06.03.2013 | 08:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Potravinářské předpisy EU – únor 2013

Veterinární opatření, pravidla pro produkty živočišného původu

0.SPOLEČNÁ ORGANIZACE ZEMĚDĚLSKÝCH TRHŮ
Prováděcí nařízení 94/2013/EU, kterým se mění nařízení 162/2011/EU, pokud jde o intervenční centra pro rýži ve Španělsku
OJ L 33, 02.02.2013, s.17
Prováděcí nařízení 129/2013/EU o změně nařízení 1121/2009/ES, pokud jde o přechodnou vnitrostátní podporu, která má být zemědělcům poskytována v roce 2013, a nařízení 1122/2009/ES, pokud jde o snížení související s dobrovolnou úpravou přímých plateb v roce 2013
OJ L 44, 15.02.2013, s.2

1. HYGIENA A BEZPEČNOST V POTRAVINOVÉM ŘETĚZCI
Nařízení 101/2013/EU o použití kyseliny mléčné ke snižování povrchové mikrobiální kontaminace u jatečně upravených těl skotu
OJ L 34, 05.02.2013, s.1

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, PRAVIDLA PRO PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení 88/2013/EU, kterým se mění rozhodnutí 2007/777/ES a nařízení 798/2008/ES, pokud jde o položky pro Ukrajinu v seznamech třetích zemí, z nichž lze do Unie dovážet některé maso, masné výrobky, vejce a vaječné výrobky
OJ L 32, 01.02.2013, s.8
Prováděcí nařízení 102/2013/EU, kterým se mění nařízení 206/2010/EU, pokud jde o položku týkající se Spojených států v seznamu třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup živých kopytníků na území Evropské unie, veterinární osvědčení podle vzoru „POR-X“ a protokoly pro vyšetřovací metody na vezikulární stomatitidu
OJ L 34, 05.02.2013, s.4
Prováděcí rozhodnutí 2013/76/EU, kterým se mění rozhodnutí 2009/719/ES, kterým se některým členským státům povoluje přezkoumat jejich roční programy sledování BSE (oznámeno pod číslem C(2013) 435)
OJ L 35, 06.02.2013, s.6
Prováděcí nařízení 115/2013/EU, kterým se mění příloha nařízení 37/2010/EU o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku diklazuril
OJ L 38, 09.02.2013, s.11
Prováděcí nařízení 116/2013/EU, kterým se mění příloha nařízení 37/2010/EU o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku eprinomektin
OJ L 38, 09.02.2013, s.14
Nařízení 122/2013/EU, kterým se mění nařízení 1950/2006/ES, kterým se v souladu se směrnicí 2001/82/ES o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků stanoví seznam základních látek k léčbě koňovitých
OJ L 42, 13.02.2013, s.1
Prováděcí nařízení 139/2013/EU, kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Unie a jeho karanténní podmínky
OJ L 47, 20.02.2013, s.1
3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODUSměrnice 2013/5/EU, kterou se mění směrnice 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky pyriproxyfen do přílohy I uvedené směrnice
OJ L 44, 15.02.2013, s.14
Směrnice 2013/6/EU
Prováděcí nařízení 135/2013/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 926/2011/EU pro účely rozhodnutí 2009/470/ES, pokud jde o poskytnutí finanční podpory Unie referenčním laboratořím EU pro potraviny, krmiva a odvětví zdraví zvířat
OJ L 46, 19.02.2013, s.8
Prováděcí rozhodnutí 2013/98/EU o finanční podpoře Unie pro koordinovaný plán kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých potravin na trh (oznámeno pod číslem C(2013) 1035)
OJ L 48, 21.02.2013, s.23
Doporučení 2013/99/EU o koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých potravin na trh
OJ L 48, 21.02.2013, s.28
5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 95/2013/EU o povolení přípravku Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M jako doplňkové látky pro všechny druhy ryb jiné než lososovité (držitel povolení Lallemand SAS)
OJ L 33, 02.02.2013, s.19
Prováděcí nařízení 96/2013/EU o povolení přípravku Lactobacillus buchneri NCIMB 30139 a přípravku Lactobacillus casei ATTC PTA 6135 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
OJ L 33, 02.02.2013, s.21
Prováděcí nařízení 103/2013/EU, kterým se mění nařízení 786/2007/ES, pokud jde o jméno držitele povolení přípravku endo-1,4-β-mannosidasy EC 3.2.1.78 (Hemicell)
OJ L 34, 05.02.2013, s.12
Prováděcí nařízení 105/2013/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 371/2011/EU, pokud jde o jméno držitele povolení sodné soli dimethylglycinu
OJ L 34, 05.02.2013, s.15
Prováděcí nařízení 159/2013/EU o povolení přípravku benzoátu sodného, kyseliny propionové a propionátu sodného jako doplňkové látky pro prasata, drůbež, skot, ovce, kozy, králíky a koně, kterým se mění nařízení 1876/2006/ES a 757/2007/ES
OJ L 49, 22.02.2013, s.47
Prováděcí nařízení 160/2013/EU, kterým se mění nařízení 162/2003/ES, 971/2008/ES, 1118/2010/EU, 169/2011/EU a prováděcí nařízení 888/2011/EU, pokud jde o jméno držitele povolení diclazurilu v krmivech
OJ L 49, 22.02.2013, s.50
7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN, NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí nařízení 125/2013/EU, kterým se mění nařízení 1235/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí
OJ L 43, 14.02.2013, s.1
15. GMO A POTRAVINY NOVÉHO TYPU

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Prováděcí rozhodnutí 2013/104/EU, kterým se mění rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o položku týkající se Brazílie v seznamu třetích zemí a jejich částí, ze kterých je povolen dovoz sušeného masa „biltong/jerky“ a pasterizovaných masných výrobků do Unie (oznámeno pod číslem C(2013) 899)
OJ L 51, 23.02.2013, s.16

18. DRŮBEŽÍ MASO A VEJCE
Oznámení o vstupu v platnost dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brazílií podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994, pokud jde o změnu koncesí u zpracovaného drůbežího masa stanovených v seznamu EU, který je připojený ke GATT 1994, a dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Thajskem podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994, pokud jde o změnu koncesí u zpracovaného drůbežího masa stanovených v seznamu EU, který je připojen ke GATT 1994
OJ L 56, 28.02.2013, s.2
19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 142/2013/EU, kterým se mění nařízení 2535/2001/ES, pokud jde o údaje týkající se subjektu vydávajícího osvědčení pro vývoz mléčných výrobků na Novém Zélandu
OJ L 47, 20.02.2013, s.49
Prováděcí nařízení 165/2013/EU, kterým se na rok 2013 stanoví výše předem stanovené podpory soukromého skladování másla
OJ L 51, 23.02.2013, s.11
21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Oznámení o vstupu v platnost Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obchodu s banány
OJ L 33, 02.02.2013, s.1
Prováděcí nařízení 91/2013/EU, kterým se stanoví zvláštní podmínky použitelné pro dovoz podzemnice olejné (arašídů) z Ghany a Indie, okry a listů curry z Indie a melounových jader z Nigérie a kterým se mění nařízení 669/2009/ES a 1152/2009/ES
OJ L 33, 02.02.2013, s.2
Prováděcí nařízení 158/2013/EU o opětovném uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (mandarinek atd.) pocházejících z Čínské lidové republiky
OJ L 49, 22.02.2013, s.29
23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 131/2013/EU, kterým se stanoví výjimečná opatření, pokud jde o uvolnění cukru a izoglukózy nepodléhajících kvótám na trh Unie při snížené dávce z přebytku v hospodářském roce 2012/13
OJ L 45, 16.02.2013, s.1
Prováděcí nařízení 170/2013/EU, kterým se stanoví přechodná opatření v odvětví cukru z důvodu přistoupení Chorvatska
OJ L 55, 27.02.2013, s.1
25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY – metody měření
Prováděcí nařízení 162/2013/EU, kterým se mění příloha nařízení 3199/93/ES o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně
OJ L 49, 22.02.2013, s.55

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Prováděcí nařízení 144/2013/EU, kterým se mění nařízení 606/2009/ES, pokud jde o některé enologické postupy a omezení, která se na ně použijí, jakož i nařízení 436/2009/ES, pokud jde o zanesení těchto postupů do průvodních dokladů pro přepravu vinařských produktů a evidenčních knih vedených v odvětví vína
OJ L 47, 20.02.2013, s.56
Prováděcí nařízení 172/2013/EU o vymazání určitých stávajících názvů vín z rejstříku podle nařízení 1234/2007/ES
OJ L 55, 27.02.2013, s.20

Úřední věstník EU, 1. – 28. 2. 2013, kterou se mění směrnice 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky diflubenzuron do přílohy I uvedené směrnice
OJ L 48, 21.02.2013, s.10
Prováděcí nařízení 175/2013/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o odnětí schválení pro účinnou látku didecyldimethylamonium-chlorid
OJ L 56, 28.02.2013, s.4

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down