04.07.2018 | 10:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové potravinářské předpisy EU – květen

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI
Nařízení 2018/782/EU, kterým se stanoví metodické zásady hodnocení rizika a doporučení pro řízení rizika podle nařízení 470/2009/ES Text s významem pro EHP.
OJ L 132, 30/05/2018, s. 5

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2018/697/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2017/247/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C (2018) 2888)
OJ L 117, 08/05/2018, s. 23
Prováděcí nařízení 2018/700/EU, kterým se mění seznam třetích zemí, z nichž je povolen dovoz určitých produktů živočišného původu, pokud jde o jistá zařízení v Brazílii
OJ L 118, 14/05/2018, s. 1
Prováděcí rozhodnutí 2018/718/EU, o pozastavení statusu Malty jako území úředně prostého tuberkulózy, pokud jde o stáda skotu, a o změně přílohy I rozhodnutí 2003/467/ES (oznámeno pod číslem С(2018) 2762)
OJ L 120, 16/05/2018, s. 12
Prováděcí rozhodnutí 2018/719/EU, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v TRACES (oznámeno pod číslem С (2018) 2783)
OJ L 120, 16/05/2018, s. 15
Prováděcí nařízení 2018/721/EU, kterým se mění nařízení 37/2010/EU za účelem klasifikace látky prasečí prolaktin podle maximálního limitu reziduí
OJ L 122, 17/05/2018, s. 5
Prováděcí nařízení 2018/722/EU, kterým se mění nařízení 37/2010/EU za účelem klasifikace látky eprinomektin podle maximálního limitu reziduí
OJ L 122, 17/05/2018, s. 8
Prováděcí nařízení 2018/723/EU, kterým se mění přílohy I a II nařízení 1099/2009/ES o ochraně zvířat při usmrcování, pokud jde o schválení omračování pomocí sníženého atmosférického tlaku
OJ L 122, 17/05/2018, s. 11
Prováděcí rozhodnutí 2018/744/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2016/2008/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení nodulární dermatitidy v některých členských státech (oznámeno pod číslem C (2018) 2815)
OJ L 123, 18/05/2018, s. 119
Prováděcí rozhodnutí 2018/745/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C (2018) 2817)
OJ L 123, 18/05/2018, s. 122
Prováděcí rozhodnutí 2018/758/EU o některých prozatímních ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Maďarsku (oznámeno pod číslem C (2018) 3250). Text s významem pro EHP.
OJ L 128, 24/05/2018, s. 16

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2018/670/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek bromuconazol, buprofezin, haloxyfop-P a napropamid
OJ L 113, 03/05/2018, s. 1
Nařízení 2018/676/EU, kterým se opravuje nařízení 546/2011/EU, kterým se provádí nařízení 1107/2009/ES, pokud jde o jednotné zásady pro hodnocení a povolování přípravků na ochranu rostlin
OJ L 114, 04/05/2018, s. 8
Prováděcí nařízení 2018/679/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky forchlorfenuron a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 114, 04/05/2018, s. 18
Prováděcí nařízení 2018/690/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky fenazaquin
OJ L 117, 08/05/2018, s. 3
Prováděcí nařízení 2018/691/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka talek E553B a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 117, 08/05/2018, s. 6
Prováděcí nařízení 2018/692/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky zoxamid a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 117, 08/05/2018, s. 9
Prováděcí nařízení 2018/710/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky silthiofam a kterým se mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 119, 15/05/2018, s. 31
Nařízení 2018/685/EU, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro abamektin, fluopyram, fluxapyroxad, maleinohydrazid, pivo, prášek z hořčičných semen a tefluthrin v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 121, 16/05/2018, s. 1
Nařízení 2018/686/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl a triklopyr v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 121, 16/05/2018, s. 30
Nařízení 2018/687/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro acibenzolar-S-methyl, benzovindiflupyr, bifenthrin, bixafen, chlorantraniliprol, deltamethrin, flonikamid, fluazifop-P, isofetamid, metrafenon, pendimethalin a teflubenzuron v některých produktech nebo na jejich povrchu
OJ L 121, 16/05/2018, s. 63
Prováděcí nařízení 2018/755/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky propyzamid jako látky, která se má nahradit, a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU. Text s významem pro EHP.
OJ L 128, 24/05/2018, s. 4
Prováděcí nařízení 2018/783/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky imidakloprid. Text s významem pro EHP.
OJ L 132, 30/05/2018, s. 31
Prováděcí nařízení 2018/784/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky klothianidin. Text s významem pro EHP.
OJ L 132, 30/05/2018, s. 35
Prováděcí nařízení 2018/785/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky thiamethoxam. Text s významem pro EHP.
OJ L 132, 30/05/2018, s. 40

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 2018/677/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o používání thaumatinu (E 957) jako látky zvýrazňující chuť a vůni v určitých kategoriích potravin
OJ L 114, 04/05/2018, s. 10
Nařízení 2018/678/EU, kterým se mění a opravuje příloha I nařízení 1334/2008/ES, pokud jde o některé aromatické látky
OJ L 114, 04/05/2018, s. 13
Nařízení 2018/681/EU, kterým se mění příloha nařízení 231/2012/EU, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o specifikace roubovaného kopolymeru polyvinylalkoholu a polyethylenglykolu (E 1209)
OJ L 116, 07/05/2018, s. 1
Nařízení 2018/682/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o používání polyglycerolpolyricinoleátu (E 476) v emulgovaných omáčkách
OJ L 116, 07/05/2018, s. 5

6. KRMIVA

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Prováděcí nařízení 2018/775/EU, kterým se stanoví pravidla pro použití čl. 26 odst. 3 nařízení 1169/2011/EU o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, pokud jde o pravidla pro uvádění země původu nebo místa provenience primární složky potraviny. Text s významem pro EHP.
OJ L 131, 29/05/2018, s. 8

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí Smíšeného výboru EU-Švýcarsko 1/2018, kterým se mění tabulka III a tabulka IV protokolu č. 2 k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972 ve znění pozdějších předpisů [2018/668]
OJ L 111, 02/05/2018, s. 2018
Nařízení 2018/675/EU, kterým se mění dodatky k příloze XVII nařízení 1907/2006/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o látky CMR
OJ L 114, 04/05/2018, s. 4
Nařízení 2018/669/EU, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění nařízení 1272/2008/ES o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
OJ L 115, 04/05/2018, s. 1
Rozhodnutí 2018/760/EU o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským královstvím o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty
OJ L 129, 25/05/2018, s. 1

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2018/720/EU o otevření a správě celní kvóty Unie pro drůbež pocházející z Islandu
OJ L 122, 17/05/2018, s. 2

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2018/765/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 2016/2080/EU, pokud jde o datum uskladnění sušeného odstředěného mléka prodaného prostřednictvím nabídkového řízení
OJ L 129, 25/05/2018, s. 73

21. JEDLÉ OLEJE
Nařízení 2018/707/EU ze dne 28. února 2018 o změně nařízení 639/2014/EU, pokud jde o kritéria způsobilosti podpory v případě konopí v rámci režimu základní platby a některé požadavky týkající se podpory vázané na produkci
OJ L 119, 15/05/2018, s. 1
Prováděcí nařízení 2018/709/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 809/2014/EU, pokud jde o požadavek na návěsky, který se vztahuje na žádosti o podporu týkající se plochy využívané k produkci konopí
OJ L 119, 15/05/2018, s. 29

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU: https://eur-lex.europa.eu/oj/2018/05/direct-access.html?ojYear=2018&locale=cs  

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.*

Zdroj: www.bezpecnostpotravin.cz

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down