17.02.2010 | 10:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Obsah ročníku 2010

1/2010

MALÁ ZVÍŘATA
Lexmaulová L., Lorenzová J., Raušer P.: Insulinom u psa – popis klinického případu
Načeradská M.: Využití biolampy při hojení komplikované rány

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
Ryšánek D. : Imunoprofylaxe mastitid – skutečnost a vize
Bucek P.: Vybrané problémy šlechtění na odolnost ke klinickým mastitidám - review
Bucek P.: Budování systému záznamů a odhadu plemenných hodnot pro ukazatele zdraví včetně onemocnění mléčné žlázy u skotu v Rakousku – review
Fichtelová V., Kovařčík K.: Infekce bovinním herpesvirem 4 (BHV-4) a její výskyt u skotu v České republice
Alexa P., Konstantinová L., Zajacová Z.: Orientační metoda detekce přítomnosti enterohemorhagických Escherichia coli ve střevě skotu za účelem monitorování nosičů.
Friedman M., Klimeš J., Bednář V., Smola J., Literák I.: Lawsonia intracellularis u voľne žijúcich zvierat v chovoch ošípaných a v ich okolí
Brychta J., Bulavová H., Klímová E.: Výskyt Listeria monocytogenes v životním prostředí hospodářských zvířat a vliv na jejich zdraví

VČELY
Tyl J., Titěra D.: Není Invet jako Invet

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORT
Lexmaulová L., Lorenzová J., Raušer P.: Insulinoma in a dog – a description of case report
Načeradská M.: Heeling of complicated wound with use of therapeutic polarized light lamp
Ryšánek D.: Immunoprophylaxis of mastitis – reality and vision
Bucek P.: Selected problems of breeding for resistance to clinical mastitis – a review
Bucek P.: Building of data system and evaluation of breeding values for the traits of health including disease of mammary gland in cattle in Austria – a review
Fichtelová V., Kovařčík K.: Infection by bovine herpesvirus 4 (BHV-4) and its occurrence in cattle in the Czech Republic
Alexa P., Konstantinová L., Zajacová Z.: Orientation method of detection of presence of enterohemorrhagic Escherichia coli in cattle intestinal to monitor carriers
Friedman, M., Klimeš,J., Bednář,V., Smola, J., Literák, I.: Lawsonia intracellularis in free living animals on pig farms and their surroundings
Brychta J., Bulavová H., Klímová E.: Occurrence of Listeria monocytogenes in a livestock surroundings and influence on their health
Tyl J., Titěra D.: Invet – not always the same

2/2010

MALÁ ZVÍŘATA
Beránek J., Vít P. J.: Současné vyšetřovací metody oka u společenských zvířat
Setunský O., Jedličková A.: Priority ve výchově štěněte v období od odstavu do tří měsíců věku
Široká Z., Svobodová Z., Modrá H.: Léčiva způsobující otravy u zvířat

KONĚ
Bezděková B., Kalová L.: Intoxikace ivermektinem u koně po intravenózním podání
Bezděková B., Derflerová K., Dobešová O., Najmanová M., Ottová L., Patschová M., Vavrouchová E.: Nezralé hříbě – diagnostický a terapeutický přístup
Mezerová J., Sedlinská M.: Císařský řez u klisny a jeho indikace
Jahn P., Žert Z., Dobešová O., Bodeček Š.: Dorzální dislokace měkkého patra u koní
Ludvíková E., Jahn P.: Metabolické encefalopatie u koní

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
Illek J., Šoch M.: Respirační syndrom – aktuální problém velkochovů
Smola J.: Možnosti antibiotické léčby bakteriálních infekcí respiračního syndromu skotu

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORTS
Beránek J., Vít P. J.: Current examination methods of the eye in companion animals
Setunský O., Jedličková A.: Priority in puppy breeding from weaning to three months of age
Široká Z., Svobodová Z., Modrá H.: Pharmaceuticals causing poisonings in animals
Bezděková B., Kalová L.: Ivermectin toxicosis following intravenous administration in the horse
Bezděková B., Derflerová K., Dobešová O., Najmanová M., Ottová L., Patschová M., Vavrouchová E.: Premature foal – diagnostic and therapeutic approach
Mezerová J., Sedlinská M.: Caesarian section in a mare and its indication
Jahn P., Žert Z., Dobešová O., Bodeček Š.: Dorsal soft palate displacement in horses
Ludvíková E., Jahn P.: Metabolic encephalopaties in horses
Illek J., Šoch M.: Respiratory syndrom – current problem of large scale breeds.
Smola J.: Possibilities of antibiotic therapy of bacterial infections of respiratory syndrom in cattle

3/2010

MALÁ ZVÍŘATA
Králová-Kovaříková S., Fichtel T., Proks P., Honzák D., Fictum P., Škorič M. : Sekundární renální hyperparatyreóza u psa – popis případu
Kučera J.: Účinnost cefalexinu, kotrimoxazolu a potencovaného amoxycilinu v terapii uroinfekcí u psů.

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
Masaříková M., Smola J.: Prevalence porcinních cpb2 pozitivních izolátů C. perfringens v České republice v letech 1997 – 2009
Alexa P., Zajacová Z., Konstantinova L., Štouračová K.: Vnímavost a rezistence selat ke kolonizaci střeva kmeny E. coli s kolonizačními faktory F18
Kučerová Z., Nedbalcová K., Alexa P.: Trendy klinické rezistence k antimikrobiálním látkám u vybraných bakteriálních patogenů prasat
Svoboda, M., Baňoch, T., Drábek, J.: Zinek a jeho význam v chovech prasat
Svoboda M., Zralý Z., Trčková M., Slámová R., Baňoch T., Vondrušková H.: Neantibiotické stimulátory růstu
Jan Z., Vinkler A., Odehnal J., Odehnalová S.: Využití sonografie při posouzení vývoje diverticulum praeputiale u kanců

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORT
Králová-Kovaříková S., Fichtel T., Proks P., Honzák D., Fictum P., Škorič M.: Secondary renal hyperparathyreosis in a dog – a case description
Kučera J.: Effect of cefalexin, cotrimoxazole, and potentiated amoxycillin in the treatment of canine urinary tract infections
Masaříková M., Smola J. Prevalence of porcine cpb2 pozitive isolates of C. perfringens in the Czech Republic between 1997 and 2009
Alexa P., Zajacová Z., Konstantinova L., Štouračová K. Susceptibility and resistance of piglets to intestinal colonization by strains of E. coli with colonization factors F18
Kučerová Z., Nedbalcová K., Alexa P.: Trends in resistance to antimicrobials in selected bacterial pathogens in pigs
Svoboda, M., Baňoch, T., Drábek, J. Zinc and its meaning in pig breeds
Svoboda, M., Zralý, Z., Trčková, M., Slámová, R., Baňoch, T., VondruškováT H. : Nonantibiotic growth stimulants
Jan Z., Vinkler A., Odehnal J., Odehnalová S. Usage of sonography at control of development of diverticulum praeputiale in boars

4/2010

MALÁ ZVÍŘATA
Tonnessen R., Konvalinová J., Svobodová V.: Nemoc z kočičího škrábnutí – význam a ochrana člověka
198 Kubelová M., Široký P.: Výskyt a šíření psí babeziózy ve střední Evropě

DRŮBEŽ
Horníčková J., Mikulcová H., Černíková L., Voštiňáková V., Pirchanová Z., Nagy A. : Výskyt nízce patogenní aviární influenzy subtypu H7N9 v komerčním chovu husy domácí v ČR v roce 2009
Charvátová, V., Tůmová, E., Englmaierová, M.: Penetrace mikroorganismů do vajec v závislosti na délce jejich skladování, systému ustájení a fázi snáškového cyklu nosnic
Englmaierová M., Tůmová E., Charvátová V.:Penetrace mikroorganismů do vaječného obsahu v závislosti na fázi snáškového cyklu, systému ustájení a kvalitě skořápky.
Tůmová, E., Englmaierová, M., Charvátová, V.: Vliv systému ustájení na kontaminaci vajec
Míková K., Kleperádová L. Vliv technologie ustájení na obsah mastných kyselin a cholesterolu ve vaječném žloutku
Juranová R., Kulíková L.: Poruchy růstu brojlerových kuřat a jejich příčiny
Taras L. Malabsorpční syndrom u brojlerových kuřat
Kříž P., Slaná I., Králová A., Dočekal J., Mrlík V., Šišák F., Škorič M., Fictum P., Vávra O., Khorová B., Pavlík I.: Aviární tuberkulóza v zájmovém chovu holubů domácích
Vošmerová P., Chloupek P.: Právní úprava chovu drůbeže

RYBY
Čížek A., Dolejská M., Piačková V., Veselý T.: Rezistence aeromonád izolovaných z kaprů koi vůči antimikrobiálním látkám

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORT
Tonnessen R., Konvalinová J., Svobodová V.: Cat scratch dinase is a zoonotic dinase, caused by Bartonella
Kubelová M., Široký P.: Occurrence and spreading of canine babesiosis in Central Europe
Horníčková J., Mikulcová H., Černíková L., Voštiňáková V., Pirchanová Z., Nagy A.: Occurrence of low pathogenic avian influenza subtype H7N9 in the commercial breed of domestic goose in the Czech Republic in 2009
Charvátová V., Tůmová E., Englmaierová M.: Penetration of microorganisms into eggs in relation to storage time, housing system and phase of laying cycle of hens
Englmaierová, M., Tůmová, E., Charvátová, V.: Penetration of microorganisms into the egg according to a phase of laying cycle, housing system and egg shell duality
Tůmová E., Englmaierová M., Charvátová V.: The effect of housing system on egg
Míková K., Kleperádová L.: Influence of hen housing system on the content of fatty acids and cholesterol in egg yolk
Juranová R., Kulíková L.: Growth performance disorders in broiler chickens and their causes
Taras L.: Malabsorpční syndrom u brojlerových kuřat
Kříž P., Slaná I., Králová A., Dočekal J., Mrlík V., Šišák F., Škorič M., Fictum P., Vávra O., Khorová B., Pavlík I.: Avian tuberculosis in the flock of domestic pigeons
Vošmerová P., Chloupek P. : Legal regulations of poultry breeding
Čížek A., Dolejská M., Piačková V., Veselý T.: Resistance of aeromonads isolated from koi carps to antimicrobials

5/2010

MALÁ ZVÍŘATA
Kvapil R.: Onemocnění psů vyvolaná herpesvirem
Trněná M., Nepeřený J., Vrzal V. Management boreliózy a využití vakcíny Borrelym 3 inj. k její profylaxi
Vajc J.: Hypersenzitivní reakce na krmivo – eliminační dieta a krmný pokus
Vantrubová J., Váczi, P., Čonková, E.: Azolové deriváty a možnosti ich využitia na liečbu mykotických infekcií zvierat

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
Hrdlička M.: Rumenostomie u skotu
Šterc J., Dobešová Z., Štercová E.: Management zdraví pohybového aparátu v chovech skotu
Ješeta M., Machatková M., Hulínská P.: Savčí oocyt a mitochondrie
Kučerová Z., Nedbalcová K., Alexa P.: Trendy rezistence k antimikrobiálním látkám u vybraných bakteriálních patogenů skotu
Bažant J.: Zhodnocení průběhu národního ozdravovacího programu (NOP)
od infekční rinotracheitidy skotu (IBR) v České republice k 31. 12. 2009

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORTS
Kvapil R.: Dog diseases caused by herpesvirus
Trněná M., Nepeřený J., Vrzal V.: Management of borreliosis and use of vaccine Borrelym 3 inj. to its prophylaxis
Vajc J.: Hypersensitive reaction to food – elimination diet and food experiment
Vantrubová J., Váczi, P., Čonková E.: Azole derivatives and the possibilities of their use in mycotic diseases therapy in animals

Hrdlička M.: Rumenosthomy in cattle
Šterc J., Dobešová Z., Štercová E.: Health management of locomotor system in stock-breedings
Ješeta M., Machatková M., Hulínská P.: Mammalian oocyte and mitochondria
Kučerová Z., Nedbalcová K. Alexa P.: Trends of resistance to antimicrobial substances in selected bacterial pathogens in cattle
Bažant J.: Evaluation of the course of the National Health Schemes of infectious bovine rhinotracheitis in the Czech Republic to 31 December 2009

6/2010

MALÁ ZVÍŘATA

Panáková L.: Hypotyreóza – najnovšie poznatky pre prax
Načeradská M.: Komplikovaný endokrinologický pacient – popis případu
Kolevská J.: Co víme o zátěží vyvolaném kolapsu (EIC) u retrívrů
Novák O., Rybníček J.: Akrodermatitida bulteriérů – kazuistika

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

Hera A., Bureš J.: Vybrané aspekty farmakologie a klinického použití nesteroidních protizánětlivých látek v praxi velkých zvířat
Krejčí J.: Indukce specifické imunity proti infekcím respiračního traktu telat
Dressler S., Illek J., Zeman L.: Mléčné užitkovosti dojnic a kvalita mléka během suplementace organickým zinkem
Bernardy J.: Kastrace prasat jako evropské dilema
Brychta J, Bulawová H., Klímová K., Honzlová A.: Alergie a intolerance ke kravskému mléku

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORTS

Panáková L.: Hypothyreosis – the newest knowledge for practice
M. Načeradská: Complicated endocrinologic patient – a case report
Kolevská J.: What do we know about exercise induced collapse (EIC) in retrievers
Novák O., Rybníček J.: Acrodermatitis of bullterriers – a case report
Hera A., Bureš J.: Selected aspects of pharmacology and clinical use of non-steroidal antiinflammatory drugs in large animal praktice
Krejčí J.: Induction of specific immunity against infections of respiratory tract in calves
Dressler S., Illek J., Zeman L.: Milky yield in dairy cows and milk quality during supplementation of organic zinc
Bernardy J.: Pigs neutering as the European dilemma
Brychta J, Bulawová H., Klímová K., Honzlová A.: Allergy and intolerance to cow´s milk

7/2010

MALÁ ZVÍŘATA
Bartoš V., Sucháček M., Šercl M.: Endotracheální stent v léčbě tracheálního kolapsu yorkšírského teriéra – popis případu
Hnízdo J., Adlerová L.: Spontánní retroflexe močového měchýře u závodního chrta
Itze. L.: Implantace testikulární protézy Neuticles psovi po jednostranné kastraci

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
Svoboda M., Kotrbáček V., Fajt Z., Saláková A., Buchtová H., Drábek J.,Doucha J.: Použití selenem obohacené sladkovodní řasy Chlorella spp. jako krmného doplňku pro březí prasnice a prasata ve výkrmu
Vondrušková H., Zralý Z., Trčková M., Slámová R., Baňoch T., Svoboda M.: Neantibiotické stimulátory růstu – 2. část.
Herzig I., Suchý P., Straková E.: Lupina a její význam pro zdraví lidí a ve výživě zvířat
Straková E., Suchý P., Herzig I.: Jakou vypovídající hodnotu mají dusíkaté látky ve výživě monogastrických zvířat ?

KONĚ
423 Suchý P., Lesák J., Straková E., Neumannová, K.: Racionální využití lučních a pastevních porostů pro výživu koní

DRŮBEŽ
Zelenka J.: Výživa kuřat bezprostředně před a po vylíhnutí

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORT

Bartoš V., Sucháček M., Šercl M.: Endotracheal stent in a therapy of tracheal collapse in Yorkshire terrier – a case report
Hnízdo J., Adlerová L.: Spontaneous retroflexion of the urinary bladder in a racing grayhound
Itze L.: Silicon prosthesis Neuticles as a testicle substitution in a dog
Svoboda M., Kotrbáček V., Fajt Z., Saláková A., Buchtová H., Drábek J., Doucha J.: Use of selenium enriched freshwater alga Chlorella spp. as a feed additive in pregnant sows and finishing pigs
Vondrušková H., Zralý Z., Trčková M., Slámová R., Baňoch T., Svoboda M.: Nonantibiotic growth stimulants – 2 nd partition
Herzig I., Suchý P., Straková E.: Lupin and its role in human and animal nutrition
Straková E., Suchý P., Herzig I.: What predictive value do nitrogen-containing substances have in the nutrition of monogastric animals ?
Suchý P., Lesák J., Straková E., Neumannová, K.: Rational utilization of meadow and pastures in the nutrition of horses
Zelenka J.: Nutrition of chicks immediately before and after hatch

8/2010

MALÁ ZVÍŘATA
Bureš J., Hera A.: Nesteroidní protizánětlivé látky v praxi malých zvířat

HYGIENA POTRAVIN
Brychta J., Bulawová H., Klímová E.: Alergie a intolerance k potravinám – legislativa a
diagnostika
Jaglič Z., Michu E., Kolář M., Vlková H., Babák V., Bardoň J.:
Staphylococcus epidermidis a meticilinová rezistence
458 Nepejchalová L., Pomezná E.: Vliv používání léčivých látek u koňovitých na rozhodování o poživatelnosti jejich masa
Straková E., Suchý P., Kroupa L., Vitula F., Zapletal D., Steinhauser L.: Nutriční hodnota proteinů svaloviny bažanta obecného (Phasianus colchicus)

VČELY
Bzdil J.: Výskyt spor Paenibacillus larvae ve včelí měli a medu

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORT

Bureš J., Hera A.: Non steroidal antiinflamatory medicines in small animal practice
Brychta J., Bulawová H., Klímová E.: Allergy and intolerance to foodstuffs – legislation and diagnostics
Jaglič Z., Michu E., Kolář M., Vlková H., Babák V., Bardoň J.: Staphylococcus epidermidis and methicillin resistance
Nepejchalová L., Pomezná E.: Impact of treatment in Equidae on determination of meat edibility
Straková E., Suchý P., Kroupa L.,Vitula F., Zapletal D., Steinhauser L. : Nutritional value of muscle proteins in pheasant (Phasianus colchicus)
469 Bzdil J.: Occurrence of Paenibacillus larvae in bee debris and honey

9/2010

MALÁ ZVÍŘATA
Heinz J.: PennHip diagnostika dysplazie kyčelních kloubů u psů – review
Uhríková I., Řeháková K., Raušerová L.,Vitásek R., Doubek J.: Krevní skupiny u psů a asociace skupiny DEA 1.1 s vybranými onemocněními
Pavlica Z.: Biofilm a parodontální onemocnění
Pavlica Z.: Diagnostika a terapie parodontálniho onemocnění

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
Koudela B., Kovařčík K.: Bovinní besnoitióza v Evropě
Počta S.: Demodikóza u prasat
Faldyna M.: Interferonový test: od teorie do praxe
Robešová B.: Možnosti využití metod molekulární biologie v chovatelské praxi ZOO

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORTS

Heinz J.: PennHip diagnostics of Canine Hip Dysplasia – a review
Uhríková I., Řeháková K., Raušerová L.,Vitásek R., Doubek J.: Canine blood types and DEA 1.1 group relationship with selected diseases
Pavlica Z.: Biofilm and periodontal disease
Pavlica Z.: Diagnostics and treatment of periodontal disease
Koudela B., Kovařčík K.: Bovine besnoitiosis in Europe
Počta S.: Demodicosis in pigs
Faldyna M.: Interferon test: from theory to practice
Robešová B.: Possibilities of molecular biology methods employment in breeding practice of ZOO

10/2010

MALÁ ZVÍŘATA
Hošková Z., Konvalinová J., Svoboda M.: Kutánní lupus erythematosus – kasuistika
Počta S.: Chyby a omyly ve veterinární dermatologii
Načeradská M., Mencl K.: Biopreparát s Pythium oligandrum při léčbě dermatofytózy koček – kazuistiky
Rybníkář A.: Přežívání dermatofytů ve vzorcích patologického materiálu odebraného z kožních mykotických změn zvířat

KONĚ
Plachý J.: Scintigrafie koní
Žuffová K.: Ultrasonografické vyšetření šlach palmární oblasti metakarpu koně
Bečvářová I.: Klinické vyšetření nutričního stavu koně

Veřejné veterinární lékařství
Chloupek P., Večerek V., Doleželová P.: Právní úprava lovu ryb do sítí

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORTS

Hošková Z., Konvalinová J., Svoboda M.: Cutaneous lupus erythematosus – a case report
Počta S.: Errors and mistakes in veterinary dermatology
Načeradská M., Mencl K.: Biopreparát s Pythium oligandrum při léčbě dermatofytózy koček – kazuistiky
Rybníkář A.: Surviving of dermatophytes in samples of pathologic substance collected from skin mycotic changes of animals
Plachý J.: Scintigraphic examination in horses
Žuffová K.: Ultrasonographic examination of tendons in palmar region of equine metacarpus.
Bečvářová I.: Clinical examination of nutritional status in a horse
Chloupek P., Večerek V., Doleželová P.: Legal regulations of netfishing

11/2010

MALÁ ZVÍŘATA

P. Proks, L. Stehlík, I. Blažek-Fialová: Využití nativních rentgenogramů v diagnostice cizích těles v žaludku a tenkém střevě
Fábiková R.: Výživa a její vliv na zdravou kůži a kvalitní srst
C. Stojan: I psi mají zubní rovnátka – kazuistika
J. G. Hylmarová: Dietetická podpora hospitalizovaného pacienta v klinické praxi

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

Fichtelová V., Kovařčík K.: Praktické zkušenosti s tlumením infekce virem BVD-MD ve vybraných chovech skotu
Fichtelová V., Kovařčík K.: Využití vyšetření směsného bazénového vzorku mléka metodou RT-PCR při tlumení BVDV infekce v chovech skotu
Kříž P., Shitaye J. E., Škorič M., Pavlík I.: Zástupci komplexu Mycobacterium avium a podmíněně patogenní mykobakterie u zvířat v ČR – současná situace a nové poznatky

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORTS

P. Proks, L. Stehlík, I. Blažek-Fialová: Use of native rentgenograms in diagnostics of foreign bodies in the stomach and small intestine
Fábiková R.: Nutrition and its effect on healthy skin and coat quality
C. Stojan: Even dogs have dental braces – a case report
J. G. Hylmarová: Dietetic support for hospitalized patient in clinical practice
Fichtelová V., Kovařčík K.: Practical experience with control infection with BVD-MD virus in selected cattle breeding
Fichtelová V., Kovařčík K.: Use a pool testing mixed milk samples by RT-PCR control of BVDV infection in cattle breeding
Kříž P., Shitaye J. E., Škorič M., Pavlík I.: Representatives of Mycobacterium avium complex and potentially pathogenic mycobacteria in animals in the Czech Republic – the current situation and new information

 

 

12/2010

 

MALÁ ZVÍŘATA

 

Zavadilová T., Beránek J.: Nemoci čočky a jejich chirurgické řešení – I. díl

Zavadilová T., Beránek J.: Perzistentní pupilární membrána – review

Holičková M., Trbolová A., Kováčová Z.: Chlamydophila felis ako pôvodca konjunktivitíd u mačiek

 

 

Hospodářská zvířata

 

Jirásek T.: Prasečí circovirus typu 2 a poruchy reprodukce

Vašíčková P., Králík P., Pavlík I.: Výskyt viru hepatitidy E u prasat domácích a prasat divokých v ČR

Nedbalcová K., Kučerová Z., Faldyna M.: Diagnostika a prevence onemocnění prasat způsobených Haemophilus parasuis

Matiašovic J., Štěpánová H., Opatová  P., Kudláčková H., Levá L., Šišák F., Havlíčková H. Rychlík I.  Faldyna M.: Infekce selat po odstavu Salmonella enterica sérovarem Derby a Typhimurium

Šišák F., Havlíčková H., Matiašovic J., Karpíšková R.: Prevalence salmonel a specifických protilátek ve třech latentně infikovaných chovech prasat v roce 2009

Baňoch, T., Fajt, Z., Drábek, J., Svoboda, M. Jod a jeho význam ve výživě lidí a prasat divokých v ČR.

Věžník Z., Přinosilová P., Zajícová A., Kunetková M., Hlavicová J.: Stanovení membránové rezistence spermií kance modifikovaným testem HOS

 

ORIGINAL PAPERS AND CASE REPORTS

 

Zavadilová T., Beránek J.: Diseases of the lens and surgery – Part I

Zavadilová T., Beránek J.: Persistent pupillary membrane – a review

Holičková M., Trbolová A., Kováčová Z. Chlamydophila felis as the etiological agent of conjunctivitis in cats

Jirásek T.: Porcine circovirus type 2 and reproductive disorders

Vašíčková P., Králík P., Pavlík I.: Occurrence of hepatitis E virus in domestic pigs and wild boars in the Czech Republic

Nedbalcová K., Kučerová Z., Faldyna M.: Diagnostics and prevention of diseases in pigs caused by Haemophilus parasuis

Matiašovic J., Štěpánová H., Opatová  P., Kudláčková H., Levá L., Šišák F., Havlíčková H. Rychlík I.  Faldyna M.: Infection of post-weaning piglets caused by Salmonella enterica serovar Derby and Typhimurium

Šišák F., Havlíčková H., Matiašovic J., Karpíšková R.: Prevalence of Salmonella and specific antibodies in three latently infected pig management in 2009

 Baňoch, T., Fajt, Z., Drábek, J., Svoboda, M.: Iodine and its importance in human and pigs

 Věžník Z., Přinosilová P., Zajícová A., Kunetková M., Hlavicová J.: Evaluation of sperm membrane resistance in boars by modification of HOS test

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down