11.01.2009 | 10:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Obsah ročníku 2009

1/2009

MALÁ ZVÍŘATA
Dresslerová A., Beránek J., Hanzlíček D.: Močová inkontinence u fen, popis dvou případů
Načeradská M.: Fanconiho syndrom u basenji v ČR a SRN
Králová S., Levá L., Toman M.: Změny v aktivitě imunitního systému u psů s chronickým selháním ledvin
Králová S.: Management chronického selhání ledvin u psů a koček – review
Kučera J.: Mikroalbuminurie u psů a koček

HYGIENA POTRAVIN
Karpíšková R., Šťástková Z., Karpíšková S.: Nálezy meticilin rezistentních Staphylococcus aureus u zvířat
Komprda T.: Heterocyklické aromatické aminy: analýza alimentárního rizika
Buchtová H., Kubánková K.: Zmrazené potraviny předmětem průzkumu

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORTS
Dresslerová A., Beránek J., Hanzlíček D.: Urinary incontinence in bitches, a description of two case reports
Načeradská M.: Fanconi syndrome in Basenji dogs in the Czech Republic and Germany
Králová S., Levá L., Toman M.: Changes in immune system activity of dogs with chronic renal failure
Králová S.: Management of chronic renal disease in dogs and cats – a review
Kučera J.: Microalbuminuria in dogs and cats
Karpíšková R., Šťástková Z., Karpíšková S. Findings of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in animals
Komprda T.: Heterocyclic aromatic amines: analysis of alimentary risk
Buchtová H., Kubánková K.: Frozen food under investigation

2/2009

MALÁ ZVÍŘATA
Nejez R.: Použití zevního kruhového fixátoru při léčbě zlomenin distálního radia a ulny u trpasličích plemen psů
Bartoš V., Minář M.: Totální endoprotéza kýčelního kloubu u bavorského barváře
Ledecký, V., Franka, D., Hluchý, M., Horňák, S., Ledecká, K.: Cementované endoprotézy PROTETIM bedrového kĺbu u psov v klinickej praxi
Lübke B., Maguna C., Nickel R.: Megavoltová radiační terapie při nádorových onemocněních psů

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
Zelinková G.: Řešení problematiky mastitid a počtu somatických buněk metodou ozdravení rozdoje
Kvapilík J., Růžička Z.: Odhad ztrát způsobených mastitidami
Malá G., Novák P., Marková M.: Účinnost čištění a dezinfekce dojicího zařízení pro ovce
Bečvář O.: Systém kultivace na farmě jako základ cílené léčby zánětů mléčné žlázy

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORTS
Nejez R. : Employment of circular external fixator for treatment of distal radius and ulna fractures in miniature breeds dogs
Bartoš V., Minář M.: Total hip replacement in Bavarian bloodhoud
Ledecký, V., Franka, D., Hluchý, M., Horňák, S., Ledecká, K. A cemented endoprosthesis of PROTETIM of hip joint in dogs in clinical practice
Lübke B., Maguna C., Nickel R. Megavoltage radiation therapy in canine oncology
Zelinková G. Solution of mastitis and a number of somatic cells by the method of the health condition recovery of the fresh cows group
Kvapilík J., Růžička Z.: Estimated losses due to mastitis
Malá G., Novák P., Marková M.: Efficiency of cleaning and disinfection of sheep milking machine
Bečvář O.: On-farm culture system as a principle of aimed therapy of mastitis

3/2009

MALÁ ZVÍŘATA
Hanzlíček D.: ACTH stimulační test: shrnutí literatury a dva vybrané případy použití v diagnostice poruch funkce nadledvinek u psa
Procházka P.: Hormonální dermatózy u psa – diagnostika hypothyreózy u greyhounda

DRŮBEŽ
Bardoň J., Kolář M., Chromá M.: Izolace kmenů Escherichia coli s produkcí širokospektrých beta-laktamáz u drůbeže na Moravě
Rychlík I.: Salmonely a mechanismy rezistencí k antibiotikům
Lojda L., Halouzka R., Kulheim J.: Adenovirový zánět svalnatého žaludku
Šperling D.: Spirochétové infekce drůbeže – aktuální poznatky
Dousek J., Semerád Z., Smolová A., Ninčáková S.: Nová minimální pravidla pro ochranu kuřat chovaných na maso

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
Schlegelová J., Holasová M., Hradecká H., Bardoň J., Jaglič Z., Babák V.: Charakterizace izolátů Staphylococcus epidermidis pocházejících z mléčných výrobků

KONĚ
Ludvíková E., Přerostová K., Jahn P.: Hyperlipemie poníků – popis dvou klinických případů

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORTS
Hanzlíček D.: ACTH stimulation test: review and two selected cases in diagnostics of impairment function of adrenal glands in dogs
Procházka P.: Hormonal dermatoses in a dog – diagnostics of hypothyreosis in a Greyhound
Bardoň J., Kolář M., Chromá M.: Isolation of Escherichia coli strains with a production of extended spectrum-β-lactamase in poultry in Moravia region
Rychlík I.: Salmonellae and the mechanisms of resistance to antibiotics
Lojda L., Halouzka R., Kulheim J.: Adenoviral inflammation of gizzard
Šperling D.: Spirochetal infections in poultry – current knowledge
Dousek J., Semerád Z., Smolová A., Ninčáková S.: New minimal regulation for protection of chicken bred for meet
Schlegelová J., Holasová M., Hradecká H., Bardoň J., Jaglič Z., Babák V.: Characterization of Staphylococcus epidermidis isolates originated from the milk products
Ludvíková E., Přerostová K., Jahn P.: Hyperlipemia in ponies – description of two clinical cases

4/2009

MALÁ ZVÍŘATA
Suchý P., Straková E., Herzig I., Staňa J., Kalusová R., Pospíchalová M.: Melamin a kyselina kyanurová zdravotní riziko pro člověka i zvířata
Herzig I., Suchý P., Straková E.: Dieteticky problematické složky potravy psů
Široká Z., Vostatková, K., Svobodová, Z., Skočovská, B.: Zdravotní rizika konzumace rozinek a hroznů vinné révy
Irová K.: Rentgenologická diferenciální diagnostika onemocnění jícnu

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
Fajt Z., Svoboda M., Drábek J., Dubanský V.: Selen a jeho význam pro zdravotní stav prasat – review
Tóthová C., Kováč G.: Proteíny akútnej fázy u ošípaných
Nedbalcová K.: Genotypizace a stanovení profilů vnějších membránových proteinů izolátů Haemophilus parasuis
Pavlík I.: Tuberkulóza u prasat – nově se objevující rizika v České republice
Kučerová Z., Nedbalcová K.: Citlivost Pasteurella multocida a Mannheimia haemolytica ze skotu k antimikrobiálním látkám v roce 2008

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORTS
Suchý P., Straková E., Herzig I., Staňa, J., Kalusová R., Pospíchalová M.: Melamine and cyanuric acid – a health risk for a man and animals
Herzig I., Suchý P., Straková E.: Dietetic ambiguous substances of food in dogs.
Široká Z., Vostatková, K., Svobodová, Z., Skočovská, B. : Health risk of raisins and grape consummation in dogs
K. Irová, L. Stehlík.: Rentgenologic differential diagnostics of the oesophageal diseases – a review
Fajt Z., Svoboda M., Drábek J., Dubanský V. : Selenium and its meaning for health status of pigs – a review
Tóthová C., Kováč G.: Acute phase proteins in pigs
Nedbalcová K.: Genotypisation and profile determination of outer membrane proteins of Haemophilus parasuis isolates
Pavlík.I.: Tuberculosis in pigs – new emerging risks in the Czech Republic
Kučerová Z., Nedbalcová K.: Sensitivity of Pasteurella multocida and Mannheimia haemolytica from cattle to antimicrobials in 2008

5/2009

MALÁ ZVÍŘATA
Scheer P., Brhelová E., Agudelo C.R, Srnec R., Radvan M., Doubek J.: Perzistující ductus arteriosus u šesti štěňat feny s dilatací – volvulem žaludku v graviditě
Hrib Ľ.: Výskyt hypertrofické kardiomyopatie u plemene Ragdoll
Radvan M., Scheer P., Svoboda P.: Současný pohled na přínos nových zobrazovacích technik pro kardiologii
Hrib Ľ.: Diferenciálna diagnostika kašľa u malých zvierat z kardiorespiračného pohľadu
Hess L., Jurek V., Kareš M.: Význam měření krevního tlaku ve veterinární medicíně

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
Szenci O.: Infuzní terapie u novorozených telat
Haloun T., Šterc J.: Infuzní terapie u dospělého skotu při stavech vyžadujících chirurgické řešení
Vlček M., Illek J.: Uplatnění mannanových oligosacharidů v prevenci průjmových onemocnění telat
K. Kovařčík, V. Fichtelová: Virový průjem skotu-slizniční choroba (Bovine viral diarrhoea – mucosal disease, BVD-MD)

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORTS
Scheer P., Brhelová E., Agudelo C. R, Srnec R., Radvan M., Doubek J.: Patent ductus arteriosus in puppies of a bitch with dilation – a gastric volvulus during pregnancy
Hrib Ľ.: Occurrence of hypertrophic cardiomyopathy in Ragdoll breed
Radvan M., Scheer P., Svoboda P.: Current aspect on contribution of new imaging techniques for cardiology
Hrib Ľ.: Differential diagnostics of cough in small animals from cardiorespiratory view
Hess L., Jurek V., Kareš M.: Sense of blood pressure measuring in veterinary medicine
Szenci O.: Infusion therapy in newborn calves
Vlček M., Illek J.: Use of mannan oligosaccharides in prevention of diarrhoeal diseases in calves
K. Kovařčík, V. Fichtelová: Bovine viral diarrhoea – mucosal disease (BVD-MD)

6/2009

MALÁ ZVÍŔATA
Grym M., Kunc J., Crha M., Borská P., Halouzka R. : Akutní leukémie u psa - popis případu
Borská P., Faldyna M., Doubek J.: Maligní lymfom u psa – diagnostika a management
Capík I., Ševčíková Z.: Prevalencia nádorových ochorení u psov v intervale desiatich rokov
Hanzlíček D.: Mastocytom u psa – popis případu s bakteriální infekcí povrchu nádoru

KONĚ
Krisová Š., Žert Z., Žuffová K.: Rány rohovky u koní
Trbolová A., Mihály M. : Absces v stróme rohovky u koňa – klinický prípad
Dobešová O., Bezděková B., Žert Z., Jahn P.: Mykóza vzdušných vaků u koní
Cesnaková J., Jahn P., Molinková D.: Základná klinická charakteristika equinných sarkoidov
Bezděková B.: Proliferativní enteropatie u koní – aktuální problém?

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORTS
Grym M., Kunc J., Crha M., Borská P., Halouzka R.: Acute leukemia in a dog - a case report
Borská P., Faldyna M., Doubek J.: Malignant lymphoma in a dog – diagnostics and management
Capík I., Ševčíková Z.: Prevalence of oncological diseases in dogs over the period of ten years
Hanzlíček D.: Mast cell tumor in dog – a case description with bacterial infection of tumor surface
Krisová Š., Žert Z., Žuffová K.: Corneal wounds in horses
Trbolová A., Mihály M.: Corneal stromal abscess in a horse – a clinical case
Dobešová O., Bezděková B., Žert Z., Jahn P.: Guttural pouch of mycosis in horses
Cesnaková J., Jahn P., Molinková D.: Základná klinická charakteristika equinných sarkoidov
Bezděková B.: Equine proliferative enteropathy – emergency disease?

7/2009

MALÁ ZVÍŘATA
Vernerová E., Davídková M., Svobodová V.: Posouzení ektoparazitik s prodlouženou účinností u psů
Luptáková L., Bálent P., Petrovová E.: Séroprevalencia toxoplazmózy u mačiek a psov chovaných v domácnostiach
Pejčoch M., Pavlíčková Z., Klapušová P.: Epidemiologický potenciál zvířecích exkrementů v prostředí města Brna

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
Koudela B., Sloboda M., Hama J.: Mezilaboratorní srovnávací testy vyšetření na přítomnost larev trichinel v mase podle Nařízení Komise (ES) č. 2075/2008.
Zendulková D., Šperlová A., Römerová L., Šatrán P.: Současné poznatky o katarální horečce ovcí
(bluetongue) – review
Kovařčík K., Fichtelová V.: Tlumení virové infekce BVD u skotu
Rybníček J.: Kongenitální lamelární ichtyóza u jalovice – kazuistika

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORTS
Vernerová E., Davídková M., Svobodová V.: Evaluation of ectoparasitics with prolonged effect in dogs
Luptáková L., Bálent P., Petrovová E.: Seroprevalence of toxoplasmosis in dogs and cats bred in households
Pejčoch M., Pavlíčková Z., Klapušová P.: Epidemiologic potential of animal excrements in districts of Brno
Koudela B., Sloboda M., Harna J.: Proficiency testing on method to detect Trichinella larvae in pork samples according to the EU directive 2075/2005
Zendulková D., Šperlová A., Römerová L., Šatrán P. : Current knowledge on catarrhal fever of sheep (bluetongue) – review
Kovařčík K., Fichtelová V.: Control of BVD viral infection in cattle
Rybníček J.: A case of congenital lamellar ichthyosis in a heifer

8/2009

MALÁ ZVÍŘATA
Hnízdo J., Adlerová L., Chylíková L.: Tibial Tuberosity Advancement (TTA) – první zkušenosti u 43 kolenních kloubů psů velkých plemen
Zachrdlová G., Vlach D.: Traumata mozku a jejich diagnostika pomocí CT vyšetření

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
Zajíc J., Doležel R., Jan, Z.: Císařský řez u krav v terénní praxi
Zajíc J., Doležel R., Jan, Z.: Komplikace v průběhu operace a v poporodním období při císařském řezu u krav
Haloun T., Chomát, P.: Poznatky o provádění císařských řezů u skotu v Belgii
Ješeta M., Machatková M., Hulínská P.: Současné evropské trendy v produkci embryí a ve využití embryotransferu u zvířat
Věžník Z., Přinosilová P., Zajícová A., Kunetková M.: Otázka funkční stability pohlavních orgánů býků
Martečíková S., Machatková M., Hulínská P., Pavlík A., Ješeta M.: Vliv trehalózy v chladícím médiu na funkční vlastnosti kryokonzervovaných spermií kanců
Bíreš J.: Metabolické choroby – súčasný pohľad na etiopatogenézu a prevenciu
Bažant J., Kovařčík K.: Zhodnocení průběhu národního ozdravovacího programu od infekční rinotracheitidy skotu v ČR

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORTS
Hnízdo J., Adlerová L., Chylíková L.: Tibial Tuberosity Advancement (TTA) – the first knowledge in 43 stifle joint of large breed dogs
Zachrdlová G., Vlach D.: Brains trauma and their diagnostics by CT examination
Zajíc J., Doležel R., Jan, Z.: Caesarean section in cows in a field practice
Zajíc J., Dolezel R., Jan, Z.: Complications during caesarean section and postpartal period in cows
Haloun T., Chomát, P.: Knowledge on implementation of caesarean section in cattle in Belgium
Ješeta M., Machatková M., Hulínská P.: Current european trends embryo production and embryo transfer application in animals
Věžník Z., Přinosilová P., Zajícová A., Kunetková M.: Stabilization of reproductive functions in bulls
Martečíková S., Machatková M., Hulínská P., Pavlík A., Ješeta M.: Utilisation of trehalose in lactose-egg yolk cooling extender influences positively functional status of frozen thawed boar spermatozoa
Bíreš J.: Metabolic diseases – current view on etiopathogenesis and prevention
Bažant J., Kovařčík K.: Evaluation of the course of national health program from infectious bovine rhinotracheitis in the Czech Republic

9/2009

MALÁ ZVÍŘATA
Sedlák K., Masopust R., Křivda V., Pirchanová Z., Voštiňáková V., Nagy A.: Laboratorní diagnostika virových infekcí koček
Hanzlíček D.: Odběr a vyšetření aspirátu kostní dřeně – jsme připraveni?
Piperisová I., Neel J. A.: Laboratorní diagnostika pro soukromou praxi

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
Čech S., Doležel R.: Ošetření výhřezu rekta u prasat
Trčková M., Zralý Z., Vondrušková H., Alexa P.: Možnosti využití přírodních jílů v kritickém období odstavu selat
Hrabák R., Dražan J.: Historický význam kultivace viru moru prasat v buněčných kulturách pro tlumení nákazy v České republice
Trávníček J., Herzig I., Kroupová V., Pešinová H., Richterová J., Staňková M. :Vývoj obsahu jodu v kravském mléce v České republice

DRŮBEŽ
Lobová D., Celer V.: Laboratorní diagnostika vybraných patogenů krůt v České republice
RYBY
Široká Z., Svobodová Z., Hrušková K.: Stanovení akutní toxicity přípravku PAX-18 (polyaluminiumchlorid) pro kapra obecného

HYGIENA POTRAVIN
Brychta J., Klímová E., Bulawová H.: Krájení masných výrobků a jeho vliv na úroveň bakteriální kontaminace

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORT
Sedlák K., Masopust R., Křivda V., Pirchanová Z., Voštiňáková V., Nagy A.: Laboratory diagnostics of viral infections in cats
Hanzlíček D.: Collection and examination of bone marrow aspirate – are we ready?
Piperisová I., Neel J. A.: Laboratory diagnostics in private practice
Čech S., Doležel R.: Treatment of rectal prolapse in pigs
Trčková M., Zralý Z., Vondrušková H., Alexa P.: Possibilities of employment of natural clays in the critical period of piglets weaning
Hrabák R., Dražan J.: Historical meanings of cultivation of swine fever virus in the cell cultures for disease eradication in the Czech Republic
Trávníček J., Herzig I., Kroupová V., Pešinová H., Richterová J., Staňková M.: Development of iodine content in cow milk in the Czech Republic
Lobová D., Celer V.: Laboratory diagnostics of selected pathogens in turkeys in the Czech Republic
Široká Z., Svobodová Z., Hrušková K.: Assessment of acute toxicity of the preparation PAX-18 (polyaluminiumchlorid) in common carp
Brychta J., Klímová E., Bulawová H.: Cutting of meat products and its influence on degree of bacterial contamination

10/2009

MALÁ ZVÍŘATA
Panáková L.: Pododermatitída s metastatickou kalcinózou u mačky s chronickým renálnym zlyhaním
Rybníček J.: Úspěšná terapie alopecie-X při perorálním podávání melatoninu u pomořanského špice
Počta S.: Nežádoucí reakce na krmivo u psů
Slabý J.: Poranění páteře a míchy v praxi malých zvířat – review

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
Lány P., Rosenbergová K., Pospíšil Z.: Influenza prasat a její zoonotický potenciál – review
Koudela B., Kovařčík K. Možnosti využití sérologických metod pro úřední kontroly trichinel v mase
Doležel R., Páleník T., Čech S., Zajíc J.: Co s (endo)metritidou u krav?
Novotný L., Veselý T., Pokorová D., Axmann R.: První výskyt herpesviru koi u kaprů v České republice

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORTS
Panáková L.: Pododermatitis with metastatic calcinosis in a cat with chronic renal failure
Rybníček J.: Successful treatment of Alopecia-X with per-oral melatonin in a Pomeranian
Počta S.: Objectionable reaction to food in dogs
Slabý J.: Spinal injury in small animal practice – a review
Lány P., Rosenbergová K., Pospíšil Z.: Pig influenza and its´ zoonotic potential – a review
Koudela B., Kovařčík K. Potentialities of serological tests for official controls for Trichinella in meat
Doležel R., Páleník T., Čech S., Zajíc J.: What shell we do with (endo)metritis in cows?
Novotný L., Veselý T., Pokorová D., Axmann R.: First occurrence of Koi Herpes-virus in the Czech Republic

11/2009

MALÁ ZVÍŘATA
Trbolová A.: Intraokulárne malanómové nádory u psov , výskyt a diagnostikam u 5 klinických prípadov
Kučera J.: Interpretační hodnota nitriturie stanovená
Kučera J.: Interpretační hodnota leukocyturie stanovená semikvantitativními testy

KONĚ
Bodeček Š., Kamler M.,Jahn P., Koudela B.: Žaludeční střečkovitost koní – aktuální situace v České republice
Mezerová J.: Kryptorchismus u koní
Ludvíková E.: Jehlová elektromyografie a její využití v neurologické diagnostice u koní
Bezděková B.: Současný pohled na žaludeční vředy u koní
Ludvíková E., Jahn P.: Nemoci CNS u koní a jejich diferenciální diagnostika

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
Renčová E., Krčmář P., Váňa J.: Kontrola kontaminace hovězích hlav CNS tkání.

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORT
Trbolová A.: Intraocular melanoma in dogs, occurrence and diagnostics in five clinical cases
Kučera J.: Interpretative value of leukocyturia determined by semiquantitive test s
Kučera J.: Interpretative value of nitriturie assessed by dipstics
Bodeček Š., Kamler M.,Jahn P., Koudela B.: Gasterophilosis in horses – present circumstances in the Czech Republic
Mezerová J.: Cryptorchidism in horses
Ludvíková E.: Needle electromyography and its usage in equine neurology
Ludvíková E., Jahn P.: Disorders of CNS in horses and their differential diagnosis
Bezděková B.: Current look at equine gastric ulcer syndrome
Renčová, E., Krčmář, P., Váňa, J. : Checking of possible bovine heads CNS tissue contamination

12/2009

MALÁ ZVÍŘATA
Laptěvová V., Beránek J.: Dysplazie loketního kloubu – izolovaný processus anconeus, popis případu u osmiměsíčního leonbergera
Heinz J.: SPIDER osyteosyntéza jako řešení sériových fraktur metatarzálních kostí u psa, popis případu
Stavinohová R. Klinický případ toxoplasmové uveitidy u kočky
Ledecký V., Skurková L., Hluchý M.: Včasná diagnostika dysplázie bedrového kĺbu a možnosti jej chirurgickej terapie u psov
Proks P., Stehlík L., Nečas A.: Omyly v rentgenologické diagnostice onemocnění processus coronoideus medialis

KONĚ
Ludvíková E., Molinková D., Jahn P. Virové encefalomyelitidy u koní v České republice

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
Šišák F., Havlíčková H., Matiašovic J., Karpíšková R.: Sérologické sledování salmonelových infekcí v chovech prasat testem ELISA v roce 2008
Šperling D. , Bednář V.: Ileitida u prasat a Lawsonia intracellularis – aktuální poznatky

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORTS
Laptěvová V., Beránek J.: Elbow dysplasia – isolated processus anconeus, a case review of an eight-months-old Leonberger
Heinz J.: SPIDER osteosynthesis for managment of serial fractures of metatrsal bones in dog, a case report
Stavinohová R.: A clinical case of toxoplasma uveitis in a cat
Ledecký V., Skurková L., Hluchý M.: Early diagnostics of hip dysplasia and possibility of its surgical therapy in dogs
Proks P., Stehlík L., Nečas A.: Possible mistakes in roentgenologic diagnostics of disease of medial coronoid process
Ludvíková E., Molinková D., Jahn P. Viral encephalomyelitis in horses in the Czech Republic
Šišák F., Havlíčková H., Matiašovic J., Karpíšková R.: Serologic monitoring of Salmonella infection in pig herds by ELISA test in 2008
Šperling D., Bednář V.: Ileitis in pigs and Lawsonia intracellularis – topical knowledge

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down