04.07.2014 | 07:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové potravinářské předpisy EU – červen 2014

Veterinární opatření, pravidla pro produkty živočišného původu

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Nařízení 639/2014/EU  ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení 1307/2013/EU, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, a kterým se mění příloha X uvedeného nařízení
OJ L 181, 20.06.2014, s.1
Nařízení 640/2014/EU  ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení 1306/2013/EU, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost
OJ L 181, 20.06.2014, s.48
Prováděcí nařízení 641/2014/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1307/2013/EU, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky
OJ L 181, 20.06.2014, s.74

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI
Nařízení 652/2014/EU ze dne 15. května 2014, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin, kterým se mění směrnice 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nařízení 178/2002/ES, 882/2004/ES a 396/2005/ES, směrnice 2009/128/ES a nařízení 1107/2009/ES a kterým se zrušují rozhodnutí  66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES
OJ L 189, 27.06.2014, s.1

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Nařízení 592/2014/EU, kterým se mění nařízení 142/2011/EU, pokud jde o používání vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů jako paliva ve spalovacích zařízeních
OJ L 165, 04.06.2014, s.33
Prováděcí rozhodnutí 2014/332/EU, kterým se mění přílohy rozhodnutí 92/260/EHS, 93/197/EHS a 2004/211/ES, pokud jde o veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz evidovaných koní z některých částí území Indie (oznámeno pod číslem C(2014) 3582)
OJ L 167, 06.06.2014, s.52
Nařízení 633/2014/EU, kterým se mění příloha III nařízení 853/2004/ES  a příloha I nařízení 854/2004/ES, pokud jde o zvláštní požadavky na nakládání s velkou volně žijící zvěří a na prohlídku po poražení volně žijící zvěře
OJ L 175, 14.06.2014, s.6
Prováděcí nařízení 636/2014/EU  o vzoru osvědčení pro obchod s nestaženou velkou volně žijící zvěří
OJ L 175, 14.06.2014, s.16
Prováděcí rozhodnutí 2014/355/EU, kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem C(2014) 3772)
OJ L 175, 14.06.2014, s.32
Prováděcí nařízení 676/2014/EU, kterým se mění nařízení 37/2010/EU, pokud jde o látku „triklabendazol“
OJ L 180, 20.06.2014, s.5
Prováděcí nařízení 677/2014/EU, kterým se mění nařízení  37/2010/EU, pokud jde o látku „kabergolin“
OJ L 180, 20.06.2014, s.8
Prováděcí nařízení 681/2014/EU, kterým se mění nařízení 37/2010/EU, pokud jde o látku „rafoxanid“
OJ L 182, 21.6.2014, s.11
Prováděcí nařízení  682/2014/EU, kterým se mění nařízení 37/2010/EU, pokud jde o látku „klosantel“
OJ L 182, 21.06.2014, s.14
Prováděcí nařízení  683/2014/EU, kterým se mění nařízení 37/2010/EU, pokud jde o látku „chlorsulon“
OJ L 182, 21.06.2014, s.17

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Nařízení 588/2014/EU, kterým se mění přílohy III a IV nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro silici pomerančovou, Phlebiopsis gigantea, giberelovou kyselinu, Paecilomyces fumosoroseus kmen FE 9901, Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, jaderný polyedrický virus můry Spodoptera exigua, Bacillus firmus I-1582, kyselinu S-abscisovou, kyselinu L-askorbovou a Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 164, 03.06.2014, s.16
Nařízení 617/2014/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro ethoxysulfuron, metsulfuron-methyl, nikosulfuron, prosulfuron, rimsulfuron, sulfosulfuron a thifensulfuron-methyl v některých produktech nebo na jejich povrchu
OJ L 171, 11.06.2014, s.1
Prováděcí nařízení 629/2014/EU, kterým se mění prováděcí nařízení  540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky methyl(nonyl)keton
OJ L 174, 13.06.2014, s.33
Prováděcí nařízení 632/2014/EU  ze dne 13. května 2014, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka flubendiamid a mění příloha prováděcího nařízení  540/2011/EU
OJ L 175, 14.06.2014, s.1
Prováděcí rozhodnutí 2014/356/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2012/138/EU, pokud jde o podmínky dovozu dotčených rostlin do Unie a jejich přemísťování v rámci Unie, jež mají zabránit zavlékání a rozšiřování organismu Anoplophora chinensis (Forster) (oznámeno pod číslem C(2014) 3798)
OJ L 175, 14.06.2014, s.38
Prováděcí nařízení  678/2014/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek klopyralid, cyprodinil, fosetyl, pyrimethanil a trinexapak
OJ L 180, 20.06.2014, s.11
Prováděcí směrnice 2014/78/EU, kterou se mění přílohy I, II, III, IV a V směrnice 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství
OJ L 183, 24.06.2014, s.23
Prováděcí nařízení 698/2014/EU, kterým se mění nařízení  2076/2002/ES, pokud jde o delta-endotoxin Bacillus thuringiensis
OJ L 184, 25.06.2014, s.4
Prováděcí nařízení 700/2014/EU, kterým se mění prováděcí nařízení  686/2012/EU, pokud jde o členský stát, pro účinnou látku dimethomorf
OJ L 184, 25.06.2014, s.8
Nařízení 703/2014/EU, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro acibenzolar-S-methyl, ethoxychin, flusilazol, isoxaflutol, molinát, propoxykarbazon, pyraflufen-ethyl, chinoklamin a warfarin v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 186, 26.06.2014, s.1
Prováděcí nařízení 707/2014/EU, kterým se mění nařízení 690/2008/ES, kterým se uznávají chráněné zóny ve Společenství, v nichž je zdravotní stav rostlin vystaven zvláštnímu ohrožení
OJ L 186, 26.06.2014, s.56
Prováděcí směrnice 2014/83/EU, kterou se mění přílohy I, II, III, IV a V směrnice 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství
OJ L 186, 26.06.2014, s.64

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Nařízení 589/2014/EU, kterým se stanoví metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu obsahu dioxinů, PCB s dioxinovým efektem a PCB bez dioxinového efektu v některých potravinách a kterým se ruší nařízení  252/2012/EU
OJ L 164, 03.06.2014, s.18
Prováděcí nařízení 718/2014/EU, kterým se mění nařízení  669/2009/ES, kterým se provádí nařízení 882/2004/ES, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu
OJ L 190, 28.06.2014, s.55

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Prováděcí rozhodnutí 2014/362/EU, kterým se mění rozhodnutí 2009/109/ES o uspořádání časově omezeného testu umožňujícího určité odchylky při uvádění směsí osiv určených k použití jako pícnina na trh podle směrnice 66/401/EHS (oznámeno pod číslem C(2014) 3788)
OJ L 177, 17.06.2014, s.58
Prováděcí nařízení 669/2014/EU o povolení D-pantothenanu vápenatého a D-panthenolu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
OJ L 179, 19.06.2014, s.62
Prováděcí nařízení 684/2014/EU o povolení kantaxantinu jako doplňkové látky pro plemenné nosnice (držitel povolení DSM Nutritional products Ltd.)
OJ L 182, 21.06.2014, s.20

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Nařízení 696/2014/EU, kterým se mění nařízení 1881/2006/ES, pokud jde o maximální limity kyseliny erukové v rostlinných olejích a tucích a potravinách obsahujících rostlinné oleje a tuky
OJ L 184, 25.06.2014, s.1
Nařízení 709/2014/EU, kterým se mění nařízení 152/2009/ES, pokud jde o stanovení obsahu dioxinů a polychlorovaných bifenylů
OJ L 188, 27.06.2014, s.1

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 664/2014/EU ze dne 18. prosince 2013, kterým se doplňuje nařízení 1151/2012/EU, pokud jde o stanovení symbolů Unie pro chráněná označení původu, chráněná zeměpisná označení a zaručené tradiční speciality a o některá pravidla pro původ, procesní pravidla a další přechodná pravidla
OJ L 179, 19.06.2014, s.17
Nařízení 665/2014/EU  ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení 1151/2012/EU, pokud jde o podmínky používání nepovinného údaje o jakosti „horský produkt“
OJ L 179, 19.06.2014, s.23
Prováděcí nařízení 668/2014/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1151/2012/EU  o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin
OJ L 179, 19.06.2014, s.36
Nařízení 686/2014/EU, kterým se mění nařízení  983/2009/ES a 384/2010/EU, pokud jde o podmínky použití některých zdravotních tvrzení týkajících se účinku rostlinných sterolů a rostlinných stanolů na snížení LDL cholesterolu v krvi
OJ L 182, 21.06.2014, s.27
Nařízení 653/2014/EU ze dne 15. května 2014, kterým se mění nařízení 1760/2000/ES, pokud jde o elektronickou identifikaci skotu a označování hovězího masa
OJ L 189, 27.06.2014, s.33

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
Nařízení 685/2014/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES  a příloha nařízení 231/2012/EU, pokud jde o roubovaný kopolymer polyvinylalkoholu a polyethylenglykolu v doplňcích stravy v pevné formě
OJ L 182, 21.06.2014, s.23

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí nařízení 644/2014/EU, kterým se mění nařízení 1235/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí
OJ L 177, 17.06.2014, s.42

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU
Prováděcí rozhodnutí 2014/396/EU, kterým se povoluje uvedení pekařského droždí ošetřeného UV (Saccharomyces cerevisiae) na trh jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES  (oznámeno pod číslem C(2014) 4114)
OJ L 186, 26.06.2014, s.108

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí Smíšeného výboru pro zemědělství 1/2014 ze dne 9. dubna 2014 o změně přílohy 12 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty
OJ L 180, 20.06.2014, s.21
Rozhodnutí Smíšeného výboru pro zemědělství  2/2014 ze dne 9. dubna 2014 o změně rozhodnutí smíšeného výboru pro zemědělství zřízeného Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty 2/2003 ze dne 21. října 2003 o zřízení pracovních skupin a přijetí jejich mandátů
OJ L 180, 20.06.2014, s.60
Rozhodnutí Smíšeného výboru pro zemědělství  3/2014 ze dne 9. dubna 2014 o změně Dodatkové dohody mezi Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím, kterou se na Lichtenštejnské knížectví rozšiřuje působnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty
OJ L 180, 20.06.2014, s.62
Nařízení 692/2014/EU  o omezeních dovozu zboží pocházejího z Krymu nebo ze Sevastopolu do Unie v reakci na jejich protiprávní anexi
OJ L 183, 24.06.2014, s.9
Rozhodnutí 2014/386/SZBP  o omezeních týkajících se zboží pocházejícího z Krymu nebo ze Sevastopolu v reakci na jejich protiprávní anexi
OJ L 183, 24.06.2014, s.70

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Nařízení 601/2014/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o kategorie potravin u masa a použití některých potravinářských přídatných látek v masných polotovarech
OJ L 166, 05.06.2014, s.11

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí rozhodnutí 2014/372/EU, kterým se stanoví roční rozpis celkových zdrojů Evropského námořního a rybářského fondu dostupných v rámci sdíleného řízení pro období 2014–2020 v členění podle členských států (oznámeno pod číslem C(2014) 3781)
OJ L 180, 20.06.2014, s.18
Nařízení 717/2014/EU o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury
OJ L 190, 28.06.2014, s.45

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE
Nařízení 611/2014/EU  ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení 1308/2013/EU, pokud jde o programy na podporu odvětví olivového oleje a stolních oliv
OJ L 168, 07.06.2014, s.55
Prováděcí nařízení 615/2014/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1306/2013/EU  a k nařízení 1308/2013/EU,  pokud jde o pracovní programy na podporu odvětví olivového oleje a stolních oliv
OJ L 168, 07.06.204, s.95

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 628/2014/EU, kterým se mění nařízení 341/2007/ES, pokud jde o dovozní celní kvóty pro česnek pocházející z Číny
OJ L 174, 13.06.2014, s.31
Prováděcí nařízení 637/2014/EU, kterým se mění nařízení 1979/2006/ES, pokud jde o dovozní celní kvóty pro konzervované houby pocházející z Číny
OJ L 175, 14.06.2014, s.20
Prováděcí rozhodnutí 2014/367/EU, kterým se mění směrnice 2002/56/ES, pokud jde o datum stanovené v čl. 21 odst. 3, do kterého jsou členské státy zmocněny prodloužit dobu platnosti rozhodnutí o rovnocennosti sadby brambor ze třetích zemí (oznámeno pod číslem C(2014) 3877)
OJ L 178, 18.06.2014, s.26

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 704/2014/EU, kterým se mění nařízení  211/2013/EU  o požadavcích na osvědčení pro dovoz klíčků a semen určených k produkci klíčků do Unie
OJ L 186, 26.06.2014, s.49
Prováděcí nařízení 705/2014/EU, kterým se stanoví dovozní clo uplatňované na zlomkovou rýži
OJ L 186, 26.06.2014, s.53
Prováděcí nařízení 706/2014/EU, kterým se mění nařízení  972/2006/ES, pokud jde o dovozní clo uplatňované na rýži Basmati
OJ L 186, 26.06.2014, s.54

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Směrnice 2014/63/EU, kterou se mění směrnice 2001/110/ES o medu
OJ L 164, 03.06.2014, s.1
Prováděcí nařízení 635/2014/EU  o otevření celní kvóty pro dovoz průmyslového cukru do konce hospodářského roku 2016/17
OJ L 175, 14.06.2014, s.14

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY – metody měření

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Nařízení 612/2014/EU  ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení 1308/2013/EU  změnou nařízení 555/2008/ES, pokud jde o nová opatření v rámci vnitrostátních programů podpory v odvětví vína
OJ L 168, 07.06.2014, s.62
Prováděcí nařízení 614/2014/EU, kterým se mění nařízení  555/2008/ES, pokud jde o použití některých podpůrných opatření v odvětví vína
OJ L 168, 07.06.2014, s.73
Úřední věstník EU:  1. – 30. června 2014
http://eur-lex.europa.eu/oj/2014/06/direct-access.html?ojYear=2014*

*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down