17.01.2012 | 07:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové potravinářské předpisy EU - prosinec 2011

1. HYGIENA, BEZPEČNOST

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 94/2011/EHP ze dne 30. září 2011, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 318, 01.12.2011, s.31
Rozhodnutí 95/2011/EHP ze dne 30. září 2011, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
OJ L 318, 01.12.2011, s.32

Prováděcí rozhodnutí 2011/807/EU, kterým se schvalují roční a víceleté programy a finanční příspěvek Unie na eradikaci, tlumení a sledování některých nákaz zvířat a zoonóz předložené členskými státy pro rok 2012 a následující roky (oznámeno pod číslem K(2011) 8719)
OJ L 322, 06.12.2011, s.11
Prováděcí rozhodnutí 2011/838/EU, kterým se mění rozhodnutí 2008/855/ES, pokud jde o dobu použitelnosti veterinárních opatření pro tlumení klasického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem K(2011) 9128)
OJ L 332, 15.12.2011, s.13
Prováděcí rozhodnutí 2011/844/EU, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2011) 9169)
OJ L 334, 16.12.2011, s.31
Prováděcí rozhodnutí 2011/862/EU, kterým se schvalují některé pozměněné programy eradikace a sledování nákaz zvířat a zoonóz na rok 2011 a kterým se mění rozhodnutí 2010/712/EU, pokud jde o finanční příspěvek Unie na programy schválené uvedeným rozhodnutím (oznámeno pod číslem K(2011) 9478)
OJ L 338, 21.12.2011, s.64
Rozhodnutí 111/2011/EHP ze dne 21. října 2011, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 341, 22.12.2011, s.69
Rozhodnutí 112/2011/EHP ze dne 21. října 2011, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
OJ L 341, 22.12.2011, s.72
Rozhodnutí 115/2011/EHP ze dne 21. října 2011, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
OJ L 341, 22.12.2011, s.78
Prováděcí rozhodnutí 2011/881/EU o přijetí rozhodnutí o financování, které podpoří dobrovolné dozorové studie zaměřené na úbytky včelstev (oznámeno pod číslem K(2011) 9597)
OJ L 343, 23.12.2011, s.119

3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení 1278/2011/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka bitertanol a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU a rozhodnutí Komise 2008/934/ES
OJ L 327, 09.12.2011, s.49
Prováděcí nařízení 1372/2011/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka acetochlor a mění rozhodnutí 2008/934/ES
OJ L 341, 22.12.2011, s.45
Prováděcí nařízení 1381/2011/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka chlorpikrin a mění rozhodnutí 2008/934/ES
OJ L 343, 23.12.2011, s.26

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, MONITORING
Prováděcí nařízení 1274/2011/EU o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2012, 2013 a 2014 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů
OJ L 325, 08.12.2011, s.24
Prováděcí nařízení 1277/2011/EU, kterým se mění příloha I nařízení 669/2009/ES, kterým se provádí nařízení 882/2004/ES, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu
OJ L 327, 09.12.2011, s.42
Prováděcí rozhodnutí 2011/889/EU o finanční podpoře Unie na rok 2012 pro referenční laboratoře Evropské unie (oznámeno pod číslem K(2011) 9521)
OJ L 344, 28.12.2011, s.39

5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 1263/2011/EU o povolení Lactobacillus buchneri (DSM 16774), Lactobacillus buchneri (DSM 12856), Lactobacillus paracasei (DSM 16245), Lactobacillus paracasei (DSM 16773), Lactobacillus plantarum (DSM 12836), Lactobacillus plantarum (DSM 12837), Lactobacillus brevis (DSM 12835), Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 30121), Lactococcus lactis (DSM 11037), Lactococcus lactis (NCIMB 30160), Pediococcus acidilactici (DSM 16243) a Pediococcus pentosaceus (DSM 12834) jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
OJ L 322, 06.12.2011, s.3
Prováděcí nařízení 1272/2011/EU o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
OJ L 325, 08.12.2011, s.3

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Nařízení 1258/2011/EU, kterým se mění nařízení 1881/2006/ES, pokud jde o maximální limity dusičnanů v potravinách
OJ L 320, 03.12.2011, s.15
Nařízení 1259/2011/EU, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity pro dioxiny, PCB s dioxinovým efektem a PCB bez dioxinového efektu v potravinách
OJ L 320, 03.12.2011, s.18

8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN, NUKLEÁRNÍ NEHODY
Prováděcí nařízení 1371/2011/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 961/2011/EU, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima
OJ L 341, 22.12.2011, s.41

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Nařízení 1282/2011/EU, kterým se mění a opravuje nařízení 10/2011/EU o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami
OJ L 328, 10.12.2011, s.22

10. OZNAČOVÁNÍ
Směrnice 2011/91/EU o údajích nebo značkách určujících šarži, ke které potravina patří
OJ L 334, 16.12.2011, s.1

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí nařízení 1267/2011/EU, kterým se mění nařízení 1235/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí
OJ L 324, 07.12.2011, s.9

15. GMO A „NOVEL FOODS“
Prováděcí rozhodnutí 2011/882/EU , kterým se povoluje uvedení na trh nové žvýkačkové báze jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES (oznámeno pod číslem K(2011) 9680)
OJ L 343, 23.12.2011, s.121
Prováděcí rozhodnutí 2011/884/EU o mimořádných opatřeních týkajících se nepovolené geneticky modifikované rýže v produktech z rýže pocházejících z Číny a o zrušení rozhodnutí 2008/289/ES
OJ L 343, 23.12.2011, s.140
Rozhodnutí 2011/891/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu 281-24-236x3006-210-23 (DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem K(2011) 9532)
OJ L 344, 28.12.2011, s.51
Rozhodnutí 2011/892/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MIR604xGA21 (SYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem K(2011) 9533)
OJ L 344, 28.12.2011, s.55
Rozhodnutí 2011/893/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11xMIR604 (SYN-BTØ11-1xSYN-IR6Ø4-5), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem K(2011) 9535)
OJ L 344, 28.12.2011, s.59
Rozhodnutí 2011/894/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11xMIR604xGA21 (SYN-BTØ11-1xSYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem K(2011) 9536)
OJ L 344, 28.12.2011, s.64

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Prováděcí nařízení 1260/2011/EU, kterým se mění nařízení 945/2010/EU, kterým se přijímá plán přidělující členským státům zdroje vyčleněné na rozpočtový rok 2011 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob v EU a stanoví odchylky od některých ustanovení nařízení 807/2010/EU
OJ L 320, 03.12.2011, s.24
Prováděcí rozhodnutí 2011/793/EU ze dne 19. října 2011 o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru pro zemědělství zřízeného Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty ke změně přílohy 9 uvedené dohody
OJ L 320, 03.12.2011, s.33
Nařízení 1228/2011/EU ze dne 16. listopadu 2011, kterým se ruší nařízení 429/73/EHS o zvláštních ustanoveních pro dovoz určitého zboží, které spadá do působnosti nařízení 1059/69/EHS a pochází z Turecka, do Společenství
OJ L 326, 08.12.2011, s.17
Nařízení 1229/2011/EU ze dne 16. listopadu 2011 o zrušení některých zastaralých aktů Rady v oblasti společné zemědělské politiky
OJ L 326, 08.12.2011, s.18
Nařízení 1230/2011/EU ze dne 16. listopadu 2011 o zrušení některých zastaralých aktů Rady v oblasti společné obchodní politiky
OJ L 326, 08.12.2011, s.21
Prováděcí nařízení 1334/2011/EU, kterým se pro rok 2012 zveřejňuje nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady zavedená nařízením 3846/87/EHS
OJ L 336, 20.12.2011, s.35
Prováděcí nařízení 1349/2011/EU, kterým se mění nařízení 376/2008/ES, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty
OJ L 338, 21.12.2011, s.26
Nařízení 1359/2011/EU, kterým se mění nařízení 7/2010/EU o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
OJ L 341, 22.12.2011, s.11
Nařízení 1344/2011/EU o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty, produkty rybolovu a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení 1255/96/ES
OJ L 349, 31.12.2011, s.1

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 1257/2011/EU, kterým se mění nařízení 810/2008/ES o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso
OJ L 320, 03.12.2011, s.12
Prováděcí nařízení 1354/2011/EU, kterým se otevírají roční celní kvóty Unie pro ovce, kozy, skopové a kozí maso
OJ L 338, 21.12.2011, s.36
Prováděcí nařízení 1379/2011/EU, kterým se mění nařízení 382/2008/ES, 1178/2010/EU a 90/2011/EU, pokud jde o kódy KN a kódy produktů z nomenklatury zemědělských produktů pro vývozní náhrady v odvětvích hovězího a telecího masa, vajec a drůbežího masa
OJ L 343, 23.12.2011, s.20
Prováděcí nařízení 1380/2011/EU, kterým se mění nařízení 798/2008/ES, pokud jde o zvláštní podmínky pro chovné a užitkové ptáky nadřádu běžci
OJ L 343, 23.12.2011, s.25

18. DRŮBEŽÍ MASO A VEJCE
Prováděcí rozhodnutí 2011/879/EU, kterým se mění přílohy II a IV směrnice 2009/158/ES o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2011) 9518)
OJ L 343, 23.12.2011, s.105

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí rozhodnutí 2011/779/EU o doplňkovém finančním příspěvku na programy kontroly a sledování rybolovu členských států na rok 2011 a dohledu nad ním (oznámeno pod číslem K(2011) 8359)
L 318, 01.12.2011, s.20
Nařízení 1276/2011/EU, kterým se mění příloha III nařízení 853/2004/ES, pokud jde o ošetření produktů rybolovu určených k lidské spotřebě za účelem usmrcení životaschopných parazitů
OJ L 327, 09.12.2011, s.39
Prováděcí rozhodnutí 2011/861/EU o dočasné odchylce od pravidel původu stanovených v příloze II nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 s ohledem na zvláštní situaci Keni, pokud jde o hřbety z tuňáka (oznámeno pod číslem K(2011) 9269)
OJ L 338, 21.12.2011, s.61
Nařízení 1388/2011/EU, kterým se pro rybářský hospodářský rok 2012 stanovují orientační ceny a produkční ceny Unie některých produktů rybolovu podle nařízení 104/2000/ES
OJ L 346, 30.12.2011, s.1

20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 1313/2011/EU, kterým se mění nařízení 2535/2001/ES a 1187/2009/ES, pokud jde o kódy KN pro mléčné výrobky
OJ L 334, 16.12.2011, s.10

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí rozhodnutí 2011/787/EU, kterým se členské státy opravňují k přijetí dočasných mimořádných opatření proti šíření Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. vůči Egyptu (oznámeno pod číslem K(2011) 8618)
OJ L 319, 02.12.2011, s.112
Prováděcí rozhodnutí 2011/820/EU, kterým se mění směrnice 2002/56/ES, pokud se jedná o datum stanovené v čl. 21 odst. 3, do kterého jsou členské státy zmocněny prodloužit dobu platnosti rozhodnutí o rovnocennosti sadby brambor ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2011) 8929)
OJ L 327, 09.12.2011, s.66
Prováděcí nařízení 1287/2011/EU, kterým se zrušuje nařízení 2014/2005/ES o vydávání licencí v rámci režimu pro dovoz banánů do Společenství pro banány propuštěné do volného oběhu s celní sazbou podle společného celního sazebníku
OJ L 328, 10.12.2011, s.41
Prováděcí nařízení 1325/2011/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 543/2011/EU, pokud jde o spouštěcí hodnoty pro dodatečná cla na hrušky, citrony, jablka a cukety
OJ L 335, 17.12.2011, s.66
Prováděcí nařízení 1333/2011/EU, kterým se stanoví obchodní normy pro banány, pravidla pro kontrolu dodržování těchto obchodních norem a požadavky na oznamování v odvětví banánů
OJ L 336, 20.12.2011, s.23

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 1253/2011/EU, kterým se mění nařízení 2305/2003/ES, 969/2006/ES, 1067/2008/ES a 1064/2009/ES o otevření a správě celních kvót Unie pro dovoz obilovin ze třetích zemí
OJ L 319, 02.12.2011, s.47
Prováděcí nařízení 1271/2011/EU o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
OJ L 325, 08.12.2011, s.1
Prováděcí nařízení 1273/2011/EU o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže
OJ L 325, 08.12.2011, s.6
Prováděcí nařízení 1324/2011/EU, kterým se na rok 2012 stanoví odchylka od nařízení 1067/2008/ES o otevření a správě celních kvót Společenství pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, pocházející ze třetích zemí
Prováděcí nařízení 1350/2011/EU o dočasném pozastavení dovozních cel na některé obiloviny pro hospodářský rok 2011/12
OJ L 338, 21.12.2011, s.27
Prováděcí rozhodnutí 2011/880/EU, kterým se mění příloha I prováděcího rozhodnutí 2011/402/EU o mimořádných opatřeních vztahujících se na semena pískavice a na určitá semena a zrna dovezená z Egypta (oznámeno pod číslem K(2011) 9524)
OJ L 343, 23.12.2011, s.117

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 1238/2011/EU o změně prováděcího nařízení 372/2011/EU, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru a isoglukózy nepodléhající kvótám do konce hospodářského roku 2011/12
OJ L 318, 01.12.2011, s.2
Prováděcí nařízení 1239/2011/EU, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení na dovoz cukru kódu KN 1701 se sníženou celní sazbou na hospodářský rok 2011/12
OJ L 318, 01.12.2011, s.4
Prováděcí nařízení 1240/2011/EU, kterým se stanoví výjimečná opatření, pokud jde o uvolnění cukru a isoglukózy nepodléhajících kvótám na trh Unie při snížené dávce z přebytku v hospodářském roce 2011/12
OJ L 318, 01.12.2011, s.9
Prováděcí nařízení 1369/2011/EU, kterým se mění nařízení 952/2006/ES o prováděcích pravidlech k nařízení 318/2006/ES, pokud jde o řízení vnitřního trhu s cukrem a režim kvót
OJ L 341, 22.12.2011, s.38

25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Prováděcí nařízení 1368/2011/EU, kterým se mění nařízení 1121/2009/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 73/2009/ES, pokud jde o režimy podpory pro zemědělce stanovené v hlavě IV a V uvedeného nařízení, a nařízení 1122/2009/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 73/2009/ES, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení 1234/2007/ES, pokud jde o podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína
OJ L 341, 22.12.2011, s.72

29. KOSMETIKA

30. TABÁKOVÉ VÝROBKY

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU.
http://eur-lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2011&month=12

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down