04.03.2011 | 07:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Potravinářské předpisy EU-únor 2011

1. HYGIENA, BEZPEČNOST

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Nařízení 87/2011/ES, kterým se určuje referenční laboratoř EU pro zdraví včel, stanoví další povinnosti a úkoly této laboratoře a mění příloha VII nařízení 882/2004/ES
OJ L 29, 03.02.2011, s.1
Rozhodnutí 2011/78/ES o některých opatřeních k zabránění přenosu viru afrického moru prasat z Ruska do EU (oznámeno pod číslem K(2011) 503)
OJ L 30, 04.02.2011, s.40
Rozhodnutí 2011/89/ES o finančním příspěvku Unie pro Nizozemsko na studie týkající se horečky Q (oznámeno pod číslem K(2011) 554)
OJ L 34, 09.02.2011, s.72
Rozhodnutí 2011/93/ES, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v Traces (oznámeno pod číslem K(2011) 701)
OJ L 37, 11.02.2011, s.25
Nařízení 144/2011/ES, kterým se mění nařízení 206/2010/ES, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení
OJ L 44, 18.02.2011, s.7
Nařízení 150/2011/ES, kterým se mění příloha III nařízení 853/2004/ES, pokud jde o volně žijící zvěř a farmovou zvěř a maso z volně žijící nebo farmové zvěře
OJ L 46, 19.02.2011, s.14
Nařízení 151/2011/ES, kterým se mění příloha I nařízení 854/2004/ES, pokud jde o farmovou zvěř
OJ L 46, 19.02.2011, s.17
Nařízení 189/2011/ES, kterým se mění přílohy VII a IX nařízení 999/2001/ES o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií
OJ L 53, 26.02.2011, s.56
Nařízení 142/2011/ES, kterým se provádí nařízení 1069/2009/ES o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice
OJ L 54, 26.02.2011, s.1

3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU
Směrnice 2011/9/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky dodin a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES
OJ L 28, 02.02.2011, s.36
Rozhodnutí 2011/74/ES, kterým se mění rozhodnutí 2003/248/ES, pokud jde o prodloužení platnosti dočasných odchylek od některých ustanovení směrnice 2000/29/ES, pokud jde o rostliny jahodníku (Fragaria L.) určené k výsadbě, kromě semen, původem z Argentiny (oznámeno pod číslem K(2011) 447)
OJ L 29, 03.02.2011, s.1
Rozhodnutí 2011/75/ES, kterým se mění rozhodnutí 2003/249/ES, pokud jde o prodloužení platnosti dočasných odchylek od některých ustanovení směrnice 2000/29/ES, pokud jde o rostliny jahodníku (Fragaria L.) určené k výsadbě, kromě semen, původem z Chile (oznámeno pod číslem K(2011) 477)
OJ L 29, 03.02.2011, s.33
Rozhodnutí 2011/120/ES o nezařazení methylbromidu do přílohy I směrnice 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2011) 950)
OJ L 47, 22.02.2011, s.19
Rozhodnutí 2011/123/ES, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení látky sedaxan a Bacillus firmus I-1582 do přílohy I směrnice 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2011) 989)
OJ L 49, 24.02.2011, s.40
Rozhodnutí 2011/124/ES, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení látky ethametsulfuron do přílohy I směrnice 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2011) 991)
OJ L 49, 24.02.2011, s.42
Směrnice 2011/14/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky profoxydimu
OJ L 51, 25.02.2011, s.16
Nařízení 187/2011/ES, kterým se mění příloha I nařízení 669/2009/ES, kterým se provádí nařízení 882/2004/ES, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu
OJ L 53, 26.02.2011, s.45
Nařízení 188/2011/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici 91/414/EHS, pokud jde o postup posuzování účinných látek, které nebyly uvedeny na trh do dvou let ode dne oznámení uvedené směrnice
OJ L 53, 26.02.2011, s.51

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, MONITORING
Nařízení 187/2011/ES, kterým se mění příloha I nařízení 669/2009/ES, kterým se provádí nařízení 882/2004/ES, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu
OJ L 53, 26.02.2011, s.45

5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Nařízení 168/2011/ES, kterým se mění nařízení 107/2010/ES, pokud jde o používání doplňkové látky Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 v krmivech obsahujících maduramicin amonný, monensin sodný, narasin nebo robenidin hydrochlorid
OJ L 49, 24.02.2011, s.4
Nařízení 169/2011/ES o povolení diclazurilu jako doplňkové látky pro perličky (držitel povolení Janssen Pharmaceutica N.V.)
OJ L 49, 24.02.2011, s.6
Nařízení 170/2011/ES o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 jako doplňkové látky pro selata (odstavená) a o změně nařízení 1200/2005/ES (držitel povolení Prosol SpA)
OJ L 49, 24.02.2011, s.8
Nařízení 171/2011/ES o povolení přípravku 6-fytázy (EC 3.1.3.26) z Aspergillus oryzae DSM 14223 jako doplňkové látky pro drůbež a prasata a o změně nařízení 255/2005/ES (držitel povolení DSM Nutritional Products Ltd zastoupený DSM Nutritional products Sp. z o.o)
OJ L 49, 24.02.2011, s.11
Nařízení 184/2011/ES o povolení přípravku Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) jako doplňkové látky pro odchov kuřat a kuřice, krůty, menšinové druhy ptactva a jiné okrasné ptactvo a pernatou zvěř (držitel povolení společnost Calpis Co. Ltd. Japan, zastoupený Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office)
OJ L 53, 26.02.2011, s.33

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN, NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 158/2011/ES o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit [„Špekáčky“/„Špekačky“ (ZTS)]
OJ L 47, 22.02.2011, s.3
Nařízení 159/2011/ES o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit [Spišské párky (ZTS)]
OJ L 47, 22.02.2011, s.5
Nařízení 160/2011/ES o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit [„Lovecký salám“/„Lovecká saláma“ (ZTS)]
OJ L 47, 22.02.2011, s.7
Nařízení 161/2011/ES o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit („Liptovská saláma“/„Liptovský salám“ (ZTS))
OJ L 47, 22.02.2011, s.9

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A „NOVEL FOODS“
Rozhodnutí 2011/73/ES, kterým se povoluje uvedení na trh extraktu mycelia z Lentinula edodes (houba shiitake) jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES (oznámeno pod číslem K(2011) 442)
OJ L 29, 03.02.2011, s.30
Rozhodnutí 2011/76/ES, kterým se povoluje uvedení na trh chitin-glukanu z Aspergillus niger jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES (oznámeno pod číslem K(2011) 480)
OJ L 29, 03.02.2011, s.34
Rozhodnutí 2011/80/ES, kterým se povoluje uvedení na trh peptidového výrobku z ryb (Sardinops sagax) jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES (oznámeno pod číslem K(2011) 522)
OJ L 31, 05.02.2011, s.48

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí 2011/83/ES, č. 1/2010 Společného výboru pro zemědělství zřízeného Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty ze dne 13. prosince 2010 o změně dodatků přílohy 4
OJ L 32, 08.02.2011, s.9
Nařízení 157/2011/ES, kterým se mění nařízení 884/2006/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1290/2005/ES, pokud jde o financování intervenčních opatření v souvislosti s operacemi veřejného skladování
OJ L 47, 22.02.2011, s.1
Nařízení 173/2011/ES, kterým se mění nařízení 2095/2005/ES, 1557/2006/ES, 1741/2006/ES, 1850/2006/ES, 1359/2007/ES, 382/2008/ES, 436/2009/ES, 612/2009/ES, 1122/2009/ES, 1187/2009/ES a 479/2010/ES, pokud jde o oznamovací povinnosti v rámci společné organizace zemědělských trhů a režimy přímých podpor pro zemědělce
OJ L 49, 24.02.2011, s.16

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Nařízení 144/2011/ES, kterým se mění nařízení 206/2010/ES, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení
OJ L 44, 18.02.2011, s.7
Nařízení 150/2011/ES, kterým se mění příloha III nařízení 853/2004/ES, pokud jde o volně žijící zvěř a farmovou zvěř a maso z volně žijící nebo farmové zvěře
OJ L 46, 19.02.2011, s.14
Nařízení 151/2011/ES, kterým se mění příloha I nařízení 854/2004/ES, pokud jde o farmovou zvěř
OJ L 46, 19.02.2011, s.17

18. DRŮBEŽÍ MASO A VEJCE
Nařízení 90/2011/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví drůbežího masa
OJ L 30, 04.02.2011, s.1

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení 75/2011/ES, kterým se stanoví zákaz rybolovu marlína modrého v Atlantském oceánu plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie
OJ L 27, 01.02.2011, s.9
Nařízení 120/2011/ES, kterým se na rybářský hospodářský rok 2011 stanoví referenční ceny pro některé produkty rybolovu
OJ L 38, 12.2.2011, s.1
Nařízení 121/2011/ES, kterým se stanoví paušální hodnoty použité pro výpočet finančního vyrovnání a příslušné zálohy, pokud jde o produkty rybolovu stažené z trhu během rybářského hospodářského roku 2011
OJ L 38, 12.02.2011, s.6
Nařízení 122/2011/ES, kterým se na rybářský hospodářský rok 2011 stanoví ceny za stažení a prodejní ceny Unie pro produkty rybolovu uvedené v příloze I nařízení 104/2000/ES
OJ L 38, 12.02.2011, s.9
Nařízení 123/2011/ES, kterým se na rybářský hospodářský rok 2011 stanoví prodejní ceny Unie pro produkty rybolovu uvedené v příloze II nařízení 104/2000/ES
OJ L 38, 12.02.2011, s.19
Nařízení 124/2011/ES, kterým se na rybářský hospodářský rok 2011 stanoví výše podpory soukromého skladování pro některé produkty rybolovu
OJ L 38, 12.02.2011, s.21
Nařízení 125/2011/ES, kterým se na rybářský hospodářský rok 2011 stanoví výše překlenovací podpory a paušální podpory
OJ L 38, 12.02.2011, s.22
Rozhodnutí 2011/112/ES, kterým se mění rozhodnutí 2008/620/ES, kterým se zavádí zvláštní kontrolní a inspekční program pro populace tresky obecné v Kattegatu, Severním moři, Skagerraku, východní části Lamanšského průlivu, vodách západně od Skotska a Irském moři (oznámeno pod číslem K(2011) 899)
OJ L 46, 19.02.2011, s.46
Rozhodnutí 2011/114/ES, kterým se mění rozhodnutí 2008/589/ES, kterým se stanoví zvláštní kontrolní a inspekční program pro populace tresky obecné v Baltském moři (oznámeno pod číslem K(2011) 938)
OJ L 46, 19.02.2011, s.50
Rozhodnutí 2011/122/ES, kterým se stanoví odchylka od pravidel původu stanovených rozhodnutím 2001/822/ES, pokud jde o některé produkty rybolovu dovážené ze Saint Pierre a Miquelonu (oznámeno pod číslem K(2011) 986)
OJ L 49, 24.02.2011, s.37
Rozhodnutí 2011/116/ES ze dne 13. prosince 2010 o podpisu protokolu k Dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím a Federativními státy Mikronésie o rybolovu ve Federativních státech Mikronésie jménem Evropské unie a o prozatímním provádění tohoto protokolu
OJ L 52, 25.02.2011, s.1
Nařízení 156/2011/ES ze dne 13. prosince 2010 o rozdělení rybolovných práv v rámci protokolu k Dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím a Federativními státy Mikronésie o rybolovu ve Federativních státech Mikronésie
OJ L 52, 25.02.2011, s.66
Nařízení 185/2011/ES, kterým se mění nařízení 499/96/ES, pokud jde o celní kvóty Unie pro některé ryby a produkty rybolovu a živé koně pocházející z Islandu
OJ L 53, 26.02.2011, s.36
Rozhodnutí 2011/131/ES, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2006/766/ES, pokud jde o zařazení Fidži do seznamu třetích zemí a území, ze kterých je povolen dovoz produktů rybolovu určených k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem K(2011) 1082)
OJ L 53, 26.02.2011, s.73

20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Nařízení 172/2011/ES, kterým se na rok 2011 stanoví výše předem stanovené podpory soukromého skladování másla
OJ L 49, 24.02.2011, s.14

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 127/2011/ES, kterým se mění nařízení 1017/2010/ES, pokud jde o množství, na která se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej obilovin ze zásob dánských, francouzských a finských intervenčních agentur na vnitřním trhu
OJ L 38, 12.02.2011., s.26
Nařízení 162/2011/ES, kterým se stanoví intervenční centra pro rýži
OJ L 47, 22.02.2011, s.11
Nařízení 177/2011/ES o dočasném pozastavení dovozních cel na některé obiloviny pro hospodářský rok 2010/2011
OJ L 51, 25.02.2011, s.8

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

29. KOSMETIKA

30. TABÁKOVÉ VÝROBKY
http://eur-lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2011&month=2

Úřední věstník ES, 1. - 28. 2. 2011

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down