03.06.2009 | 09:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové potravinářské předpisy EU - květen 2009

Úřední věstník ES, 1. - 31.5. 2009

1. HYGIENA, BEZPEČNOST
Rozhodnutí 2009/375/ES o financování pracovního programu pro rok 2009, pokud jde o školicí nástroje v oblasti bezpečnosti potravin, zdraví zvířat, dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin
OJ L 116, 09.05.2009, s.54

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Nařízení 411/2009/ES, kterým se mění nařízení 798/2008/ES, kterým se stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení
OJ L 124, 20.05.2009, s.3
Rozhodnutí EHP 21/2009, 22/2009, 23/2009, 24/2009, 25/2009 ze dne 17. března 2009, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 130, 28.05.2009, s.1, 6, 11, 12, 15

3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 2009/383/ES, kterým se pozastavuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením 1683/2004/ES z dovozu glyfosátu pocházejícího z Čínské lidové republiky
OJ L 120, 15.05.2009, s.20
Směrnice 2009/51/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS, pokud jde o specifikaci účinné látky nicosulfuronu
OJ L 127, 26.05.2009, s.5

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, MONITORING

5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Nařízení 378/2009/ES o povolení nového užití přípravku Bacillus cereus var. toyoi jako doplňkové látky pro chovné králice (držitel povolení Rubinum S.A.)
OJ L 116, 09.05.2009, s.3
Nařízení 379/2009/ES o povolení nového užití 6-fytázy EC 3.1.3.26 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, výkrm krůt, u nosnic, pro výkrm kachen, u selat (po odstavu), pro výkrm prasat a u prasnic (držitel povolení Danisco Animal Nutrition, právnická osoba Danisco (UK) Limited)
OJ L 116, 09.05.2009, s.6
Nařízení 386/2009/ES, kterým se mění nařízení 1831/2003/ES, pokud jde o vytvoření nové funkční skupiny doplňkových látek
OJ L 118, 13.05.2009, s.66
Nařízení 403/2009/ES o povolení přípravku L-valin jako doplňkové látky
OJ L 120, 15.05.2009, s.3
Rozhodnutí 2009/382/ES ze dne 28. ledna 2009 o státní podpoře č. C 27/05 (ex NN 69/04) poskytnuté na nákup pícnin v oblasti Friuli-Venezia Giulia (článek 6 regionálního zákona č. 14 ze dne 20. srpna 2003 a výzva k projevení zájmu vyhlášená obchodní komorou v Terstu) (oznámeno pod číslem K(2009) 187)
OJ L 120, 15.05.2009, s.13

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN, NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Nařízení 450/2009/ES o aktivních a inteligentních materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami
OJ L 135, 30.05.2009, s.3

10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 366/2009/ES o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Lapin Poron liha (CHOP))
OJ L 112, 06.05.2009, s.3
Nařízení 367/2009/ES o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Znojemské pivo (CHZO))
OJ L 112, 06.05.2009, s.5
Nařízení 387/2009/ES, kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Bleu du Vercors-Sassenage (CHOP))
OJ L 118, 13.05.2009, s.67
Nařízení 415/2009/ES o změně směrnice 2007/68/ES, kterou se mění příloha IIIa směrnice 2000/13/ES, pokud jde o určité složky potravin
OJ L 125, 21.05.2009, s.52
Nařízení 417/2009/ES o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Mariánskolázeňské oplatky (CHZO))
OJ L 125, 21.05.2009, s.56
Nařízení 418/2009/ES o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Petit Épeautre de Haute Provence (CHZO)]
OJ L 125, 21.05.2009, s.58
Nařízení 419/2009/ES o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Kiwi de l'Adour (CHZO))
OJ L 125, 21.05.2009, s.60
Nařízení 430/2009/ES, kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Kölsch (CHZO)]
OJ L 127, 26.05.2009, s.3

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
Směrnice 2009/39/ES ze dne 6. května 2009 o potravinách určených pro zvláštní výživu (přepracované znění)
OJ L 124, 20.05.2009, s.21

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A „NOVEL FOODS“
Rozhodnutí 2009/362/ES, kterým se povoluje uvedení lykopenu na trh jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES (oznámeno pod číslem K(2009) 3149)
OJ L 110, 01.05.2009, s.54
Rozhodnutí 2009/365/ES, kterým se povoluje uvedení lykopenu z Blakeslea trispora na trh jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES (oznámeno pod číslem K(2009) 3039)
OJ L 111, 05.05.2009, s.31

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Směrnice 2009/22/ES ze dne 23. dubna 2009 o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů (kodifikované znění)
OJ L 110, 01.05.2009, s.30
Nařízení 363/2009/ES o změně nařízení 1974/2006/ES, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení 1698/2005/ES o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
OJ L 111, 05.05.2009, s.5
Rozhodnutí 2009/366/ES o schválení účetních závěrek platebních agentur České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska týkajících se výdajů v oblasti opatření pro rozvoj venkova financovaných z prostředků Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) za rozpočtový rok 2008 (oznámeno pod číslem K(2009) 3199)
OJ L 111, 05.05.2009, s.35
Rozhodnutí 2009/367/ES o schválení účetních závěrek platebních agentur členských států týkajících se výdajů financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) pro rozpočtový rok 2008 (oznámeno pod číslem K(2009) 3217)
OJ L 111, 05.05.2009, s.44
Nařízení 370/2009/ES, kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003
OJ L 114, 07.05.2009, s.3
Směrnice 2009/3/ES ze dne 11. března 2009, kterou se mění směrnice Rady 80/181/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření
OJ L 114, 07.05.2009, s.10
Nařízení 380/2009/ES, kterým se mění nařízení 796/2004/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení 1782/2003/ES, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, a dále pro podmíněnost podle nařízení 479/2008/ES
OJ L 116, 09.05.2009, s.9
Směrnice 2009/47/ES, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o snížené sazby daně z přidané hodnoty
OJ L 116, 09.05.2009, s.18
Rozhodnutí 2009/373/ES o schválení účetních závěrek platebních agentur členských států týkajících se výdajů financovaných Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV) pro rozpočtový rok 2008 (oznámeno pod číslem K(2009) 3219)
OJ L 116, 09.05.2009, s.21
Rozhodnutí 2009/379/ES o stanovení částek, které jsou v souladu s nařízeními 1782/2003/ES, 378/2007/ES, 479/2008/ES a 73/2009/ES vyčleněny Evropskému zemědělskému fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), a částek, které jsou vyčleněny pro výdaje Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF)
OJ L 117, 12.05.2009, s.10
Nařízení 435/2009/ES, kterým se mění příloha I nařízení 1234/2007/ES (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), pokud jde o některé kódy kombinované nomenklatury
OJ L 128, 27.05.2009, s.12
Nařízení 451/2009/ES, kterým se mění nařízení 883/2006/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1290/2005/ES, pokud jde o vedení účtů platebních agentur, výkazy výdajů a příjmů a podmínky následné úhrady výdajů v rámci EZZF a EZFRV
OJ L 135, 30.05.2009, s.12
Rozhodnutí 2009/404/ES o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty
OJ L 136, 30.05.2009, s.1

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Nařízení 381/2009/ES, kterým se mění nařízení 2092/2004/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz vykostěného sušeného hovězího masa pocházejícího ze Švýcarska
OJ L 116, 09.05.2009, s.16
Rozhodnutí 2009/374/ES, kterým se mění dodatek B přílohy VII aktu o přistoupení Bulharskaa Rumunska, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa, drůbežího masa, ryb, mléka a mléčných výrobků v Rumunsku (oznámeno pod číslem K(2009) 3390)
OJ L 116, 09.05.2009, s.49
Rozhodnutí 2009/376/ES, kterým se mění rozhodnutí 2007/716/ES, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa a mléka v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2009) 3442)
OJ L 116, 09.05.2009, s.58
Nařízení 437/2009/ES o otevření a správě dovozní celní kvóty Společenství pro mladý skot samčího pohlaví určený na výkrm
OJ L 128, 27.05.2009, s.54
Nařízení 438/2009/ES o otevření a správě dovozních celních kvót Společenství pro nejatečné býky, nejatečné krávy a nejatečné jalovice některých alpských a horských plemen
OJ L 128, 27.05.2009, s.57
Nařízení 442/2009/ES o otevření a správě celních kvót Společenství v odvětví vepřového masa
OJ L 129, 28.05.2009, s.13

18. DRŮBEŽÍ MASO A VEJCE

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení 409/2009/ES, kterým se stanoví vyrovnávací koeficienty Společenství a kódy úpravy používané k přepočítání zpracované hmotnosti na živou hmotnost a kterým se mění nařízení 2807/83/EHS
OJ L 123, 19.05.2009, s.78
Oprava nařízení 43/2009/ES ze dne 16. ledna 2009, kterým se na rok 2009 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů ( Úř. věst. L 22 ze dne 26.1.2009)
OJ L 124, 20.05.2009, s.75
Nařízení 439/2009/ES ze dne 23. března 2009 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti rybolovu a zachování živých mořských zdrojů v Baltském moři
OJ L 129, 28.05.2009, s.1

20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Rozhodnutí 2009/372/ES, kterým se mění dodatek k příloze VI aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska, pokud jde o některá zařízení na zpracování mléka v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2009) 3389)
OJ L 118, 13.05.2009, s.80
Nařízení 416/2009/ES o rozdělení vnitrostátních kvót pro mléko stanovených na období 2008/09 v příloze IX nařízení 1234/2007/ES na „dodávky“ a „přímé prodeje“
OJ L 125, 21.05.2009, s.54
Nařízení 433/2009/ES, kterým se mění nařízení 1282/2006/ES, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
OJ L 128, 27.05.2009, s.5
Nařízení 452/2009/ES o zrušení nařízení 1898/2005/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1255/1999/ES, pokud jde o opatření pro odbyt smetany, másla a zahuštěného másla na trhu Společenství
OJ L 135, 30.05.2009, s.15

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Rozhodnutí 2009/378/ES o dočasném uvádění na trh určité sadby brambor, která nevyhovuje požadavkům směrnice 2002/56/ES (oznámeno pod číslem K(2009) 3392)
OJ L 117, 12.05.2009, s.8
Rozhodnutí 2009/402/ES ze dne 28. ledna 2009 týkající se „ročních hospodářských plánů“ v odvětví ovoce a zeleniny provedených Francií (C 29/05 (ex NN 57/05)) (oznámeno pod číslem K(2009) 203)
OJ L 127, 26.05.2009, s.11
Nařízení 434/2009/ES, kterým se mění nařízení 1580/2007/ES, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na rajčata, meruňky, citrony, švestky, broskve včetně nektarinek, hrušky a stolní hrozny
OJ L 128, 27.05.2009, s.10
Nařízení 441/2009/ES, kterým se mění nařízení 1580/2007/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady 2200/96/ES, 2201/96/ES a 1182/2007/ES v odvětví ovoce a zeleniny
OJ L 129, 28.05.2009, s.10

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Rozhodnutí 2009/361/ES, kterým se schvaluje finská podpora pro osivo a osivo obilovin na sklizňový rok 2009 (oznámeno pod číslem K(2009) 3078)
OJ L 110, 01.05.2009, s.52
Nařízení 388/2009/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1234/2007/ES, pokud jde o dovozní a vývozní režim pro produkty z obilovin a rýže (kodifikované znění)
OJ L 118, 13.05.2009, s.72
Rozhodnutí 2009/393/ES o postoji, který má být jménem Společenství zaujat v Mezinárodní radě pro obiloviny k prodloužení platnosti Úmluvy o obchodu s obilovinami z roku 1995
OJ L 124, 20.05.2009, s.63
Nařízení 446/2009/ES ze dne 14. května 2009 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
OJ L 132, 29.05.2009, s.3

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Rozhodnutí 2009/368/ES, kterým se pro hospodářský rok 2009/10 stanoví částky diverzifikační podpory a dodatečné diverzifikační podpory, které se mají poskytnout v rámci dočasného režimu restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2009) 3158)
OJ L 111, 05.05.2009, s.50
Rozhodnutí 2009/394/ES o postoji, který má být jménem Společenství zaujat v Mezinárodní radě pro cukr k prodloužení platnosti Mezinárodní dohody o cukru z roku 1992
OJ L 124, 20.05.2009, s.64
Nařízení 447/2009/ES ze dne 27. května 2009 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
OJ L 132, 29.05.2009, s.5

25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Nařízení 436/2009/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 479/2008/ES, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení a shromažďování údajů pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína
OJ L 128, 27.05.2009, s.15

29. KOSMETIKA

30. TABÁKOVÉ VÝROBKY

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down