08.12.2009 | 07:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové potravinářské předpisy EU

listopad 2009

1. HYGIENA, BEZPEČNOST
Nařízení 1069/2009/ES ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení 1774/2002/ES (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu)
OJ L 300, 14.11.2009, s.1
Nařízení 1107/2009/ES ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic 79/117/EHS a 91/414/EHS
OJ L 309, 24.11.2009, s.1
Směrnice 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů
OJ L 309, 24.11.2009, s.71
Směrnice 2009/146/ES, kterou se opravuje směrnice 2008/125/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek fosfidu hlinitého, fosfidu vápenatého, fosfidu hořečnatého, cymoxanilu, dodemorfu, methylesteru 2,5-kyseliny dichlorbenzoové, metamitronu, sulcotrionu, tebukonazolu a triadimenolu
OJ L 312, 27.11.2009, s.55
Směrnice 2009/150/ES, kterou se mění směrnice 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky flokumafenu do přílohy I uvedené směrnice
OJ L 313, 28.11.2009, s.75

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 2009/818/ES, kterým se mění rozhodnutí 2005/692/ES, 2005/731/ES, 2005/734/ES a 2007/25/ES týkající se influenzy ptáků, pokud jde o dobu jejich použitelnosti (oznámeno pod číslem K(2009) 8454)
OJ L 291, 07.11.2009, s.27
Rozhodnutí 2009/830/ES, kterým se mění příloha rozhodnutí 2007/453/ES, pokud jde o status BSE Chile, Kolumbie a Japonska (oznámeno pod číslem K(2009) 8590)
OJ L 295, 12.11.2009, s.11
Rozhodnutí 2009/821/ES ze dne 28. září 2009, kterým se stanoví seznam schválených stanovišť hraniční kontroly, některá prováděcí pravidla týkající se inspekcí prováděných veterinárními odborníky Komise a veterinární jednotky v TRACES (oznámeno pod číslem K(2009) 7030)
OJ L 296, 12.11.2009, s.1
Rozhodnutí 2009/822/ES ze dne 15. října 2009, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznam stanovišť hraniční kontroly (oznámeno pod číslem K(2009) 7789)
OJ L 296, 12.11.2009, s.59
Nařízení 1099/2009/ES ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování
OJ L 303, 18.11.2009, s.1
Nařízení 1118/2009/ES, kterým se mění nařízení 318/2007/ES, kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Společenství a jeho karanténní podmínky
OJ L 307, 21.11.2009, s.3
Rozhodnutí 2009/847/ES, kterým se mění rozhodnutí 2005/176/ES o stanovení kódované formy a kódů pro oznamování chorob zvířat na základě směrnice Rady 82/894/EHS (oznámeno pod číslem K(2009) 9007)
OJ L 307, 21.11.2009, s.7
Nařízení 1156/2009/ES, kterým se mění nařízení 1266/2007/ES, pokud jde o podmínky pro výjimky ze zákazu přesunů stanoveného směrnicí 2000/75/ES, které se vztahují na některá zvířata vnímavých druhů
OJ L 313, 28.11.2009, s.59
Rozhodnutí 2009/856/ES o přijetí rozhodnutí o financování komunikačních opatření, studií, hodnocení na rok 2010 a o přímém grantu OIE na základě čl. 168 odst. 1 písm. c) nařízení 2342/2002/ES
OJ L 313, 28.11.2009, s.126

3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 2009/839/ES, kterým se mění rozhodnutí 2004/4/ES, kterým se členské státy opravňují k přijetí dočasných mimořádných opatření proti šíření Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith vůči Egyptu (oznámeno pod číslem K(2009) 8702)
OJ L 301, 17.11.2009, s.52

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, MONITORING
Nařízení 1050/2009/ES, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro azoxystrobin, acetamiprid, klomazon, cyflufenamid, emamektin benzoát, famoxadon, fenbutatinoxid, flufenoxuron, fluopikolid, indoxakarb, ioxynil, mepanipyrim, prothiokonazol, pyridalyl, thiakloprid a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 290, 06.11.2009, s.7
Rozhodnutí 2009/835/ES o mimořádných opatřeních, která stanoví zvláštní podmínky pro úřední kontroly dovozu hrušek pocházejících nebo zasílaných z Turecka v důsledku vysokého množství reziduí amitrazu (oznámeno pod číslem K(2009) 8977)
OJ L 299, 14.11.2009, s.15
Nařízení 1097/2009/ES ze dne 16. listopadu 2009, kterým se mění příloha II nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro dimethoát, ethefon, fenamifos, fenarimol, methamidofos, methomyl, omethoát, oxydemeton-methyl, procymidon, thiodikarb a vinklozolin v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 301, 17.11.2009, s.6
Nařízení 1135/2009/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz určitých výrobků pocházejících nebo odesílaných z Číny a kterým se zrušuje rozhodnutí 2008/798/ES
OJ L 311, 26.11.2009, s.3

5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Nařízení 1087/2009/ES o povolení přípravku enzymu endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), subtilisinu z Bacillus subtilis (ATCC 2107) a alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens (ATCC 3978) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, kachny a výkrm krůt (držitel povolení Danisco Animal Nutrition, právnická osoba Finnfeeds International Limited)
OJ L 297, 13.11.2009, s.4
Nařízení 1088/2009/ES o povolení nového užití přípravku enzymu 6-fytázy z Aspergillus oryzae (DSM 17594) jako doplňkové látky pro selata po odstavu, výkrm prasat, výkrm drůbeže a nosnice (držitel povolení DSM Nutritional Products Ltd. zastoupený společností DSM Nutritional Products Sp. Z.o.o.)
OJ L 297, 13.11.2009, s.6
Nařízení 1091/2009/ES o povolení přípravku enzymu endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei (MUCL 49755) a endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Trichoderma reesei (MUCL 49754) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Aveve NV)
OJ L 299, 14.11.2009, s.6
Nařízení 1096/2009/ES o povolení přípravku enzymu endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger (CBS 109.713) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat a povolení nového užití tohoto přípravku jako doplňkové látky pro kachny (držitel povolení BASF SE) a o změně nařízení 1458/2005/ES
OJ L 301, 17.11.2009, s.3
Směrnice 2009/141/ES, kterou se mění příloha I směrnice 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy arzenu, teobrominu, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. a Abrus precatorius L.
OJ L 308, 24.11.2009, s.20

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Nařízení 1152/2009/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu některých potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny a kterým se zrušuje rozhodnutí 2006/504/ES
OJ L 313, 28.11.2009, s.40

8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN, NUKLEÁRNÍ NEHODY
Nařízení 1048/2009/ES, kterým se mění nařízení 733/2008/ES o podmínkách dovozu zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu
OJ L 290, 06.11.2009, s.4

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 1054/2009/ES o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Černá Hora (CHZO))
OJ L 290, 06.11.2009, s.62

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A „NOVEL FOODS“
Rozhodnutí 2009/813/ES o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 89034 (MON-89Ø34-3), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem K(2009) 8383)
OJ L 289, 05.11.2009, s.21
Rozhodnutí 2009/814/ES o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 88017 (MON-88Ø17-3), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem K(2009) 8384)
OJ L 289, 05.11.2009, s.25
Rozhodnutí 2009/815/ES o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 59122xNK603 (DAS-59122-7xMON-ØØ6Ø3-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem K(2009) 8386)
OJ L 289, 05.11.2009, s.29
Rozhodnutí 2009/826/ES ze dne 13. října 2009, kterým se povoluje uvádění extraktu z listů vojtěšky (Medicago sativa) na trh jako nové potraviny nebo nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES (oznámeno pod číslem K(2009) 7641)
OJ L 294, 11.11.2009, s.12
Rozhodnutí 2009/827/ES ze dne 13. října 2009, kterým se povoluje uvedení semen chia (Salvia hispanica) na trh jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES (oznámeno pod číslem K(2009) 7645)
OJ L 294, 11.11.2009, s.14
Rozhodnutí 2009/828/ES týkající se návrhu regionálního legislativního nařízení, jímž je autonomní oblast Madeira prohlášena za oblast bez geneticky modifikovaných organismů a jež bylo oznámeno Portugalskou republikou v souladu s čl. 95 odst. 5 Smlouvy o ES (oznámeno pod číslem K(2009) 8438)
OJ L 294, 11.11.2009, s.16

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí 2009/805/ES o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o změně přílohy 11 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty
OJ L 288, 04.11.2009, s.22
Nařízení 1061/2009/ES ze dne 19. října 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro vývoz
OJ L 291, 07.11.2009, s.1
Rozhodnutí 2009/819/ES Rady přidružení EU-Tunisko č. 1/2009 ze dne 22. října 2009, kterým se mění rozhodnutí o použití ustanovení týkajících se zpracovaných zemědělských produktů podle článku 10 Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé
OJ L 291, 07.11.2009, s.29
Směrnice 2009/132/ES ze dne 19. října 2009, kterou se vymezuje oblast působnosti čl. 143 písm. b) a c) směrnice 2006/112/ES, pokud se jedná o osvobození některých druhů zboží od daně z přidané hodnoty při konečném dovozu
OJ L 292, 10.11.2009, s.5
Nařízení 1111/2009/ES, kterým se přijímá plán přidělující členským státům zdroje vyčleněné na rozpočtový rok 2010 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství a stanoví odchylky od některých ustanovení nařízení 3149/92/ES
OJ L 306, 20.11.2009, s.5
Nařízení 1126/2009/ES, kterým se otevírají celní kvóty Společenství pro některé zemědělské produkty pocházející ze Švýcarska, stanovuje se jejich správa, a kterým se ruší nařízení 933/2002/ES
OJ L 308, 24.11.2009, s.14
Nařízení 1128/2009/ES, kterým se zrušují některé zastaralé akty Rady v oblasti společné zemědělské politiky
OJ L 310, 25.11.2009, s.1
Nařízení 1130/2009/ES, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla pro ověřování použití a/nebo místa určení intervenčních produktů
OJ L 310, 25.11.2009, s.5
Nařízení 1140/2009/ES, kterým se mění nařízení 1234/2007/ES, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů)
OJ L 312, 27.11.2009, s.4
Nařízení 1154/2009/ES, kterým se mění nařízení 747/2001/ES, pokud jde o celní kvóty Společenství pro některé zemědělské produkty a zpracované zemědělské produkty pocházející z Izraele
OJ L 313, 28.11.2009, s.52
Nařízení 1157/2009/ES, kterým se stanoví odchylky od nařízení 2402/96/ES, 2058/96/ES, 2305/2003/ES, 955/2005/ES, 969/2006/ES, 1918/2006/ES, 1964/2006/ES, 1002/2007/ES, 27/2008/ES, 1067/2008/ES a 828/2009/ES, pokud jde o dny pro podávání žádostí o dovozní licence a vydávání těchto licencí v roce 2010 v rámci celních kvót pro batáty, maniokový škrob, maniok, obiloviny, rýži, cukr a olivový olej, a kterým se stanoví odchylky od nařízení 382/2008/ES, 1518/2003/ES, 596/2004/ES a 633/2004/ES, pokud jde o dny pro vydávání vývozních licencí v roce 2010 v odvětvích hovězího masa, vepřového masa, vajec a drůbežího masa
OJ L 313, 28.11.2009, s.60
Rozhodnutí 2009/855/ES ze dne 20. října 2009 o podpisu a uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael o vzájemných liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty, zpracované zemědělské produkty, ryby a produkty rybolovu a o nahrazení protokolů č. 1 a 2 a příloh k nim a o změnách Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a státem Izrael na straně druhé
OJ L 313, 28.11.2009, s.81

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Nařízení 1077/2009/ES, kterým se stanoví konečný termín pro podávání žádostí o podporu soukromého skladování vepřového masa stanovenou v nařízení 1329/2008/ES
OJ L 294, 11.11.2009, s.3
Nařízení 1079/2009/ES, kterým se stanoví závěrečný termín pro podání žádostí o podporu soukromého skladování vepřového masa stanovenou v nařízení 1278/2008/ES
OJ L 294, 11.11.2009, s.6

18. DRŮBEŽÍ MASO A VEJCE
Nařízení 1047/2009/ES, kterým se mění nařízení 1234/2007/ES, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso
OJ L 290, 06.11.2009, s.1
Nařízení 1153/2009/ES, kterým se mění nařízení 1384/2007/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 2398/96/ES, pokud se jedná o otevření a správu některých celních kvót týkajících se dovozů produktů z odvětví drůbežího masa pocházejícího z Izraele do Společenství, a stanoví odchylka od uvedeného nařízení
OJ L 313, 28.11.2009, s.50

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Rozhodnutí 2009/811/ES ze dne 2. října 2009 o finančním příspěvku Společenství na národní programy některých členských států v roce 2009 pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu (oznámeno pod číslem K(2009) 7424)
OJ L 289, 05.11.2009, s.16
Nařízení 1062/2009/ES o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Společenství pro některé produkty rybolovu pro období 2010 až 2012 a o zrušení nařízení 824/2007/ES
OJ L 291, 07.11.2009, s.8

20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Nařízení 1038/2009/ES, kterým se stanoví odchylka od nařízení 1234/2007/ES (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), pokud jde o období intervence 2009 a 2010 u másla a sušeného odstředěného mléka
OJ L 288, 04.11.2009, s.1
Nařízení 1098/2009/ES, kterým se mění nařízení 2535/2001/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1255/1999/ES, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót
OJ L 301, 17.11.2009, s.23
Rozhodnutí 2009/852/ES o přechodných opatřeních podle nařízení 852/2004/ES a 853/2004/ES týkajících se zpracovávání nevyhovujícího syrového mléka v určitých zařízeních na zpracování mléka v Rumunsku a strukturálních požadavků na tato zařízení (oznámeno pod číslem K(2009) 9083)
OJ L 312, 27.11.2009, s.59

21. JEDLÉ OLEJE
Nařízení 1151/2009/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz slunečnicového oleje pocházejícího nebo zasílaného z Ukrajiny vzhledem k riziku jeho kontaminace minerálním olejem a zrušuje rozhodnutí 2008/433/ES
OJ L 313, 28.11.2009, s.36

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Směrnice 2009/145/ES, kterou se stanovují některé odchylky pro povolování krajových odrůd zeleniny a odrůd zeleniny, které se tradičně pěstují v určitých místech a oblastech a jsou ohroženy genetickou erozí, a odrůd zeleniny, které samy o sobě nemají hodnotu pro obchodní pěstování zeleniny, ale jsou vyšlechtěny pro pěstování za zvláštních podmínek, a pro uvádění osiva těchto odrůd na trh
OJ L 312, 27.11.2009, s.44

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 1040/2009/ES, kterým se mění nařízení 428/2008/ES, kterým se stanoví intervenční centra pro obiloviny
OJ L 288, 04.11.2009, s.5
Nařízení 1064/2009/ES o otevření a správě celní kvóty Společenství pro dovoz sladovnického ječmene z třetích zemí
OJ L 291, 07.11.2009, s.14

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Nařízení 1044/2009/ES o změně nařízení 274/2009/ES, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru a isoglukózy nepodléhající kvótám do konce hospodářského roku 2009/2010
OJ L 289, 05.11.2009, s.5
Nařízení 1053/2009/ES, kterým se mění nařízení 952/2006/ES o prováděcích pravidlech k nařízení 318/2006/ES, pokud jde o řízení vnitřního trhu s cukrem a režim kvót
OJ L 290, 06.11.2009, s.61
Nařízení 1055/2009/ES, kterým se mění nařízení 951/2006/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 318/2006/ES, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru
OJ L 290, 06.11.2009, s.64

25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY
Rozhodnutí 2009/831/ES, kterým se Portugalsku povoluje uplatňovat snížené sazby spotřební daně na rum a likéry vyráběné a spotřebovávané místně v autonomní oblasti Madeira a na likéry a pálenky vyráběné a spotřebovávané místně v autonomní oblasti Azory
OJ L 297, 13.11.2009, s.9

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

29. KOSMETIKA

30. TABÁKOVÉ VÝROBKY

Úřední věstník ES, 1. - 30. 11. 2009
Plné texty uvedených předpisů v jazyce českém najdete na stránkách Úředního věstníku ES.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down