10.05.2010 | 08:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové potravinářské předpisy EU

duben 2010

1. HYGIENA, BEZPEČNOST
Rozhodnutí 2010/230/ES o financování pracovního programu pro rok 2010, který se týká školení v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv, zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, v rámci programu „Zlepšení školení pro zvýšení bezpečnosti potravin“
OJ L 104, 24.04.2010, s.60
Nařízení 365/2010/ES, kterým se mění nařízení 2073/2005/ES o mikrobiologických kritériích pro potraviny, pokud jde o Enterobacteriaceae v pasterizovaném mléce a v dalších pasterizovaných tekutých mléčných výrobcích a o Listeria monocytogenes v potravinářské soli
OJ L 107, 29.04.2010, s.9

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 2010/211/ES, kterým se mění rozhodnutí 2008/855/ES, pokud jde o veterinární opatření pro tlumení klasického moru prasat v Německu (oznámeno pod číslem K(2010) 2061)
OJ L 89, 09.04.2010, s.25
Rozhodnutí 2010/218/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Rumunsku (oznámeno pod číslem K(2010) 2348)
OJ L 97, 17.04.2010, s.14
Rozhodnutí 2010/221/ES, kterým se schvalují vnitrostátní opatření pro omezení dopadu některých nákaz živočichů pocházejících z akvakultury a volně žijících vodních živočichů podle článku 43 směrnice Rady 2006/88/ES (oznámeno pod číslem K(2010) 1850)
OJ L 98, 20.04.2010, s.7
Rozhodnutí 1/2010/EHP ze dne 29. ledna 2010, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 101, 22.04.2010, s.1
Rozhodnutí 2/2010/EHP ze dne 29. ledna 2010, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
OJ L 101, 22.04.2010, s.7
Rozhodnutí 3/2010/EHP ze dne 29. ledna 2010, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 101, 22.04.2010, s.9

3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 2010/206/ES, kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro novou účinnou látku FEN 560 (oznámeno pod číslem K(2010) 1974)
OJ L 88, 08.04.2010, s.21
Nařízení 304/2010/ES, kterým se mění příloha II nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro 2-fenylfenol v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 94, 15.04.2010, s.1
Směrnice 2010/27/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky triflumizolu
OJ L 104, 24.04.2010, s.54
Směrnice 2010/28/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky metalaxylu
OJ L 104, 24.04.2010, s.57
Směrnice 2010/29/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky flonikamidu (IKI-220)
OJ L 106, 28.04.2010, s.9

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, MONITORING

5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Nařízení 277/2010/ES o povolení 6-fytázy jako doplňkové látky pro výkrm a odchov drůbeže jiné než výkrm krůt, pro nosnice a pro prasata jiná než prasnice (držitel povolení Roal Oy)
OJ L 86, 01.04.2010, s.13
Nařízení 327/2010/ES o povolení nového užití 3-fytázy jako doplňkové látky pro všechny druhy drobného ptactva s výjimkou kachen a pro okrasné ptactvo (držitel povolení společnost BASF SE)
OJ L 100, 22.04.2010, s.3
Nařízení 333/2010/ES o povolení nového užití přípravku Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) jako doplňkové látky pro odstavená selata (držitel povolení společnost Calpis Co. Ltd. Japan, v Evropské unii zastoupená společností Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office)
OJ L 102, 23.04.2010, s.19
Nařízení 334/2010/ES, kterým se mění nařízení 721/2008/ES, pokud jde o složení doplňkové látky
OJ L 102, 23.04.2010, s.21
Nařízení 335/2010/ES o povolení chelátu zinku hydroxy analogu methioninu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 102, 23.04.2010, s.22
Nařízení 348/2010/ES o povolení L-isoleucinu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 104, 24.04.2010, s.29
Nařízení 349/2010/ES o povolení měďnatého chelátu hydroxyanalogu methioninu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 104, 24.04.2010, s.31
Nařízení 350/2010/ES o povolení chelátu manganu hydroxy analogu methioninu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 104, 24.04.2010, s.34

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN, NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Rozhodnutí 2010/229/ES o italském návrhu výnosu, kterým se stanoví pravidla pro označování trvanlivého mléka, mléka UHT, mléka ošetřeného mikrofiltrací a pasterizovaného a mléka pasterizovaného při vysoké teplotě a rovněž mléčných výrobků (oznámeno pod číslem K(2010) 2436)
OJ L 102, 23.04.2010, s.52

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A „NOVEL FOODS“
Rozhodnutí 2010/228/ES, kterým se povoluje uvedení protlaku a koncentrátu z ovoce Morinda citrifolia na trh jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES (oznámeno pod číslem K(2010) 2397)
OJ L 102, 23.04.2010, s.49

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 278/2010/ES, kterým se mění nařízení 1276/2008/ES o sledování vývozů zemědělských produktů, pro které jsou poskytovány náhrady nebo jiné částky, prováděném prostřednictvím fyzických kontrol a nařízení 612/2009/ES, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty
OJ L 86, 01.04.2010, s.15
Nařízení 291/2010/ES, kterým se opravují nařízení 437/2009/ES, 438/2009/ES a 1064/2009/ES, co se týče režimu konečného použití pro dovoz některých zemědělských produktů v rámci celních kvót
OJ L 88, 08.04.2010, s.9
Nařízení 326/2010/ES o změně nařízení 3846/87/ES, kterým se zavádí nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady
OJ L 100, 22.04.2010, s.1
Nařízení 328/2010/ES, kterým se mění nařízení 341/2007/ES o otevření a správě celních kvót a zavedení režimu dovozních licencí a osvědčení o původu pro česnek a některé jiné zemědělské produkty dovážené ze třetích zemí
OJ L 100, 22.04.2010, s.5
Nařízení 360/2010/ES, kterým se mění přílohy IV a VIII nařízení 73/2009/ES, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor pro zemědělce v rámci společné zemědělské politiky
OJ L 106, 28.04.2010, s.1
Rozhodnutí 2010/240/ES ze dne 9. října 2009 o podpisu a uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Egyptskou arabskou republikou o vzájemných liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty, zpracované zemědělské produkty, ryby a produkty rybolovu, o nahrazení protokolů 1 a 2 a jejich příloh a o změnách Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé
OJ L 106, 28.04.2010, s.39

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ MASO A VEJCE

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Rozhodnutí 2010/210/ES, kterým se mění rozhodnutí 2009/296/ES, kterým se stanoví zvláštní kontrolní a inspekční program týkající se obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a ve Středozemním moři (oznámeno pod číslem K(2010) 2060)
OJ L 89, 09.04.2010, s.20
Rozhodnutí 2010/219/ES, kterým se zrušuje rozhodnutí 2006/236/ES o zvláštních podmínkách, kterými se upravují produkty rybolovu dovezené z Indonésie a určené k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem K(2010) 2354)
OJ L 97, 17.04.2010, s.16
Rozhodnutí 2010/220/ES o mimořádných opatřeních vztahujících se na zásilky produktů akvakultury dovezené z Indonésie a určené k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem K(2010) 2358)
OJ L 97, 17.04.2010, s.17
Rozhodnutí 2010/221/ES, kterým se schvalují vnitrostátní opatření pro omezení dopadu některých nákaz živočichů pocházejících z akvakultury a volně žijících vodních živočichů podle článku 43 směrnice Rady 2006/88/ES (oznámeno pod číslem K(2010) 1850)
OJ L 98, 20.04.2010, s.7
Nařízení 346/2010/ES, kterým se mění nařízení 1251/2008/ES, pokud jde o požadavky na uvádění na trh a dovoz v případě zásilek živočichů pocházejících z akvakultury určených pro členské státy nebo jejich části, kde existují vnitrostátní opatření schválená rozhodnutím 2010/221/ES
OJ L 104, 24.04.2010, s.1

20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Rozhodnutí 2010/229/ES o italském návrhu výnosu, kterým se stanoví pravidla pro označování trvanlivého mléka, mléka UHT, mléka ošetřeného mikrofiltrací a pasterizovaného a mléka pasterizovaného při vysoké teplotě a rovněž mléčných výrobků (oznámeno pod číslem K(2010) 2436)
OJ L 102, 23.04.2010, s.52

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 331/2010/ES, kterým se mění nařízení 1580/2007/ES o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na okurky a třešně, s výjimkou višní
OJ L 102, 23.04.2010, s.8
Rozhodnutí 2010/228/ES, kterým se povoluje uvedení protlaku a koncentrátu z ovoce Morinda citrifolia na trh jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES (oznámeno pod číslem K(2010) 2397)
OJ L 102, 23.04.2010, s.49

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 286/2010/ES, kterým se mění nařízení 88/2007/ES, pokud jde o sdělování statistických údajů týkajících se množství těstovin
OJ L 87, 07.04.2010, s.21

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

29. KOSMETIKA

30. TABÁKOVÉ VÝROBKY

Úřední věstník ES, 1. - 30. dubna 2010

Plné texty uvedených předpisů najdete na stránkách Úředního věstníku ES:
http://eur-lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2010&month=4

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down