Novelizovaná nařízení ES pro vejce a drůbeží maso

Z hlediska označování a jakosti se budou rozlišovat vejce třídy A (čerstvá) k přímé spotřebě a vejce třídy B (ostatní).

Nařízení 1028/2006/ES zrušuje a nahrazuje nařízení 1907/90/EHS o obchodních normách pro vejce, nařízení 1029/2006/ES mění nařízení 1906/1990/EHS o obchodních normách pro drůbeží maso.
Nařízení 1028/2006/ES ruší a nahrazuje nařízení 1907/90/EHS o obchodních normách pro vejce, dochází ke zjednodušení a upřesnění. Ke zjednodušení dojde hlavně u vajec pro průmyslové zpracování. Vejce třídy A musí být označena identifikačním kódem podle směrnice 2002/4/ES, vejce třídy B mohou být označena jinak. Členské státy mohou udělit výjimky pokud jde o vejce třídy B uváděná na trh pouze na území státu. Vejce pro průmyslové zpracování nemusí být tříděna podle hmotnosti. Při dovozu z třetích zemí se připouštějí odchylky v označování, pokud to znamená rovnocennost z věcného hlediska.
Produkční místa musí být registrována v souladu se směrnicí 2002/4/ES a mít přidělen kód. Balírny a třídírny vajec třídy A určených k přímé konzumaci musí být schváleny a rovněž musí mít přidělen identifikační kód. Vejce se označují v produkčním místě nebo v první balírně/třídírně. Povinnosti označování podléhají i vejce prodávaná na místních trzích, pokud členský stát nestanoví výjimku (pro producenty, kteří vlastní maximálně 50 nosnic). Nařízení vstupuje v platnost od 1. července 2007.

Změny nařízení 1906/1990 o obchodních normách pro drůbeží maso uvedené v nařízení 1029/2006/ES vycházejí především ze změn předpisů o hygieně u živočišných produktů (např. nařízení 853/2004/ES). Pravidla se nevztahují na vývoz mimo EU a na drůbež určenou k pozdějšímu vykuchání. Členské státy mohou stanovit odchylky pro producenty s roční produkcí nižší než 10 000 kusů drůbeže, kteří dodávají na místní trh.
Nařízení vstoupilo okamžitě v platnost.
http://eur-lex.europa.eu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *