29.06.2011 | 10:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Potravinářské předpisy EU, květen 2011

1. HYGIENA, BEZPEČNOST

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení 427/2011/ES, kterým se mění příloha I nařízení 798/2008/ES, pokud jde o položku pro Izrael v seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek
OJ L 113, 03.05.2011, s.3
Nařízení 517/2011/ES, kterým se provádí nařízení 2160/2003/ES, pokud jde o cíl Unie zaměřený na snížení výskytu určitých sérotypů salmonely u nosnic Gallus gallus, a kterým se mění nařízení 2160/2003/ES a nařízení 200/2010/ES
OJ L 138, 26.05.2011, s.45

3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení 436/2011/ES, kterým se mění nařízení 690/2008/ES, kterým se uznávají chráněné zóny ve Společenství, v nichž je zdravotní stav rostlin vystaven zvláštnímu ohrožení
OJ L 118, 06.05.2011, s.2
Směrnice 2011/58/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem obnovení zařazení účinné látky karbendazim
OJ L 122, 11.05.2011, s.71
Nařízení Komise 460/2011/ES, kterým se mění příloha III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limit reziduí pro chlorantraniliprol (DPX E-2Y45) v mrkvi a na jejím povrchu
OJ L 124, 13.05.2011, s.23
Prováděcí směrnice 2011/60/ES, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky tebufenozidu a kterou se mění rozhodnutí Komise 2008/934/ES
OJ L 136, 24.05.2011, s.58

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, MONITORING
Prováděcí nařízení 433/2011/ES, kterým se mění příloha I nařízení 669/2009/ES, kterým se provádí nařízení 882/2004/ES, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu
OJ L 115, 05.05.2011, s.5
Nařízení 508/2011/ES, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro abamektin, acetamiprid, cyprodinil, difenoconazole, dimethomorf, fenhexamid, proquinazid, prothiokonazol, pyraclostrobin, spirotetramat, thiacloprid, thiametoxam a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 137, 25.05.2011, s.3
Nařízení 520/2011/ES, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro benalaxyl, boscalid, buprofezin, cypermethrin, fluopikolid, hexythiazox, indoxakarb, karbofuran, karbosulfan, metaflumizon, methoxyfenozid, parakvat, prochloraz, prothiokonazol, spirodiklofen a zoxamid v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 140, 27.05.2011, s.2
Nařízení 524/2011/ES, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro bifenyl, deltamethrin, ethofumesát, isopyrazam, propikonazol, pymetrozin, pyrimethanil a tebukonazol v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 142, 28.05.2011, s.1

5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 495/2011/ES, kterým se mění nařízení 109/2007/ES, pokud jde o složení doplňkové látky monensinát sodný
OJ L 134, 21.05.2011, s.6
Prováděcí nařízení 496/2011/ES o povolení benzoátu sodného jako doplňkové látky pro selata po odstavu (držitel povolení Kemira Oyj)
OJ L 134, 21.05.2011, s.9
Prováděcí nařízení 515/2011/ES o povolení vitaminu B6 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 138, 26.05.2011, s.40
Prováděcí nařízení 516/2011/ES, kterým se mění nařízení 600/2005/ES, pokud jde o používání přípravku Bacillus licheniformis DSM 5749 a Bacillus subtilis DSM 5750 v krmivech obsahujících kyselinu mravenčí
OJ L 138, 26.05.2011, s.43
Prováděcí nařízení 527/2011/ES o povolení přípravku endo-1,4-β-xylanázy z Trichoderma reesei MUCL 49755 a endo-1,3(4)-β-glukanázy z Trichoderma reesei MUCL 49754 a polygalakturonázy z Aspergillus aculeatus CBS 589.94 jako doplňkové látky pro selata po odstavu (držitel povolení Aveve NV)
OJ L 143, 31.05.2011, s.6
Prováděcí nařízení 528/2011/ES o povolení endo-1,4-β-xylanázy z Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) jako doplňkové látky pro selata po odstavu a výkrm prasat (držitel povolení Danisco Animal Nutrition)
OJ L 143, 31.05.2011, s.10

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN, NUKLEÁRNÍ NEHODY
Prováděcí nařízení 506/2011/ES o změně nařízení 297/2011/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima
OJ L 136, 24.05.2011, s.52

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 432/2011/ES o zamítnutí schválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí
OJ L 115, 05.05.2011, s.1
Nařízení 440/2011/ES o schválení a zamítnutí schválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin týkajících se vývoje a zdraví dětí
OJ L 119, 07.05.2011, s.4

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí nařízení 426/2011/ES, kterým se mění nařízení 889/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu
OJ L 113, 03.05.2011, s.1

15. GMO A „NOVEL FOODS“
Rozhodnutí 2011/320/ES, kterým se povoluje uvedení pikolinátu chromitého na trh jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES (oznámeno pod číslem K(2011) 3586)
OJ L 143, 31.05.2011, s.36

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí 2011/265/ES ze dne 16. září 2010 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním uplatňování Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé
OJ L 127, 14.05.2011, s.1
Nařízení 511/2011/ES ze dne 11. května 2011, kterým se provádí ustanovení o dvoustranných ochranných opatřeních Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Korejskou republikou
OJ L 145, 31.05.2011, s.19

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 521/2011/ES, kterým se mění nařízení 620/2009/ES o správě dovozní celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso
OJ L 140, 27.05.2011, s.48

18. DRŮBEŽÍ MASO A VEJCE

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí nařízení 439/2011/ES o odchylce od nařízení 2454/93/EHS, pokud jde o definici pojmu „původní produkty“ používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Kapverd v případě některých produktů rybolovu vyvážených z této země do Evropské unie
OJ L 119, 07.05.2011, s.1
Oprava nařízení 1536/92/ES ze dne 9. června 1992, kterým se stanoví obchodní normy pro konzervované pravé a nepravé tuňáky ( Úř. věst. L 163 ze dne 17.6.1992) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 4, svazek 2, strana 27)
OJ L 123, 12.05.2011, s.86

20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 471/2011/ES o rozdělení vnitrostátních kvót pro mléko stanovených na období 2010/11 v příloze IX nařízení 1234/2007/ES na „dodávky“ a „přímý prodej“
OJ L 129, 17.05.2011, s.7

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 447/2011/ES o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
OJ L 122, 11.05.2011, s.63

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 461/2011/ES o změně nařízení 397/2010/ES, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru a isoglukózy nepodléhající kvótám do konce hospodářského roku 2010/11
OJ L 124, 13.05.2011, s.41
Prováděcí nařízení 465/2011/ES o změně nařízení 882/2010/ES, pokud jde o příjem žádostí o vývozní licence pro cukr nepodléhající kvótám pro hospodářský rok 2010/11
OJ L 125, 14.05.2011, s.9
Prováděcí nařízení 470/2011/ES, kterým se mění nařízení 828/2009/ES, kterým se pro hospodářské roky 2009/10 až 2014/15 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz a rafinaci produktů v odvětví cukru čísla 1701 celního sazebníku v rámci preferenčních dohod
OJ L 129, 17.05.2011, s.5

25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

29. KOSMETIKA
Směrnice 2011/59/ES, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění přílohy II a III směrnice 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků
OJ L 125, 14.05.2011, s.17

30. TABÁKOVÉ VÝROBKY

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku ES (Úřední věstník ES, 1. až 31. 5. 2011).

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down