Poruchy reprodukce prasat

Odborný seminář s mezinárodní účastí na téma Reprodukce prasat z pohledu veterinární praxe připravila společnost MEVET dne 15. března v brněnském hotelu Voroněž

Dr. Z. Sýkora, ředitel této společnosti, uvedl program zaměřený na virová reprodukční onemocnění prasat a jejich tlumení pomocí vakcinačních přípravků. Dr. T. Jirásek, technický a marketingový manažer přípravků pro prasata a skot firmy MEVET, seminář moderoval a představil prvního přednášejícího prof. Dr. H. Nauwyncka z belgické veterinární univerzity v Ghentu. Jeho přednášky byly zaměřeny na virová onemocnění prasat a poruchy reprodukce prasat. Viry se podílí na reprodukčních poruchách dvěma způsoby. Buď mohou vyvolat generalizovaná onemocnění (horečka) stimulací tvorby prozánětlivých cytokinů, např. u viru chřipky prasat nebo působí přímo na reprodukční trakt – placentu, embryo, plod aj.
Replikace patogenů je pro DNA (virus Aujeszkyho choroby – ADV, parvovirus – PPV a prasečí cirkovirus – PCV2) a RNA viry (PRRSV – virus prasečího reprodukčního a respiratorního syndromu, enteroviry prasat PEV, virus encephalomyokarditidy, virus klasického moru prasat – CSFV) specifická, např. PRRS virus se replikuje pouze na straně mateřské placenty.
K infekci dochází spermatem (řada virů je vylučována spermatem kanců po dobu více než dvou týdnů) nebo placentou v každé fázi vývoje pohlavních buněk (morula, blastocysta). Zona pellucida oplodněného vajíčka představuje ideální fyzikální i chemickou bariéru před proniknutím viru (chrání plod do stádia expandované blastocysty, tj. do sedmého dne březosti). Předpokládá se také, že virus by měl odolávat agresivnímu prostředí uteru.
Transplacentární šíření viru probíhá u PRRS nezávisle na buňkách. PCV2, ADV a CSFV patří k virům na buňkách závislým.
Specifická pro patogenní viry je doba, kdy dochází k přebíhání, mumifikaci, rození slabých a uhynulých jedinců (k infekci dochází do 70. dne stáří plodu, od 70. dne  březosti začínají plody vytvářet imunitní odpověď). Reprodukční poruchy mohou být diagnostikovány také metodou PCR.
 
Poruchy reprodukce prasat a kontrolní vakcinace zmínil Dr. F. Joisel, globální technický ředitel podpory přípravků pro prasata společnosti MERIAL (Francie). Na reprodukčních poruchách prasnic se mohou podílet patogenní viry PPV, PRRSV, PCV2, SIV, Aujeszky/CSF/FMD, z bakterií Brucella suis, Erysipelothrix rhusiopathiae a Leptospira spp, dále také mykotoxiny a chlamydie.
Mezi oportunistické patogeny řadíme viry TTV, Streptococcus spp (S. zooepidemicus, S. porcinus), bakterie podílející se na metritidách (E. coli, Klebsiella, Pasteurella aerogenes, etc.), MMA syndrom nebo kontaminace semene (Streptococcus spp, Staphylococcus spp, Pseudomonas spp, etc.) a původce bakteriálních vaginitid (fekální bakterie). Autor uvedl možnosti přímé a nepřímé diagnostiky na základě průkazu antigenu (imunohistologie), DNA (hybridizace in situ, PCR) a izolace viru. Nepřímé stanovení diagnózy se opírá o vyšetření histologické a o imunitní reakce (serologie, hypersenzitivita).
V chovech prasat jsou za nejvíce nebezpečné virové patogeny, které vyvolávají reprodukční onemocnění, považovány PPV, PRRS a PCV2. Parvovirus je příčinou mrtvěrozených, mumifikovaných selat, embryonální odúmrti a neplodnosti (SMEDI), je všudypřítomný, rezistentní, vyvolává velké ekonomické ztráty. Vhodnou indukovanou ochranu proti PPV představuje vakcína Parvoruvax®.
PRRS vyvolává u chovných prasnic aborty, předčasné porody, mrtvěrozená selata, porody slabých selat, mumifikace plodů, hemorhagie na pupečním provazci, přebíhání, aj. Virus infikuje makrofágy, mutuje, obchází a ovlivňuje imunitní systém, nejsou známy všechny faktory virulence.Při tlumení PRRSV tedy potřebujeme indukci imunitního systému, tvorbu neutralizačních protilátek, dlouhodobou imunitu a zkříženou protekci vůči různým kmenům.
Byla sledována specifická imunitní odpověď po opakované imunizaci vakcínou PROGRESSIS® a specifická imunitní odpověď po primoimunizaci živou atenuovanou vakcínou, následovanou buď opět živou vakcínou nebo inaktivovanou vakcínou PROGRESSIS®. Bylo zjištěno, že opakovaná imunizace inaktivovanou vakcínou zvýšila buňkami zprostředkovanou imunitu a hladinu neutralizačních protilátek po druhé aplikaci. Co se týče virémie, všechny vakcinační protokoly dosáhly podobné úrovně ochrany. Dvojí booster aplikace lépe stimuluje protektivní imunitní odpověď (VNT a CMI).
Autor citoval R. Bardiniho vakcinační schéma pomocí vakcíny Progressis (Field experiences in PRRS control), které spočívá v důsledné aklimatizaci prasniček, v masové vakcinaci proti PRRS inaktivovanou vakcínou několikrát do roka, ve vakcinaci všech prasnic každé dva měsíce během chladného období a každé tři měsíce během teplého období. Během vzplanutí PRRS se nebojte vakcinovat dvakrát během 14 dnů! Vakcinace proti PRRSV nezaručí eradikaci viru v chovu, ale výrazně sníží výskyt klinických příznaku onemocnění.
      
Možnosti detekce virových agens a protilátek ze slin prasat připravili Dr. P. Václavek, Ph.D. (SVÚ Jihlava) a Dr. T. Jirásek (MEVET). K orálním tekutinám patří sliny a slizniční transudát, cervikální gingivální tekutina, sérové a lokální patogeny, protilátky (IgM+ IgA+IgG). Testy ze slin jsou v současné době široce využívány v humánní medicíně k diagnostice spalniček, HIV, Epstein Barr viru, hepatitidy, příušnic, zarděnek, M. tuberculosis, SARS, parvoviru, herpesviru aj. V medicíně veterinární slouží například k detekci E. coli O157:H7, Salmonella sp.ve výkrmu skotu, pro dg viru kočičí leukémie, v souvislosti s možným přenosem viru vztekliny, u prasat k detekci viru ACH, SLAK, PCV2, PRRSV, SIV, viru KMP, viru vezikulární stomatitidy, Mycoplasmy hyopneumoniae aj.
Vhodnou metodou k odběru slin u prasat je provaz, který zvířata 20 – 30 minut žvýkají. Potom se sliny odeberou do plastového sáčku, přelijí do zkumavky, umístí do chladničky (4 °C) nebo do mrazničky a transportují do laboratoře. Vzorky slin jsou reprezentativní pro populaci prasat.
Společnost Merial disponuje širokým spektrem vakcín. Vakcinační kit Giordano Poultry Plast pro prasata, který redukuje fyzickou námahu a současně optimalizuje vakcinační praxi představila Dr. A. Brunet, technická a marketingová manažerka této společnosti společně s Dr. T. Jiráskem. V závěru každé prezentace proběhla s přednášejícími diskuse. Večerní zábava v Moravské chalupě s tradiční Moravskou cimbálkou a bohatým rautem byla skvělou příležitostí k výměně názorů a zkušeností mezi kolegy.
 

Prof. Dr. H. Nauwynck z belgické veterinární univerzity v Ghentu přednesl virová onemocnění prasat a poruchy reprodukce prasat

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *