01.06.2007 | 10:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové potravinářské předpisy EU – květen 2007

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.

VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 2007/264/ES, kterým se mění rozhodnutí 2007/30/ES, pokud jde o přechodná opatření pro některé mléčné výrobky získané v Bulharsku
OJ L 114, 01.05.2007, s.16
Rozhodnutí 2007/268/ES o provádění programů dozoru nad influenzou ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků v členských státech a o změně rozhodnutí 2004/450/ES
OJ L 115, 03.05.2007, s.3
Rozhodnutí 2007/345/ES, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2002/308/ES o seznamech schválených oblastí a schválených rybích hospodářství, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) nebo o obě tyto nákazy
OJ L 130, 22.05.2007, s.16
OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 2078/277/ES, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení pyroxsulamu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS
OJ L 59, 04.05.2007, s.59
Rozhodnutí 2007/322/ES, kterým se stanoví ochranná opatření týkající se používání přípravků na ochranu rostlin obsahujících tolylfluanid, který působí kontaminaci pitné vody
OJ L 119, 09.05.2007, s.49
Rozhodnutí 2007/333/ES, kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro nové účinné látky benalaxyl-M, fluoxastrobin, prothiokonazol, spirodiklofen, spiromesifen a fluorid sulfurylu
OJ L 125, 15.05.2007, s.27
Směrnice 2007/27/ES, kterou se mění některé přílohy směrnic 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro etoxazol, indoxakarb, mesosulfuron, 1-methylcyklopropen, MCPA a MCPB, tolylfluanid a tritikonazol
OJ L 128, 16.05.2007, s.31
Rozhodnutí 2007/347/ES, kterým se mění rozhodnutí 2004/416/ES o dočasných mimořádných opatřeních pro citrusové plody pocházející z Argentiny nebo Brazílie
OJ L 130, 22.05.2007, s.46
Rozhodnutí 2007/355/ES o nezařazení karbarylu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku
OJ L 132, 24.05.2007, s.40
Rozhodnutí 2007/356/ES o nezařazení trichlorfonu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku
OJ L 132, 24.05.2007, s.42
Směrnice 2007/28/ES, kterou se mění některé přílohy směrnic Rady 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro azoxystrobin, chlorfenapyr, folpet, iprodion, lambda-cyhalothrin, maleinhydrazid, metalaxyl-M a trifloxystrobin
OJ L 135, 26.05.2007, s.6
Rozhodnutí 2007/365/ES o dočasných mimořádných opatřeních proti zavlékání organismu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství
OJ L 139, 31.05.2007, s.24
Rozhodnutí 2007/367/ES o nezařazení thiodikarbu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku
OJ L 139, 31.05.2007, s.28
DOZOR NAD POTRAVINAMI, MONITORING
Rozhodnutí 2007/276/ES, kterým se mění rozhodnutí 2001/881/ES a 2002/459/ES, pokud jde o seznam stanovišť hraniční kontroly
OJ L 59, 04.05.2007, s.34
Doporučení 2007/331/ES o monitorování množství akrylamidu v potravinách
OJ L 123, 12.05.2007, s.3¨3
Rozhodnutí 2007/362/ES, kterým se mění rozhodnutí 2004/432/ES o schválení plánů sledování reziduí předložených třetími zeměmi podle směrnice 96/23/ES
OJ L 138, 30.05.2007, s.18
Rozhodnutí 2007/363/ES o pokynech, které mají být nápomocny členským státům při přípravě jednotných integrovaných víceletých vnitrostátních plánů kontrol stanovených v nařízení 882/2004/ES
OJ L 138, 30.05.2007, s.24
KRMIVA
Nařízení 496/2007/ES, kterým se mění nařízení 600/2005/ES, pokud jde o zavedení maximálního limitu reziduí pro doplňkovou látku „Salinomax 120G“, náležející do skupiny kokcidiostatik a jiných léčebných látek
OJ L 117, 05.05.2007, s.9
Nařízení 497/2007/ES o povolení endo-1,4-beta-xylanázy EC 3.2.1.8 (Safizym X) jako doplňkové látky
OJ L 117, 05.05.2007, s.9
Nařízení 500/2007/ES, kterým se mění nařízení 1463/2004/ES, pokud jde o zavedení maximálního limitu reziduí pro doplňkovou látku „Sacox 120 microGranulate“, náležející do skupiny kokcidiostatik a jiných léčebných látek
OJ L 118, 08.05.2007, s. 3
Nařízení 537/2007/ES o povolení fermentačního produktu Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm) jako doplňkové látky
OJ L 128, 16.05.2007, s.13
Nařízení 538/2007/ES o povolení nového užití přípravku Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) jako doplňkové látky
OJ L 128, 16.05.2007, s.16
ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA
Směrnice 2007/29/ES, kterou se mění směrnice 96/8/ES, pokud jde o označování, reklamu a obchodní úpravu potravin pro nízkoenergetickou výživu ke snižování hmotnosti
OJ L 139, 31.05.2007, s.22
OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 503/2007/ES o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pohořelický kapr (CHOP) – Žatecký chmel (CHOP) – Pomme du Limousin (CHOP) – Tome des Bauges (CHOP))
OJ L 119, 09.05.2007, s.5
Nařízení 544/2007/ES, kterým se schvalují větší změny specifikace označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení Baena (CHOP)
OJ L 129, 17.05.2007, s.10
GMO A „NOVEL FOODS“
Rozhodnutí 2007/304/ES o stažení kukuřice Bt176 (SYN-EV176-9) a produktů z ní získaných z trhu
OJ L 117, 05.05.2007, s.14
Rozhodnutí 2007/305/ES o stažení hybridní řepky olejky Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4) a produktů z ní získaných z trhu
OJ L 117, 05.05.2007, s.17
Rozhodnutí 2007/306/ES o stažení hybridní řepky olejky Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) a produktů z ní získaných z trhu
OJ L 117, 05.05.2007, s.20
Rozhodnutí 2007/307/ES o stažení řepky olejky Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) a produktů z ní získaných z trhu
OJ L 117, 05.05.2007, s.23
Rozhodnutí 2007/308/ES o stažení produktů získaných z kukuřice GA21xMON810 (MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6) z trhu
OJ L 117, 05.05.2007, s.25
Rozhodnutí 2007/343/ES, kterým se povoluje uvedení oleje obohaceného fytosteroly/fytostanoly na trh jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES
OJ L 129, 17.05.2007, s.63
OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí 2007/263/ES, kterým se mění rozhodnutí 2004/210/ES o zřízení vědeckých výborů v oblasti bezpečnosti spotřebitele, veřejného zdraví a životního prostředí
OJ L 114, 01.05.2007, s.14
DRŮBEŽÍ MASO A VEJCE
Nařízení 557/2007/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1028/2006/ES o obchodních normách pro vejce
OJ L 132, 24.05.2007, s.5
OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Rozhodnutí 2007/317/ES o postoji, který má být jménem Společenství zaujat v Mezinárodní radě pro obiloviny k prodloužení platnosti Úmluvy o obchodu s obilovinami z roku 1995
OJ L 119, 09.05.2007, s.30
CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Rozhodnutí 2007/278/ES, kterým se pro hospodářský rok 2007/08 stanoví částky diverzifikační podpory a dodatečné diverzifikační podpory, které se mají poskytnout v rámci dočasného režimu restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství
OJ L 116, 04.05.2007, s.62
Rozhodnutí 2007/316/ES o postoji, který má být jménem Společenství zaujat v Mezinárodní radě pro cukr k prodloužení platnosti Mezinárodní dohody o cukru z roku 1992
OJ L 119, 09.05.2007, s.29
VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Nařízení 519/2007/ES, kterým se mění nařízení 27/2003/ES, kterým se povoluje nabízení nebo dodávání některých vín dovážených z Argentiny, u nichž mohlo být použito enologických postupů nestanovených v nařízení 1493/1999, k přímé lidské spotřebě
OJ L 123, 12.05.2007, s.1
Nařízení 556/2007/ES, kterým se mění nařízení 1622/2000/ES, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení 1493/1999/ES o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření
OJ L 132, 24.05.2007, s.3
Nařízení 560/2007/ES, kterým se mění nařízení 883/2001/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1493/1999/ES pro obchod se třetími zeměmi s produkty v odvětví vína
OJ L 132, 24.05.2007, s.31
Official Journal of European Communities, 1. 5. - 31. 5. 2007.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku ES.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down