02.10.2008 | 07:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové potravinářské předpisy EU – září 2008

Veterinární opatření, obecná pravidla pro obchodování s produkty živočišného původu.

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.
Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol číslovaných stejně jako v souhrnu „Seznam potravinářských předpisů ES, část 1 a část 2“.
Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku ES.
1. HYGIENA, BEZPEČNOST
Rozhodnutí 2008/721/ES o zřízení poradní struktury vědeckých výborů a odborníků v oblasti bezpečnosti spotřebitele, veřejného zdraví a životního prostředí a o zrušení rozhodnutí 2004/210/ES
OJ L 241, 10.09.2008, s.21
Oprava: OJ L 244, 12.09.2008, s.34
2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 2008/720/ES, kterým se mění dodatek B přílohy VII aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa, drůbežího masa, ryb, mléka a mléčných výrobků v Rumunsku
OJ L 240, 09.09.2008, s.5
Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO 299/08/KOL , který se schvaluje program tlumení a eradikace bakteriálního onemocnění ledvin předložený Norskem
OJ L 257, 25.09.2008, s.16
Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO 300/08/KOL, kterým se schvaluje pohotovostní plán pro influenzu ptáků předložený Norskem
OJ L 257, 25.09.2008, s.18
Rozhodnutí 2008/757/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz výrobků obsahujících mléko nebo mléčné výrobky pocházejících nebo odesílaných z Číny
OJ L 259, 27.09.2008, s.10
Nařízení 956/2008/ES, kterým se mění příloha IV nařízení 999/2001/ES o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií
OJ L 260, 30.09.2008, s.8
Rozhodnutí 2008/752/ES, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 79/542/EHS, pokud jde o podmínky osvědčení pro dovoz některých živých kopytníků a z nich získaného čerstvého masa do Společenství
OJ L 261, 30.09.2008, s.1
3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 2008/724/ES, kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro nové účinné látky fluopikolid a pinoxaden
OJ L 245, 13.09.2008, s.15
Rozhodnutí 2008/742/ES o nezařazení propachloru do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku
OJ L 251, 19.09.2008, s.39
Rozhodnutí 2008/743/ES o nezařazení dinikonazolu-M do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku
OJ L 251, 19.09.2008, s.41
Rozhodnutí 2008/744/ES o nezařazení dikloranu do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku
OJ L 251, 19.09.2008, s.43
Rozhodnutí 2008/744/ES o nezařazení kyanamidu do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku
OJ L 251, 19.09.2008, s.45
Rozhodnutí 2008/748/ES o nezařazení triflumizolu do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku
OJ L 252, 20.09.2008, s.37
Nařízení 933/2008/ES, kterým se mění příloha nařízení 21/2004/ES, pokud jde o identifikační značky zvířat a obsah dokladů o přesunu
OJ L 256, 24.09.2008, s.5
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP 60/2008, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 257, 25.09.2008, s.19
Rozhodnutí 2008/753/ES o nezařazení methylbromidu do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku
OJ L 258, 26.09.2008, s.68
Rozhodnutí 2008/754/ES o nezařazení dichlobenilu do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku
OJ L 258, 26.09.2008, s.70
4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, MONITORING
5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN
Směrnice 2008/84/ES, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu potravinářských přídatných látek jiných než barviva a náhradní sladidla
OJ L 253, 20.09.2008, s.1
6. KRMIVA
7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN, NUKLEÁRNÍ NEHODY
9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
10. OZNAČOVÁNÍ
Rozhodnutí 2008/751/ES o dočasné odchylce od pravidel původu stanovených v příloze II nařízení 1528/2007/ES s ohledem na zvláštní situaci Madagaskaru, pokud jde o konzervy z tuňáka a hřbety z tuňáka
OJ L 255, 23.09.2008, s.31
Nařízení 937/2008/ES, kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Bleu de Gex Haut-Jura nebo Bleu de Septmoncel (CHOP))
OJ L 255, 25.09.2008, s.8
Nařízení 938/2008/ES, kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Roquefort (CHOP))
OJ L 255, 25.09.2008, s.10
Nařízení 939/2008/ES, kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Rocamadour (CHOP))
OJ L 255, 25.09.2008, s.12
Nařízení 942/2008/ES, kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Époisses (CHOP))
OJ L 258, 26.09.2008, s.50
Nařízení 943/2008/ES o zápisu určitých názvů do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Presunto de Campo Maior e Elvas nebo Paleta de Campo Maior e Elvas (CHZO), Presunto de Santana da Serra nebo Paleta de Santana da Serra (CHZO), Slovenský oštiepok (CHZO))
OJ L 258, 26.09.2008, s.52
Nařízení 944/2008/ES o zápisu určitých názvů do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Salame S. Angelo (CHZO), Chouriço Azedo de Vinhais nebo Azedo de Vinhais nebo Chouriço de Pão de Vinhais (CHZO), Presunto do Alentejo nebo Paleta do Alentejo (CHOP))
OJ L 258, 26.09.2008, s.54
11. HMOTNOSTI A OBJEMY
12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
13. ZMRAZENÉ POTRAVINY
14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Nařízení 889/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu
OJ L 250, 18.09.2008, s.1
15. GMO A „NOVEL FOODS“
Rozhodnutí 2008/730/ES o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES
OJ L 247, 16.09.2008, s.50
16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Směrnice 2008/85/ES, kterou se mění směrnice 98/8/ES (o uvádění biocidních přípravků na trh) za účelem zařazení účinné látky thiabendazol do přílohy I
OJ L 239, 06.09.2008, s.6
Směrnice 2008/58/ES, kterou se po třicáté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek
OJ L 246, 15.09.2008, s.1
Nařízení 900/2008/ES, kterým se stanoví metody analýzy a jiná technická ustanovení nezbytná k provádění dovozního režimu pro určité zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů (škrob a jeho rozkladné produkty, mléčný tuk a bílkovina, obsah pšeničné mouky či krupice v těstovinách)
OJ L 248, 17.09.2008, s.8
Nařízení 904/2008/ES o analytických metodách a jiných technických ustanoveních nezbytných k provádění režimu vývozu zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy (kodifikované znění)
OJ L 249, 18.09.2008, s.9
17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
18. DRŮBEŽÍ MASO A VEJCE
Nařízení 936/2008/ES o opravě nařízení 543/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso (přípustná záporná hmotnostní odchylka)
OJ L 257, 25.09.2008, s.7
19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
21. JEDLÉ OLEJE
22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Nařízení 877/2008/ES o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej cukru na trhu Společenství ze zásob intervenčních agentur Belgie, České republiky, Irska, Itálie, Maďarska, Slovenska a Švédska
OJ L 241, 10.09.2008, s.3
Nařízení 878/2008/ES, o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej cukru ze zásob intervenčních agentur Belgie, České republiky, Irska, Itálie, Maďarska, Slovenska a Švédska pro průmyslové využití
OJ L 241, 10.09.2008, s.8
Nařízení 879/2008/ES o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej cukru ze zásob intervenčních agentur Belgie, České republiky, Irska, Itálie, Maďarska, Slovenska a Švédska pro vývoz na hospodářský rok 2008/09
OJ L 241, 10.09.2008, s.13
Nařízení 892/2008/ES, kterým se mění nařízení 950/2006/ES, kterým se pro hospodářské roky 2006/07, 2007/08 a 2008/09 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz a rafinaci produktů v odvětví cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
OJ L 245, 13.09.2008, s.5
Nařízení 910/2008/ES, kterým se mění nařízení 951/2006/ES, pokud jde o stanovení prováděcích pravidel pro vývozy produktů mimo rámec kvót v odvětví cukru
OJ L 251, 19.09.2008, s.3
25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY
26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA
27. LIHOVINY
28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
29. KOSMETIKA
Směrnice 2008/88/ES, kterou se mění směrnice 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení jejích příloh II a III technickému pokroku
OJ L 256, 24.09.2008, s.12
30. TABÁKOVÉ VÝROBKY
Úřední věstník ES, 1. 9. - 30. 9. 2008

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down