19.07.2012 | 08:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové potravinářské předpisy EU – červen 2012

Seznam potravinářských předpisů EU

0. SPOLEČNÁ ORGANIZACE ZEMĚDĚLSKÝCH TRHŮ
Prováděcí nařízení 524/2012/EU, kterým se mění příloha I nařízení 73/2009/ES, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor pro zemědělce v rámci společné zemědělské politiky
OJ L 160, 21.06.2012, s.13
1. HYGIENA A BEZPEČNOST V POTRAVINOVÉM ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, PRAVIDLA PRO PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení 466/2012/EU, kterým se mění příloha nařízení 37/2010/EU o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku chlorsulon
OJ L 143, 02.06.2012, s.2
Prováděcí nařízení 468/2012/EU, kterým se mění nařízení 28/2012/EU, kterým se stanoví požadavky na osvědčení pro dovoz některých směsných produktů do Unie a tranzit těchto produktů přes Unii
OJ L 144, 05.06.2012, s.1
Prováděcí rozhodnutí 2012/282/EU, kterým se mění rozhodnutí 2008/425/ES, pokud jde o standardní požadavky na předkládání vnitrostátních programů eradikace, tlumení a sledování některých nákaz zvířat a zoonóz členskými státy pro financování Unií (oznámeno pod číslem C(2012) 3193)
OJ L 145, 05.06.2012, s.1
Prováděcí nařízení 497/2012/EU, kterým se mění nařízení 206/2010/EU, pokud jde o požadavky na dovoz zvířat vnímavých ke katarální horečce ovcí
OJ L 152, 13.06.2012, s.1
Prováděcí rozhodnutí 2012/302/EU, kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice 96/23/ES (oznámeno pod číslem C(2012) 3723)
OJ L 152, 13.06.2012, s.42
Prováděcí rozhodnutí 2012/303/EU, kterým se mění rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení Litvy za členský stát úředně prostý enzootické leukózy skotu (oznámeno pod číslem C(2012) 3729)
OJ L 152, 13.06.2012, s.48
Prováděcí rozhodnutí 2012/303/EU, kterým se schvalují laboratoře v Chorvatsku a v Mexiku za účelem provádění sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině (oznámeno pod číslem C(2012) 3761)
OJ L 152, 13.06.2012, s.50
Rozhodnutí 1/2012/EHP ze dne 10. února 2012, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 161, 21.06.2012, s.1
Rozhodnutí 2/2012/EHP ze dne 10. února 2012, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 161, 21.06.2012, s.3
Rozhodnutí 3/2012/EHP ze dne 10. února 2012, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 161, 21.06.2012, s.5
Rozhodnutí 4/2012/EHP ze dne 10. února 2012, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 161, 21.06.2012, s.7
Rozhodnutí 5/2012/EHP ze dne 10. února 2012, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
OJ L 161, 21.06.2012, s.8
Prováděcí nařízení 546/2012/EU, kterým se mění nařízení 206/2010/EU, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení
OJ L 165, 26.06.2012, s.25
3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU
Nařízení 473/2012/EU, kterým se mění příloha III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro spinetoram (XDE-175) v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 144, 05.06.2012, s.25
Prováděcí nařízení 514/2012/EU, kterým se mění příloha I nařízení 669/2009/ES, kterým se provádí nařízení 882/2004/ES, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu
OJ L 158, 19.06.2012, s.2
Nařízení 556/2012/EU, kterým se mění příloha III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro spinosad v malinách nebo na jejich povrchu
OJ L 166, 27.06.2012, s.67
Prováděcí nařízení 571/2012/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinných látek křemičitan hlinitý, hydrolyzované bílkoviny a butan1,4diamin (putrescin)
OJ L 169, 29.06.2012, s.46
Prováděcí nařízení 578/2012/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka difenylamin
OJ L 171, 30.06.2012, s.2
4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Nařízení 563/2012/EU, kterým se mění příloha VII nařízení 882/2004/ES, pokud jde o seznam referenčních laboratoří EU
OJ L 168, 28.06.2012, s.24
5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 470/2012/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o používání polydextrosy (E 1200) v pivě
OJ L 144, 05.06.2012, s.16
Nařízení 471/2012/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o používání lysozymu (E 1105) v pivě
OJ L 144, 05.06.2012, s.19
Nařízení 472/2012/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o používání glycerolesterů dřevných pryskyřic (E 445) k potišťování cukrářských výrobků potahovaných tvrdou vrstvou
OJ L 144, 05.06.2012, s.22
Prováděcí nařízení 489/2012/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 16 nařízení 1925/2006/ES o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin
OJ L 150, 09.06.2012, s.71
Prováděcí nařízení 562/2012/EU, kterým se mění nařízení 234/2011/EU, pokud jde o zvláštní údaje požadované pro posouzení rizika u potravinářských enzymů
OJ L 168, 28.06.2012, s.21
6. KRMIVA

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN, NUKLEÁRNÍ NEHODY
Prováděcí nařízení 561/2012/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 284/2012/EU, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima
OJ L 168, 28.06.2012, s.17
9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Prováděcí nařízení 491/2012/EU o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
OJ L 151, 12.06.2012, s.5
10. OZNAČOVÁNÍ
Rozhodnutí 2012/292/EU o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Moldavskou republikou o ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin jménem Unie
OJ L 147, 07.06.2012, s.1
11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí nařízení 505/2012/EU, kterým se mění a opravuje nařízení 889/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu
OJ L 154, 15.06.2012, s.12
Prováděcí nařízení 508/2012/EU, kterým se mění nařízení 1235/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí
OJ L 162, 21.06.2012, s.1
15. GMO A POTRAVINY NOVÉHO TYPU
Prováděcí rozhodnutí 2012/288/EU, kterým se povoluje uvedení gama-cyklodextrinu na trh jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES (oznámeno pod číslem C(2012) 3496)
OJ L 144, 05.06.2012, s.41
Prováděcí rozhodnutí 2012/347/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87701 × MON 89788 (MON-877Ø1-2 × MON-89788-1), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2012) 4312)
OJ L 171, 30.06.2012, s.13
16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí 2012/295/EU Smíšeného výboru pro zemědělství č. 1/2012 zřízeného Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty ze dne 3. května 2012 o změně přílohy 7 dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o obchodu se zemědělskými produkty
OJ L 155, 15.06.2012, s.1
Rozhodnutí 2012/296/EU Smíšeného výboru pro zemědělství č. 2/2012 zřízeného Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty ze dne 3. května 2012 o změně přílohy 8 dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o obchodu se zemědělskými produkty
OJ L 155, 15.06.2012, s.99
Rozhodnutí 2012/311/EU o postoji, který má Evropská unie zaujmout v rámci Výboru pro potravinovou pomoc, pokud jde o prodloužení platnosti Úmluvy o potravinové pomoci z roku 1999
OJ L 158, 19.06.2012, s.1
Rozhodnutí 33/2012/EHP ze dne 10. února 2012, o zřízení společné pracovní skupiny pro sledování provádění kapitoly IIa protokolu 10 k Dohodě o EHP o zjednodušení kontrol a formalit při přepravě zboží a o stanovení jejího jednacího řádu
OJ L 161, 21.06.2012, s.41
Nařízení 551/2012/EU, kterým se mění nařízení 7/2010/EU o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
OJ L 166, 27.06.2012, s.3
Nařízení 552/2012/EU,kterým se mění nařízení 1344/2011/EU o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty, produkty rybolovu a průmyslové výrobky
OJ L 166, 27.06.2012, s.7
17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 481/2012/EU, kterým se stanoví pravidla pro správu celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso
OJ L 148, 08.06.2012, s.9
Nařízení 464/2012/EU, kterým se mění nařízení 617/2009/ES o otevření autonomní celní kvóty pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa
OJ L 149, 08.06.2012, s.1
18. DRŮBEŽÍ MASO A VEJCE

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Rozhodnutí 2012/306/EU o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mosambickou republikou o partnerství v odvětví rybolovu
OJ L 153, 14.06.2012, s.3
20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 511/2012/EU o oznámeních týkajících se organizací producentů a mezioborových organizací a o smluvních jednáních a vztazích stanovených nařízením 1234/2007/ES v odvětví mléka a mléčných výrobků
OJ L 156, 16.06.2012, s.39
Prováděcí nařízení 521/2012/EU, kterým se mění nařízení 1187/2009/ES, pokud jde o vývozní licence pro sýry, které budou vyvezeny do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT
OJ L 159, 20.06.2012, s.26
21. JEDLÉ OLEJE 22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 572/2012/EU, kterým se zavádí celní evidence dovozu některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (mandarinek atd.) pocházejících z Čínské lidové republiky
OJ L 169, 29.06.2012, s.50
23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 469/2012/EU, kterým se opravuje prováděcí nařízení 69/2012/EU o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených na podobdobí měsíce ledna 2012 nařízením 1273/2011/EU
OJ L 144, 05.06.2012, s.15
Prováděcí nařízení 480/2012/EU o otevření a správě celní kvóty pro zlomkovou rýži kódu KN 10064000 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 19011000
OJ L 148, 08.06.2012, s.1
Prováděcí rozhodnutí 2012/340/EU o organizaci časově omezeného testu podle směrnic 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokud jde o přehlídku porostu základního osiva a šlechtitelského osiva generací předcházejících základnímu osivu pod úředním dohledem (oznámeno pod číslem C(2012) 4169)
OJ L 166, 27.06.2012, s.90
Rozhodnutí 2012/343/EU, kterým se zastavuje antidumpingové řízení týkající se dovozu určitých výrobků z koncentrovaných sójových bílkovin pocházejících z Čínské lidové republiky
OJ L 168, 28.06.2012, s.38
Prováděcí nařízení 569/2012/EU o dočasném pozastavení dovozních cel na některé obiloviny pro hospodářský rok 2012/13
OJ L 169, 29.06.2012, s.41
24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY – metody měření

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Prováděcí nařízení 568/2012/EU, kterým se mění nařízení 555/2008/ES, pokud jde o předkládání programů podpory v odvětví vína
OJ L 169, 29.06.2012, s.13
Nařízení 570/2012/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o používání kyseliny benzoové – benzoanů (E 210–213) v nealkoholických výrobcích podobných vínu
OJ L 169, 29.06.2012, s.43
Prováděcí nařízení 579/2012/EU o změně nařízení 607/2009/EU, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení 479/2008/ES, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů
Úřední věstník EU, 1. – 30. 6. 2012

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down