Autor
Kategorie:
Nezařazené

Obsah ročníku 2006

1/20006
SLOVO ÚVODEM
Hera A.

RACIONÁLNÍ ANTIBIOTICKÁ TERAPIE U KONÍ
Jahn P., Smola J.

ANTIBIOTIKA V TERAPII ONEMOCNĚNÍ TRÁVÍCÍHO SYSTÉMU
PSA A KOČKY
Klimeš J., Husník R.

EFEKT FLUOROCHINOLINOVÉ TERAPIE UROINFEKCÍ
Kučera J.

POUŹITÍ ANTIBIOTIK U DROBNÝCH SAVCŮ
Jekl V., Jeklová E., Hauptman K., Knotek Z.

SPECIFIKA TERAPIE ANTIBIOTIKY U EXOTICKÝCH PTÁKŮ
Grymová V.

ZÁSADY POUŽITÍ ANTIBIOTIK A CHEMOTERAPEUTIK U PLAZŮ
Knotek Z., Knotková Z., Jekl V.

ENTEROPATIE KRÁLÍKŮ – II. INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ
Jeklová E., Jekl V., Hauptman K., Knotek Z.

Contents

INTRODUCTION WORD
Hera A.

RATIONAL ANTIBIOTIC THERAPY IN HORSES
Jahn P., Smola J.

ANTIBIOTICS IN THERAPY OF DIGESTIVE SYSTEM DISORDERS IN DOG AND CAT
Klimeš J. Husník R.

EFFECT OF FLUOROQUINOLONES THERAPY AT UROINFECTIONS
Kučera J.

ANTIBIOTICS EMPLOYMENT IN SMALL MAMMALS
Jekl V., Jeklová E.,Hauptman K., Knotek Z.

ANTIMICROBIAL THERAPY IN PET BIRDS
Grymová V.

EFFECTIVE EMPLOYMENT OF ANTIBIOTICS AND CHEMOTERAPEUTICS
IN REPTILES
Knotek Z., Knotková Z., Jekl V.

ENTEROPATIES IN RABBITS – II. INFECTIOUS DISEASES
Jeklová E., Jekl V., Hauptman K., Knotek Z.

2/2006
SLOVO ÚVODEM
Hnízdo J.

DIAGNOSTIKA OCHORENIA THORAKOLUMBÁLNYCH PLATNIČIEK PSOV – NATÍVNE RÖNTGENOGRAMY
Brežná K., Zatloukal J., Proks P.

CYTOLOGICKÝ NÁLEZ MYKOBAKTERIÍ V MÍZNÍCH UZLINÁCH KOČKY
Jůdová K., Čada F., Šeflová L., Huml O., Parmová I., Dvořáková O.

KLINICKÉ VYŠETŘENÍ DUTINY ÚSTNÍ DROBNÝCH HERBIVORNÍCH SAVCŮ
Jekl V., Hauptman K., Knotek Z.

VYUŽITÍ COELIOSKOPIE PŘI DIAGNOSTICE MULTICENTRICKÉ MYKOBAKTERIÓZY U ŽELVY ZELENAVÉ (TESTUDO HERMANNI)
Hnízdo J., Hes O., Grégrová L., Šíma R.

KRÁTKODOBÁ ANESTEZIE PROPOFOLEM U LEGUÁNŮ ZELENÝCH
Knotek Z., Knotková Z., Trnková Š.

OBOJŽIVELNÍCI JAKO MODELOVÝ ORGANISMUS V TOXIKOLOGII – REVIEW
Vršková D.

VYUŽITÍ METODY FETAX K TOXIKOLOGICKÉMU HODNOCENÍ PŘÍPRAVKU DIAZINON 60 EC
Vršková D., Modrá H.

Contents

INTRODUCTION WORD
J. Hnízdo

DIAGNOSTICS OF DISORDERS OF THORACOLUMBAL INTERVERTEBRAL DISCS IN DOGS – NATIVE RENTGENOGRAMS
Brežná K., Zatloukal J., Proks P.

CYTOLOGICAL FINDING OF MYCOBACTERIA IN LYMPH NODES OF A CAT
Jůdová K., Čada F., Šeflová L., Huml O., Parmová I., Dvořáková O.

CLINICAL EXAMINATION OF THE ORAL CAVITY IN SMALL HERBIVOROUS MAMMALS
Jekl V., Hauptman K., Knotek Z.

EMPLOYMENT OF COELIOSCOPY AT DIAGNOSTICS OF MULTICENTRIC MYCOBACTERIOSIS IN A GREEK TORTOISE (TESTUDO HERMANNI)
Hnízdo J., Hes O., Grégrová L., Šíma R.

SHORT TIME ANAESTHESIA BY PROPOFOL IN GREEN IGUANA
Knotek Z., Knotková Z., Trnková Š.

AMPHIBIANS AS A MODEL ORGANISM IN TOXICOLOGY – A REVIEW
Vršková D.

USE OF FETAX METHOD FOR TOXICOLOGIC EVALUATION OF A PREPARATION DIAZINON 60 EC
Vršková D., Modrá H.

3/20006

SLOVO ÚVODEM
Šprůček F.

GERIATRIE PSA A KOČKY – REVIEW
Mužík P.
IDIOPATICKÉ KARDIOMYOPATIE U FRETEK
Jekl V., Hauptman K., Brunclík V., Škorič M.

HYPHEMA U PSOV
Trbolová A.
ZÁSADY ŘEŠENÍ PORUCH VÝŽIVY A METABOLIZMU PLAZŮ
Z. Knotek, V. Jekl, Z. Knotková, K. Hauptman
VETERINÁRNÍ HOMEOPATIE V PRAXI – KAZUISTIKY
Jiřička M.
VPLYV KVERCETÍNU A PYKNOGENOLU NA DAUNORUBICÍNOM INDUKOVANÚ CHRONICKÚ KARDIOTOXICITU U POTKANOV
Mojžišová G., Guzy J., Longauer F., Mojžiš J.
Contents
INTRODUCTION WORD
Šprůček F.
GERIATRY OF THE DOG AND CAT – A REVIEW
P. Mužík
IDIOPATIC CARDIOMYOPATHY IN FERRETS
Jekl V., Hauptman K., Brunclík V., Škorič M.
HYPHEMA
Trbolová A.
FUNDAMENTALS OF SOLUTION OF NUTRITION
AND METABOLISM DISORDERS IN REPTILES
Z. Knotek, V. Jekl, Z. Knotková, K. Hauptman
VETERINARY HOMEOPATHY IN PRACTICE – CASE REPORTS
Jiřička M.
THE PROTECTIVE EFFECTS OF QUERCETIN AND PYCNOGENOL IN CHRONIC DAUNORUBICIN CARDIOTOXICITY
Mojžišová G., Guzy J., Longauer F., Mojžiš J.

4/2006
SLOVO ÚVODEM
Grym M.

ZÁKLADNÍ MOŽNOSTI TERAPIE PERIAPIKÁLNÍ PARODONTITIDY ČTVRTÉHO MAXILÁRNÍHO PREMOLÁRU
Fichtel T., Crha M.

POUŽITÍ INGUINÁLNÍ KOŽNÍ ŘASY PRO REKONSTRUKCI DEFEKTU NA PÁNEVNÍ KONČETINĚ PSA
Bicek J.

ZKUŠENOSTI S CHIRURGICKÝMI ZÁKROKY NA HORNÍ ČÁSTI GIT U EXOTICKÝCH PTÁKŮ
Grymová V.

RECENZE

Contents

INTRODUCTION WORD
Grym M.

ESSENTIAL THERAPY OF PERIAPICAL PARODONTITIS IN THE FOURTH MAXILLAR PREMOLAR
Fichtel T., Crha M.

USING OF INGUINAL SKIN FOLD FOR RECONSTRUCTION OF SKIN DEFECT ON THE PELVIC LIMB
Bicek J.

EXPERIENCE WITH SURGERY ON THE UPPER DIGESTIVE TRACT IN EXOTIC BIRDS
Grymová V.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *