20.10.2008 | 10:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Obsah ročníku 2008

1/2008

MALÁ ZVÍŘATA
Fiala T., Kvapil P., Alexa M.: Akutní leukémie u psů – popis čtyř případů
Novotný L., Finsterle R.: Mastocytom u psů
Kvapil R.: Tumory srdce u psů
Cita O., Bacílková H.: Příznaky, diagnostika a terapie Addisonovy choroby u psů – review
Bacílková H., Cita O.: Primární hyperadrenokorticismus jako pravděpodobná příčina chronického zvracení u štěněte

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
Pechová A., Pavlata L.: Zdravotní aspekty použití glycerolu ve výživě dojnic
Pechová A., Pavlata L.: Zdravotní aspekty použití propylenglykolu ve výživě dojnic
Pavlata L., Antoš D., Pechová A., Podhorský A.: Výskyt poruch metabolismu vitaminu E, jejich diagnostika a terapie u skotu
Pavlata L., Pechová A., Dvořák R.: Diferenciální diagnostika syndromu ulehnutí u krav
Hajurka J.: Vaječníky kráv – luteálna fáza po pripustení

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORTS
Fiala T., Kvapil P., Alexa M.: Acute leukemia in dogs – a description of four cases
Novotný L., Finsterle R.: Mastocytoma in dogs
Kvapil R.: Heart tumours in dogs
Cita O., Bacílková H.: Signs, diagnostics and therapy of Addison´s disease in dogs – a review
Bacílková H., Cita O.: Primary hypoadrenocorticism as a possible cause of chronic emesis in a puppy
Pechová A., Pavlata L.: Health aspects of glycerol use in nutrition of dairy cows
Pechová A., Pavlata L.: Health aspects of propyleneglycol use in nutrition of dairy cows
Pavlata L., Antoš D., Pechová A., Podhorský A.: Occurrence of disorders of vitamin E metabolism, their diagnostics and therapy in cattle
Pavlata L., Pechová A., Dvořák R.: Differential diagnostics of recumbency syndrome in cows
Hajurka J.: Ovaries of cows – luteal phase after getting a cow in calf

2/2008

MALÁ ZVÍŘATA
Alexa M.: Chronický průjem u psa – retrospektivní studie 13 případů
Smrčo P., Mojžíšová J., Hipíková V., Haladová E.: Herpesvírusová choroba psov, možnosti diagnostiky a prevencie
Spejchalová S., Kybicová K., Kurzová Z., Uherková L., Schánilec P., Borská P., Svobodová Z.: Anaplasmóza u psů v České republice
Macek J.: Torze sleziny u psa

KONĚ
Krisová Š.: Rekurentní uveitida koní: diagnostika, terapie a prognóza
Čada F., Šelmát V.: Skvamocelulární karcinom rohovky oka koně
Bezděková B., Ottová L., Plachý J., Jahn P., Hanák J.: Obstrukce jícnu u koně
Ludvíková E., Schillová B., Jahn P.: Equine motor neuron disease: popis klinického případu

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORT
M. Alexa.: Chronic diarrhoea in dogs – a retrospective clinical study of 13 cases
Smrčo P., Mojžišová J., Hipíková V., Haladová E.: Herpesviral disease of dogs, possibilities of diagnostics and prevention
Spejchalová S., Kybicová K., Kurzová Z., Uherková L., Schánilec P., Borská P., Svobodová Z., Spejchalová S.: Anaplasmosis in dogs in the Czech Republic
Macek J.: Splenic torsion in a dog
Krisová Š.: Recurrent uveitis in horses: diagnostics, therapy, and prognosis
Čada F., Šelmát V.: Squamocellular carcinoma of eye cornea in a horse
Bezděková B., Ottová L., Plachý J., Jahn P., Hanák J.: Esophageal obstruction in horses
Ludvíková E., Schillová B., Jahn P.: Equine motor neuron disease: a description of case report

3/2008

MALÁ ZVÍŘATA
Králová S., Husník R., Kohout P.: Onemocnění dolních cest močových u koček – klinické případy
Kučera J.: Intoxikace lilií a akutní renální selhání u kočky
Raušer P., Proks P., Lexmaulová L., Stehlík L.: Klinické srovnání dexmedetomidinu pro sedaci a premedikaci celkové anestezie psů
Kučera J.: Jsou semikvantitativní diagnostické proužky spolehlivé při měření hustoty moči?

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
Masaříková M., Smola J.: Výskyt hemoragické enteritidy novorozených selat vyvolané C. perfringens typu C v České republice v letech 1994 – 2007
Kučerová Z., Nedbalcová Z., Kulich P., Konstantinová L., Hamřík J., Alexa P.: Rezistence na antimikrobiální látky u izolátů A. pleuropneumoniae, P. multocida a E. coli u prasat v roce 2007
Soukup I.: Použití vakciny Circovac R v chovu prasat v ČR
Nechvátalová K., Krejčí J., Zelníčková P., Štěpánová H., Šamánková P., Bernardy J., Faldyna M.: Postnatální vývoj imunitního systému u prasat
Zajíc J., Vinkler A., Jan Z.: Císařský řez u prasnic v terénní praxi

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORT
Kučera J.: Lily intoxication and acute renal failure in a cat
Raušer P., Proks P., Lexmaulová L., Stehlík L.: Clinical comparison of dexmedetomidine versus medetomidine on sedation and premedication of general anaesthesia in dogs
Kučera J.: Are semiquantitative diagnostic dipsticks reliable at urine density measurement?
Masaříková M., Smola J. : Occurrence of haemorrhagic enteritis in newborn piglets caused by C. perfringens type C in the Czech Republic during the years 1994 to 2007
Z. Kučerová K. Nedbalcová P. Kulich, L. Konstantinová, J. Hamřík, P. Alexa.: Resistance to antimicrobial agents of Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, and Escherichia coli isolates from clinical cases of pig diseases in 2007
Soukup I.: Employement of Circovac® vaccine in yielding pig breed in the Czech Republic
Nechvátalová K., Krejčí J., Zelníčková P., Štěpánová H., Šamánková P., Bernardy J., Faldyna M.: Postnatal development of immune system of piglets
Zajíc J., Vinkler A., Jan Z.: Caesarean operation in sows

4/2008

MALÁ ZVÍŘATA
Falatová J., Schánilec P., Svobodová V.: Výskyt protilátek proti Toxoplasma gondii u psů zdravých a u psů s idiopatickou epilepsií v České republice
Jankovská I., Vadlejch J., Langrová I., Dubná S., Nápravník J.: Prevalence střevních parazitů u psů a kontaminace půdy vajíčky škrkavek rodu Toxocara spp.
Munková J., Dobešová R., Svobodová V.: Dirofilarióza psov – šírenie na západnom Slovensku

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
Zelinková G.: Mastitidy a problematika počtu somatických buněk – jejich řešení na úrovni stáda
Ryšánek D.: Terapie klinických mastitid – trvalý problém
Čížek A., Dolejská M., Novotná R., . Brychta J., Bardoň J., Haas D., Bednář V., Hlaváček J., Smola J.: Využití mléčných filtrů k monitorování výskytu původců alimentárních infekcí a rezistentních indikátorových bakterií na mléčných farmách
Červený Č., Bernardy J.: Aplikovaná morfologie v diagnostice a terapii chorob vemene skotu

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORTS
Falatová J., Schánilec P., Svobodová V.: Occurrence of antibodies against Toxoplasma gondii in healthy dogs and in dogs with idiopatic epilepsy in the Czech Republic
Jankovská I., J. Vadlejch J., I. Langrová I., S. Dubná S., J. Nápravník J.: Prevalence of intestinal parasites in dogs and soil contamination by roundworm eggs of Toxocara spp.
Munková J., Dobešová R., Svobodová V.: Dirofilariasis in dogs – spreading in West Slovakia
Zelinková G.: Mastitis and problematics of somatic cells number – their solution at the level of a herd
Ryšánek D.: Therapy of clinical mastitis – ongoing problem
Čížek A., Dolejská M., Novotná R., . Brychta J., Bardoň J., Haas D., Bednář V., Hlaváček J., Smola J.: Use of milk filters for monitoring of occurrence of alimentary infection agents and resistant indicator bacteria on dairy farms
Červený Č., Bernardy J.: Applied morphology in diagnostic and therapy of diseases of cattle udder

5/2008

MALÁ ZVÍŘATA
Bicek J., Novotný L.: Fibroadenomatózní hyperplazie mléčné žlázy u kocoura – popis případu
Hajurka J.: Nežiadúca gravidita mačiek – starý problém, nové riešenie
Počta S.: Alergická kožní onemocnění koček – review
Řeháková K., Sirotková E., Scheer P., Doubek J. Fruktosamin v diagnostice diabetes mellitus u koček

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
Steinhauserová I., Bořilová G. Hodnocení antibiotické rezistence kmenů Campylobacter coli izolovaných z člověka, drůbeže a prasat
Pospíšil R., Pospíšil Z., Zendulková D., Lány P., Holejšovský J. Finanční náhrady poskytované chovatelům při výskytu BSE

HYGIENA POTRAVIN
Gelbičová T., Štástková Z., Pospíšilová M., Karpíšková R. Charakteristika Listeria monocytogenes izolovaných z mléčných výrobků
Brychta J. Kontrola klamání spotřebitele a falšování potravin – výsledky laboratorního vyšetření

ZOONÓZY
Dubanský V. Zdroje a způsob přenosu salmonelových infekcí jako zoonóz – review

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORT
Bicek J., Novotný L. Fibroadenomatous hyperplasia of mammary gland in a tomcat – a case description
Hajurka J. Unwanted pregnancy in cats – old problem, new solution
Počta S. Alergic skin diseases in cats – a review
Řeháková K., Sirotková E., Scheer P., Doubek J. Fructosamine in diagnostics of diabetes mellitus in cats
Steinhauserová I., Bořilová G. Evaluation of antibiotic resistance of Campylobacter coli strains isolated from man, poultry and pigs
Pospíšil R., Pospíšil Z., Zendulková D., Lány P., Holejšovský J. Reimbursements to farmers with BSE-affected herds
Gelbičová T., Štástková Z., Pospíšilová M., Karpíšková R. Characteristics of Listeria monocytogenes isolated from milk products
Brychta J., BulawováH., Klímová E. Control of consumer deception and foodstuffs falsification – results of laboratory examination
Dubanský V. Sources and route of transmission of salmonellae infections as zoonoses – a review

6/2008

MALÁ ZVÍŘATA
Suchý P., Straková E., Kroupa L.: Významné specificky účinné látky ve výživě psů a koček
Malcová E.: Nespecifické gastroenteritidy a pankreopatie v homeopatii u psů – kazuistiky
Ševčík A., Boldižár M., Vidricková P.: Dvojitá kontrastná gastrografia s využitím laryngeálnej masky u psov
Velebný H.: Lateralizace arytenoidních chrupavek jako chirurgické řešení paralýzy hrtanu u psa – retrospektivní studie 16 případů (1999 – 2007)

DRŮBEŽ
Papp I. H., Cviková I., Veselý J.: Dna u brojlerů – popis klinického případu
Váczi P., Čonková E., Neuschl J.: Význam ionoforových antikokcidík v prevencii kokcidiózy hydiny
Demeterová M., Maskal´ová I., Pistl J.: Produkcia a zdravie brojlerových kurčiat kŕmených diétou suplementovanou probiotikom Enterococcus faecium

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
Slavík P., Illek J. Brix M., Frgelecová L., Rajmon R., Jílek F.: Vliv zkrmování organického selenu na jeho koncentraci v krvi, mléce a kolostru a výskyt zdravotních problémů u masného skotu

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORTS
Suchý P., Straková E., Kroupa L: Important specific efficient substances in nutrition dogs and cats
Malcová E.: Non-specific gastroenteritis and pancreopathy in dogs homeopathy – case reports
Ševčík A., Boldižár M., Vidricková P.: Double contrast gastrography with use of laryngeal masque in dogs
Velebný H.: Arytenoid lateralization as a surgical solution of laryngeal paralysis in a dog – a retrospective study of 16 cases (1999 – 2007)
Papp I. H., Cviková I., Veselý J.: Gout in broilers – a case report
Váczi P., Čonková E., Neuschl J.: Survey of ionophorous anticoccidials in prevention of coccidiosis in poultry
Demeterová M., Maskaľová I., Pistl J.: Performance and health of broiler chickens fed diet supplemented by probiotic Enterococcus faecium
Slavík P., Illek J. Brix M., Frgelecová L., Rajmon R., Jílek F.: Influence of organic selenium
feeding on its concentration in blood, colostrum, and milk and occurrence of health problems in meat cattle

7/2008

MALÁ ZVÍŘATA
Najman K., Pavlisová K., Kvapil P.: Aorto-pulmonální okénko: vada vzáná, však zákeřná
Agudelo F. C., Scheer P., Stloukal A.: Ebsteinova anomálie chlopně – popis dvou případů
Hrib Ĺ.: Amiodaron v terapii prerušovanej paroxyzmálnej ventrikulárnej tachykardie u asymptomatického psa s DCM
Kvapil R.: Kardiomyopatie a genetika – review

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
Strnadová P., Svobodová V., Vernerová E.: Protozoální infekce jehňat a kůzlat v terénních podmínkách
Chroust K., Horák F., Žižlavská F.: Význam společné pastvy skotu a ovcí při tlumení parazitóz

ZOONÓZY
Dubanský V., Drábek J.: Klinické příznaky a neobvyklé průběhy salmonelových infekcí u lidí - review

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORT
Najman K., Pavlisová K., Kvapil P. Aorto-pulmonary window: a rare but insidious impediment
Agudelo C. F., Scheer P., Stloukal A. Ebstein's anomaly of the tricuspid valve dysplasia – a description of two cases
Hrib Ľ. Amiodarone in the therapy of intermittent paroxysmal ventricular tachycardia in an asymptomatic dog with DCM
Kvapil R. Cardiomyopathy and genetics – a review
Strnadová P., Svobodová V., Vernerová E. Protozoal infections of lamb and kids in farms in the Czech Republic
Chroust K., Horák F., Žižlavská S. The significance of mixed grazing of cattle and sheep at parasitoses control
Dubanský V., Drábek J.: Clinical signs and unusual courses of salmonella infections in poeple - review

8/2008

MALÁ ZVÍŘATA
Žertová H. , Žert V.: Zajímavé aspekty agrese psů vůči členům rodiny
Navarová Š. : Agresivita kloček vůči svým majitelům - kazuistiky
Baranyiová E.: Kočky: problémy s nežádoucí eliminací a značkováním
Setunský O.: Socializační školička pro štěňátka
Velebný H.: Myeolomalácie u psa – popis dvou případů

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
Šperling D.: Etiologicky významné spirochéty prasat – přehled jednotlivých druhů a některé nové poznatky
Bernardy J., Krejčí J., Nechvátalová K., Faldyna M.: Historie intradermálních vakcinací – přehled způsobů aplikací
Tydlitát D., Vinkler A.: Vliv rozdílných hladin dusíkatých látek v krmivu od 100. dne gravidity na reprodukci prasnic

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORT
Žertová H., Žert V.: Interesting aspects of dominant dogs´ aggression towards family members
Navarová Š.: Cats´ aggression towards their owners – case reports
Baranyiová E.: Cats: elimination and marking problems
Setunský O.: Meaning of socialization class for puppies
Velebný H.: Myelomalacia in a dog – description of two cases
Šperling D. : Etiologically important spirochetes in pigs – an overview of individual species and some current knowledge
Bernardy J., Krejčí J., Nechvátalová K., Faldyna M.: History of intradermal vaccinations – a survey of application routes
Tydlitát D., Vinkler A.: Tydlitát D., Vinkler A.: Influence of various concentrations of nitrogenous substances in feed from 100 day of pregnancy on reproduction in sows

9/2008

MALÁ ZVÍŘATA
Beránek J., Hanzlíček D., Šrenk P., Panáček D., Jarešová H., Zahradníková J., Janásková Š., Musil R.: Idiopatická imunitně zprostředkovaná neerozivní polyartritida u německého ovčáka – popis případu
Mužík P., Huml O.: Autoimunitní polyglandulární endokrinopatie u německého špice

LABORATORNÍ A KLINICKÁ DIAGNOSTIKA
Piperisová I.: Enzymopatie červených krvinek u zvířat
Matalová E., Dubská L., Doubek J.: Apoptóza – z laboratoře ke klinickým aplikacím
Sedlák K., Křivda V., Nagy A., Voštináková V., Pindová Z., Horyna B.: Aktuální nákazová situace a současné možnosti laboratorní diagnostiky slintavky a kulhavky

KONĚ
Ludvíková E., Fictum P., Jahn P.: Nutriční myodegenerace u sajících hříbat – soubor klinických případů
Bezděková B.: Kůň jako geriatrický pacient

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
Pospíšil R., Pospíšil Z., Nicák J., Richter A.: Náklady na asanaci zvířat v souvislosti s výskytem BSE
Kučerová Z., Nedbalcová K., Hradecká H., Konstantinová L., Hamřík J., Alexa P.: Rezistence vůči antimikrobiálním látkám u izolátů Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica a Escherichia coli ze skotu v roce 2007

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORT
Beránek J., Hanzlíček D., Šrenk P., Panáček D., Jarešová H., Zahradníková J., Janásková Š., Musil R.: Idiopatic immune-mediated nonerosive polyartritis in a German Shepherd Dog– a case report
Mužík P., Huml O.: Autoimmune polyglandularí endocrinopatthy in a German Spitz
Piperisová I.: Enzymopathy of red cells in animals
Matalová E., Dubská L., Doubek J.: Apoptosis – from a bench to clinical applications
Sedlák K., Křivda V., Nagy A., Voštináková V., Pindová Z., Horyna B.: Current situation of contagious disease and contemporary possibilities of laboratory diagnostics of foot and mouth disease
Ludvíková E., Fictum P., Jahn P.: Nutrition myodegeneration in suckling foals – a group of clinical cases
Bezděková B.: Horse as a geriatric patient
Pospíšil R., Pospíšil Z., Nicák J., Richter A.: Expenses for sanitation of animals related to BSE
Kučerová Z., Nedbalcová K., Hradecká H., Konstantinová L., Hamřík J., Alexa P.: Resistance to antimicrobial agents of the isolates Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica and Escherichia coli in cattle in 2007

10/2008

MALÁ ZVÍŘATA
Počta S.: Kožní alergický test a serologické stanovení IgE v diagnostice alergických onemocnění u psů
Vondřička M.: Atopická a hypersenzitivní dermatitida psů a koček

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
Smítalová R., Rodák L.: Problematika průjmových onemocnění prasat virové etiologie
Charreyre C., Andréoni C., Joisel F.: Patogenese PCVD – důsledky pro vakcinaci proti PCV2
Smola J., Celer V., Molinková D.: Infekce selat a mrtvě rozených fetů s průkazem Mycoplasma haemosuis
Bernardy J., Nechvátalová K., Krejčí J., Šamánková P., Faldyna M.: Intradermální aplikace antigenu – znovuobjevená cesta imunizace
Rybníkář A.: Případy méně známých dermatofytóz
Věžník Z., Zajícová A., Kunetková M., Švecová D., Přinosilová P.: Označení kvalitního posouzení
ejakulátu jednočíselným indexem

HYGIENA POTRAVIN
Hubálková Z., Králík P., Renčová E.: Využití PCR metody pro druhovou identifikaci mořských ryb v potravinách

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORT
Počta S.: Skin allergic test and serological establishment of IgE in diagnostics of allergic diseases in dogs
Vondřička M.: Atopy and hypersensitive dermatitis in dogs and cats
Smítalová R., Rodák L.: Problematics of porcine diarrheal diseases of viral etiology
Charreyre C., Andréoni C., Joisel F.: PCVD pathogenesis; consequences in vaccination against PCV2
Smola J., Celer V., Molinková D.: Infection of piglets and stillborn fetuses with Mycoplasma haemosuis findings
Bernardy, J., Nechvátalová, K., Krejčí, J., Šamánková, P., Faldyna, M.: Intradermal application of an antigen – rediscovered way of immunization
Rybnikář A.: Cases of less known dermatophytoses in animals
Věžník Z., Zajícová A., Kunetková M., Švecová D., Přinosilová P.: Calculation of one-value index “UKIE” for assessment of ejaculate quality
Hubálkova Z., Králik P., Renčova E.: The využití of PCR method for the seafish species identification in food products

11/2008

MALÁ ZVÍŘATA
Svoboda M., Vlašín M., Husník R., Vitásek R., Kára T., Doubek J.: Perspektivy a klinická aplikace výzkumu v oblasti malých zvířat

FYZIOLOGIE
Doubek J., Matalová, E., Míšek I., Tichý F.: Morfologické a fyziologické aspekty mezibuněčných komunikací, následky selhání a jejich řešení
CHIRURGIE
Nečas A., Srnec R., Raušer P., Crha M., Urbanová L., Lorenzová J., Kecová H., Lexmaulová L. Fichtel T., Dvořák M.: Experimentální využití skafoldů osazených mezenchymovými kmenovými buňkami v léčbě defektů tkání muskuloskeletálního systému

BAKTERIOLOGIE
Smola J., Čížek A., Srnec R., Nečas A.: Specifika nozokomiálních infekcí ve veterinární praxi

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
Svoboda M., Nechvátalová K., Drábek J., Ficek R., Krejčí J., Řeháková Z., Faldyna M.: Vliv nedostatku železa na imunitu sajících selat
Čech S., Doležel R.: Využití gestagenů v reprodukci mléčného skotu
Straková E., Suchý P., Herzig I., Staňa, J., Zehnálek, P.: Dietetický význam mastných kyselin ve výživě zvířat a člověka

KONĚ
Molinková D., Celer V.: Herpesvirus koní 1 (EHV-1): aktuální situace v ČR

DRŮBEŽ
Bořilová G., Svobodová I., Steinhauserová I., Gallas L.: Výskyt vybraných intestinálních patogenů u jatečných kuřat

RYBY
Kružíková K., Maršálek P., Randák T., Svobodová Z.: Zhodnocení obsahu celkové rtuti a methylrtuti v rybách z vybraných lokalit volných vod na území ČR

EXOTI
Knotek Z.: Reálné možnosti praktické aplikace vědeckých poznatků v klinické praxi u exotických zvířat

HYGIENA POTRAVIN
Standarová E., Borkovcová I., Vorlová L.: Obsah biogenních aminů v sýrech z české obchodní sítě
Bartáková K., Borkovcová I., Dračková M., Vorlová L.: Med od českých včelařů – vysoce jakostní potravina

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORTS
Večerek V.: Introductory note
Svoboda, M., Vlašín, M., Husník, R., Vitásek, R., Kára, T., Doubek, J.: Perspectives and clinical application of research in the field of small animals
Doubek J., Matalová E., Míšek I., Tichý F.: Morphologic and physiologic aspects of intercellular communications, consequences of failure and their solution
Nečas A., Srnec R., Raušer P., Crha M., Urbanová L., Lorenzová J., Kecová H., Lexmaulová L. Fichtel T., Dvořák M.: Experimental use of scaffolds seeded with mesenchymal stem cells in the treatment of musculoskeletal tissue defects
Smola J., Čížek A., Srnec R., Nečas A.: Specifics of nosocomial infections in veterinary practice
Svoboda M., Nechvátalová K., Drábek J., Ficek R., Krejčí J., Řeháková Z., Faldyna M.: Influence of iron deficit on immunity of suckling piglets
Čech S., Doležel R.: Use of gestagens in dairy cattle reproduction
Straková E., Suchý P., Herzig I., Staňa, J., Zehnálek, P.: Dietetic meanings of fatty acids in nutrition of animals and man
Molinková D., Celer V.: Equine herpesvirus 1 (EHV-1): current situation in the Czech Republic
Bořilová G., Svobodová I., Steinhauserová I., Gallas L.: Occurrence of selected intestinal pathogens in broiler chickens
Kružíková K., Maršálek P., Randák T., Svobodová Z.: Determination of total mercury and methylmercury in fishes from the selected localities of free waters in the Czech Republic
Knotek Z.: Real possibilities of practical application of scientific knowledge in clinical practice in exotic animals
Standarová E., Borkovcová I., Vorlová L.: Content of biogenic amines in cheeses from the Czech market
Bartáková K., Borkovcová I., Dračková M., Vorlová L.: Honey produced by the Czech beekeepers – high quality foodstuffs

12/2008

MALÁ ZVÍŘATA
Gbelec P.: Kombinace operačních technik při řešení smíšeného entropia a ektropia u anglického kokršpaněla – popis případu
Trbolová A.: Nádory mihalnic u psov, výskyt a terapia
Trnková P.: Uveodermatologický syndrom z pohledu oftalmologa

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
Šterc J., Haloun T.: Chirurgické řešení flexní deformity u telete tenotomií šlachy hlubokého ohýbače prstu
Šterc J.: Vybraná abdominální onemocnění u telat z pohledu chirurga
Haloun T., Vokřálová J., Kopřiva R., Chromát T.: Laparoskopická metoda levostranné dislokace slezu

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORT
Gbelec P.: Combination of operation techniques at mixed entropium and ectropium solving in English Cocker Spaniel – a case review
Trbolová A.: Eyelid tumours, occurrence and therapy
Trnková P.: Uveodermatological syndrome from the view of an ophthalmologist
Šterc J., Haloun T.: Surgical solution of the deep digital flexure tendon deformities in a calf by a tenotomy
Šterc J.: Selected abdominal diseases in calves from the surgeon view
Haloun T., Vokřálová J., Kopřiva R., Chomát P.: Laparoscopic method of the left-side displacement of abomasum in dairy cows

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down