28.11.2018 | 01:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Právní úprava umístění týraných zvířat do (předběžné) náhradní péče

Satinská D., Volfová M., Voslářová E., Večerek V. Právní úprava umístění týraných zvířat do (předběžné) náhradní péče. Legal regulation of placing abused animals in (preliminary) foster care. Veterinářství 2018;68(11)775-779.

 

SOUHRN

V posledních letech se do popředí zájmu veřejnosti v oblasti státního veterinárního dozoru dostávají kauzy týkající se případů týrání zvířat, kdy v řadě z nich dojde ze strany veterinární správy k podání návrhu příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na zvláštní opatření, a to umístění zvířete do (předběžné) náhradní péče, jež je právně upraveno v zákoně č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání v platném znění. Laická i odborná veřejnost však často tápají v kompetencích jednotlivých správních orgánů. Státní veterinární správa vykonává prostřednictvím krajských veterinárních správ a Městské veterinární správy v Praze státní veterinární dozor. Na základě svých zjištění, znalostí a zkušeností podává obecním úřadům obcí s rozšířenou působností podnět, odborné vyjádření a návrh na zvláštní opatření. Odborné znalosti a zkušenosti úředních veterinárních lékařů však ustupují znalosti místních poměrů obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, neboť tyto mohou, ale nemusí, nařídit a zajistit umístění týraného zvířete do náhradní péče. Při výkonu státního veterinárního dozoru i při provádění zvláštního opaření se příslušné orgány dostávají do komplikovaných situací daných nedotknutelností lidského obydlí, jež je podmíněna Listinou základních práv a svobod.

 

SUMMARY

In recent years, public concern in the area of animal health surveillance has been highlighted in cases of animal abuse, many of which have led the veterinary administration to submit proposals to the competent local authority of the municipality with extended powers, namely placing the animal in (preliminary) foster care, which is regulated by Act No. 246/1992 Coll., on the Protection of Animals Against Cruelty, as amended. However, both the lay and professional public are often unsure of the competencies of individual administrative bodies. The State Veterinary Administration performs state veterinary supervision through the Regional Veterinary Administration and the Municipal Veterinary Administration in Prague. Based on their findings, knowledge and experience, they provide their expert opinions and suggestions for special measures to the municipal authorities of municipalities with extended powers. However, the knowledge and experience of official veterinarians is secondary to the knowledge of the local circumstances of the municipal authorities of municipalities with extended powers, as they may or may not order and ensure the placement of an abused animal in foster care. In the performance of state veterinary supervision and in the implementation of special measures, the competent authorities get into complicated situations due to the inviolability of a person’s dwelling, which is ensured by the Charter of Fundamental Rights and Freedoms.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down