04.12.2007 | 08:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové potravinářské předpisy EU - listopad 2007

Veterinární opatření, obecná pravidla pro obchodování s produkty živočišného původu.

HYGIENA, BEZPEČNOST
Rozhodnutí 1350/2007/ES, kterým se zavádí druhý akční program Společenství v oblasti zdraví (2008–2013)
OJ L 301, 20.11.2007, s.3
2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 2007/709/ES, kterým se mění rozhodnutí 2007/554/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království
OJ L 287, 01.11.2007, s.29
Rozhodnutí 2007/710/ES, kterým se mění dodatek B přílohy VII aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa, drůbežího masa, ryb, mléka a mléčných výrobků v Rumunsku
OJ L 288, 06.11.2007, s.35
Rozhodnutí 2007/716/ES, kterým se stanoví přechodná opatření pro strukturální požadavky na některá zařízení v odvětví masa a mléka v Bulharsku stanovené v nařízení 852/2004/ES a 853/2004/ES
OJ L 289, 07.11.2007, s.14
Rozhodnutí 2007/718/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce na Kypru
OJ L 289, 07.11.2007, s.45
Nařízení 1323/2007/ES, kterým se mění příloha I nařízení 2377/90/EHS, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o firocoxib
OJ L 294, 13.11.2007, s.11
Rozhodnutí 2007/731/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Spojeném království
OJ L 295, 14.11.2007, s.28
Rozhodnutí 2007/736/ES, kterým se mění příloha II rozhodnutí 79/542/EHS, pokud jde o seznam třetích zemí nebo částí třetích zemí, z nichž je povolen dovoz některých druhů čerstvého masa do Společenství
OJ L 296, 15.11.2007, s.29
Nařízení 1353/2007, kterým se mění příloha I nařízení 2377/90/EHS, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o monensin, lasalocid a tylvalosin
OJ L 303, 21.11.2007, s.6
Rozhodnutí 2007/746/ES, kterým se mění rozhodnutí 2007/554/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království
OJ L 303, 21.11.2007, s.24
Rozhodnutí 2007/770/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Rumunsku
OJ L 311, 29.11.2007,s.45
Rozhodnutí 2007/777/ES, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a vzory osvědčení pro dovoz některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev určených k lidské spotřebě ze třetích zemí a kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/432/ES
OJ L 312, 30.11.2007, s.49
3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU
Nařízení 1313/2007/ES, kterým se mění nařízení 2076/2002/ES o prodloužení lhůty uvedené v čl. 8 odst. 2 směrnice 91/414/EHS pro metalaxyl a nařízení 2024/2006, pokud jde o zrušení odchylky týkající se metalaxylu
OJ L 291, 09.11.2007, s.11
Rozhodnutí 2007/758/ES, kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro novou účinnou látku boscalid
OJ L 305, 23.11.2007, s.54
Rozhodnutí 2007/759/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES, pokud jde o četnost kontrol podzemnice olejné a výrobků z podzemnice olejné pocházejících nebo zasílaných z Brazílie vzhledem k riziku jejich kontaminace aflatoxiny
OJ L 305, 23.11.2007, s.56
Směrnice 2007/70/ES ze dne 29. listopadu 2007, kterou se mění směrnice 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky oxidu uhličitého do přílohy IA uvedené směrnice
OJ L 312, 30.11.2007, s.26
4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, MONITORING
Rozhodnutí 2007/729/ES, kterým se mění směrnice 64/432/EHS, 90/539/EHS, 92/35/EHS, 92/119/EHS, 93/53/EHS, 95/70/ES, 2000/75/ES, 2001/89/ES, 2002/60/ES a rozhodnutí 2001/618/ES a 2004/233/ES, pokud jde o seznamy národních referenčních laboratoří a státních ústavů
OJ L 294, 13.11.2007, s.26
6. KRMIVA
Nařízení 1380/2007/ES o povolení endo-1,4-beta-xylanázy (Natugrain Wheat TS) jako doplňkové látky
OJ L 309, 27.11.2007, s.21
Nařízení 1388/2007/ES, kterým se mění nařízení 382/2005/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1786/2003/ES o společné organizaci trhu se sušenými krmivy
OJ L 310, 28.11.2007, s.3
10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 1362/2007/ES o zápisu názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Salame Cremona (CHZO))
OJ L 305, 23.11.2007, s.3
Směrnice 2007/68/ES, kterou se mění příloha IIIa směrnice 2000/13/ES, pokud jde o určité složky potravin
OJ L 310, 28.11.2007, s.11
Nařízení 1407/2007/ES o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Třeboňský kapr (CHZO))
OJ L 312, 30.11.2007, s.16
14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Nařízení 1319/2007/ES, kterým se mění příloha I nařízení 2092/91/EHS, pokud jde o používání krmiv z pozemků v prvním roce jejich přechodu na ekologické zemědělství
OJ L 293, 10.11.2007, s.3
16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 1334/2007/ES, kterým se mění nařízení 1749/96/ES, kterým se stanoví počáteční prováděcí opatření k nařízení 2494/95/ES o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen
OJ L 296, 15.11.2007, s.22
Nařízení 1234/2007/ES, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“)
OJ L 299, 16.11.2007, s.1
Nařízení 1354/2007/ES, kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravuje nařízení 1907/2006 týkající se registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
OJ L 304, 22.11.2007, s.1
17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Nařízení 1355/2007/ES, kterým se přijímají autonomní a přechodná opatření k otevření celních kvót Společenství na dovoz uzenek a salámů a některých masných výrobků pocházejících ze Švýcarska
OJ L 304, 22.11.2007, s.3
Nařízení 1359/2007/ES, kterým se stanoví podmínky pro poskytování zvláštních vývozních náhrad pro některé druhy vykostěného hovězího masa (kodifikované znění)
OJ L 304, 22.11.2007, s.21
Nařízení 1382/2007/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla nařízení 774/94/ES, pokud jde o dovozní režim pro vepřové maso
OJ L 309, 27.11.2007, s.21
Nařízení 1399/2007/ES o otevření a správě autonomní a přechodné dovozní celní kvóty pro uzenky a salámy a některé masné výrobky pocházející ze Švýcarska
OJ L 311, 29.11.2007, s.7
18. DRŮBEŽÍ MASO A VEJCE
Nařízení 1336/2007/ES, kterým se mění nařízení 557/2007/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1028/2006/ES o obchodních normách pro vejce
OJ L 298, 16.11.2007, s.3
Nařízení 1383/2007/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 779/98/ES, pokud se jedná o otevření a správu některých celních kvót týkajících se dovozů produktů v odvětví drůbežího masa pocházejících z Turecka do Společenství
OJ L 309, 27.11.2007, s.34
Nařízení 1384/2007/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 2398/96/ES, pokud se jedná o otevření a správu některých celních kvót týkajících se dovozů produktů z odvětví drůbežího masa pocházejícího z Izraele do Společenství
OJ L 309, 27.11.2007, s.40
Nařízení 1385/2007/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla nařízení 774/94/ES, pokud jde o otevření a správu některých celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa
OJ L 309, 27.11.2007, s.47
19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení 1337/2007/ES, kterým se mění nařízení 992/95/ES, pokud jde o celní kvóty Společenství pro některé produkty rybolovu pocházející z Norska
OJ L 298, 16.11.2007, s.6
20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Nařízení 1324/2007/ES, kterým se mění nařízení 2535/2001/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1255/1999/ES, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót
OJ L 294, 13.11.2007, s.14
22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 1295/2007/ES, kterým se zavádí celní evidence dovozu některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (zejména mandarinek atd.) pocházejících z Čínské lidové republiky
OJ L 288, 06.11.2007, s.22
Nařízení 1338/2007/ES, kterým se mění nařízení 747/2001/ES, pokud jde o celní kvóty Společenství pro pomeranče pocházející z Egypta a pro zpracované zemědělské produkty pocházející z Izraele
OJ L 298, 16.11.2007, s.11
28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Nařízení 1300/2007/ES, kterým se mění nařízení 1622/2000/ES, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení 1493/1999/ES o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření
OJ L 289, 07.11.2007, s.8
Úřední věstník ES, 1. 11. – 30. 11. 2007

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down