29.07.2010 | 10:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové potravinářské předpisy EU

červen 2010

1. HYGIENA, BEZPEČNOST
Nařízení 558/2010/ES o změně přílohy III nařízení 853/2004/ES, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu
OJ L 159, 25.06.2010, s.18

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 477/2010/EU ze dne 19. května 2010, kterým se zrušuje rozhodnutí 79/542/EHS, kterým se stanoví seznam třetích zemí nebo částí třetích zemí a kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz některých živých zvířat a jejich čerstvého masa do Společenství
OJ L 135, 02.06.2010, s.1
Rozhodnutí 17/2010/EHP ze dne 1. března 2010, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
OJ L 143, 10.06.2010, s.1
Rozhodnutí 18/2010/EHP ze dne 1. března 2010, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
OJ L 143, 10.06.2010, s.4
Rozhodnutí 19/2010/EHP ze dne 12. března 2010, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 143, 10.06.2010, s.8
Rozhodnutí 20/2010/EHP ze dne 12. března 2010, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 143, 10.06.2010, s.10
Rozhodnutí 21/2010/EHP ze dne 12. března 2010, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 143, 10.06.2010, s.11
Rozhodnutí 22/2010/EHP ze dne 12. března 2010, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 143, 10.06.2010, s.13
Rozhodnutí 2010/346/ES o ochranných opatřeních ohledně nakažlivé chudokrevnosti koní v Rumunsku (oznámeno pod číslem K(2010) 3767)
OJ L 155, 22.06.2010, s.48
Rozhodnutí 2010/354/ES, kterým se mění rozhodnutí 2008/855/ES, pokud jde o veterinární opatření pro tlumení klasického moru prasat u divokých prasat (oznámeno pod číslem K(2010) 4170)
OJ L 160, 26.06.2010, s.28

3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU
Směrnice 2010/34/ES, kterou se mění příloha I směrnice 91/414/EHS, pokud jde o rozšíření použití účinné látky penkonazolu
OJ L 134, 01.06.2010, s.73
Směrnice 2010/38/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky sulfurylfluoridu
OJ L 154, 19.06.2010, s.21
Směrnice 2010/39/ES, kterou se mění příloha I směrnice 91/414/ES, pokud jde o zvláštní ustanovení týkající se účinných látek klofentezinu, diflubenzuronu, lenacilu, oxadiazonu, pikloramu a pyriproxyfenu
OJ L 156, 23.06.2010, s.7
Rozhodnutí 2010/353/ES, kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro nové účinné látky amisulbrom, chlorantraniliprol, meptyldinokap a pinoxaden (oznámeno pod číslem K(2010) 4177)
OJ L 160, 26.06.2010, s.26
Rozhodnutí 2010/355/ES o nezařazení trifluralinu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2010) 4199)
OJ L 160, 26.06.2010, s.30
Rozhodnutí 2010/356/ES, kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro novou účinnou látku profoxydim (oznámeno pod číslem K(2010) 4225)
OJ L 160, 26.06.2010, s.32
Směrnice 2010/42/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky FEN 560 (prášek ze semen pískavice)
OJ L 161, 29.06.2010, s.6

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, MONITORING
Doporučení 2010/307/ES o monitorování množství akrylamidu v potravinách
OJ L 137, 03.06.2010, s.4
Rozhodnutí 2010/327/ES, kterým se mění příloha rozhodnutí 2004/432/ES o schválení plánů sledování reziduí předložených třetími zeměmi podle směrnice 96/23/ES (oznámeno pod číslem K(2010) 3548)
OJ L 147, 12.06.2010, s.5
Nařízení 505/2010/ES, kterým se mění příloha II nařízení 854/2004/ES, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě
OJ L 149, 15.06.2010, s.1

5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN
Prováděcí nařízení 492/2010/ES o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz cyklamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky a Indonésie na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení 1225/2009/ES
OJ L 140, 08.06.2010, s.2
Směrnice 2010/37/ES, kterou se mění směrnice 2008/60/ES, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu náhradních sladidel
OJ L 152, 18.06.2010, s.12

6. KRMIVA
Nařízení 514/2010/ES o povolení Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 150, 16.06.2010, s.42
Nařízení 515/2010/ES, kterým se mění nařízení 1137/2007/ES, pokud jde o používání doplňkové látky Bacillus subtilis (O35) v krmivech obsahujících lasalocid sodný, maduramicin amonný, monensin sodný, narasin, salinomycinát sodný a semduramicinát sodný
OJ L150, 16.06.2010, s.44
Nařízení 516/2010/ES o trvalém povolení doplňkové látky v krmivech
OJ L 150, 16.06.2010, s.46
Nařízení 568/2010/ES, kterým se mění příloha III nařízení 767/2009/ES, pokud jde o zákaz uvádět na trh nebo používat pro účely výživy zvířat bílkoviny z kvasnic rodu „Candida“ kultivovaných na n-alkanech
OJ L 163, 30.06.2010, s.30

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Doporučení 2010/307/ES o monitorování množství akrylamidu v potravinách
OJ L 137, 03.06.2010, s.4

8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN, NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Nařízení 471/2010/ES, kterým se mění nařízení 1235/2008/ES, pokud jde o seznam třetích zemí, z nichž musí určité zemědělské produkty získané ekologickou metodou produkce pocházet, aby mohly být uvedeny na trh v Unii
OJ L 134, 01.06.2010, s.1

15. GMO A „NOVEL FOODS“
Rozhodnutí 2010/315/ES, kterým se zrušuje rozhodnutí 2006/601/ES o mimořádných opatřeních týkajících se nepovoleného geneticky modifikovaného organismu „LL RICE 601“ v produktech z rýže a stanoví se namátkové testy nepřítomnosti tohoto organismu v produktech z rýže (oznámeno pod číslem K(2010) 3527)
OJ L 141, 09.06.2010, s.10
Rozhodnutí 2010/331/ES, kterým se povoluje uvedení železito-sodné soli EDTA na trh jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES (oznámeno pod číslem K(2010) 3729)
OJ L 149, 15.06.2010, s.16

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 484/2010/ES, kterým se mění nařízení 826/2008/ES, kterým se stanoví společná pravidla pro poskytování podpory soukromého skladování některých zemědělských produktů
OJ L 138, 04.06.2010, s.1
Rozhodnutí 2010/316/ES o postoji, který je třeba jménem Evropské unie zaujmout v rámci Výboru pro potravinovou pomoc, pokud jde o prodloužení platnosti Úmluvy o potravinové pomoci z roku 1999
OJ L 142, 10.06.2010, s.7
Rozhodnutí 2010/324/ES, č. 2 Výboru velvyslanců AKT-EU ze dne 19. března 2010 o jmenování ředitele Technického střediska pro spolupráci v oblasti zemědělství a venkova (CTA)
OJ L 145, 11.06.2010, s.16
Nařízení 549/2010/ES o změně a opravě nařízení 1272/2009/ES, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k nařízení 1234/2007/ES, pokud jde o nákup a prodej zemědělských produktů v rámci veřejné intervence
OJ L 157, 24.06.2010, s.1
Nařízení 557/2010/ES, kterým se mění nařízení 1518/2003/ES, 596/2004/ES, 633/2004/ES, 1345/2005/ES, 2014/2005/ES, 239/2007/ES, 1299/2007/ES, 543/2008/ES, 589/2008/ES, 617/2008/ES a 826/2008/ES, pokud jde o oznamovací povinnosti v rámci společné organizace zemědělských trhů
OJ L 159, 25.06.2010, s.13
Nařízení 565/2010/ES, kterým se mění nařízení 7/2010/ES o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
OJ L 163, 30.06.2010, s.2
Nařízení 566/2010/ES, kterým se mění nařízení 1255/96/ES o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu
OJ L 163, 30.06.2010, s.4

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Rozhodnutí 2010/323/ES, kterým se povoluje odchylka pro provádění nařízení 1165/2008/ES o statistice chovu hospodářských zvířat a produkce masa, pokud jde o Bulharsko a Německo (oznámeno pod číslem K(2010) 3617)
OJ L 145, 11.06.2010, s.15

18. DRŮBEŽÍ MASO A VEJCE

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení 498/2010/ES, kterým se zakazuje rybolov tuňáka obecného plavidly s košelkovými nevody plujícími pod vlajkou Francie nebo Řecka nebo registrovanými ve Francii nebo Řecku v Atlantském oceánu východně od 45° z. d. a ve Středozemním moři
OJ L 142, 10.06.2010, s.1
Rozhodnutí 2010/321/ES, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly úmluvu Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví rybolovu z roku 2007 (úmluva č. 188)
OJ L 145, 11.06.2010, s.12
Nařízení 508/2010/ES, kterým se zakazuje rybolov pro plavidla lovící košelkovými nevody plující pod vlajkou Španělska nebo zaregistrovanými ve Španělsku, která loví tuňáka obecného v Atlantském oceánu východně od 45° západní délky a ve Středozemním moři
OJ L 149, 15.06.2010, s.7
Rozhodnutí 2010/352/ES o finančním příspěvku Unie na programy kontroly a sledování rybolovu členských států pro rok 2010 a dohledu nad ním (oznámeno pod číslem K(2010) 3940)
OJ L 160, 26.06.2010, s.11

20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Nařízení 479/2010/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1234/2007/ES, pokud jde o oznámení členských států Komisi v odvětví mléka a mléčných výrobků
OJ L 135, 02.06.2010, s.26
Nařízení 569/2010/ES, kterým se stanoví odchylka od nařízení 1272/2009/ES, pokud jde o prodej másla a sušeného odstředěného mléka prostřednictvím nabídkového řízení podle nařízení 446/2010/ES a nařízení 447/2010/ES
OJ L 163, 30.06.2010, s.32

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Rozhodnutí 2010/314/ES ze dne 10. května 2010 o podpisu a prozatímním uplatňování Ženevské dohody mezi Evropskou unií a Brazílií, Kolumbií, Kostarikou, Ekvádorem, Guatemalou, Hondurasem, Mexikem, Nikaraguou, Panamou, Peru a Venezuelou o obchodu s banány a Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obchodu s banány
OJ L 141, 09.06.2010, s.1

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Nařízení 513/2010/ES, kterým se mění příloha VI nařízení 1234/2007/ES, pokud jde o úpravu kvót od hospodářského roku 2010/11 v odvětví cukru
OJ L 150, 16.06.2010, s.40
Nařízení 546/2010/ES o odchylce od nařízení 891/2009/ES pro hospodářský rok 2009/10, pokud jde o povinnost předložit s žádostmi o dovozní licence pro koncesní cukr CXL s pořadovými čísly 09.4317, 09.4318 a 09.4319 vývozní licenci
OJ L 156, 23.06.2010, s.1

25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

29. KOSMETIKA

30. TABÁKOVÉ VÝROBKY

Úřední věstník ES 1. - 30. 6. 2010

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down