04.12.2006 | 06:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové potravinářské předpisy EU - listopad 2006

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.

Hygiena a Bezpečnost
Nařízení 1662/2006/ES, kterým se mění nařízení 853/2004/ES, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu
OJ L 320, 18.11.2006, s.1
Nařízení 1663/2006/ES, kterým se mění nařízení 854/2004/ES, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě
OJ L 320, 18.11.2006, s.11
Nařízení 1664/2006/ES, kterým se mění nařízení 2074/2005/ES, pokud jde o prováděcí opatření pro některé produkty živočišného původu určené k lidské spotřebě, a zrušují některá prováděcí opatření
OJ L 320, 18.11.2006, s.13
Nařízení 1666/2006/ES o změně nařízení 2076/2005/ES, kterým se stanoví přechodná opatření pro provádění nařízení 853/2004/ES, 854/2004/ES a 882/2004/ES
OJ L 320, 18.11.2006, s.47
Rozhodnutí 2006/765/ES, kterým se zrušují některé prováděcí předpisy týkající se hygieny potravin a hygienických podmínek pro produkci některých produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě a pro jejich uvádění na trh
OJ L 320, 18.11.2006, s.50
Rozhodnutí 2006/801/ES o změně rozhodnutí 2005/432/ES, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a vzory osvědčení pro dovoz masných výrobků určených k lidské spotřebě ze třetích zemí a kterým se zrušují rozhodnutí 97/41/ES, 97/221/ES a 97/222/ES
OJ L 329, 25.11.2006, s.26
Veterinární opatření, obecná pravidla pro obchodování s produkty živočišného původu
Rozhodnutí 2006/759/ES, kterým se schvalují určité národní programy pro tlumení salmonel v reprodukčních hejnech druhu Gallus gallus
OJ L 311, 10.11.2006, s.46
Rozhodnutí 2006/761/ES, kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o uzavřená pásma v souvislosti s katarální horečkou ovcí
OJ L 311, 10.11.2006, s.51
Rozhodnutí 2006/762/ES o některých ochranných opatřeních proti katarální horečce ovcí v Bulharsku
OJ L 311, 10.11.2006, s.56
Nařízení 1678/2006/ES, kterým se mění nařízení 92/2005/ES, pokud jde o alternativní způsoby zneškodňování a využití vedlejších produktů živočišného původu
OJ L 314, 15.11.2006, s.4
Rozhodnutí 2006/779/ES o přechodných veterinárních opatřeních pro tlumení klasického moru prasat v Rumunsku
OJ L 314, 15.11.2006, s. 48
Nařízení 1665/2006/ES, kterým se mění nařízení 2075/2005/ES, kterým se stanoví zvláštní předpisy pro úřední kontroly trichinel v mase
OJ L 320, 18.11.2006, s.46
Rozhodnutí 2006/802/ES, kterým se schvalují plány eradikace klasického moru prasat u divokých prasat a nouzového očkování takových prasat a prasat chovaných v hospodářstvích proti této nákaze v Rumunsku
OJ L 329, 25.11.2006, s.34
Rozhodnutí 2006/805/ES o kontrolních opatřeních v oblasti zdraví zvířat v souvislosti s klasickým morem prasat v některých členských státech
OJ L 329, 25.11.2006, s.67
Rozhodnutí 2006/858/ES, kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o uzavřená pásma v souvislosti s katarální horečkou ovcí
OJ L 332, 30.11.2006, s.26
Opatření u potravin rostlinného původu
Rozhodnutí 2006/749/ES, kterým se mění rozhodnutí 2004/4/ES, kterým se členské státy opravňují k přijetí dočasných mimořádných opatření proti šíření Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith vůči Egyptu
OJ L 302, 01.11.2006, s. 47
Směrnice 2006/92/ES, kterou se mění přílohy směrnic 76/895/EHS, 86/362/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro kaptan, dichlorvos, ethion a folpet
OJ L 311, 10.11.2006, s.31
Směrnice 2006/91/ES o ochraně proti štítence zhoubné
OJ L 312, 11.11.2006, s,.42
Rozhodnutí 2006/797/ES o nezařazení amonium-sulfamátu, hexakonazolu, natrium-tetrathiokarbonátu a 8-hydroxychinolinu do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tyto účinné látky
OJ L 324, 23.11.2006, s.8
Rozhodnutí 2006/806/ES, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení orthosulfamuronu do přílohy I směrnice 91/414/EHS
OJ L 329, 25.11.2006, s.674
Dozor nad potravinami, monitoring
Rozhodnutí 2006/778/ES o minimálních požadavcích na sběr informací z inspekcích míst produkce, v nichž se chovají některá zvířata pro hospodářské účely
OJ L 314, 15.11.2006, s. 35
PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY a aromata do potravin
Nařízení 1667/2006/ES o glukose a laktose
OJ L 312, 11.11.2006, s.1
kONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Doporučení 2006/794/ES o monitorování pozaďových hodnot dioxinů, PCB s dioxinovým efektem a jiných PCB než s dioxinovým efektem v potravinách
OJ L 322, 22.11.2006, s.24
Nařízení 1729/2006/ES, kterým se mění přílohy I a III nařízení 2377/90/ES, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o firocoxib a triklabendazol
OJ L 325, 24.11.2006, s.6
Krmiva
Nařízení 1730/2006/ES o povolení kyseliny benzoové (VevoVitall) jako doplňkové látky
OJ L 325, 24.11.2006, s.9
Nařízení 1743/2006/ES o trvalém povolení doplňkové látky v krmivech
OJ L 329, 25.11.2006, s.16
Nařízení 1750/2006/ES o povolení selenomethioninu jako doplňkové látky v krmivech
OJ L 330, 28.11.2006, s.9
PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Rozhodnutí 2006/799/ES, kterým se stanoví revidovaná ekologická kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování pro udělení ekoznačky Společenství pomocným půdním látkám
OJ L 325, 24.11.2006, s.28
GMO a „Novel Foods“
Rozhodnutí 2006/754/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/601/ES o mimořádných opatřeních týkajících se nepovoleného geneticky modifikovaného organismu LL RICE 601 v produktech z rýže
OJ L 306, 07.11.2006, s.17
MASO A MASNÉ VÝROBKY
Nařízení 1643/2006/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro poskytování pomoci při vývozu produktů z odvětví hovězího a telecího masa, které mohou při dovozu do třetí země podléhat zvláštnímu zacházení (kodifikované znění)
OJ L 308, 08.11.2006, s.7
Nařízení 1669/2006/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1254/1999/ES, pokud jde o režimy nákupů v rámci veřejné intervence v odvětví hovězího masa
OJ L 312, 11.11.2006, s.6
Nařízení 1711/2006/ES, kterým se mění nařízení 462/2003/ES a 1556/2006/ES, pokud jde o podání žádostí o dovozní licenci v odvětví vepřového masa na první čtvrtletí roku 2007
OJ L 321, 21.11.2006, s.5
Nařízení 1731/2006/ES o zvláštních prováděcích pravidlech pro vývozní náhrady v případě některých konzerv z hovězího a telecího masa
OJ L 325, 24.11.2006, s.12
Nařízení 1741/2006/ES, kterým se stanoví podmínky pro poskytování zvláštní vývozní náhrady pro vykostěné maso z dospělého skotu samčího pohlaví propuštěné do režimu uskladňování v celním skladu před vývozem
OJ L 329, 25.11.2006, s.7
Nařízení 1745/2006/ES, kterým se mění nařízení 936/97/ES o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso
OJ L 329, 25.11.2006, s.22
DRÚBEŹÍ MASO A VEJCE
Nařízení 1629/2006/ES, kterým se mění nařízení 1010/2006/ES o některých výjimečných opatřeních na podporu trhu s vejci a drůbeží v některých členských státech
OJ L 302, 01.11.2006, s.41
Nařízení 1649/2006/ES o uplatnění nejnižší sazby vývozní náhrady u některých produktů v odvětví vajec a drůbežího masa (kodifikované znění)
OJ L 309, 09.121.2006, s.6
Nařízení 1722/2006/ES, kterým se mění nařízení 1431/94/ES, 2497/96/ES, 1396/98/ES, 701/2003/ES a 593/2004/ES, pokud jde o podávání žádostí o dovozní licenci v odvětví drůbežího masa a vajec na první čtvrtletí 2007
OJ L 322, 22.11.2006, s.3
Nařízení 1749/2006/ES, kterým se mění nařízení 1445/95/ES o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa
OJ L 330, 28.11.2006, s.5
RYBY a vodní živočichové
Rozhodnutí 2006/766/ES, kterým se stanoví seznamy třetích zemí a území, ze kterých je povolen dovoz mlžů, ostnokožců, pláštěnců, mořských plžů a produktů rybolovu
OJ L 320, 18.11.2006, s.53
Rozhodnutí, 2006/767/ES, kterým se mění rozhodnutí 2003/804/ES a 2003/858/ES, pokud jde o požadavky na osvědčení pro živé měkkýše a živé ryby pocházející z akvakultury a jejich produkty určené pro lidskou spotřebu
OJ L 320, 18.11.2006, s.58
Nařízení 1723/2006/ES, kterým se mění nařízení 379/2004/ES, pokud jde o zvýšení objemů celních kvót pro některé produkty rybolovu pro rok 2006
OJ L 324, 23.11.2006, s.1
Obiloviny, LUŠTĚNINY a výrobky z NICH
Nařízení 1670/2006/ES, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení 1784/2003/ES, pokud jde o stanovení a poskytování náhrad pro obiloviny vyvážené ve formě některých lihovin
OJ L 312, 11.11.2006, s.33
CUKR, MED, Kakao, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Rozhodnutí 2006/760/ES, kterým se pro hospodářský rok 2006/07 stanoví částky diverzifikační podpory, dodatečné diverzifikační podpory a přechodné podpory, které se mají poskytnout v rámci dočasného režimu restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství
OJ L 311, 10.11.2006, s.49
Rozhodnutí 2006/776/ES o částkách, které mají být účtovány za přebytečná množství cukru neodstraněná z trhu
OJ L 314, 15.11.2006, s.35
Nařízení 1746/2006/ES, kterým se opravuje nařízení 1279/2006/ES, kterým se pro hospodářský rok 2005/06 stanoví zvláštní zemědělský přepočítací koeficient pro minimální ceny cukrové řepy, jakož i pro dávky z výroby a doplňkovou dávku v odvětví cukru pro měny členských států, které nepřijaly jednotnou měnu
OJ L 329, 25.11.2006, s.24
Official Journal of European Communities. 1.11. - 30. 11. 2006.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down