29.09.2023 | 04:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pětiletá studie antimikrobiální rezistenceu kmenů Streptococcus uberis izolovaných z mastitid v chovech dojnic v ČR v letech 2019–2023

Zouharová M., Nedbalcová K., Matiašková K., Mayer R., Bidlová P., Matiašovic J. Pětiletá studie antimikrobiální rezistence u kmenů Streptococcus uberis izolovaných z mastitid v chovech dojnic v ČR v letech 2019–2023. Veterinářství 2023;73(9):510-518.

SOUHRN

Cílem tohoto článku je podat přehled o aktuální citlivosti izolátů Streptococcus uberis k antimikrobikům a zachytit případný posun v citlivosti během pěti let studie. V průběhu let 2019 až 2023 bylo otestováno 667 izolátů ze subklinických a klinických mastitid pocházejících z 216 chovů dojnic v ČR. Stanovením minimální inhibiční koncentrace mikrodiluční bujónovou metodou byla u těchto izolátů zhodnocena jejich citlivost ke čtrnácti antimikrobikům. Izoláty S. uberis vykazovaly rezistenci zejména k tetracyklinu (59 %), streptomycinu (38 %) a klindamycinu (29 %), 1–4 % izolátů bylo rezistentních k erythromycinu,
pirlimycinu nebo rifampinu. Přestože všechny izoláty byly citlivé na beta-laktamy, relativně vysoké procento intermediárně citlivých izolátů bylo zaznamenáno u ampicilinu (44 %) a penicilinu (18 %), u 3 % izolátů byla zaznamenána snížená citlivost k ceftiofuru. Pouze 28,8 % izolátů bylo citlivých ke všem testovaným antimikrobikům, 19,5 % izolátů vykazovalo multirezistenci. Nejčastější fenotypový profil rezistence byla rezistence k samotnému tetracyklinu (31,3 %); druhým nejčastějším výskytem
fenotypového profilu byla současná rezistence k tetracyklinu, streptomycinu a klindamycinu (16,6 %). Citlivost izolátů k testovaným antimikrobikům se v průběhu pětileté studie držela na stejné úrovni, bez stoupající či klesající tendence. Tato studie potvrdila vysokou citlivost S. uberis k penicilinům, které jsou považovány za antimikrobika první volby pro léčbu mastitidy způsobené S. uberis. Klíčová slova: intramamární infekce; citlivost; antimikrobika; minimální inhibiční koncentrace

SUMMARY

The aim of this article is to provide an overview of the current susceptibility of Streptococcus uberis isolates to antimicrobials and to detect a possible shift in susceptibility during the five years of the study. During the years 2019 to 2023, 667 isolates from subclinical and clinical mastitis originating from 216 dairy farms in the Czech Republic were tested. By determining the minimum inhibitory concentration by the microdilution broth method, the susceptibility of these isolates to fourteen antimicrobials was evaluated. S. uberis isolates showed resistance mainly to tetracycline (59%), streptomycin (38%) and clindamycin (29%), 1 – 4% of isolates were resistant to erythromycin, pirlimycin or rifampin. Although all isolates were susceptible to beta-lactams, a relatively high percentage of intermediately susceptible isolates was noted for ampicillin (44%) and penicillin (18%), with 3% of isolates showing reduced susceptibility to ceftiofur. Only 28.8% of isolates were susceptible to all tested antimicrobials, 19.5% of isolates showed multiresistance. The most common phenotypic resistance profile was resistance to tetracycline alone (31.3%); the second most frequent occurrence of the phenotypic profile was simultaneous resistance to tetracycline, streptomycin and clindamycin (16.6%). The susceptibility of the isolates to the tested antimicrobials remained at the same level during the five-year study, without an increasing or decreasing tendency. This study confirmed the high susceptibility of S. uberis to penicillins, which are considered the first-line antimicrobials for the treatment of mastitis caused by S. uberis.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down