09.06.2014 | 09:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové potravinářské předpisy EU – květen 2014

Veterinární opatření, pravidla pro produkty živočišného původu

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Nařízení 499/2014/EU  ze dne 11. března 2014, kterým se doplňují nařízení 1308/2013/EU  a 1306/2013/EU prostřednictvím změny prováděcího nařízení 543/2011/EU, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny
OJ L 145, 16.05.2014, s.5
Nařízení 500/2014/EU  ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení 1308/2013/EU  změnou nařízení 288/2009/ES, pokud jde o poskytování podpory pro doprovodná opatření v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol
OJ L 145, 16.05.2014, s.12
Nařízení 501/2014/EU  ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení 1308/2013/EU  změnou nařízení 826/2008/ES, pokud jde o některé požadavky týkající se zemědělských produktů, na něž je poskytována podpora soukromého skladování
OJ L 145, 16.05.2014, s.14

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI
Nařízení 579/2014/EU, kterým se stanoví odchylka od některých ustanovení přílohy II nařízení  852/2004/ES, pokud jde o námořní přepravu tekutých olejů a tuků
OJ L 160, 29.05.2014, s.14

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2014/250/EU, kterým se mění rozhodnutí 2010/221/EU, pokud jde o schválení vnitrostátních opatření pro prevenci zavlečení nákazy ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μVar) do některých oblastí Irska a Spojeného království (oznámeno pod číslem C(2014) 2763)
OJ L 132, 03.05.2014, s.79
Prováděcí nařízení 483/2014/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s prasečí diarrhoeou způsobenou deltakoronavirem, pokud jde o veterinární požadavky pro dovoz sprejově sušené krve a krevní plazmy z prasat určené k výrobě krmiva pro farmová prasata na území Unie
OJ L 138, 13.05.2014, s.52
Prováděcí nařízení 494/2014/EU, kterým se mění příloha V nařízení 136/2004/ES, pokud jde o dovozní podmínky a seznam zemí podle článku 9 uvedeného nařízení
OJ L 139, 14.05.2014, s.11
Prováděcí rozhodnutí 2014/288/EU o standardních požadavcích na zprávy o vnitrostátních programech eradikace, tlumení a sledování určitých nákaz zvířat a zoonóz spolufinancovaných Unií a o zrušení rozhodnutí 2008/940/ES (oznámeno pod číslem C(2014) 2976)
OJ L 147, 17.05.2014, s.88
Rozhodnutí 213/2013/EHP  ze dne 13. prosince 2013, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 154, 22.05.2014, s.1
Rozhodnutí 214/2013/EHP  ze dne 13. prosince 2013, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 154, 22.05.2014, s.3
Rozhodnutí  215/2013/EHP  ze dne 13. prosince 2013, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 154, 22.05.2014, s.5
Rozhodnutí  216/2013/EHP  ze dne 13. prosince 2013, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 154, 22.05.2014, s.6
Rozhodnutí  217/2013/EHP  ze dne 13. prosince 2013, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 154, 22.05.2014, s.8
Rozhodnutí  218/2013/EHP  ze dne 13. prosince 2013, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 154, 22.05.2014, s.11
Rozhodnutí  219/2013/EHP  ze dne 13. prosince 2013, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 154, 22.05.2014, s.12
Rozhodnutí  220/2013/EHP  ze dne 13. prosince 2013, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
OJ L 154, 22.05.2014, s.13
Rozhodnutí 221/2013/EHP  ze dne 13. prosince 2013, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
OJ L 154, 22.05.2014, s.15

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Nařízení 460/2014/EU, kterým se mění nařízení 823/2012/EU, pokud jde o datum ukončení platnosti schválení účinné látky cyfluthrin
OJ L 133, 06.05.2013, s.51
Prováděcí nařízení 462/2014/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka Equisetum arvense L. a mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 134, 07.05.2014, s.28
Prováděcí nařízení 485/2014/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Bacillus pumilus QST 2808 a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 138, 13.05.2014, s.65
Prováděcí nařízení 486/2014/EU, kterým se v souladu s nařízením  1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh odnímá schválení účinné látky fenbutatinoxid a mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 138, 13.05.2014, s.70
Prováděcí nařízení  487/2014/EU, kterým se mění prováděcí nařízení  540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmen QST 713, identického s kmenem AQ 713, klodinafopu, metrafenonu, pirimikarbu, rimsulfuronu, spinosadu, thiamethoxamu, tolklofos-methylu a tritikonazolu
OJ L 138, 13.05.2014, s.72
Nařízení 492/2014/EU  ze dne 7. března 2014, kterým se doplňuje nařízení 528/2012/EU, pokud jde o pravidla pro obnovení povolení biocidních přípravků, která podléhají vzájemnému uznávání
OJ L 139, 14.05.2014, s.1
Prováděcí nařízení 496/2014/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka acechinocyl a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 143, 15.05.2014, s.1
Prováděcí nařízení 504/2014/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky rostlinné oleje/olej z voňatky nardové
OJ L 145, 16.05.2014, s.28
Nařízení 491/2014/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro ametoktradin, azoxystrobin, cykloxydim, cyfluthrin, dinotefuran, fenbukonazol, fenvalerát, fludioxonil, fluopyram, flutriafol, fluxapyroxad, glufosinát amonný, imidakloprid, indoxakarb, MCPA, methoxyfenozid, penthiopyrad, spinetoram a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 146, 16.05.2014, s.1
Prováděcí rozhodnutí 2014/289/EU, kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro účinné látky pinoxaden a meptyldinokap (oznámeno pod číslem C(2014) 3059)
OJ L 147, 17.05.2014, s.114
Prováděcí nařízení  563/2014/EU, kterým se v souladu s nařízením  1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka hydrochlorid chitosanu a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 156, 24.05.2014, s.5
Prováděcí nařízení  571/2014/EU, kterým se v souladu s nařízením  1107/2009/EU  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka ipkonazol a mění příloha prováděcího nařízení  540/2011/EU
OJ L 157, 27.05.2014, s.96

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Nařízení 519/2014/EU, kterým se mění nařízení 401/2006/ES, pokud jde o metody odběru vzorků z velkých šarží, koření a doplňků stravy, výkonnostní kritéria pro T-2 toxin, HT-2 toxin a citrinin a o screeningové metody analýzy
OJ L 147, 17.05.2014, s.29

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 497/2014/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES  a příloha nařízení 231/2012/EU, pokud jde o použití advantamu jako sladidla
OJ L 143, 15.05.2014, s.6
Nařízení 505/2014/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o používání karamelových barviv (E 150a–d) v pivu a sladových nápojích
OJ L 145, 16.05.2014, s.32
Nařízení 506/2014/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES  a příloha nařízení  231/2012/EU, pokud jde o ethyl-lauroyl-argininát jako konzervant v některých tepelně opracovaných masných výrobcích
OJ L 145, 16.05.2014, s.35

6. KRMIVA

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Nařízení Komise 488/2014/EU, kterým se mění nařízení 1881/2006/ES, pokud jde o maximální limity kadmia v potravinách
OJ L 138, 13.05.2014, s.75

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí nařízení 442/2014/EU, kterým se mění nařízení 1235/2008/ES, pokud jde o žádosti o zařazení na seznam třetích zemí uznaných pro účely rovnocennosti v souvislosti s dovozem ekologických produktů
OJ L 130, 01.05.2014, s.39

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 510/2014/EU o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů a zrušení nařízení 1216/2009/ES  a 614/2009/ES
OJ L 150, 20.05.2014, s.1
Nařízení 511/2014/EU o opatřeních pro dodržování pravidel, která vyplývají z Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání, ze strany uživatelů v Unii
OJ L 150, 20.05.2014, s.59
Rozhodnutí  o uzavření Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném rozdělení přínosů plynoucích z jejich využívání k Úmluvě o biologické rozmanitosti jménem Evropské unie
OJ L 150, 20.05.2014, s.231
Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání k Úmluvě o biologické rozmanitosti
OJ L 150, 20.05.2014, s.234

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 443/2014/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 543/2011/EU, pokud jde o spouštěcí hodnoty pro dodatečná cla na rajčata, okurky salátové, stolní hrozny, meruňky, třešně, s výjimkou višní, broskve včetně nektarinek a švestky
OJ L 130, 01.05.2014, s.41
Nařízení 499/2014/EU  ze dne 11. března 2014, kterým se doplňují nařízení 1308/2013/EU  a 1306/2013/EU prostřednictvím změny prováděcího nařízení 543/2011/EU, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny
OJ L 145, 16.05.2014, s.5

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 539/2014/EU o dovozu rýže pocházející z Bangladéše a o zrušení nařízení  3491/90/EHS
OJ L 158, 27.05.2014, s.125

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY – metody měření

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Úřední věstník Evropské unie,  1. 5.– 31. 5. 2014

 

http://eur-lex.europa.eu/oj/2014/05/direct-access.html;jsessionid=R2vJTRBK6bvy4JQDDwLGWPV1GCMlx5hGNtqsD0T3ghBrLWpVFcjG!-1067606482?ojYear=2014

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down