20.12.2001 | 08:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Odborný veterinární dozor nad ochranou zvířat v České republice

V. VEČEREK, J. DOUSEK,* J. HOLEJŠOVSKÝ,** O. VALCL,*** E. BARANYIOVÁ, J. NOVÁK*
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, *Ústřední komise pro ochranu zvířat, **Státní veterinární správa ČR, ***Informační centrum SVS ČR

SOUHRN
Večerek V, Dousek J, Holejšovský J, Valacl O, Baranyiová E, Novák J. Odborný veterinární dozor nad ochranou zvířat v České republice. Veterinářství 2001;51:83-85.
V práci jsou zhodnoceny výsledky odborného veterinárního dozoru nad ochranou zvířat v České republice za období let 1994-1999. Z výsledků vyplývá, že intenzita kontrol v rámci odborného veterinárního dozoru nad ochranou zvířat se zvyšuje, ale postihů za porušování pravidel v oblasti ochrany zvířat je relativně méně. Jsou diskutovány možnosti změny uvedeného trendu změnou péče o zvířata z pohledu jejich ochrany proti týrání v širším dopadu (např. při širším ekonomickém poklesu) nebo zvýšením přísnosti posuzování právních pravidel k ochraně zvířat dozorovými orgány nebo zpřísněním právních předpisů v ustanoveních upravujících ochranu zvířat proti týrání.

SUMMARY
Večerek V, Dousek J, Holejšovský J, Valacl O, Baranyiová E, Novák J. Veterinary supervision of animal protection in the Czech Republic. Veterinářství 2001;51:83-85.
A survey of veterinary activities related to animal protection for the period 1994 - 1999 is presented. The data indicate that while the number of veterinary checks and interventions (currently 30 000 000 animals per year) was increasing, the relative number of recourses for violation of provisions regulating animal protection was decreasing. Possible causes of these tendencies are analysed and further developent of animal protection is discussed.

Pohled společnosti na úroveň zabezpečování podmínek života zvířat se v posledních letech významně mění a stále více je prosazována povinnost ochrany zvířat. To se projevuje tlakem veřejnosti organizované do řady organizací zaměřených na ochranu zvířat, projevuje se také v získávání odborných poznatků z oblasti ochrany zvířat. Na základě těchto poznatků jsou dřívější pohledy na ochranu zvířat přehodnocovány a hranice ochrany zvířat je posouvána stále více ve prospěch zvířat. Tyto posuny se projevují změnami právních předpisů k podpoře ochrany zvířat. Tyto právní předpisy pak v sobě zpravidla obsahují určení odborného dozoru nad ochranou zvířat a případné postihy za porušování pravidel chování směrovaných k ochraně zvířat. Pro další prosazování ochrany zvířat je významné vyhodnotit úroveň zabezpečování dozoru nad ochranou zvířat a úroveň ochrany zvířat za určité období. Cílem předložené práce je zhodnotit odborný veterinární dozor nad ochranou zvířat v České republice za období let 1994-1999.

Literární přehled
Odborný veterinární dozor nad ochranou zvířat je formulován zejména v zákoně č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.1 Tento zákon vymezil legislativně pravidla chování člověka ke zvířeti, formuloval pojmy, vyjádřil principy, uložil povinnosti, určil správní orgány a formuloval postihy za týrání zvířat a problematiku související. Orgány ochrany zvířat proti týrání byly určeny zejména: Ministerstvo zemědělství ČR, Ústřední komise pro ochranu zvířat, ústřední orgány státní správy, Státní veterinární správa ČR, okresní a městské veterinární správy a obce. Okresní a městské veterinární správy byly pověřeny dozorem nad ochranou zvířat proti týrání. V roce 1993 byl zákon na ochranu zvířat proti týrání novelizován zákonem č. 162/1993 Sb.2 a v roce 1994 zákonem č. 193/1994 Sb.,3 později pak dále zákonem č. 243/1997 Sb.,4 a dále nálezem Ústavního soudu č. 30/1998 Sb.,5 kterým byl zákon č. 243/1997 Sb. zrušen. K zákonu na ochranu zvířat proti týrání byla vydána vyhláška č. 75/1996 Sb.,6 kterou se stanoví nebezpečné druhy zvířat, vyhláška č. 245/1996 Sb., k provedení § 5 odst. 3 zákona ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb.,7 a vyhláška č. 311/1997 Sb., o chovu a využití pokusných zvířat.8 Právním předpisem, který významně ovlivňuje ochranu zvířat, je také zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)9 a k němu vydaná vyhláška č. 286/1999 Sb., provádějící ustanovení zákona o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, o zdraví zvířat a jeho ochraně, o veterinárních podmínkách dovozu, vývozu a tranzitu veterinárního zboží, a o veterinární asanaci a o atestačním studiu,10 a dále k tomuto zákonu vydaná vyhláška č. 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty.11 Trestní zákon č. 140/1961 Sb.12 svou novelou č. 557/1991 Sb.13 zavedl trestný čin týrání zvířat a postih za jeho spáchání.
Odborný veterinární dozor nad ochranou zvířat proti týrání vychází také z poznatků obsažených v dohodách a doporučeních vydaných Radou Evropy k ochraně zvířat.14-30
Odborný veterinární dozor nad ochranou zvířat proti týrání se opírá také o odborné poznatky obsažené v nařízeních, směrnicích a rozhodnutích vydaných orgány Evropské unie. Tato skutečnost vychází z toho, že v rámci obchodu se zeměmi Evropské unie je dozor nad dodržováním předpisů Evropské unie vyžadován, a dále ze skutečnosti, že Česká republika podepsala Evropskou dohodu zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropským společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé,31 návazně byl také podepsán Protokol týkající se sanitárních a fytosanitárních opatření a opatření na ochranu zvířat ve vztahu k obchodu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé.32 Výkon odborného veterinárního dozoru nad ochranou zvířat proti týrání se zejména v souvislosti s exportem opírá také o předpisy Evropské unie.33-46

Materiál a metodika
Metodicky je odborný veterinární dozor nad ochranou zvířat proti týrání prováděn na podkladě zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon ukládá provádění dozoru okresním nebo městským veterinárním správám, případně Státní veterinární správě pokud si to vyhradí. Na základě tohoto zákona jsou na okresních veterinárních správách a městských veterinárních správách inspektoři se zvláštní odbornou způsobilostí pro výkon odborného veterinárního dozoru nad ochranou zvířat proti týrání. Tito inspektoři provádí dozor podle okresů na celém území České republiky a to z vlastního podnětu nebo na základě podnětů podaných jinými orgány nebo fyzickými a právnickými osobami. Výsledky těchto kontrolních šetření jsou zaznamenávány do protokolu a od roku 1993 jsou evidovány na okresních veterinárních správách pomocí speciálního počítačového programu. Tyto záznamy jsou sítí přenášeny do Informačního centra Státní veterinární správy v Liberci, kde jsou výsledky celostátně shromažďovány a vyhodnocovány. Základními sledovanými parametry jsou počty prováděných kontrol, počty kontrolovaných zvířat, počty nařízených veterinárních opatření, počty porušení zákona na úrovni přestupků a správních deliktů a doplňovaným parametrem je počet podnětů k trestnímu stíhání za trestný čin týrání zvířat. Na základě takto získaných údajů byla sledována dynamika vývoje počtu prováděných kontrol, počtu kontrolovaných zvířat, počtu nařízených veterinárních opatření, počtu porušení zákona na úrovni přestupků a správních deliktů, počtu podnětů k trestnímu stíhání, počtu obžalování v trestním řízení a počtu odsouzení v trestním řízení, a to podle jednotlivých let 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999.

Výsledky a diskuse
Výsledky odborného veterinárního dozoru nad ochranou zvířat v České republice ve sledovaných parametrech jsou v absolutních i relativních číslech (%) uvedeny v tab. I. Z výsledků vyplývá, že počet kontrolovaných zvířat od roku 1994 rostl a nyní se ustálil na hodnotě okolo 30 milionů kontrolovaných zvířat. Také počet kontrol od roku 1994 každoročně stoupal až k hodnotě 13482 v roce 1999. Z uvedeného trendu lze usuzovat, že odborný veterinární dozor nad ochranou zvířat v České republice je rok od roku intenzivnější. Doporučená veterinární opatření v absolutních číslech stoupala do roku 1997 a po té je zaznamenáván pokles, v relativních číslech je však od roku 1994 zřejmý dlouhodobý pokles počtu doporučovaných veterinárních opatření. Také počet porušení zákona na úrovni přestupků a správních deliktů stoupal do roku 1997 a po té je zaznamenáván pokles, v relativních číslech je však od roku 1994 zřejmý dlouhodobý pokles počtu porušení zákona na úrovni přestupků a správních deliktů. Počet podnětů k trestnímu stíhání stoupal do roku 1997, respektive do roku 1998, poté je zaznamenán pokles, v relativních číslech je však zaznamenáván od roku 1994 dlouhodobý pokles v počtu podnětů k trestnímu stíhání. Největší počet obžalovaných byl v roce 1997 a poté došlo k poklesu počtu případů, v relativních číslech je však od roku 1994 zaznamenáván dlouhodobý pokles v počtu případů obžalovaných v trestním řízení pro trestný čin týrání zvířat. Největší počet odsouzených v trestním řízení byl zaznamenán v roce 1997 a opětovně v roce 1999, v relativních číslech je dlouhodobý pokles od roku 1994 až do roku 1998, v roce 1999 došlo k mírnému zvýšení, což by mohlo být signálem obracejícího se trendu v počtu odsouzených v trestním řízení pro trestný čin týrání zvířat.
Počty kontrol v rámci veterinárního dozoru nad ochranou zvířat v České republice dlouhodobě stoupají, zatímco počty doporučovaných veterinárních opatření, počty porušení zákona na úrovni přestupků a správních deliktů, počty podnětů k trestnímu stíhání, počty případů obžaloby v trestním řízení i počty případů odsouzení v trestním řízení vztažené k počtu prováděných kontrol dlouhodobě klesají (s výjimkou počtu odsouzených v trestním řízení v roce 1999). Z toho lze usuzovat na rostoucí intenzitu odborného veterinárního dozoru nad ochranou zvířat v České republice s relativně snižujícím se dopadem do oblasti postihů za porušování pravidel v oblasti ochrany zvířat. To může být způsobeno postupným přizpůsobováním se kontrolovaných osob požadavkům právních předpisů k ochraně zvířat a zvyšující se péčí o zvířata, tj. stále se zvyšující úroveň ochrany zvířat v České republice, a to na hladině přísnosti dozoru nastavené v současné době dozorovými orgány. Tento závěr však nevylučuje jednotlivé velmi vážné případy porušování právních předpisů k ochraně zvířat. Ke změně uvedeného trendu by mohlo dojít změnou péče o zvířata z pohledu jejich ochrany proti týrání v širším dopadu (např. při větším ekonomickém poklesu) nebo zvýšením přísnosti posuzování právních pravidel k ochraně zvířat dozorovými orgány nebo změnou právních předpisů v ustanoveních upravujících ochranu zvířat proti týrání ve směru jejich zpřísnění.

Literatura:
1. Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Sbírka zákonů 1992, č. 50:1284-1290.
2. Zákon č. 162/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 246/1996 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Sbírka zákonů, 1993, č. 43:858-861.
3. Zákon č. 193/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Sbírka zákonů, 1994, č. 61:1990-1991.
4. Zákon č. 243/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Sbírka zákonů, 1997, č. 82:4783.
5. Nález Ústavního soudu č. 30/1998 Sb., Sbírka zákonů, 1998, č. 14:4393-4399.
6. Vyhláška č. 75/1996 Sb., kterou se stanoví nebezpečné druhy zvířat, Sbírka zákonů, 1996, č. 24:882.
7. Vyhláška č. 245/1996 Sb., k provedení § 5 odst. 3 zákona ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb.
8. Vyhláška č. 311/1997 Sb., o chovu a využití pokusných zvířat. Sbírka zákonů, 1997, č. 104:5913-5923.
9. Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon). Sbírka zákonů 1999, č. 57:3122-3150.
10. Vyhláška č. 286/1999 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), o zdraví zvířat a jeho ochraně, o veterinárních podmínkách dovozu, vývozu a tranzitu veterinárního zboží, o veterinární asanaci a o atestačním studiu. Sbírka zákonů 1999, č. 94:4618-4632.
11. Vyhláška č.287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty. Sbírka zákonů 1999, č. 94:4633-4687.
12. Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon. Sbírka zákonů 1961, č. 65:465-512, ve znění pozdějších předpisů.
13. Zákon č. 557/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon. Sbírka zákonů 1991, č. 105:2747-2759.
14. Evropská dohoda o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely, Řada evropských smluv č. 87 (1976).
15. Protokol o novelizaci Evropské dohody o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely, Řada evropských smluv č. 145 (1992).
16. Doporučení týkající se skotu, ze dne 21. 10. 1988.
17. Doporučení týkající se ovcí, ze dne 6. 11. 1992.
18. Doporučení týkající se koz, ze dne 6. 11. 1992.
19. Doporučení týkající se prasat, ze dne 21. 11. 1986.
20. Doporučení týkající se kura domácího (Gallus gallus), ze dne 28. 11 1995.
21. Doporučení týkající se kožešinových zvířat, ze dne 19. 10. 1990.
22. Evropská dohoda o ochraně jatečných zvířat, Řada evropských smluv č. 102 (1979).
23. Evropská dohoda o ochraně zvířat při mezinárodní přepravě, Řada evropských smluv č. 65 (1968) a č. 103 (1989).
24. Doporučení k přepravě koní, č. R (87) 17.
25. Doporučení k přepravě skotu, č. R (90) 1.
26. Doporučení k přepravě ovcí a koz, č. R (90) 5.
27. Doporučení k přepravě prasat, č. R (88) 15.
28. Doporučení k přepravě drůbeže, č. R (90) 6.
29. Evropská dohoda o ochraně zvířat v zájmových chovech, Řada evropských smluv č. 125 (1987).
30. Evropská dohoda o ochraně obratlovců používaných pro pokusné a jiné vědecké účely, Řada evropských smluv č. 123 (1986).
31. Sdělení č. 7/1995 Sb., o podepsání Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropským společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé. Sbírka zákonů 1995, č. 2, s. 34 - 329.
32. Sdělení č. 200/1998 Sb., o podepsání Protokolu týkajícího se sanitárních a fytosanitárních opatření a opatření na ochranu zvířat ve vztahu k obchodu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé. Sbírka zákonů 1998, č. 67:7056-7166.
33. Rozhodnutí Rady, týkající se Evropské dohody o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely (78/923/EEC), OJ-L No. 323/12.
34. Rozhodnutí Rady, týkající se Protokolu, kterým se novelizuje Evropská dohoda o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely (92/583/EEC), OJ-L No. 395/21.
35. Směrnice Rady o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely (98/58/EC), OJ-L No. 221/23.
36. Směrnice Rady týkající se identifikace a registrace zvířat (92/102/EEC).
37. Směrnice Rady stanovující minimální standardy pro ochranu telat (91/629/EEC),OJ-L No. 340/28.
38. Směrnice Rady doplňující směrnici 91/629/EEC stanovující minimální standardy pro ochranu telat (97/2/EC), OJ-L No. 25/24.
39. Směrnice Rady stanovující minimální standardy pro ochranu prasat (91/630/EEC), OJ-L No. 340/33.
40. Směrnice Rady, kterou se přijímá rozsudek Soudního dvora ve věci 131/86 (anulování Směrnice Rady 86/113/EEC z 25. června 1986, jíž jsou stanoveny minimální standardy pro ochranu nosnic chovaných v klecových bateriích) (88/166/EEC), Příloha Směrnice Rady stanovující minimální standardy pro ochranu nosnic chovaných v klecových bateriích, OJ - L No. 340/33.
41. Rozhodnutí Rady, týkající se Evropské dohody o ochraně jatečných zvířat (88/306/EEC), OJ-L No. 137/25.
42. Směrnice Rady o ochraně zvířat během jejich porážky nebo jejich utracení (93/119/EC), OJ-L No. 048/58.
43. Směrnice Rady o ochraně zvířat během přepravy a pozměňující Směrnice 90/425/EEC a 91/496/EEC, (91/628/EEC) OJ-L No. 340/17.
44. Směrnice Rady, kterou se novelizuje Směrnice 91/628/ EEC o ochraně zvířat během přepravy (95/29/EC), OJ-L No. 148/52.
45. Nařízení Rady týkající se kritérií Společenství pro zřizování pravidelných zastávek (odpočívadel) a doplňující plán cesty dle dodatku k směrnici č. 91/628/EEC (1255/97).
46. Směrnice Rady ke sblížení právních a správních předpisů členských států pro ochranu obratlovců používaných pro pokusné a jiné vědecké účely (86/609/EEC), OJ-L No. 358/1.

Adresa autora:
Doc. MVDr. Vladimír Večerek, CSc.
Ústav soudního a veřejného vet. lékařství FVHE
VFU Brno
Palackého 1-3
612 42 Brno

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

  1. Dobrý den,
    omlouvám se, že můj dotaz není k tématu, ale hledám někoho, kdo mi poradí, nebo mě nasměruje. Ráda bych věděla, jak nebezpečný je porost ošetřený Roundupem pro volně žijící zvířata od hmyzu po teplokrevná a pro hospodářská, jejichž produkty se konzumují.
    Předem děkuji za pomoc.
    S přáním hezkého dne
    Růžena Maděrová

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down