12.03.2009 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Obsah ročníku 2009

VK1/2009

SLOVO ÚVODEM
Smola J.

Obsah

POUŽITÍ ANTIBIOTIK V HIPIATRICKÉ PRAXI
Jahn P., Smola J.
ANTIBIOTIKA V TERAPIIONEMOCNĚNÍ RESPIRAČNÍHO SYSTEMU PSA A KOČKY
Agudelo F.C., Husník R.
POUŽITÍ ANTIBIOTIK U EXOTICKÝCH PTÁKŮ
Grymová V.
PRAKTICKÉ ZÁSADY ANTIBIOTICKÉ TERAPIE V CHOVECH HOLUBŮ
Juranová R., Taras L.
POUŽITÍ ANTIBIOTIK V CHOVECH RYB
Kolářová J., Svobodová Z.
ANTIMIKROBIÁLNÍ TERAPIE U PLAZŮ – RIZIKA, ZÁSADY A NOVÉ MOŽNOSTI
Knotek Z. Kley N.
RACIONÁLNÍ POUŽÍVÁNÍ ANTIMIKROBIÁLNÍCH LÁTEK VE VETERINÁRNÍ MEDICINĚ
Hera A., Billová V., Novotná P., Pokludová L., Bureš J.

Contents

INTRODUCTION WORD
Smola J.

EMPLOYMENT OF ANTIBIOTICS IN HIPIATRIC PRACTICE
Jahn P., Smola J.
ANTIBIOTICS IN THE THERAPY OF RESPIRATORY TRACT DISEASES IN A DOG AND CAT
Agudelo F.C., Husník R.
USING THE ANTIBIOTICS IN THE EXOTIC BIRDS
Grymová V.
PRACTICAL FUNDAMENTALS OF ANTIBIOTICS TREATMENT IN PIGEON BREEDS
Juranová R., Taras L.
EMPLOYMENT OF ANTIBIOTICS IN FISH RARMIN
Kolářová J., Svobodová Z.
ANTIMICROBIAL THERAPY IN REPTILES - RISKS, FUNDAMENTALS AND NEW POSSIBILITIES
Knotek Z. Kley N.
RATIONAL USE OF ANTIMICROBIALS IN VETERINARY MEDICINE
Hera A., Billová V., Novotná P., Pokludová L., Bureš J.

VK2/2009

SLOVO ÚVODEM
Knotek Z.

Obsah

NÁLEZ JAZYČNATEK ARMILLIFER ARMILLATUS U MANGUST ČERNOKRKÝCH (MUNGO GAMBIANUS) CHOVANÝCH V ZOO
Koudela B., Harna J., Gregořík D.
OBSTRUKCE ŽALUDKU KAMENY U SAMICE VARANA GOULDOVA (VARANUS GOULDII).
Filipová A., Pokorný J.
VLIV BUTOFRANOLU NA ÚVOD ANESTÉZIE ISOFLURANEM U LEGUÁNŮ ZELENÝCH
Knotek Z., Trnková Š., Knotková Z.
RADIKÁLNÍ CHIRURGICKÉ ŘEŠENÍ PÍŠTĚLE SUPRAPLASTRONOVÉHO ABSCESU U ŽELVY ZELENAVÉ (TESTUDO HERMANNI)
Pokorný J., Filipová A.
KLINICKÁ PROPEDEUTIKA U OBOJŽIVELNÍKŮ – I. ČÁST
Vršková D.

INTRODUCTION WORD
Knotek Z.

Contents

PENTASTOMIDAS ( ARMILLIFER ARMILATUS ) FINDINGS IN GAMBIAN MONGOOSE ( MUNGO GAMBIANUS ) BRED IN ZOO
Koudela B.
STOMAC OBSTRUCTION BY STONES IN FEMALE OF THE GOULD LIZARD ( VARANUS GOULDI)
Filipová A., Pokorný J.
BUTORPHANOL INFUENCE AT PREMEDICATION ANAESTHESIA WITH ISOFLURANE IN GREEN IGUANAS ( IGUANA IGUANA)
Knotek Z., Trnková Š., Knotková Z.
SURGICAL SOLUTION OF SUPRAPLASTRON ABSCESS FISTULA IN THE TORTOISE (TESTUDO HERMANNI)
Pokorný J., Filipová A.
CLINICAL PROPEDEUTICS IN AMPHIBIANS
Vršková D.

VK3/2009

SLOVO ÚVODEM
Svoboda M.

Obsah

KŮŇ JAKO GERIATRICKÝ PACIENT – II. ČÁST
Bezděková B.
ANESTEZiE GERIATRICKÉHO PACIENTA
Patschová M.
ČASNÁ DIAGNOSTIKA ONEMOCNÉNÍ LEDVIN U PSŮ
Králová-Kovaříková S.
ADENOKARCINOM DĚLOHY U KRÁLÍKŮ
Jekl V., Hauptman K., Halouzka R., Knotek Z.
ZÁKLADY KLINICKÝCH POSTUPŮ PŘI OŠETŘOVÁNÍ OBOJŽIVELNÍKŮ – II. ČÁST
Vršková D.

INTRODUCTION WORD
Svoboda M.

Contents

HORSE AS A GERIATRIC PATIEINT – II. PART
Bezděková B.
ANESTHEZIA OF GERIATRIC HORSE IN FIELD CONDITIONS
Patschová M.
EARLY DETECTION OF RENAL DYSFUNCTION IN DOGS
Králová-Kovaříková S.
UTERINE ADENOCARCINOMA IN RABBITS
Jekl V., Hauptman K., Halouzka R., Knotek Z.
PRINCIPLES OF CLINICAL PROCEDURES AT AMPHIBIANS TREATMENT – II. PART
Vršková D.

VK4/2009

SLOVO ÚVODEM
Hnízdo J.

Obsah

VYUŽITÍ CT V DIAGNOSTICE PŘÍPADU SYNDROMU CAUDA EQUINA
Havelková J., Vlach D.
AKRYLÁTOVÁ TIE-IN KONFIGURACE ZEVNÍHO FIXATÉRU S INTRAMEDULÁRNÍM HŘEBEM – POPIS PĚTI PŘÍPADŮ
Heinz J.
UVOLNĚNÍ ELEKTROD – KLASICKÁ KOMPLIKACE IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU – POPIS PŘÍPADU
Scheer P., Sepši M., Brhelová E., Svoboda P., Doubek J., Radvan M.
PŘÍPAD PERIKARDIÁLNÍ EFÚZE KOMPLIKOVANÉ PYOMETROU
Vlašín M., Fichtel M., Agudelo C., Raušer P., Lexmaulová L., Kohout P.,
Vitásek R., Stavinoha R.
ŘEŠENÍ TRAUMAT DUTINY ÚSTNÍ U JEŠTĚRŮ
Knotek Z., Kley N., Muller J., Trnkova S., Knotková Z., Crha M.

Contents

INTRODUCTORY WORD
Hnízdo J.
CT EMPLOYMENT IN DIAGNOSTICS OF A CASE WITH CAUDA EQUINA SYNDROME
J. Havelková, D. Vlach
ACRYLATE TIE-IN CONFIGURATION USING AN EXTERNAL FIXATOR WITH INTRAMEDULLAR PIN – A DESCRIPTION OF FIVE CASES
J. Heinz
DISLODGEMENT OF ELECTRODES – A CLASSICAL COMPLICATION OF IMPLANTATION OF PACEMAKER – A CASE DESCRIPTION
Scheer P., Sepši M., Brhelová E., Svoboda P., Doubek J., Radvan M.
A CASE OF PERICARDIAL EFFUSION COMPLICATED BY A PYOMETRA
Vlašín M., Fichtel M., Agudelo C., Raušer P., Lexmaulová L., Kohout P.,
Vitásek R., Stavinoha R.
TRAUMA SOLUTION IN THE REPTILIAN ORAL CAVITY
Knotek Z., Kley N., Muller J., Trnkova S., Knotková Z., Crha M.

VK5/2009

SLOVO ÚVODEM
Počta S.

Obsah

ATYPICKÁ IMUNITNÍ ODPOVĚĎ U PSA S KLINICKÝMI SYMPTOMY REKURENTNÍ HLUBOKÉ PYODERMIE – KAZUISTIKA
Špruček F., Špruček F. ml.
ÚSPĚŠNÁ TERAPIE PODKOŽNÍ INFEKCE VYVOLANÉ MYCOBACTERIUM BOVIS U KOČKY
Rybníček J.
SELHÁNÍ GENERALIZOVANÉ DEMODIKÓZY U PSA NA TOPICKOU SPOT-ON TERAPII IMIDACLOPRID/MOXIDECTIN
Rybníček J.
MOŽNOSTI INHIBICE RENIN-ANGIOTENZIN-ALDOSTERONOVÉHO SYSTÉMU V KLINICKÉ PRAXI
Doubek J.
ZÁNĚT PŘÍDATNÉ POHLAVNÍ ŽLÁZY U MORČETE – VESICULITIS SEMINALIS
Lietavcová M., Sekyrová K, Minárik R.
Contents

INTRODUCTORY WORD
Počta S.

ATYPIC IMMUNE REACTION IN A DOG WITH CLINICAL SIGNS OF DEEP PYODERMIA – A CASE REPORT
Špruček F., Špruček F. ml.
SUCCSESSFUL TREATMENT OF SUBCUTANEOUS MYCOBACTERIUM BOVIS INFECTION IN A CAT
Rybníček J.
FAILURE OF GENERALISED DEMODICOSIS IN A DOG TO RESPOND TO A TOPICAL SPOT-ON FORMULATION OF IMIDACLOPRID/MOXIDECTIN
Rybníček J.
POSSIBILITIES OF RENIN ANGIOTENSIN ALDOSTERONE SYSTEM INHIBITION IN CLINICAL PRACTICE
Doubek J.
IFLAMMATION OF ACCESSORY SEXUAL GLAND IN A GUINEA PIG – VESICULITIS SEMINALIS
Lietavcová M., Sekyrová K, Minárik R.

VK6/2009

SLOVO ÚVODEM
Tomek A.

Obsah

SYRINGOHYDROMYELIE – DIAGNOSTIKA A CHIRURGICKÉ ŘEŠENÍ U YORKŠÍRSKÉHO TERIÉRA
Tomek A., Beránek J., Jarešová H., Šrenk P.
KLINICKÝ PŘÍSTUP K CHRONICKÉMU PRŮJMU U KOČEK
Grym M.
VYBRANÉ HEMATOLOGICKÉ A BIOCHEMICKÉ UKAZATELE U PAPOUŠKŮ S DIAGNÓZOU SUSPEKTNÍ NEUROPATICKÉ GASTRICKÉ DILATACE
Kolářová M., Tukač V., Knotková Z., Knotek Z.
VYUŽITÍ β-GLUKANU Z HLÍVY ÚSTŘIČNÉ (Pleurotus ostreatus) PŘI LÉČBĚ PAPOUŠKŮ S CIRKOVIROVOU INFEKCÍ
Tukač V., Tomášek O., Knotek Z.
Contents

INTRODUCTION WORD
Tomek A.

SYRINGOHYDROMYELIA-DIAGNOSTICS AND A SURGICAL SOLUTION IN YORKSHIRE TERRIER
Tomek A., Beránek J., Jarešová H., Šrenk P.
CLINICAL APPROACH TO A CHRONIC DIARRHEA IN A CATS
Grym M.
SELECTED HAEMATOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PARAMETERS IN PARROTS WITH DIAGNOSIS OF NEUROPATHIC GASTRIC DILATATION
Kolářová M., Tukač V., Knotková Z., Knotek Z.
USAGE OF β-GLUCAN FROM OYSTER MUSHROOM (Pleurotus ostreatus) AT THE THERAPY OF PARROTS WITH CIRCOVIRUS INFECTION
V., Tomášek O., Knotek Z.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down