Podávání vitamínu E při atopické dermatitidě psů

Atopická dermatitida je nejčastější dermatózou diagnostikovanou u psů. Její prevalence se odhaduje na 10 %, nicméně v některých oblastech může postihovat až 27 % populace. Atopická dermatitida byla definována jako chronické zánětlivé onemocnění kůže charakterizované interakcemi mezi genetickými faktory a vlivy prostředí.

 

Onemocnění se typicky projevuje jako rekurentní pruritická dermatitida. Kromě genetických faktorů, které predisponují ke vzniku onemocnění, poruch imunitního systému a bakteriální superinfekce, byl v nedávné době u lidí i psů s atopickou dermatitidou identifikován podíl oxidativního stresu na patogenezi tohoto problému.

Antioxidační systém kůže  sestává z enzymatických a neenzymatických systémů. Hlavní roli hrají glutation peroxidáza a superoxid dismutáza. V buňkách jsou současně přítomny i neenzymatické antioxidanty: vitamín E, beta karoten, askorbát a glutation. Vitamín E jako nejsilnější antioxidant je koncentrován v buněčných membránách. Je považován za první obranný mechanismus proti peroxidaci lipidů, který chrání membrány v prvních fázích ataku volnými radikály. Je důležitou součástí mazu a je konstantně vylučován na povrch kůže. Nedostatek vitamínu E u lidí s různými kožními problémy byl spojen se zvýšenou koncentrací volných kyslíkových radikálů, poškozením buněk a následným poškozením dalších tkání. U psů s atopickou dermatitidou byly zjištěny signifikantně nižší hladiny vitamínu E v plazmě ve srovnání se psy zdravými. Podávání vitamínu E lidem s atopickou dermatitidou vedlo ke snížení hladiny IgE v séru a urychlilo remisi klinických příznaků. 

V současnosti není znám vliv vitamínu E na psy s atopickou dermatitidou. Cílem této studie bylo vyhodnotit vliv osmitýdenního podávání vitamínu E takto postiženým psům. Jednalo se o randomizovanou, dvojitě zaslepenou placebem kontrolovanou studii.

Do studie bylo zařazeno celkem 29 psů různých plemen (14 fen a 15 psů, ve věku 1–5 let), u kterých byla diagnostikována atopická dermatitida. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin: čtrnácti psům byl podáván vitamín E (8,1 mg/kg 1x denně per os po dobu 8 týdnů), patnácti psům pak byl podáván minerální olej jako placebo (0,02 ml/kg 1x denně per os).

Klinické léze byly hodnoceny podle systému CADESI-03 (Canine Atopic Dermatitis Extent and Severity Index) a byla zjišťována intenzita pruritu. Kontroly byly prováděny na začátku studie a pak 2., 4., 6. a 8. týden. Ve stejných termínech byly odebírány i vzorky krve. V krvi byly stanovovány hladiny markerů oxidativního stresu (malondialdehyd, celková antioxidační kapacita, glutation peroxidáza a superoxid dismutáza) a koncentrace vitamínu E. Ta byla zjišťována i v kůži. Na počátku studie bylo provedeno i hematologické a biochemické vyšetření krve pro zjištění případných souběžných chorob.

Na začátku studie nebyly mezi skupinami zjištěny žádné rozdíly ve zjišťovaných parametrech. Během terapie byla ve skupině, které se podával vitamín E, zjištěna statisticky významně vyšší hladina vitamínu E v plazmě, vyšší celková antioxidační kapacita a signifikantně nižší klinické příznaky (podle CADESI-03) ve srovnání s placebo skupinou. Ostatní parametry (intenzita pruritu, hladina malondialdehydu, superoxid-dismutázy, glutation- peroxidázy a koncentrace vitamínu E v kůži) se mezi skupinami nelišily. Výsledky této studie naznačují, že by se podávání vitamínu E psům s atopickou dermatitidou mohlo stát rutinním krokem dermatologické praxe.*

 PLEVNIK KAPUN, A., SALOBIT, J., LEVART, A., TAVČAR KALCHER, G., NEMEC SVETE, A., KOTNIK, T. Vitamin E supplementation in canine atopic dermatitis: improvement of clinical signs and effects on oxidative stress markers. Vet Rec 2014-6;175(22):560. doi: 10.1136/vr.102547.

 Z anglického originálu přeložila MVDr. Simona Králová-Kovaříková

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *