10.11.2010 | 09:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové potravinářské předpisy EU

říjen 2010

1. HYGIENA, BEZPEČNOST
Rozhodnutí 2010/651/ES, kterým se mění rozhodnutí 2010/89/EU, pokud jde o seznam některých zařízení na maso, produkty rybolovu a vaječné výrobky a chladíren v Rumunsku, na něž se vztahují přechodná opatření týkající se uplatňování některých strukturálních požadavků (oznámeno pod číslem K(2010) 7269)
OJ L 282, 28.10.2010, s.39
Rozhodnutí 2010/653/ES, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2009/861/ES o přechodných opatřeních podle nařízení 853/2004/ES týkajících se zpracovávání nevyhovujícího syrového mléka v určitých zařízeních na zpracování mléka v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2010) 7153)
OJ L 283, 29.10.2010, s.28
Rozhodnutí 2010/654/ES, kterým se mění rozhodnutí 2009/852/ES, pokud jde o seznam určitých zařízení na zpracování mléka, na která se vztahují určitá přechodná opatření (oznámeno pod číslem K(2010) 7258)
OJ L 283, 29.10.2010, s.34

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Nařízení 890/2010/ES, kterým se mění příloha nařízení 37/2010/ES o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku derquantel
OJ L 266, 09.10.2010, s.1
Rozhodnutí 2010/611/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/241/ES, pokud jde o dovoz guana z Madagaskaru (oznámeno pod číslem K(2010) 6798)
OJ L 266, 09.10.2010, s.62
Nařízení 914/2010/ES, kterým se mění příloha nařízení 37/2010/ES o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku salicylan sodný
OJ L 269, 13.10.2010, s.5
Rozhodnutí 2010/617/ES, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v Traces (oznámeno pod číslem K(2010) 7009)
OJ L 271, 15.10.2010, s.8
Rozhodnutí 81/2010/EHP ze dne 2. července 2010, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 277, 21.10.2010, s.34
Nařízení 955/2010/ES, kterým se mění nařízení 798/2008/ES, pokud jde o používání očkovacích látek proti newcastleské chorobě
OJ L 279, 23.10.2010, s.3
Nařízení 956/2010/ES, kterým se mění příloha X nařízení 999/2001/ES, pokud jde o seznam rychlých testů
OJ L 279, 23.10.2010, s.10
Rozhodnutí 2010/633/ES, kterým se mění rozhodnutí 93/152/EHS, kterým se stanoví kritéria pro očkovací látky proti newcastleské chorobě používané v rámci programů rutinního očkování (oznámeno pod číslem K(2010) 7109)
OJ L 279, 23.10.2010, s.33
Rozhodnutí 2010/657/ES o financování nouzových opatření v souvislosti se vzteklinou v severovýchodní Itálii (oznámeno pod číslem K(2010) 7379)
OJ L 285, 30.10.2010, s.33

3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU
Nařízení 878/2010/ES, kterým se mění příloha I nařízení 669/2009/ES, kterým se provádí nařízení 882/2004/ES, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu
OJ L 264, 07.10.2010, s.1
Směrnice 2010/70/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS, pokud jde o datum konce platnosti zařazení účinné látky karbendazim do přílohy I
OJ L 283, 29.10.2010, s.27

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, MONITORING
Nařízení 893/2010/ES, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro acechinocyl, bentazon, cyfluthrin, fenamidon, fenazaquin, flonicamid, flutriafol, imidakloprid, ioxynil, karbendazim, metconazol, prothiokonazol, tebufenozid a thiofanat-methyl v některých produktech nebo na jejich povrchu
OJ L 266, 09.10.2010, s.10
Nařízení 915/2010/ES o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2011, 2012 a 2013 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů
OJ L 269, 13.10.2010, s.8

5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN
Směrnice 2010/67/ES, kterou se mění směrnice 2008/84/ES, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu potravinářských přídatných látek jiných než barviva a náhradní sladidla
OJ L 277, 21.10.2010, s.17
Směrnice 2010/69/ES, kterou se mění přílohy směrnice 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla
OJ L 279, 23.10.2010, s.22

6. KRMIVA
Nařízení 874/2010/ES o povolení lasalocidu sodného A jako doplňkové látky pro krůty do stáří 16 týdnů (držitel povolení Alpharma (Belgie) BVBA) a o změně nařízení 2430/1999/ES
OJ L 263, 06.10.2010, s.1
Nařízení 875/2010/ES o povolení doplňkové látky v krmivech na dobu deseti let
OJ L 263, 06.10.2010, s.4
Nařízení 878/2010/ES, kterým se mění příloha I nařízení 669/2009/ES, kterým se provádí nařízení 882/2004/ES, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu
OJ L 264, 07.10.2010, s.1
Nařízení 879/2010/ES, kterým se mění nařízení 554/2008/ES, pokud jde o minimální obsah 6-fytázy (Quantum Phytase) jako doplňkové látky v krmivech pro nosnice
OJ L 264, 07.10.2010, s.7
Nařízení 883/2010/ES o povolení nového užití přípravku Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 jako doplňkové látky pro odchov telat (držitel povolení Société industrielle Lesaffre)
OJ L 265, 08.10.2010, s.1
Nařízení 884/2010/ES, kterým se mění nařízení 1464/2004/ES, pokud jde o ochrannou lhůtu doplňkové látky „Monteban“, která patří do skupiny kokcidiostatik a jiných léčebných látek
OJ L 265, 08.10.2010, s.4
Nařízení 885/2010/ES o povolení přípravku z narasinu a nikarbazinu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení společnost Eli Lilly and Company Ltd) a o změně nařízení 2430/1999/ES
OJ L 265, 08.10.2010, s.5
Nařízení 891/2010/ES o povolení nového použití 6-fytázy jako doplňkové látky pro krůty (držitel povolení Roal Oy)
OJ L 266, 09.10.2010, s.4
Nařízení 892/2010/ES o statusu určitých produktů, pokud jde o doplňkové látky v oblasti působnosti nařízení 1831/2003/ES
OJ L 266, 09.10.2010, s.6
Nařízení 893/2010/ES, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro acechinocyl, bentazon, cyfluthrin, fenamidon, fenazaquin, flonicamid, flutriafol, imidakloprid, ioxynil, karbendazim, metconazol, prothiokonazol, tebufenozid a thiofanat-methyl v některých produktech nebo na jejich povrchu
OJ L 266, 09.10.2010, s.10
Nařízení 939/2010/ES, kterým se mění příloha IV nařízení 767/2009/ES týkající se povolených tolerancí pro označování složení krmných surovin nebo krmných směsí podle čl. 11 odst. 5
OJ L 277, 21.10.2010, s.4

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN, NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 930/2010/ES o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Ovčí salašnícky údený syr (ZTS))
OJ L 273, 19.10.2010, s.5
Nařízení 957/2010/ES o schválení a zamítnutí schválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí
OJ L 279, 23.10.2010, s.13
Nařízení 958/2010/ES o zamítnutí schválení zdravotního tvrzení při označování potravin jiného, než je tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí
OJ L 279, 23.10.2010, s.18

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A „NOVEL FOODS“

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 945/2010/ES, kterým se přijímá plán přidělující členským státům zdroje vyčleněné na rozpočtový rok 2011 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob v EU a stanoví odchylky od některých ustanovení nařízení 807/2010/ES
OJ L 278, 22.10.2010, s.1

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Rozhodnutí 2010/642/ES, kterým se povoluje metoda klasifikace jatečně upravených těl prasat v Řecku (oznámeno pod číslem K(2010) 7230)
OJ L 280, 26.10.2010, s.60

18. DRŮBEŽÍ MASO A VEJCE
Nařízení 925/2010/ES, kterým se mění rozhodnutí 2007/777/ES a nařízení 798/2008/ES, pokud jde o tranzit drůbežího masa a drůbežích masných výrobků z Ruska přes území Unie
OJ L 272, 16.10.2010, s.1

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Rozhodnutí 2010/602/ES, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2006/766/ES, pokud jde o položku týkající se Srbska v seznamu třetích zemí a území, ze kterých je povolen dovoz produktů rybolovu určených k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem K(2010) 6748)
OJ L 264, 07.10.2010, s.17
Nařízení 894/2010/ES, kterým se mění nařízení 815/2008/ES o odchylce od nařízení 2454/93/ES, pokud jde o definici pojmu „původní produkty“ používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Kapverdských ostrovů v případě některých produktů rybolovu vyvážených z této země do Společenství
OJ L 266, 09.10.2010, s.10
Rozhodnutí 2010/630/ES o finančním příspěvku Unie na národní programy Francie, Nizozemska, Švédska a Spojeného království v roce 2010 pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu (oznámeno pod číslem K(2010) 6744)
OJ L 278, 22.10.2010, s.30
Rozhodnutí 2010/641/ES, kterým se mění rozhodnutí 2008/866/ES, pokud jde o dobu jeho použití (oznámeno pod číslem K(2010) 7183)
OJ L 280, 26.10.2010, s.59
Nařízení 980/2010/ES, kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblastech VIIIa a VIIIb plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
OJ L 285, 30.10.2010, s.21

20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Nařízení 967/2010/ES, kterým se ukončuje prodej stanovený nařízením 446/2010/ES o zahájení prodeje másla prostřednictvím nabídkového řízení
OJ L 282, 28.10.2010, s.33
Rozhodnutí 2010/653/ES, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2009/861/ES o přechodných opatřeních podle nařízení 853/2004/ES týkajících se zpracovávání nevyhovujícího syrového mléka v určitých zařízeních na zpracování mléka v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2010) 7153)
OJ L 283, 29.10.2010, s.28
Rozhodnutí 2010/654/ES, kterým se mění rozhodnutí 2009/852/ES, pokud jde o seznam určitých zařízení na zpracování mléka, na která se vztahují určitá přechodná opatření (oznámeno pod číslem K(2010) 7258)
OJ L 283, 29.10.2010, s.34

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 905/2010/ES, kterým se mění nařízení 1580/2007/ES, pokud jde o spouštěcí hodnoty pro dodatečná cla na okurky, artyčoky, klementinky, mandarinky a pomeranče
OJ L 268, 12.10.2010, s.19

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Rozhodnutí 2010/618/ES o částkách převedených z vnitrostátních programů podpory v odvětví vína do režimu jednotné platby podle nařízení 1234/2007/ES (oznámeno pod číslem K(2010) 7042)
OJ L 271, 15.10.2010, s.18

29. KOSMETIKA

30. TABÁKOVÉ VÝROBKY
Úřední věstník ES, 1. až 31.10. 2010

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku ES.
http://eur-lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2010&month=10

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down