07.03.2007 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Obsah ročníku 2007

VK 1/2007
SLOVO ÚVODEM
Kabešová J.

RENTGENOLOGICKÉ A ECHOKARDIOGRAFICKÉ HODNOCENÍ KARDIOMEGALIE U PSŮ S DYSTROFIÍ MITRÁLNÍ CHLOPNĚ
Pavelková E., Najman K., Zatloukal J.

RENTGENOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA WOBBLEROVA SYNDROMU
Brežná K. , Proks P.

MYELOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ THORAKO-LUMBÁLNÍ PÁTEŘE U PSŮ S PODEZŘENÍM NA HERNIACI MEZIOBRATLOVÉ PLOTÉNKY – RETROSPEKTIVNÍ STUDIE
Velebný H.

ENDOSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ RESPIRAČNÍHO TRAKTU A DUTINY TĚLNÍ HADŮ – PŘÍSTUP PŘES VZDUŠNÝ VAK
Jekl V., Knotek Z.

VĚDOMOSTNÍ KVÍZ
PRAKTICKÉ INFORMACE
ANOTACE
OHLASY NA ZVEŘEJNĚNÉ ČLÁNKY

INTRODUCTION WORD
Kabešová J.

RADIOGRAPHIC AND ECHOCARDIOGRAPHIC EVALUATION OF CARDIOMEGALY IN DOGS WITH DEGENERATIVE MITRAL VALVE DISEASE
Pavelková E., Najman K., Zatloukal J.

ROENTGENOLOGIC DIAGNOSTICS OF WOBBLER SYNDROME
Brežná K. , Proks P.

COMPARISON OF TWO METHODICS OF MYELOGRAPHIC EXAMINATION OF THE THORACO-LUMBAL SPINAL COLUMN IN DOGS WITH SUSPICION OF HERNIATION OF INTERVERTEBRAL DISC – A RETROSPECTIVE STUDY
Velebný H.

ENDOSCOPIC EXAMINATION OF RESPIRATORY TRACT AND BODY CAVITY IN SNAKES – APPROACH THROUGH AN AIR SAC
Jekl V., Knotek Z.

KNOWLEDGE TEST
PRACTICAL INFORMATION
REVIEW
RESPONSES TO PUBLISHED ARTICLES

VK 2/2007
SLOVO ÚVODEM
Doubek J.

ANÉMIE ASOCIOVANÉ S HEINZOVÝMI TĚLÍSKY
Řeháková K., Beránková J., Scheer P., Borská P., Doubek J.

CHRONICKÁ LYMFATICKÁ LEUKEMIE U PSA
Borská P., Schánilec P., Faldyna M., Pech M., Řeháková K., Svoboda M., Doubek J.

ENDOPARAZITÓZY A IMUNITNÁ ODPOVED´ ŠTENIAT PO VAKCINÁCII
Mojžíšová J., Goldová M., Smrčo P., Suli J., Haladová E.

REKOMBINANTNÍ INTERFERON OMEGA (rFeIN - ω) PŘI LÉČBĚ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ KOČEK
Knotek Z., Paluš V., Váhala J., Levá L., Faldyna M.

ANGIOEDÉM KŘÍDLA AMAZOŃANA MODROČELÉHO PŘIPOMÍNAJÍCÍ SYSTÉMOVÝ „CAPILLARY LEAK“ syndrom
Grymová V., Grym M.

VĚDOMOSTNÍ TEST

IMUNITNÍ SYSTÉM A ÚSTROJÍ MÍZNÍHO OBĚHU U KOČKY
Červený Č.

INTRODUCTION WORD
Doubek J.

ANEMIAS ASSOCIATED WITH HEINZ BODIES
Řeháková K., Beránková J., Scheer P., Borská P., Doubek J.

CHRONIC LYMPHATIC LEUKEMIA IN A DOG
Borská P., Schánilec P., Faldyna M., Pech M., Řeháková K., Svoboda M., Doubek J.

ENDOPARASITOSES AND IMMUNE RESPONSE IN PUPPIES AFTER VACCINATION
Mojžíšová J., Goldová M., Smrčo P., S“uli J., Haladová E.

RECOMBINANT INTERFERON OMEGA (rFeIN - ω) AT THERAPY OF INFECTIOUS DISEASES IN CATS
Knotek Z., Paluš V., Váhala J., Levá L., Faldyna M.

ANGIOEDEMA OF THE WING IN THE A BLUE FRONTED AMAZON PARROT RESEMBLING SYSTEMIC CAPILLARY LEAK SYNDROME (SCLS)
Grymová V., Grym M.

KNOWLEDGE TEST

IMMUNE SYSTEM AND SYSTEM OF LYMPH CIRCULATION IN THE CAT
Červený Č.

VK 3/2007
SLOVO ÚVODEM
Počta S.

PŘÍPAD ENDOKRINNÍ DERMATÓZY U PSA TOSA INU
Počta S.

HYPERTYREÓZA SOUVISEJÍCÍ S KARCINOMEM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY U PSŮ
Jericó M. M., Laurentino R. B., De Biag Ch. P., Nishiya A. T., D´Angelino R., Moreira M. A. B., Guerra J. L.

MALIGNÍ INZULINOM PSA – CHIRURGICKÉ ŘEŠENÍ
Mužík P., Čada F., Klečka J.

PROBLEMATIKA DIFERENCIÁCIE HYPOTYREÓZY A EUTYROIDNÉHO SYNDRÓMU
Fialkovičová M., Mojžišová J., Smrčo P.

ENDOKRINOPATIE S NADPRODUKCÍ ESTROGENŮ – I. DIAGNOSTIKA A TERAPIE HYPERESTROGENISMU A ENDOKRINNĚ AKTIVNÍCH TUMORŮ POHLAVNÍHO TRAKTU
Hauptman K., Jekl V., Knotek Z.

VPLYV RESVERATROLU NA PRODUKCIU TESTOSTERONU LEYDIGOVÝMI BUŇKAMI MYŠÍ IN VITRO
Lukáč N., Forgács Z., Massányi P., Somosy Z., Telbisz Á.

INTRODUCTION WORD
Počta S.

A CASE OF ENDOCRINOUS DERMATITIS IN A TOSA INU DOG
Počta S.

HYPERTHYROIDISM ASSOCIATED TO A THYROID CARCINOMA IN A DOG
Jericó M. M., Laurentino R. B., De Biag Ch. P., Nishiya A. T., D´Angelino R., Moreira M. A. B., Guerra J. L.

MALIGNANT INSULINOMA IN A DOG – A SURGICAL SOLUTION
Mužík P., Čada F., Klečka J.

PROBLEMATICS OF DIFFERENTIATION OF HYPOTHYREOSIS AND EUTHYROID SYNDROME
Fialkovičová M., Mojžišová J., Smrčo P.

ENDOCRINOPATIES WITH ABUNDANCE OF ESTROGENS – I. DIAGNOSTICS AND THERAPY OF HYPERESTROGENISM AND ENDOCRINOUS ACTIVE TUMOURS OF GENITAL SYSTEM
Hauptman K., Jekl V., Knotek Z.

EFFECT OF RESVERATROL ON THE TESTOSTERONE PRODUCTION OF MOUSE PRIMARY LEYDIG CELL CULTURE IN VITRO
Lukáč N., Forgács Z., Massányi P., Somosy Z., Telbisz Á.

VK 4/2007
SLOVO ÚVODEM
Knotek Z.

IATROGENNÍ HYDRONEFRÓZA JAKO KOMPLIKACE PO OVARIOHYSTEREKTOMII U FENY KŘÍŽENCE – POPIS PŘÍPADU
Crha M., Lorenzová J., Kecová H., Nečas A.

KRÁTKODOBÁ ANESTEZIE PROPOFOLEM U ŽELV NÁDHERNÝCH (TRACHEMYS SCRIPTA ELEGANS)
Knotek Z., Trnková Š.

BENIGNÍ CHONDROMY PRŮDUŠNICE U KRAJTY KRÁLOVSKÉ (PYTHON REGIUS)
Hnízdo J., Hes O., Honsa V., Grégrová L.

LARVOTERAPIA, ALTERNATÍVNA MOŽNOSŤ LIEČENIA RÁN V HUMÁNNEJ A VETERINÁRNEJ MEDICÍNE – MECHANIZMY ÚČINKU
Blahovec J., Kostecká Z., Kočišová A.

ENDOKRINOPATIE S NADPRODUKCÍ ESTROGENŮ – II. DÍL
Hauptman K., Jekl V., Knotek Z.

VĚDOMOSTNÍ TEST
ANOTACE

INTRODUCTION WORD
Knotek Z.

IATROGENIC HYDRONEPHROSIS AS A COMPLICATION AFTER OVARIOHYSTERECTOMY IN A CROSS-BRED BITCH – A CASE REPORT
Crha M., Lorenzová J., Kecová H., Nečas A.

KRÁTKODOBÁ ANESTEZIE PROPOFOLEM U ŽELV NÁDHERNÝCH (TRACHEMYS SCRIPTA ELEGANS)
Knotek Z., Trnková Š.

BENIGN TRACHEAL CHONDROMAS IN THE BALL PYTHON (PYTHON REGIUS).
Hnízdo J., Hes O., Honsa V., Grégrová L.

MAGGOT THERAPY, ALTERNATIVE APPROACH TO TREAT THE WOUNDS IN HUMAN AND VETERINARY MEDICINE – THE MECHANISMS OF EFFECTS
Blahovec J., Kostecká Z., Kočišová A.

ENDOCRINOPATIES WITH EXCESSIVE PRODUCTION OF OESTROGENS – 2ND PART
Hauptman K., Jekl V., Knotek Z.

KNOWLEDGE TEST
REVIEW

VK 5/2007
SLOVO ÚVODEM
Knapík V.

DIAGNÓZA SEMINOMU VARLETE A KARCINOMU V MOČOVÉM MĚCHÝŘI U KOKRŠPANĚLA S KOŽNÍMI ZMĚNAMI
Špruček F., Tichý F., Svoboda M.

EKLAMPSIA SÚK
Harbáč D.

FALEŠNÁ BŘEZOST U FEN
Jiřička M.

VLIV METODY ODBĚRU NA ÚSPĚŠNOST ZÍSKÁNÍ EJAKULÁTU U SLUŽEBNĚ VYUŽÍVANÝCH PSŮ
Vinkler A., Zajíc J., Číhalová P.
VĚDOMOSTNÍ TEST

ÚSPĚŠNOST KONZERVATIVNÍ TERAPIE PYOMETRY FEN PROSTAGLENDINEM F2α – RETROSPEKTIVNÍ STUDIE
Vitásek R.

ZMĚNY V IMUNOLOGICKÉM PROFILU U FEN S PYOMETROU
Bartošková A., Vitásek R., Levá L., Faldyna M.

INTRODUCTION WORD
Knapík V.

DIAGNOSIS OF TESTICLE SEMINOM AND A CARCINOM IN URINARY BLADDER IN A COCKER SPANIEL WITH SKIN CHANGES
Špruček F., Tichý F., Svoboda M.

ECLAMPSIA IN BITCHES
Harbáč D.
PSEUDOPREGNANCY IN BITCHES
Jiřička M.

THE INFLUENCE OF A METHOD OF SAMPLING ON SUCCESSFUL GAINING THE EJACULATES IN GUARD DOGS
Vinkler A., Zajíc J., Číhalová P.

KNOWLEDGE TEST

EFFICIENCY OF PYOMETRA TREATMENT IN BITCHES USING PGF2α – A RETROSPECTIVE STUDY
Vitásek R.

CHANGES IN IMMUNOLOGIC PROFILE IN BITCHES WITH PYOMETRA
Bartošková A., Vitásek R., Levá L., Faldyna M.

VK 6/2007
SLOVO ÚVODEM
Grym M.

ŘEŠENÍ KOMPLIKACE HOJENÍ TRAUMATU ACHILLOVY ŠLACHY SE ZTRÁTOU TKÁNĚ U TALAPOINA SEVERNÍHO
Pokorný J.

POUŽITÍ KOMBINACE ETORPHIN/XYLAZIN PRO IMOBILIZACI A PŘESUN ANTILOPY DERBYHO (Taurotragas derbianus derbianus)
Váhala J., Antonínová M., Hejcmanová P., Verner H. H. P., Akakpo B. J. A.

PACHECOVA NEMOC – JEDNA Z PŘÍČIN NÁHLÉHO ÚHYNU PAPOUŠKŮ
Grymová V., Grym M., Halouzka R.

KRANIÁLNÍ OSTEOTOMIE PLASTRONU PRO ODSTRANĚNÍ RYBÁŘSKÉHO HÁČKU Z JÍCNU U ŽELVY NÁDHERNÉ ( Trachemys scripta elegans)
Hnízdo J.

KREVNÍ PROFIL SAMIC CHAMELEONA JEMENSKÉHO (Chamaeleo calyptratus ) s POFS SYNDROMEM
Knotek Z., Dorrestein G. M., Knotková Z., Jekl V., Trnková Š.

Contents
INTRODUCTION WORD
Grym M.

SOLUTION OF COMPLICATION OF ACHILLE TENDOM TRAUMA HEALING WITH TISSUE LOSS IN TALAPOIN MONKEY
Pokorný J.

USE OF ETORHIN/XYLAZIN COMBINATION FOR IMMOBILIZATION AND TRANSFER OF DERBY OF GIANT ELAND (TAUROTRAGUS DERBIANUS DERBIANUS)
Váhala J., Antonínová M., Hejcmanová P., Verner P. H., Akakpo B., Justin A.

PACHECO DISEASE – POSSIBLE CAUSE OF SUDDEN DEATH IN PSITTACINES
Grymová V., Grym M., Halouzka R.

CRANIAL PLASTROMY FOR EXTRACTION OF A FISH HOOK FROM THE ESOPHAGUS OF A RED-EARED SLIDER (TRACHEMYS SCRIPTA ELEGANS)
Hnízdo J.

BLOOD PROFILE OF FEMALES IN THE VEILED CHAMELEON (Chamaeleo calyptratus) WITH POFS SYNDROME
Knotek Z., Dorrestein G. M., Knotková Z., Jekl V., Trnková Š.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down