Potravinářské předpisy EU, leden 2011

1. HYGIENA, BEZPEČNOST Nařízení 16/2011/ES, kterým se stanoví prováděcí opatření k systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva OJ L 6, 11.01.2011, s.7 Rozhodnutí 2011/9/ES, kterým se mění rozhodnutí 2010/89/ES, pokud jde o přechodná opatření týkající se uplatňování některých strukturálních požadavků nařízení 852/2004/ES a 853/2004/ES na zařízení v Rumunsku (oznámeno pod číslem K(2010) 9695) OJ L 6, 11.01.2011, s.30 2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU Rozhodnutí 2011/7/ES, kterým se mění příloha XI směrnice 2003/85/ES, pokud jde o seznam laboratoří oprávněných pracovat s živým virem slintavky a kulhavky (oznámeno pod číslem K(2010) 9592) OJ L 5, 08.01.2011, s.27 Rozhodnutí 2011/8/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2011) 70) OJ L 6, 11.01.2011, s.15 Rozhodnutí 2011/44/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2011) 179) OJ L 19, 22.01.2011, s.20 3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU Směrnice 2011/1/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky 6-benzyladeninu a kterou se mění rozhodnutí 2008/941/ES OJ L 1, 04.01.2011, s.5 Směrnice 2011/2/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky myklobutanil a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES OJ L 5, 08.01.2011, s.7 Směrnice 2011/4/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky cykloxydim a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES OJ L 18, 21.01.2011, s.30 Směrnice 2011/5/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky hymexazol a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES OJ L 18, 21.01.2011, s.34 Směrnice 2011/6/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky buprofezinu OJ L 18, 21.01.2011, s.38 Rozhodnutí 2011/36/ES o nezařazení 1,3-dichlorprop-1-enu do přílohy I směrnice 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2011) 119) OJ L 18, 21.01.2011, s.42 4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, MONITORING Nařízení 15/2011/ES, kterým se mění nařízení 2074/2005/ES, pokud jde o uznané vyšetřovací metody zjišťování mořských biotoxinů v živých mlžích OJ L 6, 11.01.2011, s.3 Nařízení 16/2011/ES, kterým se stanoví prováděcí opatření k systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva OJ L 6, 11.01.2011, s.7 5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN Směrnice 2011/3/ES, kterou se mění směrnice 2008/128/ES, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu týkající se barviv pro použití v potravinách OJ L 13, 18.01.2011, s.59 6. KRMIVA Nařízení 26/2011/ES o povolení vitaminu E jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat OJ L 11, 15.01, s.18 Doporučení 2011/25/ES, kterým se stanoví pokyny pro rozlišení mezi krmnými surovinami, doplňkovými látkami, biocidními přípravky a veterinárními léčivými přípravky OJ L 11, 15.01.2011, s.75 7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů) 8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN, NUKLEÁRNÍ NEHODY 9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI Nařízení 10/2011/ES o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami OJ L 12, 15.01.2011, s.1 Směrnice 2011/8/ES, kterou se mění směrnice 2002/72/ES, pokud jde o omezení používání bisfenolu A v plastových kojeneckých láhvích OJ L 26, 29.01.2011, s.11 10. OZNAČOVÁNÍ 11. HMOTNOSTI A OBJEMY 12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY Nařízení 11/2011/ES, kterým se mění některá nařízení o zařazení zboží do kombinované nomenklatury OJ L 5, 08.01.2011, s.1 13. ZMRAZENÉ POTRAVINY 14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ 15. GMO A „NOVEL FOODS“ 16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY Rozhodnutí 2011/46/ES Smíšeného výboru EU-Švýcarsko č. 1/2011 ze dne 14. ledna 2011, kterým se mění tabulka III a tabulka IV písm. b) protokolu č. 2 dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací, pokud jde o zpracované zemědělské produkty OJ L 19, 22.01.2011, s.40 Rozhodnutí 2011/51/ES o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o ochraně označení původu a zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty OJ L 25, 28.01.2011, s.3 Rozhodnutí 2011/52/ES o podpisu Dohody mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím, kterou se mění Dodatková dohoda mezi Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím, kterou se na Lichtenštejnské knížectví rozšiřuje působnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty, jménem Evropské unie OJ L 25, 28.01.2011, s.4 Rozhodnutí 2011/53/ES o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Společném výboru pro zemědělství zřízeném Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty ke změně přílohy 3 dohody OJ L 25, 28.01.2011, s.5 17. MASO A MASNÉ VÝROBKY Nařízení 68/2011/ES o stanovení výše podpory předem pro soukromé skladování vepřového masa OJ L 26, 29.01.2011, s.2 18. DRŮBEŽÍ MASO A VEJCE 19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ Nařízení 15/2011/ES, kterým se mění nařízení 2074/2005/ES, pokud jde o uznané vyšetřovací metody zjišťování mořských biotoxinů v živých mlžích OJ L 6, 11.01.2011, s.3 Nařízení 62/2011/ES, kterým se subdivize ICES 27 a 28.2 vyjímají na rok 2011 z některých omezení intenzity rybolovu podle nařízení 1098/2007/ES, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné v Baltském moři a lov těchto populací OJ L 23, 27.01.2011, s.15 Nařízení 57/2011/ES, kterým se pro rok 2011 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb platná ve vodách EU a pro plavidla EU v některých vodách mimo EU OJ L 24, 27.01.2011, s.1 20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY Nařízení 54/2011/ES, kterým se mění nařízení 447/2010/ES o zahájení prodeje sušeného odstředěného mléka prostřednictvím nabídkového řízení, pokud jde o datum uskladnění intervenčního sušeného odstředěného mléka OJ L 19, 22.01.2011, s.7 21. JEDLÉ OLEJE Nařízení 61/2011/ES, kterým se mění nařízení 2568/91/ES o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy OJ L 23, 27.01.2011, s.1 22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH Nařízení 34/2011/ES, kterým se mění nařízení 288/2009/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1234/2007/ES, pokud jde o podporu Společenství na poskytování ovoce a zeleniny a výrobků z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních v rámci projektu „Ovoce do škol“ OJ L 14, 19.01.2011, s.6 Nařízení 53/2011/ES, kterým se mění nařízení 606/2009/ES, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení 479/2008/ES, pokud jde o druhy výrobků z révy vinné, enologické postupy a omezení, která se na ně použijí OJ L 19, 22.01.2011, s.1 23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH Rozhodnutí 2011/43/ES, kterým se mění rozhodnutí 2010/468/EU o dočasném uvádění na trh odrůd Avena strigosa Schreb. nezapsaných ve Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin nebo v katalozích odrůd vedených členskými státy (oznámeno pod číslem K(2011) 156) OJ L 19, 22.01.2011, s.19 24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY Rozhodnutí 2011/47/ES o odchylce od pravidel původu stanovených v rozhodnutí 2001/822/ES, pokud jde o cukr z Nizozemských Antil (oznámeno pod číslem K(2011) 140) OJ L 21, 25.01.2011, s.3 25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY 26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA 27. LIHOVINY 28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA Rozhodnutí 2011/6/ES ze dne 20. července 2010 o parafiskálním poplatku na podporu vína C 43/04 (ex NN 38/03), který uplatňuje Portugalsko (oznámeno pod číslem K(2010) 4891) OJ L 5, 08.01.2011, s.11 Nařízení 53/2011/ES, kterým se mění nařízení 606/2009/ES, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení 479/2008/ES, pokud jde o druhy výrobků z révy vinné, enologické postupy a omezení, která se na ně použijí OJ L 19, 22.01.2011, s.1 Nařízení 59/2011/ES o otevření a správě celních kvót Unie pro víno pocházející z Republiky Srbsko OJ L 22, 26.01.2011, s.1 29. KOSMETIKA 30. TABÁKOVÉ VÝROBKY Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku ES. http://eur-lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2011&month=1 Úřední věstník ES, 1. - 31. ledna 2011

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *