22.09.2010 | 08:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ochrana zvířat a welfare 2010

21. - 22. září 2010, VFU Brno

PROGRAM / PROGRAMME
http://www.vfu.cz/welfare/

21. září 2010 / 21 September 2010
Restaurace a kantýna / University Restaurant & Canteen

18,00 – 20,00 Welcome Buffet

22. září 2010 / 22 September 2010
Aula VFU Brno / University Hall

8,30 – 9,30 Registrace účastníků Registration of Participants

9,30 – 10,00 Zahájení konference Opening

10,00 – 11,30 Dopolední jednání Morning Session

Andersson, J.-E.
Patnáct let členství v EU – švédský pohled
Fifteen years as an EU-member state - a Swedish perspective

Rettenbacher, S., Henriksen, R., Palme, R.
Neinvazivní hodnocení stresu u nosnic
Non-invasive assessment of stress in laying hens

Brávek, P.
Dopady změny klimatu na chov hospodářských zvířat
Impact of climate change on livestock production

Brouček, J., Sokol, J., Šoch, M., Trávníček, J., Uhrinčať, M., Šiška, J., Lorinčák, Ľ., Rajský, D.
Jak zlepšit welfare drůbeže při vysokých teplotách?
How improve poultry welfare during high temperatures?

Brouček, J., Uhrinčať, M., Sokol, J., Rajský, D., Šoch, M., Trávníček, J., Šiška, J., Lorinčák, Ľ.
Vliv způsobu krmení jalovic do odstavu na jejich růst
Effect of feeding manner of heifers to weaning on their growth

Vinčálek, J.
Vliv podkovářství na welfare koní
The influence of farriery on horse welfare

Šiška, J., Sokol, J., Brouček, J., Lorinčák, Ľ., Rajský, D.
Kontrolné (oddychové) miesta ich význam v ochrane zvierat v čase ich prepravy
Control points of importance in the protection of animals at the time of shipment

11,30 – 11,45 Přestávka Coffee Break

11,45 – 13,00 Dopolední jednání Morning Session
pokračování continued

Traplová, J.
Nové vyhlášky na úseku ochrany zvířat proti týrání v roce 2010 a očekávané změny právních předpisů
New decrees related to the animal welfare in 2010 and expected changes of legislation

Müllerová, H.
Ochrana zvířat a rekodifikace českého soukromého práva
Protection of animals and Czech private law recodification

Müllerová, L., Slepičková, M.
Případ Kaceřov – aplikace novely Zákona o Policii č. 273/2008 Sb., ve veterinární praxi
Kaceřov – application of amendatory act of Police No. 273/2008 Coll. in veterinary praxis

Vlachová, J.
Městští holubi
Feral pigeons

Quartarone, V., Voslářová, E., Russo, M., Doleželová, P., Passantino, A.
Legislativa zakazující chirurgické úpravy vzhledu psů v Itálii a ČR – srovnání právní upravy
Laws preventing unnecessary canine cosmetic surgery in Italy and in the Czech Republic: two legislative realities compared

13,00 – 14,00 Diskuse u posterů, přestávka na oběd
Poster Discussion, Break for Lunch

14,00 – 16,30 Odpolední jednání Afternoon Session

Dousek, J., Semerád, Z., Ninčáková, S., Smolová, A., Voslářová, E.
Vybrané přirozené projevy chování psů významné pro jeho vztah s člověkem
Selected manifestations of natural dog behaviour important for the dog and human relationship

Široký, L., Tichá, V.
Ochrana psů při chovu v Českomoravské kynologické unii
Rules & regulations for the protection of dogs within breeding programmes under Czech Cynology Union

Korytár, Ľ., Ondrejka, R., Ondrejková, A., Beníšek, Z., Slepecká, E., Prokeš, M., Fulín, M.
Záchrana kolónie raniaka hrdzavého (Nyctalus noctula), prípadová štúdia
Rescue of noctule bats (Nyctalus noctula) colony, a case study

Spinu, M., Cadar, D., Uricaru, R., Savu, M., Sandru, C., Niculae, M., Rindt, K., Stefan, R., Popescu, S.
Potenciálně patogenní bakteriální mikroflóra u pstruhů z komerční farmy
Potentially pathogenic bacterial microflora isolated from fish on a commercial trout farm

Spinu, M., Sandru, C., Niculae, M., Cadar, D., Rindt, K., Bordeanu, A., Popescu, S., Stefan, R.
Kombinovaný vliv vakcinace proti anthraxu a rostlinných extraktů in vitro na buněčnou imunitu ovcí
Combined influence of anti-anthrax vaccination and in vitro vegetal extract treatment on cell mediated immunity in sheep

Holub, A., Baranyiová, E.
Reprodukovatelnost experimentálních výsledků z laboratoří a welfare pokusných zvířat
Reproducibility of experimental results from laboratories and welfare of laboratory animals

Holub, A., Baranyiová, E.
Welfare a biomedicína v současnosti
Welfare and biomedicine at present

Modrá, H., Svobodová, Z., Dobšíková, R.
Otravy ptáků antikoagulačními rodenticidy
Anticoagulant rodenticides poisoning in birds

POSTERY / POSTERS:
1. Bartošek, B.: Porážení – znalosti, praxe a postoje studentů VFU Brno v souvislosti s ochranou zvířat (Slaughter – the knowledge, experience and attitudes of students of the University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno in connection with the protection of animals)
2. Bedáňová, I., Chloupek, P., Chloupek, J., Vošmerová, P., Večerek, V.: Vliv různé doby předodběrové manipulace na plazmatickou hladinu vybraných biochemických ukazatelů u brojlerových kuřat (Effect of various pre-sampling handling time periods on plasma levels of selected biochemical indices in broiler chickens)
3. Beňová, K., Almášiová, V., Renčko, A.: Interakcie ionizujúceho žiarenia a síranu zinočnatého na histologické zmeny u Poecilia Reticulata (Interaction of ionizing radiation and zinc sulfid on histological changes in Poecilia reticulata)
4. Blahová, J., Svobodová, Z., Leontovyčová, D., Kodeš, V., Randák, T.: 1-hydroxypyren - biochemický marker pro hodnocení kontaminace PAH v českých řekách (1-hydroxypyrene - biochemical marker for assessment of PAH contamination in Czech rivers)
5. Bušová, M.: Zranění psa – odpovědnost majitele (Injury to dog – owner´s responsibility)
6. Cimboláková, I., Lovásová, E., Nováková, J.: Vplyv expozície ortuťou na zmeny celkovej antioxidačnej kapacity plazmy (The effect of mercury exposure on the plasma total antioxidant capacity)
7. Coluccio, P., Passantino, A., Lai, M.G., Russo, M., Conte, F., Cubeddu, G.M.: White donkey (Equus asinus var. albina) protection in national park of Asinara’s island (Italy): clinical observations and legislative considerations
8. Conte, F., Quartarone, V., Cubeddu, G.M., Passantino, A.: Ritual slaughter: regulatory responses, consumer choice and labeling strategies
9. Dalla Villa, P., Di Nardo, A., Di Fede, E., Migliaccio, P.: Companion animal welfare in natural disasters: the Istituto “G. Caporale” activities during L’Aquila earthquake emergency management
10. Daňová, D., Sesztáková, E., Kovács, K., Špalek, M., Toropila, M., Šťavová, Ľ., Malčeková, B.: Sledovanie postradiačnej zmeny cholesterolu v sére kurčiat (Interaction of postirradiational changes of cholesterol in poultry)
11. Dobšíková, R., Bergrová, J., Nepejchalová, L., Svobodová, Z.: Malachitová zeleň v chovech ryb v České republice v letech 2005 – 2009 (Malachite green in fish culture in the Czech Republic within 2005 – 2009)
12. Essien, E.: Mainstreaming animal welfare in food sustainability – the role of corporate governance
13. Falis, M., Špalek, M., Kovacs, K.: Vplyv zinku a kadmia na toxicitu fungicídu azoxystrobinu (Effect of zinc and cadmium on toxicity of fungicide azoxystrobin)
14. Falis, M., Špalek, M., Legáth, J.: Vzájomné pôsobenie vybraných ťažkých kovov a herbicídu glyfosatu (Interaction of some heavy metals and herbicide glyphosate)
15. Gardiánová, I., Stašáková, P., Kočner, E., Svobodová, I.: Vliv enrichmentu na stereotypní chování levhartů v ZOO Dvůr Králové a.s. (Effect of enrichment on leopards pacing in ZOO Dvůr Králové a.s.)
16. Haluzová, I., Svobodová, Z.: Testování pesticidních přípravků na rybách (Pesticide toxicity tests on fishes)
17. Korimová, J., Takáčová, J., Stodola, L.: Právna úprava ochrany pokusných zvierat v SR (Law regulation of experimental animals protection in Slovak Republic)
18. Kovács, K., Takáčová, J., Daňová, D., Falis, M.: Naplnenie požiadaviek SR na prevadzkovanie útulkov v Košickom útulku pre opustené zvieratá (Meeting the requirements of the Slovak Republic to operate shelters in Košice shelter for abandoned animals)
19. Kružíková, K., Svobodová, Z.: Podíl toxických kovů na oxidačním stresu ryb (Proportion of toxic metal on creation of oxidative stress in fish)
20. Lovásová, E., Sesztáková, E., Škardová, I.: Vplyv gama žiarenia na celkovú antioxidačnú kapacitu plazmy (The effect of gamma irradiation on plasma total antioxidant capacity)
21. Mácová, S., Doleželová, P., Plhalová, L., Pištěková, V., Svobodová, Z.: Porovnání citlivosti embryonálního a juvenilního vývojového stádia ryb Danio rerio k chemickým látkám (Comparison of the sensitivity of embryonic and juvenile developmental stages of Danio rerio to chemical substances)
22. Malena, M., Dousek, J., Semerád, Z., Smolová, A., Ninčáková, S., Valcl, O., Novák, J., Traplová, J., Bohatec, P., Večerek, V., Baranyiová, E.: Informace k bulletinu „PROGRAM OCHRANY ZVÍŘAT - situace v roce 2009“ (Information to bulletin “ANIMAL PROTECTION PROGRAMME - situation in 2009“)
23. Maršálek, P., Haluzová, I., Modrá, H., Svobodová, Z.: Neopterin jako marker aktivace imunitního systému kapra obecného při dlouhodobé zátěži přípravkem na bázi prochlorazu (Neopterin as biomarker of immune system activation of common carp associated with long term action of preparation based on prochloraz)
24. Müllerová, L., Slepičková, M.: Případ Kaceřov – aplikace novely Zákona o Policii č. 273/2008 Sb., ve veterinární praxi (Kaceřov – application of amendatory act of Police No. 273/2008 Coll. in veterinary praxis)
25. Nikolova, G.: Bulgarian contribution for saving the wildlife biodiversity – legislative basis and organizational structures
26. Niculae, M., Spînu, M., Şandru, C.D., Brudaşcă, Gh.F., Rindt, I.K., Bianu, G.: In vitro investigations on the influence of Sylibum marianum ethanolic extract on modulating the phagocytosis in horses from two housing systems
27. Niculae, M., Spînu, M., Şandru, C.D., Brudaşcă, Gh.F., Rindt, I.K., Bianu, G.: Synergistic effect of the combination of bee products and Echinacea angustifolia alcoholic extract on in vitro avian lymphocytes proliferation
28. Nováková, J., Cimboláková, I., Dombrovský, P.: Vplyv kombinácie zinku a ionizujúceho žiarenia a zinku a kadmia na letalitu Artemia franciscana (Influence of irradiation and zinc combination and zinc and cadmium combination to Artemia franciscana lethality)
29. Nsimba-Manzenza, E.F., Kinkela-Mbemba, C.: How to protect wild animals in the province of Bas-Congo and throughout the Republic of Congo.Rd
30. Pavliš, O., Pohanka, M., Novotný, L., Čermáková, Z., Kuča, K., Pikula, J.: Vliv podání asoximu (HI-6) u myší infikovaných tularemií: modulace smrtnosti a oxidativního stresu (Asoxime (HI-6) impact on tularemia progression in mice: modulation of mortality and oxidative stress)
31. Pintarič, Š.: Electro-oxygenated water in livestock production
32. Popescu, S., Borda, C., Stefan, R., Spinu, M., Sandru, C.D., Diugan, E.A.: The quality of the air in dairy barns with tie-stalls
33. Prášková, E., Voslářová, E., Široká, Z., Maršálek, P., Janů, N., Svobodová, Z.: Toxicita sulfamethoxazolu z pohledu ochrany ryb (Toxicity of sulfamethoxazole from the perspective of fish protection)
34. Sesztáková, E., Beňová, K., Lovásová, E., Daňová, D.: Zdravie hydiny a jeho ovplyvnenie faktormi vonkajšieho prostredia (Poultry health and influence of environmental factors)
35. Široká, Z., Kročilová, B., Pikula, J.: Vybrané parametry hemostázy u hraboše polního (Microtus arvalis) (Haemostasis parameters in field vole (Microtus arvalis)
36. Takáčová, D., Korim, P., Nagyová, A.: Pes zaradený do pokusu (Dog in an experiment)
37. Takáčová, J., Korim, P., Kovács, K.: Ochrana teliat – právna úprava v SR a niektoré aspekty jej výkonu (Protection of calves – law regulation in the Slovak Republic and some aspects of its practice)
38. Točilovska, V.: Pet Cemetery as the indicator of humanity towards animals
39. Vargová, T.: Monitorovanie prirodzeného správania ošípaných z hľadiska podmienok welfare (Monitoring the natural behavior of pigs in terms of conditions of welfare)
40. Večerek, V., Janáčková, B., Voslářová, E., Pištěková, V., Malena, M.: Vliv ročního období na úhyny brojlerů při přepravě na jatky (Mortality of broiler chickens during transport to the slaughterhouse as affected by seasonality)
41. Večerek, V., Voslářová, E., Pištěková, V.: Veřejné právo v ochraně hospodářských zvířat při přepravě (Public law in the protection of farm animals during transport)
42. Voslářová, E., Dušová, P., Večerek, V.: Zhodnocení výsledků veterinárního dozoru nad ochranou zvířat při přepravě v ČR (Evaluation of the results of veterinary inspections over the protection of animals during transport in the Czech Republic)
43. Voslářová, E., Kos, M., Večerek, V.: Ochrana hospodářských zvířat při porážení v ČR – zhodnocení výsledků veterinárního dozoru (Protection of farm animals during slaughter in the Czech Republic - evaluation of the results of veterinary inspections)
44. Voslářová, E., Večerek, V., Pištěková, V.: Veřejné právo v ochraně hospodářských zvířat proti týrání v ČR (Public law in the protection of farm animals against cruelty in the Czech Republic)
45. Vošmerová, P., Bedáňová, I., Chloupek, P., Chloupek, J., Večerek, V.: Vliv teploty na hladinu kortikosteronu při přepravě brojlerů na jatky (The effect of ambient temperature on the level of corticosterone of broilers during transport to the slaughterhouse)
46. Vošmerová, P., Bedáňová, I., Chloupek, P., Chloupek, J., Večerek, V.: Vliv vzdálenosti na hladinu kortikosteronu při přepravě brojlerů na jatky (The effect of distance on the level of corticosterone of broilers during transport to the slaughterhouse)
47. Zapletal, D., Vitula, F., Straková, E., Kroupa, L., Suchý, P.: Výskyt agresivních forem chování u snáškového kmene bažantů v klecové technologii během dne (The occurrence of aggressive behaviour patterns in the breeding flock of pheasants housed in a battery cage throughout the day)

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down