14.12.2010 | 12:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové potravinářské předpisy EU

listopad 2010

Seznam potravinářských předpisů ES, část 1 a část 2

1. HYGIENA, BEZPEČNOST
Rozhodnutí 2010/675/ES o nezařazení některých látek do přílohy I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (oznámeno pod číslem K(2010) 7579)
OJ L 291, 09.11.2010, s.47

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 2010/684/ES, kterým se mění část 1 přílohy E směrnice 92/65/EHS, pokud jde o vzor veterinárního osvědčení pro zvířata pocházející z hospodářství (oznámeno pod číslem K(2010) 7640)
OJ L 293, 11.11.2010, s.62
Nařízení 1053/2010/ES, kterým se mění nařízení 494/98/ES, pokud jde o správní sankce v případech neprokázání totožnosti zvířete
OJ L 303, 19.11.2010, s.1
Rozhodnutí 2010/695/ES, kterým se mění přílohy rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o uznání Estonska, Lotyšska a autonomní oblasti Baleárské ostrovy ve Španělsku za úředně prosté brucelózy (B. melitensis), a kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení Estonska za úředně prosté tuberkulózy a za úředně prosté brucelózy, pokud jde o stáda skotu (oznámeno pod číslem K(2010) 7856)
OJ L 303, 19.11.2010, s.14
Rozhodnutí 2010/712/ES, kterým se schvalují roční a víceleté programy a finanční příspěvek Unie na eradikaci, tlumení a sledování některých nákaz zvířat a zoonóz předložené členskými státy pro rok 2011 a následující roky (oznámeno pod číslem K(2010) 8125)
OJ L 309, 25.11.2010, s.18

3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 2010/671/ES, kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro novou účinnou látku spirotetramat (oznámeno pod číslem K(2010) 7437)
OJ L 290, 06.11.2010, s.49
Rozhodnutí 2010/672/ES, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení penflufenu a fluxapyroxadu do přílohy I směrnice 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2010) 7439)
OJ L 290, 06.11.2010, s.51
Směrnice 2010/77/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS, pokud jde o data konce platnosti zařazení určitých účinných látek do přílohy I
OJ L 293, 11.11.2010, s.48
Směrnice 2010/81/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS, pokud jde o rozšíření použití účinné látky 2-fenylfenol
OJ L 310, 26.11.2010, s.11
Rozhodnutí 2010/714/ES, kterým se mění rozhodnutí 2004/4/ES, kterým se členské státy opravňují k přijetí dočasných mimořádných opatření proti šíření Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith vůči Egyptu (oznámeno pod číslem K(2010) 8185)
OJ L 310, 26.11.2010, s.14
Směrnice 2010/82/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS, pokud jde o rozšíření použití účinné látky tetrakonazol
OJ L 313, 30.11.2010, s.10

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, MONITORING
Rozhodnutí 2010/678/ES o finančním příspěvku Unie na koordinovaný program sledování prevalence Listeria monocytogenes v některých potravinách určených k přímé spotřebě, který má být proveden v členských státech (oznámeno pod číslem K(2010) 7516)
OJ L 292, 10.11.2010, s.40
Nařízení 1099/2010/ES, kterým se mění příloha I nařízení 669/2009/ES, kterým se provádí nařízení 882/2004/ES, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu
OJ L 312, 27.11.2010, s.9

5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Nařízení 998/2010/ES o povolení Enterococcus faecium DSM 7134 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Lactosan GmbH & Co KG)
OJ L 290, 06.11.2010, s.22
Nařízení 999/2010/ES o povolení 6-fytázy (EC 3.1.3.26) z Aspergillus oryzae (DSM 17594) jako doplňkové látky pro prasnice (držitel povolení DSM Nutritional Products Ltd)
OJ L 290, 06.11.2010, s.24
Nařízení 1099/2010/ES, kterým se mění příloha I nařízení 669/2009/ES, kterým se provádí nařízení 882/2004/ES, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu
OJ L 312, 27.11.2010, s.9

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN, NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 984/2010/ES o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit [Ovčí hrudkový sýr – salašnický (ZTS)]
OJ L 286, 04.11.2010, s.3

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A „NOVEL FOODS“
Rozhodnutí 2010/715/ES, kterým se povoluje uvedení fosforečnanu železnatoamonného na trh jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES (oznámeno pod číslem K(2010) 8191)
OJ L 310, 26.11.2010, s.16

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 1000/2010/ES, kterým se stanoví odchylky od nařízení 2402/96/ES, 2058/96/ES, 2305/2003/ES, 969/2006/ES, 1918/2006/ES, 1964/2006/ES, 27/2008/ES, 1067/2008/ES a 828/2009/ES, pokud jde o dny pro podávání žádostí o dovozní licence a vydávání těchto licencí v roce 2011 v rámci celních kvót pro batáty, maniokový škrob, maniok, obiloviny, rýži, cukr a olivový olej, a kterým se stanoví odchylky od nařízení 382/2008/ES, 1518/2003/ES, 596/2004/ES, 633/2004/ES a 951/2006/ES, pokud jde o dny pro vydávání vývozních licencí v roce 2011 v odvětvích hovězího masa, vepřového masa, vajec, drůbežího masa, cukru a isoglukosy mimo rámec kvót
OJ L 290, 06.11.2010, s.26
Rozhodnutí 2010/676/ES o podpisu dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským královstvím o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty na základě článku 19 Dohody o Evropském hospodářském prostoru jménem Unie
OJ L 292, 10.11.2010, s.1
Nařízení 1084/2010/ES, kterým se mění nařízení 612/2009/ES, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty, pokud jde o rovnocennost v aktivním zušlechťovacím styku
OJ L 310, 26.11.2010, s.1
Rozhodnutí 2010/724/ES o postoji Evropské unie ke změně přílohy 6 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty
OJ L 312, 27.11.2010, s.31

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ MASO A VEJCE

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Rozhodnutí 2010/674/ES ze dne 26. července 2010 o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropskou unií, Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem o finančním mechanismu EHP na období 2009–2014, Dohody mezi Evropskou unií a Norskem o norském finančním mechanismu na období 2009–2014, Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandem o zvláštních ustanoveních pro dovoz některých ryb a produktů rybolovu do Evropské unie na období 2009–2014 a Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norskem o zvláštních ustanoveních pro dovoz některých ryb a produktů rybolovu do Evropské unie na období 2009–2014
OJ L 291, 09.11.2010, s.1
Nařízení 1004/2010/ES o provedení odpočtů od některých rybolovných kvót na rok 2010 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozím roce
OJ L 291, 09.11.2010, s.31
Nařízení 1054/2010/ES, kterým se mění nařízení 391/2007/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 861/2006/ES, pokud jde o výdaje vzniklé členským státům při provádění monitorovacích a kontrolních systémů použitelných pro společnou rybářskou politiku
OJ L 303, 19.11.2010, s.3
Rozhodnutí 2010/711/ES o doplňkovém finančním příspěvku Unie na rok 2010 na výdaje, které vznikly členským státům při některých projektech kontroly a sledování rybolovu členských států a dohledu nad ním (oznámeno pod číslem K(2010) 7996)
OJ L 309, 25.11.2010, s.7
Rozhodnutí 2010/725/ES, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2006/766/ES, pokud jde o název a položku týkající se Chile v seznamu třetích zemí, ze kterých je povolen dovoz živých, mražených nebo zpracovaných mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů určených k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem K(2010) 8259)
OJ L 312, 27.11.2010, s.45

20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Nařízení 1041/2010/ES, kterým se mění nařízení 479/2010/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1234/2007/ES, pokud jde o oznámení členských států Komisi v odvětví mléka a mléčných výrobků
OJ L 299, 17.11.2010, s.4

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 1085/2010/ES, kterým se otevírá a stanovuje správa některých celních ročních kvót na dovoz batátů, manioku a maniokového škrobu a ostatních produktů kódů KN 07149011 a KN 07149019 a kterým se mění nařízení 1000/2010/ES
OJ L 310, 26.11.2010, s.3

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Rozhodnutí 2010/680/ES, kterým se Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Německo, Estonsko, Irsko, Španělsko, Francie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Malta, Nizozemsko, Polsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Švédsko a Spojené království osvobozují od povinnosti uplatňovat na některé druhy směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 1999/105/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES týkající se uvádění osiva pícnin, osiva obilovin, révového vegetativního množitelského materiálu, reprodukčního materiálu lesních dřevin, osiva řepy, osiva zeleniny a osiva olejnin a přadných rostlin na trh (oznámeno pod číslem K(2010) 7578)
OJ L 292, 10.11.2010, s.57
Nařízení 1017/2010/ES o zahájení prodeje obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na vnitřním trhu
OJ L 293, 11.11.2010, s.41

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Nařízení 1100/2010/ES, kterým se stanoví odchylka od nařízení 891/2009/ES, pokud jde o dovozní cla pro koncesní cukr CXL s pořadovými čísly 09.4317, 09.4318, 09.4319 a 09.4320 během hospodářského roku 2010/11
OJ L 312, 27.11.2010, s.14

25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Nařízení 1022/2010/ES, kterým se povoluje zvýšit mezní hodnoty obohacování vína vyrobeného z vinných hroznů sklizených v roce 2010 v některých vinařských zónách
OJ L 296, 13.11.2010, s.3
Nařízení 1026/2010/ES, kterým se stanoví jednotná procentní sazba pro schvalování částek oznámených členskými státy Komisi, pokud jde o žádosti o prémii za klučení pro hospodářský rok 2010/11
OJ L 296, 13.11.2010, s.11

29. KOSMETIKA

30. TABÁKOVÉ VÝROBKY

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku ES.
http://eur-lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2010&month=11
Úřední věstník ES, 1. – 30. 11. 2010

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down