10.09.2010 | 11:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové potravinářské předpisy EU

srpen 2010

1. HYGIENA, BEZPEČNOST

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 2010/433/ES, kterým se mění rozhodnutí 2004/558/ES o realizaci směrnice 64/432/EHS ohledně dalších záruk pro obchod s hovězím dobytkem v rámci Unie v souvislosti s infekční rhinotracheitidou hovězího dobytka (oznámeno pod číslem K(2010) 5352)
OJ L 205, 06.08.2010, s.7
Rozhodnutí 2010/434/ES, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2008/185/ES, pokud jde o zařazení Slovinska na seznam členských států prostých Aujeszkyho choroby a Polska a oblastí Španělska na seznam členských států, ve kterých byl zaveden schválený vnitrostátní program na tlumení Aujeszkyho choroby (oznámeno pod číslem K(2010) 5358)
OJ L 208, 07.08.2010, s.5
Rozhodnutí 2010/435/ES, kterým se mění příloha XI směrnice Rady 2003/85/ES, pokud jde o seznam laboratoří oprávněných pracovat s živým virem SLAK (oznámeno pod číslem K(2010) 5420)
OJ L 209, 10.08.2010, s.18
Rozhodnutí 2010/435/ES, kterým se provádí rozhodnutí Rady 2000/258/ES, pokud jde o testy odborné způsobilosti, které slouží k zachování schválení laboratoří pro provádění sérologických testů za účelem sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině (oznámeno pod číslem K(2010) 5421)
OJ L 209, 10.08.2010, s.19
Rozhodnutí 2010/470/ES, kterým se stanoví vzorová veterinární osvědčení pro obchod uvnitř Unie se spermatem, vajíčky a embryi koňovitých, ovcí a koz a vajíčky a embryi prasat (oznámeno pod číslem K(2010) 5779)
OJ L 228, 31.08.2010, s.15
Rozhodnutí 2010/472/ES o dovozu spermatu, vajíček a embryí ovcí a koz do Unie (oznámeno pod číslem K(2010) 5780)
OJ L 228, 31.08.2010, s.74

3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 2010/455/ES, kterým se mění rozhodnutí 2008/934/ES a 2008/941/ES, pokud jde o datum, do kterého mohou povolení zůstat v platnosti, a o dobu odkladu v případech, kdy oznamovatel podal žádost podle zkráceného postupu podle nařízení 33/2008/ES (oznámeno pod číslem K(2010) 5536)
OJ L 216, 17.08.2010, s.19
Nařízení 741/2010/ES, kterým se mění nařízení 1490/2002/ES a 2229/2004/ES, pokud jde o datum, do kterého mohou povolení zůstat v platnosti v případech, kdy oznamovatel podal žádost podle zkráceného postupu podle nařízení 33/2008/ES
OJ L 217, 18.08.2010, s.2
Rozhodnutí 2010/457/ES, kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro nové účinné látky Candida oleophila kmen O, jodid draselný a thiokyanatan draselný (oznámeno pod číslem K(2010) 5662)
OJ L 218, 19.08.2010, s.24
Směrnice 2010/54/ES, kterou se mění příloha I směrnice 91/414/EHS za účelem obnovení zařazení azimsulfuronu jako účinné látky
OJ L 220, 21.08.2010, s.63
Směrnice 2010/55/ES, kterou se mění příloha I směrnice 91/414/EHS za účelem obnovení zařazení azoxystrobinu jako účinné látky
OJ L 220, 21.08.2010, s.67
Směrnice 2010/56/ES, kterou se mění příloha I směrnice 91/414/EHS za účelem obnovení zařazení prohexadionu jako účinné látky
OJ L 220, 21.08.2010, s.71
Směrnice 2010/58/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS, pokud jde o rozšíření použití účinné látky iprodion
OJ L 221, 24.08.2010, s.12
Rozhodnutí 2010/466/ES, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení penthiopyradu do přílohy I směrnice 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2010) 5556)
OJ L 224, 26.08.2010, s.6
Směrnice 2010/57/ES, kterou se mění příloha I směrnice 91/414/EHS za účelem obnovení zařazení imazalilu jako účinné látky
OJ L 225, 27.08.2010, s.5
Rozhodnutí 2010/467/ES, kterým se mění rozhodnutí 2007/365/ES, pokud jde o náchylné rostliny a opatření, která mají být přijata v případě zjištění výskytu organismu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (oznámeno pod číslem K(2010) 5640)
OJ L 226, 28.08.2010, s.42
Rozhodnutí 2010/468/ES o dočasném uvádění na trh odrůd Avena strigosa Schreb. nezapsaných ve Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin nebo v katalozích odrůd vedených členskými státy (oznámeno pod číslem K(2010) 5835)
OJ L 226, 28.08.2010, s.46

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, MONITORING
Nařízení 750/2010/ES ze dne 7. července 2010, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro některé pesticidy v některých produktech nebo na jejich povrchu
OJ L 220, 21.08.2010, s.1
Nařízení 758/2010/ES, kterým se mění příloha nařízení 37/2010/ES o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku valnemulin
OJ L 223, 25.08.2010, s.37
Nařízení 759/2010/ES, kterým se mění příloha nařízení 37/2010/ES o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku tildipirosin
OJ L 223, 25.08.2010, s.39
Nařízení 761/2010/ES, kterým se mění příloha nařízení 37/2010/ES o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku methylprednisolon
OJ L 224, 26.08.2010, s.1
Nařízení 765/2010/ES, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlorothalonil, klothianidin, difenoconazole, fenhexamid, flubendiamid, nikotin, spirotetramat, thiakloprid a thiametoxam v některých produktech nebo na jejich povrchu
OJ L 226, 28.08.2010, s.1

5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN
Směrnice 2010/59/ES o změně směrnice 2009/32/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin
OJ L 225, 27.08.2010, s.10

6. KRMIVA
Směrnice 2010/60/ES, kterou se stanovují některé odchylky pro uvádění směsí osiv pícnin určených k uchování přirozeného životního prostředí na trh
OJ L 228, 31.08.2010, s.10

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN, NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 702/2010/ES o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Olomoucké tvarůžky (CHZO))
OJ L 203, 05.08.2010, s.11

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A „NOVEL FOODS“
Rozhodnutí 2010/428/ES o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem K(2010) 5138)
OJ L 201, 03.08.2010, s.41
Rozhodnutí 2010/429/ES o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 88017 x MON 810 (MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem K(2010) 5139)
OJ L 201, 03.08.2010, s.46
Rozhodnutí 2010/432/ES o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 1507x59122 (DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem K(2010) 5131)
OJ L 202, 04.08.2010, s.11

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí 2010/454/ES o stanovení přebytečných zásob zemědělských produktů jiných než cukr a o finančních důsledcích odstranění těchto zásob v souvislosti s přistoupením Bulharska a Rumunska (oznámeno pod číslem K(2010) 5524)
OJ L 213, 13.08.2010, s.51
Nařízení 730/2010/ES o opravě nařízení 1120/2009/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle hlavy III nařízení 73/2009/ES, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
OJ L 214, 14.08.2010, s.1
Nařízení 742/2010/ES o změně nařízení 1272/2009/ES, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k nařízení 1234/2007/ES, pokud jde o nákup a prodej zemědělských produktů v rámci veřejné intervence
OJ L 217, 18.08.2010, s.4
Nařízení 745/2010/ES, kterým se pro rok 2010 stanoví rozpočtové stropy použitelné na některé režimy přímých podpor stanovené nařízením 73/2009/ES
OJ L 218, 19.08.2010, s.9

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ MASO A VEJCE

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení 712/2010/ES, kterým se mění nařízení 53/2010/ES, pokud jde o některá rybolovná práva, a nařízení 754/2009/ES
OJ L 209, 10.08.2010, s.1
Nařízení 724/2010/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro ukončení rybolovu v reálném čase v určitých oblastech Severního moře a Skagerraku
OJ L 213, 13.08.2010, s.1
Nařízení 725/2010/ES, kterým se podle čl. 4 odst. 2 nařízení 847/96/2010 k rybolovným kvótám na rok 2010 přičítá určité množství převedené v roce 2009
OJ L 213, 13.08.2010, s.6
Nařízení 737/2010/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1007/2009/ES o obchodování s produkty z tuleňů
OJ L 216, 17.08.2010, s.1

20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Nařízení 703/2010/ES, kterým se mění nařízení 828/2009/ES, kterým se pro hospodářské roky 2009/10 až 2014/15 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz a rafinaci produktů v odvětví cukru čísla 1701 celního sazebníku v rámci preferenčních dohod
OJ L 203, 05.08.2010, s.14
Nařízení 707/2010/ES, kterým se mění nařízení 891/2009/ES o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru
OJ L 205, 06.08.2010, s.3
Nařízení 726/2010/ES, kterým se mění nařízení 917/2004/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 797/2004/ES o opatřeních ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh
OJ L 213, 13.08.2010, s.29

25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

29. KOSMETIKA

30. TABÁKOVÉ VÝROBKY

Úřední věstník ES, 1. - 31. 8. 2010

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down