009/ES, kterým se mění nařízení 1235/2008/ES, pokud jde o seznam třetích zemí, z nichž musí určité zemědělské produkty získané ekologickou metodou produkce pocházet, aby mohly být uvedeny na trh ve Společenství
OJ L 159, 20.06.2009, s.6
15. GMO A „NOVEL FOODS“
16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 473/2009/ES, kterým se mění nařízení 1698/2005/ES o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a nařízení 1290/2005/ES o financování společné zemědělské politiky
OJ L 144, 09.06.2009, s.3
Rozhodnutí 2009/434/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/493/ES, kterým se stanoví částka podpory Společenství pro rozvoj venkova na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013, její roční rozdělení a minimální částka, která má být soustředěna v regionech způsobilých v rámci konvergenčního cíle
OJ L 144, 09.06.2009, s.25
Nařízení 482/2009/ES o změně nařízení 1974/2006/ES, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení 1698/2005/ES o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), a nařízení 883/2006/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady 1290/2005/ES, pokud jde o vedení účtů platebních agentur, výkazy výdajů a příjmů a podmínky následné úhrady výdajů v rámci EZZF a EZFRV
OJ L 145, 10.06.2009, s.17
Nařízení 491/2009/ES, kterým se mění nařízení 1234/2007/ES, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“)
OJ L 154, 17.06.2009, s.1
Rozhodnutí 2009/477/ES ze dne 28. května 2009 o zveřejnění konsolidované Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR), podepsané dne 14. listopadu 1975, v platném znění
OJ L 165, 26.06.2009, s.1
17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Nařízení 539/2009/ES, kterým se mění nařízení 810/2008/ES o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso a nařízení 748/2008/ES o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazených hovězích okruží kódu KN 02062991
OJ L 160, 23.6.2009, s.3
18. DRŮBEŽÍ MASO A VEJCE
Nařízení 504/2009/ES, kterým se mění nařízení 546/2003/ES o některých sděleních údajů týkajících se používání nařízení 2771/75/EHS, 2777/75/EHS a 2783/75/EHS v odvětví vajec a drůbežího masa
OJ L 151, 16.06.2009, s.22
Nařízení 508/2009/ES, kterým se mění nařízení 543/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1234/2007/ES, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso
OJ L 151, 16.06.2009, s.28
19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení 492/2009/ES, kterým se zrušuje 14 obsoletních nařízení v oblasti společné rybářské politiky
OJ L 149, 12.06.2009, s.1
Rozhodnutí 2009/447/ES, kterým se zrušuje směrnice 83/515/EHS a 11 zastaralých rozhodnutí v oblasti společné rybářské politiky
OJ L 149, 12.06.2009, s.62
Nařízení 517/2009/ES, kterým se mění nařízení 43/2009/ES, pokud jde o omezení odlovu smáčkovitých v oblasti ICES IIIa a ve vodách ES oblastí ICES IIa a IV
OJ L 155, 18.06.2009, s.9
Rozhodnutí 2009/471/ES, kterým se mění rozhodnutí 2008/603/ES, 2008/691/ES a 2008/751/ES, pokud jde o prodloužení dočasných odchylek od pravidel původu stanovených v příloze II nařízení 1528/2007/ES s ohledem na zvláštní situaci Mauricia, Seychel a Madagaskaru, pokud jde o tuňáka a hřbety z tuňáka (oznámeno pod číslem K(2009) 4543)
OJ L 155, 18.06.2009, s.46
Rozhodnutí 2009/473/ES o uzavření dohody ve formě výměny dopisů o prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Guinejskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu
OJ L 156, 19.06.2009, s.31
20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Nařízení 548/2009/ES o změně nařízení 760/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1234/2007/ES, pokud jde o povolení používat kasein a kaseináty při výrobě sýrů
OJ L 162, 25.06.2009, s.3
Nařízení 549/2009/ES, kterým se mění nařízení 214/2001/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1255/1999/ES, pokud jde o intervenční opatření na trhu se sušeným odstředěným mlékem
OJ L 162, 25.06.2009, s.5
21. JEDLÉ OLEJE
Nařízení 542/2009/ES, kterým se zahajuje nabídkové řízení na podporu soukromého skladování olivového oleje
OJ L 161, 24.06.2009, s.3
22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 543/2009/ES o statistice plodin a o zrušení nařízení 837/90/EHS a 959/93/EHS
OJ L 167, 29.06.2009, s.1
23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 459/2009/ES, kterým se mění nařízení 1249/96/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1766/92/ES, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin
OJ L 139, 05.06.2009, s.3
Nařízení 553/2009/ES o zahájení zvláštního nabídkového řízení na další prodej kukuřice ze sklizní předcházejících sklizni hospodářského roku 2007/08 ze zásob maďarské intervenční agentury na trhu Společenství
OJ L 164, 26.06.2009, s.32
24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Nařízení 505/2009/ES, kterým se pro dodací období 2008/2009 a dodací období začínající dnem 1. července 2009 upravuje množství povinných dodávek třtinového cukru k dovozu podle protokolu AKT a dohody s Indií
OJ L 151, 16.06.2009, s.23
25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY
26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA
Směrnice 2008/54/ES o využívání a prodeji přírodních minerálních vod (Přepracované znění)
OJ L 164, 26.06.2009, s.45
27. LIHOVINY
28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Nařízení 554/2009/ES, kterým se mění nařízení 2597/2001/ES, pokud jde o celní kvóty pro některá vína pocházející z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie
OJ L 164, 26.06.2009, s.35
29. KOSMETIKA
30. TABÁKOVÉ VÝROBKY

Plné texty uvedených předpisů jsou uvedeny na stránkách Úředního věstníku ES.
http://eur-lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2009&month=6

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down