23.05.2017 | 09:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Potravinářské předpisy EU – duben 2017

Veterinární opatření, pravidla pro produkty živočišného původu, dozor nad potravinami, laboratoře, monitoring, obecné předpisy s významem pro potraviny, GMO a potraviny jiného typu, aj.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.
1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2017/622/EU, kterým se mění vzorové osvědčení pro dovoz masných polotovarů v příloze II rozhodnutí 2000/572/ES a vzor osvědčení pro dovoz některých masných výrobků, opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev v příloze III rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o pravidla pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií
OJ L 89, 01/04/2017, s. 11
Prováděcí nařízení 2017/647/EU, kterým se přijímají mimořádná opatření na podporu trhu s vepřovým masem v Polsku, pokud jde o některé prasnice a jiná prasata poražená v období od 1. srpna do 30. listopadu 2016
OJ L 92, 06/04/2017, s. 41
Prováděcí rozhodnutí 2017/675/EU o opatřeních proti zavlékání viru slintavky a kulhavky z Alžírska do Unie (oznámeno pod číslem C(2017) 2432)
OJ L 97, 08/04/2017, s. 31
Prováděcí rozhodnutí 2017/696/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2017/247/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 2476)
OJ L 101, 13/04/2017, s. 80
Prováděcí nařízení 2017/731/EU, kterým se mění vzory veterinárních osvědčení BOV-X, BOV-Y, BOV a OVI stanovené v přílohách I a II nařízení 206/2010/EU, vzory osvědčení GEL, COL, RCG a TCG stanovené v příloze II prováděcího nařízení 2016/759/EU a vzor osvědčení pro směsné produkty stanovený v příloze I nařízení 28/2012/EU, pokud jde o pravidla pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií
OJ L 108, 26/04/2017, s. 7
Prováděcí nařízení 2017/716/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 2016/1012/EU, pokud jde o vzory formulářů, které mají být použity pro údaje, jež mají být obsaženy v seznamech uznaných plemenářských spolků a chovatelských podniků
OJ L 109, 26/04/2017, s. 1
Prováděcí nařízení 2017/717/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 2016/1012/EU, pokud jde o vzory zootechnických osvědčení pro plemenná zvířata a jejich zárodečné produkty
OJ L 109, 26/04/2017, s. 9
Prováděcí nařízení 2017/736/EU, kterým se mění příloha VIII nařízení 999/2001/ES, pokud jde o schválení slovinského vnitrostátního programu na tlumení klasické klusavky
OJ L 110, 27/04/2017, s. 2

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Nařízení 2017/623/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro acechinocyl, amitraz, kumafos, diflufenikan, flumechin, metribuzin, permethrin, pyraklostrobin a streptomycin v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 93, 06/04/2017, s. 1
Nařízení 2017/624/EU, kterým se mění přílohy II a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro bifenazát, daminozid a tolylfluanid v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 93, 06/04/2017, s. 30
Prováděcí nařízení 2017/660/EU o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2018, 2019 a 2020 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů
OJ L 94, 07/04/2017, s. 12
Nařízení 2017/626/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro acetamiprid, cyantraniliprol, cypermethrin, cyprodinil, difenokonazol, ethefon, fluopyram, flutriafol, fluxapyroxad, imazapic, imazapyr, lambda-cyhalothrin, mesotrion, profenofos, propikonazol, pyrimethanil, spirotetramat, tebukonazol, triazofos a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 96, 07/04/2017, s. 1
Nařízení 2017/627/EU, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro fenpyroximát, triadimenol a triadimefon v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 96, 07/04/2017, s. 44
Nařízení 2017/671/EU, kterým se mění příloha II nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro klothianidin a thiamethoxam v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 97, 08/04/2017, s. 9
Rozhodnutí 2017/674/EU o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na osmém zasedání konference smluvních stran Rotterdamské úmluvy, pokud jde o změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu
OJ L 97, 08/04/2017, s. 29
Nařízení 2017/693/EU, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro bitertanol, chlormekvat a tebufenpyrad v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 101, 13/04/2017, s. 1
Nařízení 2017/698/EU, kterým se mění nařízení 1062/2014/EU týkající se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení 528/2012/EU o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání
OJ L 103, 19/04/2017, s. 1
Prováděcí nařízení 2017/725/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky mesotrion a kterým se mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 107, 25/04/2017, s. 24
Prováděcí rozhodnutí 2017/728/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/92/EU o dohledu, rostlinolékařských kontrolách a opatřeních, která mají být přijata v případě dřevěného obalového materiálu, jenž se v současnosti používá při přepravě některých vymezených komodit pocházejících z Číny (oznámeno pod číslem C(2017) 2429)
OJ L 107, 25/04/2017, s. 33
Prováděcí nařízení 2017/753/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky cyhalofopbutyl a kterým se mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 113, 29/04/2017, s. 24
Prováděcí nařízení 2017/755/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky mesosulfuron a kterým se mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 113, 29/04/2017, s. 35

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Nařízení 2017/644/EU, kterým se stanoví metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu obsahu dioxinů, PCB s dioxinovým efektem a PCB bez dioxinového efektu v některých potravinách a kterým se zrušuje nařízení 589/2014/EU
OJ L 92, 06/04/2017, s. 9
Nařízení 2017/625/EU o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení 999/2001/ES, 396/2005/ES, 1069/2009/ES, 1107/2009/ES, 1151/2012/EU, 652/2014/EU, 2016/429/EU a 2016/2031/EU, nařízení 1/2005/EU a ) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a 882/2004/ES, směrnic 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách)
OJ L 95, 07/04/2017, s. 1

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Nařízení 2017/752/EU, kterým se mění a opravuje nařízení 10/2011/EU o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami
OJ L 113, 29/04/2017, s. 18

10. OZNAČOVÁNÍ
Prováděcí nařízení 2017/672/EU, kterým se schvaluje zdravotní tvrzení při označování potravin jiné než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí a kterým se mění nařízení 432/2012/EU
OJ L 97, 08/04/2017, s. 24
Prováděcí nařízení 2017/676/EU, kterým se schvaluje zdravotní tvrzení při označování potravin jiné než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí a kterým se mění nařízení 432/2012/EU
OJ L 98, 11/04/2017, s. 1

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí Podvýboru EU–Gruzie pro sanitární a fytosanitární otázky  1/2017, kterým se mění příloha XI-B dohody o přidružení [2017/683]
OJ L 98, 11/04/2017, s. 22
Nařízení 2017/735/EU, kterým se přizpůsobuje technickému pokroku příloha nařízení 440/2008/ES, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení 1907/2006/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
OJ L 112, 28/04/2017, s. 1
Prováděcí nařízení 2017/754/EU o otevření a správě některých celních kvót Unie pro některé zemědělské a zpracované zemědělské produkty pocházející z Ekvádoru
OJ L 113, 29/04/2017, s. 28

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2017/739/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 111, 28/04/2017, s. 1

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2017/704/EU, kterým se mění nařízení 891/2009/ES o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru
OJ L 104, 20/04/2017, s. 4
Prováděcí nařízení 2017/705/EU, kterým se mění příloha I nařízení 2658/87/EHS o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
OJ L 104, 20/04/2017, s. 6

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Nařízení 2017/670/EU ze dne 31. ledna 2017, kterým se doplňuje nařízení 251/2014/EU, pokud jde o povolené výrobní postupy pro získávání aromatizovaných vinných výrobků
OJ L 97, 08/04/2017, s. 5

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU (1. – 30. 4. 2017)

http://eur-lex.europa.eu/oj/2017/04/direct-access.html?ojYear=2017&locale=cs

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down