Potravinářské předpisy EU – březen 2011

1. HYGIENA, BEZPEČNOST 2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU Nařízení 208/2011/ES, kterým se mění příloha VII nařízení 882/2004/ES a nařízení 180/2008/ES a 737/2008/ES, pokud jde o seznamy a názvy referenčních laboratoří EU OJ L 58, 03.03.2011, s.29 Rozhodnutí 114/2010/EHP ze dne 10. listopadu 2010, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP OJ L 58, 03.03.2011, s.63 Rozhodnutí 115/2010/EHP ze dne 10. listopadu 2010, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP OJ L 58, 03.03.2011, s.69 Rozhodnutí 116/2010/EHP ze dne 10. listopadu 2010, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP OJ L 58, 03.03.2011, s.73 Rozhodnutí 2011/163/ES o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice 96/23/ES (oznámeno pod číslem K(2011) 1630) OJ L 70, 17.03.2011, s.40 Rozhodnutí 2011/187/ES, kterým se mění rozhodnutí 2010/221/ES týkající se schválení vnitrostátních opatření pro prevenci zavlečení nákazy ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) do některých oblastí Irska a Spojeného království (oznámeno pod číslem K(2011) 1825) OJ L 80, 26.03.2011, s.15 Prováděcí rozhodnutí 2011/198/ES, kterým se mění rozhodnutí 2011/44/ES o některých ochranných opatřeních proti SLAK v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2011) 2023) OJ L 85, 31.03.2011, s.10 Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 8/11/KOL ze dne 26. ledna 2011, kterým se mění seznam obsažený v bodě 39, části 1.2 kapitoly, přílohy I Dohody o Evropském hospodářském prostoru, v němž jsou uvedena stanoviště hraniční kontroly na Islandu a v Norsku schválená pro veterinární kontroly živých zvířat a živočišných produktů ze třetích zemí, a kterým se zrušuje rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 43/10/KOL ze dne 10. února 2010 OJ L 85, 31.03.2011, s.27 3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU Směrnice 2011/19/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky tau-fluvalinátu a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES OJ L 58, 03.03.2011, s.41 Směrnice 2011/20/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky fenoxykarbu, a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES OJ L 58, 03.03.2011, s.45 Směrnice 2011/21/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky clethodimu, a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES OJ L 58, 03.03.2011, s.49 Směrnice 2011/22/ES ze dne 3. března 2011, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky bispyribaku OJ L 59, 04.03.2011, s.26 Směrnice 2011/23/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky triflumuronu OJ L 59, 04.03.2011, s.29 Směrnice 2011/25/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky bupirimátu, a kterou se mění a doplňuje rozhodnutí 2008/934/ES OJ L 59, 04.03.2011, s.32 Směrnice 2011/26/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky diethofenkarbu, a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES OJ L59, 04.03.2011, s.37 Rozhodnutí 2011/143/ES o nezařazení etoxychinu do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o změně rozhodnutí 2008/941/ES (oznámeno pod číslem K(2011) 1265) OJ L 59, 04.03.2011, s.71 Směrnice 2011/27/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky oryzalinu, a kterou se mění a doplňuje rozhodnutí 2008/934/ES OJ L 60, 05.03.2011, s.12 Směrnice 2011/28/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky kyseliny indolylmáselné a kterou se mění rozhodnutí 2008/941/ES OJ L 60, 05.03.2011, s.17 Směrnice 2011/29/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky etridiazolu, a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES OJ L 61, 08.03.2011, s.9 Směrnice 2011/30/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky fenbutatinoxidu, a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES OJ L 61, 08.03.2011, s.14 Směrnice 2011/31/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS, pokud jde o omezení použití účinné látky pirimifos-methylu OJ L 61, 08.03.2011, s.18 Směrnice 2011/32/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky isoxabenu, a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES OJ L 62, 09.03.2011, s.19 Směrnice 2011/33/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky dekan-1-olu, a kterou se mění rozhodnutí 2008/941/ES OJ L 62, 09.03.2011, s.23 Směrnice 2011/34/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky flurochloridonu, a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES OJ L 62, 09.03.2011, s.27 4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, MONITORING Nařízení 208/2011/ES, kterým se mění příloha VII nařízení 882/2004/ES a nařízení 180/2008/ES a 737/2008/ES, pokud jde o seznamy a názvy referenčních laboratoří EU OJ L 58, 03.03.2011, s.29 Rozhodnutí 2011/142/ES, kterým se mění rozhodnutí 97/80/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici 96/16/ES o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích OJ L 59, 04.03.2011, s.66 Rozhodnutí 2011/163/ES o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice 96/23/ES (oznámeno pod číslem K(2011) 1630) OJ L 70, 17.03.2011, s.40 5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN Nařízení 234/2011/ES, kterým se provádí nařízení 1331/2008/ES, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin OJ L 64, 11.03.2011, s.15 6. KRMIVA Nařízení 212/2011/ES o povolení přípravku Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M jako doplňkové látky pro nosnice (držitel povolení Lallemand SAS) OJ L 59, 04.03.2011, s.1 Nařízení 221/2011/ES o povolení 6-fytázy (EC 3.1.3.26) z Aspergillus oryzae (DSM 14223) jako doplňkové látky pro lososovité (držitel povolení DSM Nutritional Products Ltd., zastoupený společností DSM Nutritional Products Sp. Z o.o) OJ L 60, 05.03.2011, s.3 Prováděcí nařízení 297/2011/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima OJ L 80, 26.03.2011, s.5 7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů) 8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN, NUKLEÁRNÍ NEHODY Prováděcí nařízení 297/2011/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima OJ L 80, 26.03.2011, s.5 9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI Nařízení Komise 284/2011/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky a podrobné postupy dovozu plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu pocházejícího nebo zasílaného z Čínské lidové republiky a čínské zvláštní administrativní oblasti Hongkong OJ L 77, 23.3.2011, s.25 10. OZNAČOVÁNÍ Prováděcí nařízení 238/2011/ES o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Zázrivský korbáčik (CHZO)) OJ L 66, 12.03.2011, s.9 Prováděcí nařízení 239/2011/ES o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Tekovský salámový syr (CHZO)) OJ L 66, 12.03.2011, s.11 Prováděcí nařízení 243/2011/ES o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Oravský korbáčik (CHZO)) OJ L 66, 12.03.2011, s.19 11. HMOTNOSTI A OBJEMY 12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY 13. ZMRAZENÉ POTRAVINY 14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ 15. GMO A „NOVEL FOODS“ 16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY Nařízení 230/2011/ES, kterým se mění nařízení 992/95/ES, pokud jde o celní kvóty Unie pro některé zemědělské produkty a produkty rybolovu pocházející z Norska OJ L 63, 10.03.2011, s.2 Nařízení 307/2011/ES, kterým se mění příloha IV a příloha VIII nařízení 73/2009/ES, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor pro zemědělce v rámci společné zemědělské politiky OJ L 82, 30.03.2011, s.1 17. MASO A MASNÉ VÝROBKY Nařízení 197/2011/ES, kterým se stanoví lhůta pro podání žádostí o podporu soukromého skladování vepřového masa stanovenou v nařízení 68/2011/ES OJ L 56, 01.03.2011, s.9 18. DRŮBEŽÍ MASO A VEJCE Nařízení 257/2011/ES, kterým se mění nařízení 616/2007/ES o otevření a správě celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa pocházejícího z Brazílie, Thajska a jiných třetích zemí OJ L 70, 17.03.2011, s.1 19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ Nařízení 202/2011/ES, kterým se mění příloha I nařízení 1005/2008/ES, pokud jde o definici produktů rybolovu, a kterým se mění nařízení 1010/2009/ES, pokud jde o formuláře pro předběžné oznámení, hodnotící kritéria pro přístavní inspekce a uznané systémy dokumentace úlovků přijaté regionálními organizacemi pro řízení rybolovu OJ L 57, 02.03.2011, s.10 Nařízení 230/2011/ES, kterým se mění nařízení 992/95/ES, pokud jde o celní kvóty Unie pro některé zemědělské produkty a produkty rybolovu pocházející z Norska OJ L 63, 10.03.2011, s.2 Rozhodnutí 2011/160/ES o uzavření Dohody mezi EU, Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem o finančním mechanismu EHP na období 2009–2014, Dohody mezi EU a Norskem o norském finančním mechanismu na období 2009–2014, Dodatkového protokolu k Dohodě mezi EHS a Islandem o zvláštních ustanoveních pro dovoz některých ryb a produktů rybolovu do EU na období 2009–2014 a Dodatkového protokolu k Dohodě mezi EHS a Norskem o zvláštních ustanoveních pro dovoz některých ryb a produktů rybolovu do EU na období 2009–2014 OJ L 69, 16.03.2011, s.1 Rozhodnutí 2011/187/ES, kterým se mění rozhodnutí 2010/221/ES týkající se schválení vnitrostátních opatření pro prevenci zavlečení nákazy ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) do některých oblastí Irska a Spojeného království (oznámeno pod číslem K(2011) 1825) OJ L 80, 26.03.2011, s.15 Rozhodnutí 2011/189/ES ze dne 24. června 2010 o podpisu Úmluvy o zachování a řízení rybolovných zdrojů v oblasti volného moře jižního Tichého oceánu jménem Evropské unie OJ L 81, 29.03.2011, s.1 20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY Rozhodnutí 2011/142/ES, kterým se mění rozhodnutí 97/80/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici 96/16/ES o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích OJ L 59, 04.03.2011, s.66 21. JEDLÉ OLEJE 22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH Rozhodnutí 2011/180/ES, kterým se provádí směrnice 2002/55/ES, pokud jde o podmínky, za nichž lze povolit uvádění na trh malých balení směsí standardního osiva různých odrůd zeleniny stejného druhu (oznámeno pod číslem K(2011) 1760) OJ L 78, 24.03.2011, s.55 23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH Nařízení 259/2011/ES o změně nařízení 642/2010/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1234/2007/ES, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin OJ L 70, 17.03.2011, s.31 Rozhodnutí 2011/164/ES o dočasném uvádění na trh určitého osiva druhu Triticum aestivum, které nevyhovuje požadavkům směrnice 66/402/EHS (oznámeno pod číslem K(2011) 1634) OJ L 70, 17.03.2011, s.47 24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY Nařízení 222/2011/ES, kterým se stanoví výjimečná opatření, pokud jde o uvolnění cukru a isoglukózy nepodléhajících kvótám na trh Unie při snížené dávce z přebytku v hospodářském roce 2010/11 OJ L 60, 05.03.2011, s.6 Prováděcí nařízení 292/2011/ES o stanovení přídělového koeficientu, o odmítnutí dalších žádostí a o ukončení období pro podání žádostí o dostupná množství isoglukózy nepodléhající kvótám, jež mají být prodána na trhu Unie při snížené dávce z přebytku OJ L 79, 25.03.2011, s.7 Prováděcí nařízení 293/2011/ES o stanovení přídělového koeficientu, o odmítnutí dalších žádostí a o ukončení období pro podání žádostí o dostupná množství cukru nepodléhajícího kvótám, jež mají být prodána na trhu Unie při snížené dávce z přebytku OJ L 79, 25.03.2011, s.8 Prováděcí nařízení 302/2011/ES o otevření výjimečné dovozní celní kvóty pro určité množství cukru pro hospodářský rok 2010/11 OJ L 81, 29.03.2011, s.8 25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY 26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA 27. LIHOVINY 28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA 29. KOSMETIKA 30. TABÁKOVÉ VÝROBKY Úřední věstník ES; 1.-31.3.2011 Plné texty uvedených předpisů najdete na stránkách Úředního věstníku ES. http://eur-lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2011&month=3

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *