29.06.2007 | 08:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Předpisy a všeobecné pokyny Úřadu na ochranu zvířat

Chov psů a koček.

V souladu s § 4, 15, 18, 29 a § 72 nařízení o ochraně zvířat (1988:539) rozhodl Úřad na ochranu zvířat následovně a současně zveřejňuje následující všeobecné pokyny:

Sbírka zákonů Úřadu na ochranu zvířat
ISSN 1652-3040
Úřad na ochranu zvířat
Poštovní schránka 80
532 21 SKARA
Tel.: 0511-274 00, fax 0511-274 90

Obsah
Kap. 1 Společná ustanovení s. 2
Úvod s. 2
Definice s. 2
Prostory k přechovávání psů a koček s. 3
Péče o zvířata s. 5
Chov s. 5
Prodej s. 6
Kap. 2 Zvláštní ustanovení pro chov psů s. 6
Prostory k přechovávání s. 6
Péče o zvířata s. 7
Chov s. 8
Psí jesle a hotel pro psy s. 9
Rozměry s. 9
Kap. 3 Zvláštní ustanovení pro chov koček s. 11
Prostory k přechovávání s. 11
Péče o zvířata s. 12
Hotel pro kočky ..................………………………... s. 12
Rozměry s. 13
Kap. 4 Ostatní ustanovení s. 14
Vstup v platnost a přechodná ustanovení s. 14
Kap. 1 Společná ustanovení
Úvod
§ 1 Tyto předpisy platí pro všechny formy chování psů a koček s výjimkou zvířat, která jsou ošetřována ve veterinárním nemocničním zařízení, kdy neplatí kap. 1 v § 4 a §14, kap. 2 v § 1, 2, 11, 23 a § 24 a kap. 3 v § 1, 2, 10 a § 11. Tato sbírka neplatí také pro pokusná zvířata a vojenské psy při výkonu úkolů nebo při cvičení či výchově, která je na provádění úkolů zaměřena. V těch případech platí interní předpisy Vojenské správy. Sbírka neplatí ani pro policejní psy při provádění úkolů nebo při cvičení či výchově, která je na provádění úkolů zaměřena.
§ 2 Rozhodnutí o požadavku povolení pro osoby, které provozují chovné stanice nebo ve větší míře chovají, drží na chov, prodávají nebo přenechávají společenská zvířata, je uvedeno v § 16 zákona na ochranu zvířat (1988:534). Toto platí i pro osoby, které přechovávají společenská zvířata za účelem hlídání nebo krmení. Rozhodnutí o tom, kdy je takováto činnost považována za činnost většího rozsahu, a také výjimky z požadavku povolení jsou uvedeny v předpisech Úřadu na ochranu zvířat (DFS 2004:5) o požadavku povolení podle § 16 zákona na ochranu zvířat (1988:534) pro chov koní, psů, koček a ostatních společenských zvířat.
Rozhodnutí o převozu jsou uvedena v předpisech a všeobecných pokynech Úřadu na ochranu zvířat (DFS 2004:10) o převozu živých zvířat a v nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností. Dále ve změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97.
Rozhodnutí o značkování a registraci psů jsou uvedena v zákonu (2000:537), nařízení (2002:7) a v předpisech Úřadu na ochranu zvířat (DFS 2004:6) o značkování a registraci psů.
Definice
§ 3 Význam slov používaných v těchto předpisech:
box: prostor uvnitř budovy s minimálními rozměry podle kap. 2 § 24 a kap. 3 § 11;
klec: místo k přechovávání, které nesplňuje minimální rozměry boxu podle kap. 2 § 24 a kap. 3 § 11;
čelní stěna: stěna boxu proti vchodu v budově pro psy a kočky, včetně dveří;
prostor k přechovávání: boxy, boudy, výběhy a další prostory, kde jsou psi a kočky přechovávány;
psí jesle: zařízení pro umístění psů během dne, kdy majitel pracuje nebo studuje;
psí hotel: zařízení pro dlouhodobé ubytování psů, kdy je majitel na dovolené a podobně;
psí stáj: budova s boxy pro psy;
držení: starání se o vlastní nebo cizí zvířata;
zrychlené dýchání s vyplazeným jazykem: vysoká frekvence dýchání, 200 až 400 nádechů za minutu;
karanténa: místo, které bylo zvláštním rozhodnutím Ministerstva zemědělství určeno k izolaci zvířat v souvislosti s dovozem;
budova pro kočky: budova s boxy pro kočky;
psí bouda: malá stavba se čtyřmi stěnami, podlahou a střechou, většinou stojící samostatně; bouda není považována za prostor uvnitř budovy;
dlouhé cesty: delší cesta s tažnými psy, kteří táhnou sáně, a která trvá do druhého dne;
měkká podložka: podložka, která je dostatečně silná, aby pes ležel pohodlně a nezpůsobil si proleženiny. Může být ze slámy, odolných pokrývek, matrací, měkkých podložek atd.;
přirozený postoj: pes a kočka musí mít možnost stát a sedět v normální poloze a také ležet jak stočeně v klubíčku, tak s nataženýma nohama;
výběh: venkovní prostor pro psy a kočky ohraničený sítí nebo pletivem;
venčení: vycházky na volno, na vodítku nebo vypuštění ve velkém výběhu tak, aby pes mohl v klidu vykonat své potřeby a měl možnost se proběhnout a očichat okolí;
bariéra s výhledem: zařízení z neprůhledného materiálu, které brání zvířeti ve výhledu, např. dřevěná stěna, deska z dřevotřísky, neprůhledný plast atd.;
velký výběh: nejméně 5x větší než minimální rozměry podle kap. 2 § 23;
větší zařízení: zařízení, jako např. chovné stanice, psí jesle, psí a kočičí hotely, které potřebují povolení podle § 16 zákona o ochraně zvířat
převoz: přemísťování zvířat prováděné jedním nebo více dopravními prostředky a s ním souvisejícími úkony včetně nakládání, vykládání, překládání a odpočinku až do té doby, kdy je zvíře vyloženo v konečné stanici;
ohrádka pro štěňata: box, který je určen pro fenu, která bude rodit, a do té doby, než budou štěňata odvyknuta;
větrná zábrana: stěna nebo podobně uvnitř boudy, která brání větru, aby nefoukal přímo do boudy.
Prostory k přechovávání psů a koček
§ 4 Prostory uvnitř budov pro psy a kočky musejí být opatřeny okny, aby dovnitř mohlo proudit denní světlo.
§ 5 Prostory pro psy a kočky, kromě obytných budov, musejí být konstruovány tak, aby bylo snadné provádět kontrolu, čištění a dezinfekci.
§ 6 Vnitřní prostory musejí být ventilovány a izolovány tak, aby udržovaly teplotu a vlhkost vzduchu, která je vhodná pro zvířata v nich přebývající.
Psi a kočky smějí být pouze příležitostně vystaveni znečištění vzduchu, které překročí následující hodnoty : čpavek: 10 ppm, kysličník uhličitý : 3000 ppm.
Všeobecné pokyny ke kap. 1 § 6
Teplota uvnitř budov pro psy a kočky by měla být 10 – 21 oC v závislosti na věku a rase psů či koček.
§ 7 Vnitřní prostory pro psy a kočky musejí být opatřeny osvětlením.
Umístění osvětlení a síla světla musí být řešeno tak, aby zvířatům umístěným v tomto prostředí nebylo nepříjemně.

§ 8 V budovách pro psy a kočky a ve výbězích musejí být okna, elektrické vedení, topení, lampy a další zařízení, na které mohou zvířata dosáhnout a které by mohlo způsobit poranění, opatřena vhodnými kryty nebo být provedena tak, aby takové nebezpečí nenastalo. Také v ostatních prostorech musí být možnost poranění minimalizována.
§ 9 V budovách pro psy a kočky musejí být podmínky pro záchranu zvířat v případě požáru.
§ 10 Větší zařízení musí mít prostor pro:
1. potravu a manipulaci s potravou;
2. koupání a ošetřování zvířat;
3. izolaci a péči o nemocná zvířata.
§ 11 Vnitřní prostory a boudy musí být přizpůsobené počtu zvířat, která jsou zde držena, a všechna zvířata současně musejí mít možnost použít místo k ulehnutí.
§ 12 Místa k ležení ve vnitřních prostorech a boudách musejí být suchá a čistá a být opatřena měkkou podložkou. Místo k ležení musí být tak velké, aby zvíře mohlo odpočívat v přirozené poloze.
Všeobecné pokyny ke kap. 1 § 12
Psi by měli mít možnost koupání.
§ 13 Kojící feny a kočky musejí mít spolu se svými mláďaty přístup ke klidnému a nerušenému místu.
§ 14 Psi a kočky nesmějí být přechováváni v kleci jindy než při následujících příležitostech.

1. Psi a kočky mohou být přechováváni v kleci na výstavách, soutěžích a zkouškách. Klec musí být v tom případě zakrytá na nejméně dvou stranách a psi musejí být venčeni minimálně každou druhou hodinu.
2. Při převozu a v souvislosti se soutěžemi smějí psi v soutěžních areálech a cestou na a ze soutěže přespat v dopravním prostředku.
3. V souvislosti s hony se smějí psi přechovávat v kleci maximálně 8 hodin denně, pokud jsou venčeni minimálně každou třetí hodinu.
4. Při převozu se smějí psi a kočky přechovávat v kleci. Pobyt v kleci ale nesmí přesáhnout tři hodiny, pokud vůz stojí.
Při přechovávání v kleci podle výše uvedeného musejí být dodržována ustanovení kap. 6 § 36 a dále rozměry podle Přílohy 1.7 a 1.8 předpisů a všeobecných pokynů Úřadu na ochranu zvířat (DFS 2004:10) o převozu živých zvířat.
§ 15 Psi a kočky, kteří jsou drženi ve výbězích, musejí mít možnost přístupu jak na slunce, tak do stínu a být chráněni proti větru a dešti. Půda musí být drenážovaná tak, aby za normálních povětrnostních podmínek nebyla blátivá. Podklad musí být z takového materiálu, aby po něm psi a kočky mohli bez problémů chodit.
Pokud u výběhu chybí prostor uvnitř budovy, musejí mít zvířata přístup do boudy. Toto neplatí pro velké výběhy, které se používají pouze několik hodin denně pro venčení psů.
Péče o zvířata
§ 16 Dohled musí být prováděn nejméně dvakrát denně. Na mladé, nemocné nebo poraněné psi a kočky musí být dohlíženo častěji.
§ 17 Musí být uspokojena potřeba sociálního kontaktu psů a koček.
Všeobecné pokyny ke kap. 1 § 17
Sociální kontakt by měl být naplněn společností stejné rasy nebo člověka. Kontakt s člověkem by měl trvat několik hodin každý den, a to aktivací zvířete, venčením nebo jinou formou zaměstnání. Štěňata a koťata do šesti měsíců by neměla být v karanténě.
§ 18 Psi a kočky musejí denně dostávat krmení. Potrava musí zaručovat dostatečný, všestranný a vyvážený přísun živin a musí být podávána v takovém množství, aby zvířata nebyla vyhublá ani moc tlustá.
Pokud je krmeno několik zvířat najednou, musejí mít možnost se najíst bez vyrušování ostatními zvířaty.
§ 19 Psi a kočky musejí být udržováni dostatečně čistí a musí se jim provádět údržba srsti.
§ 20 Místa pro přechovávání psů a koček musejí být udržována v čistotě.
§ 21 Zvířata, která se neznají, se nesmějí přechovávat ve stejném prostoru bez dozoru. Agresivní zvířata nesmějí být nikdy přechovávána společně.
§ 22 Psi se nesmějí štvát proti sobě ani proti jiným zvířatům. To samé platí pro kočky.
§ 23 Opuštěná nebo týraná zvířata, která jsou vzata do péče podle § 31 nebo § 32 zákona o ochraně zvířat, nesmějí být předána jinému majiteli, dokud se nevyšetří jejich zdravotní a psychický stav. Pokud zdravotní a psychický stav zvířete nedovoluje opětné umístění a uzdravení je posuzováno za nemožné, musí být zvíře utraceno. To samé platí pro zvířata přenechávaná nějakou organizací.
Všeobecné pokyny ke kap. 1 § 23
Zdivočelé kočky, které žily venku, by neměly být nuceny žít zavřené doma.
Chov
§ 24 Zvířata nesmějí být použita na chov, pokud
1. jsou nemocná nebo mají poruchy pohybového ústrojí, které mohou zdědit jejich potomci;
2. je známé nebo pravděpodobné, že jsou nositeli dědičné nemoci; nebo
3. poruchy pohybového ústrojí, které mohou zdědit jejich potomci;
4. vykazují poruchy chování v podobě přehnané bázlivosti nebo nevyprovokované agresivity v běžných, každodenních situacích pro zvíře;
5. nemohou se rozmnožovat přirozeným způsobem.
Druhý bod neplatí, pokud reprodukce probíhá mezi dvěma jedinci, kde nejméně u jednoho je konstatováno, že není zatížen dědičnou nemocí nebo poruchou pohybového ústrojí, které mohou zdědit jejich potomci, nebo že porucha pohybového ústrojí je recesivní.

§ 25 Pokud fena nebo kočka rodila dvakrát císařským řezem, nesmí být již používána k chovu.
Prodej atd.
§ 26 Prodej psů a koček v prodejnách Zverimexu, na trzích a podobně je zakázán.
§ 27 Psi a kočky nesmějí být používáni jako výherní cena v loteriích, soutěžích a podobně.
Kap. 2 Zvláštní předpisy pro chov psů
Prostor k přechovávání
§ 1 Psi musejí mít možnost separace od ostatních psů.
V budově pro psy musejí být dělicí stěny boxů opatřené bariérou s výhledem na nejméně polovině dělicí stěny.

Všeobecné pokyny ke kap. 2 § 1 a kap. 1 § 17
Kromě toho by měly boxy v budově umožňovat určitý oční kontakt s ostatními psy.
Všeobecné pokyny ke kap. 2 § 1
Plot nebo mříže, které oddělují dva výběhy, by měly mít jak otevřenou část, tak část s bariérou s výhledem. Bariéra by měla tvořit nejméně třetinu z délky plotu.
§ 2 Ve výběhu musí být místo k výhledu v podobě vyvýšeného místa k ležení. Toto místo má být minimálně 0,5 m vysoké a být tak velké, aby na něm každý pes mohl ležet bez problémů v přirozené poloze. Malé rasy nebo psi se sníženou pohyblivostí, pokud nemohou vyskočit sami, musejí mít lávku nebo schůdky.
Všeobecné pokyny ke kap. 2 § 2 a kap. 1 § 15
Místo k ležení musí být stejné jako výška psa v kohoutku. Z toho důvodu, aby pes mohl využívat místo pod vyvýšeninou k odpočinku ve stínu.
§ 3 Výběh, kde pes pobývá, trvale musí být vylepšen z hlediska životního prostředí. Vylepšení musí být bezpečné a nesmí psa vystavit riziku poranění. Vylepšení musí být přizpůsobeno potřebám psa drženého ve výběhu.
Všeobecné pokyny ke kap. 2 § 3
Příklady vylepšení výběhu: bariéry s výhledem ve výbězích a mezi nimi, možnost hrabání v zemi, sloupky ke značkování, trvanlivé hračky a pravidelné přeskupování „vybavení“ ve výběhu.
.
§ 4 Neviditelné elektrické ploty nesmějí být pro psy používány. Viditelné elektrické ploty, kterých se pes může dotknout, smějí být používány pouze tehdy, pokud je plocha ohraničená plotem:
1. nejméně 50 krát větší než minimální míra pro výběh podle kap. 2 § 23 pro psy menší nebo s výškou 45 cm v kohoutku,
2. nejméně 800 m2 pro psy s výškou vyšší než 45 cm v kohoutku.
Neviditelnými elektrickými ploty je myšleno zakopané vedení, které tvoří hranici pozemku, a když jí pes překročí, dostane ránu elektrickým proudem. Např. skrz obojek, ve kterém je připevněn přijímač.
§ 5 Psí bouda musí být izolovaná a dobře větraná. Musí být zkonstruovaná tak, aby poskytovala ochranu proti větru, přímému slunci, dešti, chladu a vlhkosti.

Všeobecné pokyny ke kap. 2 § 5
Bouda by měla být opatřena zábranou proti větru, aby nemohlo foukat přímo dovnitř.
§ 6 Boxy a boudy, které se používají pro březí a kojící feny, musejí být vybaveny tak, aby zvířeti poskytly zvláštní ochranu proti chladu.
Místo pro štěňata se v případě potřeby ohřeje. Kojící feny musejí mít přístup k oddělenému místu k odpočinku, kam štěňata nemohou.
Péče o zvířata
§ 7 Psi, kteří se pohybují uvnitř budovy, musejí mít volný přístup k vodě. Jestliže je venkovní teplota pod nulou, musejí psi, kteří jsou trvale chováni ve výběhu, dostávat vlažnou vodu nejméně dvakrát za den, a to takovým způsobem, aby okamžitě nezamrzla. To neplatí v případě, že mají přistup k vodě z automatu nebo jiného zařízení, které zajišťuje nemrznoucí vodu.
§ 8 Skupina psů se smí skládat ze psů, kteří spolu dobře vychází.
Všeobecné pokyny ke kap. 2 § 8
Skupina dospělých psů by neměla sestávat z více než 10 jedinců
§ 9 Pouze psi, kteří jsou k tomu uzpůsobeni, a jedinci, kteří se trvalému pobytu venku přizpůsobili, mohou být chováni venku celodenně a celoročně.
§ 10 Štěňata do 4 měsíců smějí být nechána zcela o samotě pouze na krátké chvilky.
§ 11 Uvnitř budov nesmějí být psi uvázáni.
Venku nesmějí být psi uvázáni stále. Při příležitostném uvazování smějí být psi uvázáni na dvě hodiny, a to takovým způsobem, aby nevzniklo riziko poranění. Štěňata do 6 měsíců smějí být uvazována pouze na kratší chvíle.
V souvislosti s dálkovými jízdami a závody psích spřežení smějí být psi drženi uvázaní, když teplota přesáhne 0 stupňů. Psi, kteří mají srst přizpůsobenou studenému klimatu a kteří jsou na zimu zvyklí, smějí být uvázaní také při nižších teplotách.

Uvázání musí být provedeno tak, aby měli možnost ležet přirozeným způsobem a mohli se schovat před špatným počasím na suchém a čistém místě.
Všeobecné pokyny ke kap. 2 § 11
Psi by neměli být uvazováni na škrtící obojek.
§ 12 Psi držení v budovách bez volného přístupu k výběhu musejí být venčeni pravidelně a s ohledem na jejich věk a zdravotní stav.
Psi držení trvale ve výběhu musejí být denně venčeni na jiném místě.
Všeobecné pokyny ke kap. 2 § 12
Psi by měli být venčeni každou šestou hodinu denního času, štěňata a starší psi ale častěji.
§ 13 Obojek s ostny se nesmí používat.
Ostnatým obojkem je míněn obojek s ostny, které umocňují účinnost obojku.
§ 14 Těsné náhubky, které psu znemožňují zrychlené dýchání s vyplazeným jazykem, smějí být používány pouze příležitostně. U štěňat do 6 měsíců smějí být náhubky používány pouze příležitostně bez ohledu na jejich provedení.
§ 15 Psi se nesmějí uvazovat k vozidlu, pokud vozidlo není opatřeno zvláštním zařízením pro uvázání psa. Toto zařízení musí být zkonstruováno tak, aby se vozidlo nemohlo rozjet dříve, než je zařízení odstraněno. Psi nesmějí být také venčeni nebo trénováni pomocí automobilu.

Chov
§ 16 Fena se nesmí připustit dříve než v průběhu druhého barvení, ale nejdříve v 18 měsících stáří. Pokud má fena dva vrhy v rozmezí 12 měsíců, musí se jí dát nejméně 12 měsíců k odpočinku před dalším vrhem.
§ 17 Krytí fen z donucení nesmí být praktikováno.
Krytím z donucení je míněno donucení feny k páření tím, že je držena násilím, přesto že vykazuje známky nevole nebo se pokouší utéci.
§ 18 Štěňata nesmějí být odloučena od matky jinak než příležitostně tak dlouho, dokud potřebují její mléko a péči. Normálně do 8 týdnů stáří.
Štěňata nesmějí být také přenechána chovatelem jinému majiteli dříve než v 8 týdnech, pokud k tomu nejsou výjimečné důvody.
Psí jesle a psí hotel
§ 19 Po dobu pobytu psů v jeslích se tam musí nacházet zkušený personál.
§ 20 Aby se zabránilo konfliktům, musejí mít psi v psích jeslích a hotelech možnost vyhnout se vzájemnému kontaktu.
§ 21 Náhubky a košíky smějí být v psích jeslích a hotelech používány pouze příležitostně v souvislosti s ošetřením poranění nebo podobně.
§ 22 Osoba, která provozuje psí jesle nebo hotel, musí mít vzdělání o psech nebo odpovídající zkušenosti.3
Obsah vzdělání:
1. Chování psů a jejich potřeby a etologie
2. Problémoví psi a majitelé problémových psů
3. Stres
4. Šíření nákazy
5. Zákony a nařízení o ochraně zvířat
6. Znalost psích ras
7. Jednodušší lékařská péče pro psy
8. Praxe
Rozměry
§ 23 Následující míry jsou minimální rozměry výběhů pro psy. Čísla znamenají velikost výběhu ve čtverečních metrech.
Výška psa v kohoutku
Počet psů 65 cm
1 6 10 15 16 18 20
2 8 14 18 20 24 28
Pro každého dalšího psa se plocha zvětší o 4 6 8 10 12 14
Jestliže jsou ve výběhu drženi dva psi různé velikosti, musí být velikost výběhu vypočtena podle výše uvedené tabulky jako pro dva psy té větší velikosti.
Pokud jsou ve výběhu drženi další psi různé velikosti, musí být plocha zvětšena nejméně podle následujících bodů.
1. Nejmenší a největší pes se počítají jako největší pes podle výše uvedené tabulky.
2. K této ploše se přičtou zbývající psi podle posledního řádku tabulky.
Všeobecné pokyny ke kap. 2 § 23
Příklad:
Pokud má chovatel tři psy s výškou v kohoutku 27 cm, 59 cm a 41 cm, bude podle bodu 1 výběh pro nejmenšího a největšího 24 m.2 Pro třetího se podle bodu 2 přičte 8 m2, což je dohromady 32 m2.
§ 24 Následující míry jsou minimální rozměry boxů pro psy. Boxy musejí mít normální výšku ke stropu. Čísla znamenají velikost boxu ve čtverečních metrech.
Výška psa v kohoutku
Počet psů 65 cm
1 2 2 2,5 3,5 4,5 5,5
2 2 2,5 3,5 4,5 6 7,5
Pro každého dalšího psa se plocha zvětší o 1 1 2 2 3 3

Jestliže jsou v boxu drženi dva psi různé velikosti, musí být velikost boxu vypočtena podle výše uvedené tabulky jako pro dva psy té větší velikosti.
Pokud jsou v boxu drženi další psi různé velikosti, musí být plocha zvětšena nejméně podle následujících bodů
1. Nejmenší a největší pes se podle výše uvedené tabulky počítají jako největší pes .
2. K této ploše se přičtou zbývající psi podle posledního řádku tabulky.
Všeobecné pokyny ke kap. 2 § 24
Normální výška ke stropu by měla být minimálně 1,8 m.
§ 25 Následující míry jsou minimální rozměry boxů pro štěňata. 4

Výška feny v kohoutku Velikost boxu (m²)
25 - 30 cm 3
30 - 40 cm 4
40 - 50 cm 6

50 - 60 cm 8
60 - 65 cm 9
§ 26 Následující míry jsou minimální vnitřní rozměry plochy k ulehnutí pro jednoho psa v boudě.

Délka Šířka Výška
Délka psa v metrech od Výška psa v kohoutku
špičky nosu ke konci v metrech,
ocasu, násobená 1,1 násobená 1,1
Výška psa v kohoutku v metrech, násobená 1,2

Kap. 3 Zvláštní ustanovení o chovu koček
Prostor k přechovávání
§ 1 V budově pro kočky musejí být dělicí stěny boxů opatřeny bariérou s výhledem na nejméně polovině dělicí stěny.
Všeobecné pokyny ke kap. 3 § 1 a kap. 1 § 17
Kromě toho by měly boxy v budově pro kočky umožňovat určitý oční kontakt s ostatními kočkami.
§ 2 Životní prostředí na místech určených k přechovávání koček musí být vylepšeno, např.v podobě vyvýšených míst na ležení, možnosti k broušení drápů, možnost úkrytu a u koček chovaných pouze ve vnitřních prostorách kočičí toaletou. V boxech a výbězích musejí být také vyvýšené police nebo prkna, po kterých mohou kočky chodit. Pro zlepšení životního prostředí koček musí být využita celá výška boxu nebo výběhu.
Všeobecné pokyny ke kap. 3 § 2
Kočky přechovávané trvale v minimálním prostoru podle kap. 3 § 10 by měly být denně venčeny venku nebo uvnitř budovy v prostoru, který rozměry pro trvalé držení přesahuje.
§ 3 Kojící kočky musejí mít přístup k oddělenému místu k odpočinku, kam za nimi koťata nemohou.
§ 4 Počet koček ve stejném prostoru nesmí přesáhnout 15 dospělých nebo 20 mladých, ještě rostoucích zvířat. Všechny kočky v tomto prostoru musejí mít přístup k místu na ležení.

§ 5 Pokud je v prostoru přechováváno více koček bez možnosti výběhu, musí být opatřen minimálně jednou kočičí toaletou na dvě kočky, nebo tak velkou toaletou, která svými rozměry toaletě pro dvě kočky odpovídá. Toaleta musí být udržována v dostatečné čistotě.
Kočičí toalety musejí být odděleny od míst, kde se podává potrava, a to nejméně v půlmetrové vzdálenosti.
Všeobecné pokyny ke kap. 3 § 5
Kočičí toaleta by se měla uklízet minimálně jednou za den. Plocha toalety by měla být nejméně 0,12 m2 na dvě kočky.
Péče o zvířata
§ 6 Kočky držené uvnitř budovy, musejí mít volný přístup k vodě. Kočky držené částečně nebo zcela venku musejí dostávat vodu nejméně dvakrát za den, a to takovým způsobem, aby okamžitě nezamrzla. To neplatí v případě, že mají přístup k vodě z automatu nebo jiného zařízení, které zajišťuje nemrznoucí vodu.
Kočky s nižším postavením v kočičí hierarchii musejí dostat možnost se najíst a napít bez stresu.
Všeobecné pokyny ke kap. 3 § 6
Misky s potravou a vodou by měly být rozestaveny na různých místech a v různých výškách, aby kočky s nižším postavením dostaly příležitost se nerušeně najíst a napít..
§ 7 Kočky nesmí být drženy uvázané.
§ 8 Pokud se kočky pohybují na balkoně, který je umístěn více než pět metrů nad zemí, musí být balkon opatřen sítí nebo jiným prostředkem pro zabránění pádu kočky na zem.
§ 9 Koťata nesmějí být odloučena od matky jinak než příležitostně tak dlouho, dokud potřebují její mléko a péči. Normálně do 12 týdnů stáří.
Koťata nesmějí být také chovatelem přenechána jinému majiteli dříve než ve 12 týdnech, pokud k tomu nejsou výjimečné důvody.
Kočičí dům a kočičí hotel
§ 10 Osoba, která provozuje kočičí dům nebo hotel musí mít znalost o kočkách nebo mít odpovídající zkušenosti.
Znalost musí zahrnovat:
1. Chování koček a jejich potřeby a etologie
2. Problémové kočky a majitelé problémových koček
3. Stres
4. Šíření nákazy
5. Zákony a nařízení o ochraně zvířat
6. Znalost kočičích ras
7. Jednodušší lékařskou pomoc pro kočky
8. Praxi
Rozměry
§ 11 Následující míry jsou minimální rozměry při trvalém držení koček.

Plocha kočičí toalety (m2) 6
Výška (m) 1,9
Minimální plocha na jednu kočku (m2) 2
§ 12 Následující míry jsou minimální rozměry boxů pro kočky v m2, platné pro kočičí hotely, boxy na chov pro kočku s koťaty a jiné příležitostné přechovávání. V těchto typech boxů nesmějí být kočky přechovávány déle než 3 měsíce. 6

Plocha (m2) 1,5
Nejkratší strana (m) 1,2
Výška ke stropu (m) 1,9
Jestliže je v boxu drženo několik koček, musí mít každá prostor nejméně 0,7 m². Kočka s koťaty se počítá jako dvě kočky.
§ 13 Následující míry jsou minimální rozměry výběhů pro kočky. Nejmenší výška je 1,9 m.
Počet koček Plocha
m2
1 6
2 6
3 7
4 7
13

5 8
6 8
§ 14 Následující míry jsou minimální rozměry pastí pro odchyt koček v metrech. Past musí být pravidelně kontrolována nejméně ráno a večer, nejdéle s 12-ti hodinovým odstupem. Chycené zvíře musí být okamžitě po odchycení z klece vyndáno.

Délka 0,5
Šířka 0,3
Výška 0,35
Kap. 4 Ostatní ustanovení
§ 1 V případě zvláštních důvodů může Úřad na ochranu zvířat povolit výjimku z ustanovení v těchto předpisech.
§ 2 Ustanovení ohledně trestního postihu při porušení těchto předpisů je uvedeno v § 36 zákona na ochranu zvířat (1988:534).

Vstup v platnost a přechodná ustanovení
Vstup v platnost
Mimo níže uvedených výjimek vstoupí tato sbírka v platnost dne 1. ledna 2008 současně se skončením platnosti předpisů a všeobecných pokynů Úřadu na ochranu zvířat (DFS 2004:18) o chovu, prodeji a přechovávání psů a o prostorech k přechovávání a chovu psů a koček.
Přechodná ustanovení

1. Požadavek na vzdělání podle kap. 2 § 22 a kap. 3 § 10 této sbírky platí pro osoby, které zřizují psí jesle, psí hotel, kočičí dům nebo kočičí hotel od 1. ledna 2008.
2. Pro prostory, které byly zřízeny a provozovány před 1. lednem 2008, platí od 1. ledna 2013 předpisy o rozměrech podle kap. 2 § 23 - § 26 a kap. 3 § 10 - § 12 této sbírky.
3. Pokud je k výběhu, který splňuje požadavky kap. 2 § 23, umístěn box, kam mají zvířata z výběhu volný přístup, nemusí tento box splňovat požadavky podle kap. 2 § 24 a to do té doby, než je v některém z těchto prostorů provedena nová stavba, přístavba nebo přestavba.
MATZ HAMMARSTRÖM

Posouzení dopadů předpisů a všeobecných pokynů Úřadu na ochranu zvířat (DFS 2006:x) o chovu psů a koček (věc č. 102)
Posouzení dopadů v souladu s nařízením odboru (1995:1322).

1. Předpisy
V současnosti existuje sbírka Předpisy a všeobecné pokyny Úřadu na ochranu zvířat (DFS 2004:18) o chovu, prodeji a přechovávání psů a o prostorech k přechovávání a chovu psů a koček, která částečně reguluje držení psů a koček. Upravuje převážně požadavky na prostory pro psy a kočky, protože v době, kdy byla sbírka napsána, nemělo Ministerstvo zemědělství pravomoc vydávat předpisy o péči o tato zvířata. Ukázalo se také, že některé části sbírky byly těžko srozumitelné jak pro veřejnost, tak personálu pro dohled nad plnění předpisů.
Navržená sbírka, která mění jméno na Předpisy a všeobecné pokyny Úřadu na ochranu zvířat (DFS 2007:x) o chovu psů a koček bude upravovat víc než jen přechovávání, chov a prodej. Předpisy ze starého L 102 budou ale začleněny i v nové sbírce. Úřad na ochranu zvířat také navrhuje, aby se z některých starých všeobecných rad nyní staly předpisy. Kromě toho je navrženo poměrně hodně nových předpisů o péči.
Dříve byly nemocnice a kliniky pro zvířata zcela vyňaty, nyní je navrženo, aby pravidla platila i pro ně. S výjimkou požadavku na prostor a několika dalších předpisů, které v podobném zařízení mohou být těžko splnitelné. Vojenští psi byli také dříve vyňati, ale nyní Úřad na ochranu zvířat navrhuje, aby za normálních okolností předpisy pro vojenské psy platily. Budou ale vyňati při polních cvičeních a v případě nutnosti nasazení do akce ve Švédsku.
NÁVRH NOVÉHO L 102

Kapitola 1 Společná ustanovení
Prostory a přechovávání
Je navrženo, aby kojící feny a kočky měly pro sebe a mláďata zajištěno nerušené místo. Mnoho psů a koček se rodí v domácím prostředí, což je dobré, ale zvířata musejí cítit, že mají místo, kde se mohou cítit bezpečně, bez rušivých vlivů dětí a podobně.
Otázka, po jakou dobu smějí být psi a kočky přechováváni v kleci, byla také dlouho předmětem diskuze. Podle vyjádření Státního zemědělského úřadu (SJV) nesmějí být psi a kočky zavřeni v kleci déle než pár hodin a nesmí se tak dít pravidelně. Nyní je navržen úplný zákaz s výjimkou převozu, výstav, honů a závodů. Pro tyto okolnosti jsme naopak dobu pro přechovávání zvířat v kleci navýšili. Zvířata by měla mít možnost pohybu, možnost regulování tělesné teploty ulehnutím na rozličné plochy a možnost k přirozenému chování.
Existují studie poukazující na to, že psi v kleci vykazují abnormální chování. (Suzanne Hetts a kol. 1991, Robert C. Hubrecht a kol. al 1992). Podle nové studie (Agneta Ljungqvist, 2006) se také ukázalo, že psi sedící v převozní kleci (o poloviční velikosti prostoru „normálního“ kombi automobilu) mají vyšší srdeční frekvenci než normálně. To indikuje, že psi v tak malém prostoru pociťují stres.

Péče
Úřad na ochranu zvířat navrhuje pravidlo, aby dohled nad psy a kočkami byl prováděn minimálně dvakrát za 24 hodin. Jak často má být dohled prováděn, byla otázka, která byla Úřadu často pokládána jak od veřejnosti, tak od inspektorů. Psi žijí ve smečce a chtějí mít nejraději společnost pořád, ale i kočky jsou poměrně sociální. Není pravda, že to jsou zcela samotářská zvířata, jak se dříve tvrdilo. Naopak D. S. Ottaway a D. M. Hawkins (2003) zastávají názor, že kočky, pokud mohou, jsou sociální a tam, kde je dostatek potravy, žijí ve skupinách složených z větší části z příbuzných samiček a jejich potomků. Pakliže se vychází z tohoto závěru, je požadavek na dohled dvakrát za 24 hodin absolutní minimum.
Je také navrženo pravidlo, aby byla splněna sociální potřeba psů a koček. Samotný dohled nestačí. Pokud zvířata svoji potřebu nenaplní kontaktem se svými druhy, musí mít více kontaktu s člověkem. Existuje všeobecný předpoklad, že pokud jsou psi přechováváni v sociální izolaci, je to pro ně škodlivé. A že výsledkem izolace je změna chování jako např. bojácnost, pasivita, stereotypní chování, štěkot (např. Beerda a kol., 1999a; Hetts a kol., 1992; Hubrecht 1995b; Hubrecht a kol., 1992; Hughes a kol., 1989; Luescher a kol. 1991; Mertens a Unshelm, 1996) a větší fyziologické stresové reakce včetně zvýšeného slinění a koncentrace kortizolu v moči (Wells a Hepper, 1992).
Psi a kočky musejí mít přiměřené množství potravy a vody, aby nebyli vyhublí, ale ani příliš tlustí, což bývá u dnešních společenských zvířat větším problémem.

Chov
Starý paragraf o chovu byl přepracován v tom smyslu, že k chovu nesmí být používáni nemocní rodiče a že je zbytečné působit utrpení dalším generacím. Je také dodatek, že k chovu nemají být používáni psi bez příčiny agresivní nebo psi bojácní. Nový paragraf se více podobá paragrafu uvedenému v předpisech Úřadu na ochranu zvířat (DFS 2004:22) o chovatelské práci, věc č. L 115.
Dále jsou navrženy předpisy, aby zvířata, která rodila císařským řezem, nebyla nadále používána k chovu. Pokud fena či kočka potřebuje dvakrát císařský řez, musí být uchráněna před další březostí. Není také dobré rozšiřovat případné dědičné poruchy na další generace.

Prodej
Štěňata a koťata nesmějí být chovatelem odstavena příliš brzy. Aby se mohla sociálně vyvíjet, potřebují soužití s matkou a sourozenci. Proto je nyní navržen nejnižší věk pro prodej nebo přenechání štěňat a koťat. Věk mláďat pro prodej nebo přenechání je již u seriózních chovatelů a také psích a kočičích organizací etablován. Bohužel, existují chovatelé, kteří tato pravidla nedodržují a chtějí se štěňat či koťat zbavit co nejdříve. Proto tyto předpisy považujeme za nezbytné. Předčasná separace od matky (McElroy, 1989), nemoc a to, že bylo štěně příliš dlouho necháváno samo (Serpell and Jagoe, 1995), může u psů vyústit v úzkost z odloučení.
Je navrženo, aby psi a kočky nesměli být prodáváni v obchodech se zvířaty, na trzích a podobných místech. Dříve toto spadalo pod všeobecné pokyny. Zverimex není vhodné prostředí pro psa ani pro kočku. Ti potřebují hodně sociálních podnětů a pokud možno i dobu na zvyknutí v domácím prostředí, než opustí chovatele a přejdou k novému majiteli. Serpell a Jagoe (1995) zjistili, že původ psa má vztah k poruchách jeho chování. V jejich retrospektivní studii psů s poruchami chování se vyskytovalo méně problémů u psů, kteří byli prodáni nebo přenecháni novému majiteli chovateli, známými nebo přáteli. Problémy s větší pravděpodobností nastávaly u psů, kteří přišli z útulků pro psy, Zverimexů a odchycených toulavých psů.

Úřad na ochranu zvířat také navrhuje, že se zvířata nesmějí používat jako výhra v loterii a podobně, protože je nutné dobře zvážit, co obnáší být majitelem psa či kočky. Je relativně snadné, pokud by je člověk vyhrál, vzít psa nebo kočku domů bez uvážení, zda má na chování zvířete čas nebo finanční prostředky. Proto by se stát se majitelem zvířete nemělo být impulzivním jednáním, ale dobře uváženým rozhodnutím. Je v zájmu majitele i zvířete, aby vlastnictví zvířete bylo co nejlepší.

Kapitola 2 Pes
Prostory a přechovávání
Minimální rozměry v tabulkách pro výběhy a boxy pro psy budou určovány výškou psa v kohoutku místo, jak je tomu nyní, a ne váhou. Návrh přichází z SKK. Je přiměřenější, aby měl vysoký pes větší prostor k pohybu, než malý a robustní pes. Pro všechny je také jednodušší změřit výšku v kohoutku než odhadnout váhu.
Prostorový požadavek pro jednoho a dva psy je stejný za předpokladu, že má chovatel „normálně stavěného“ psa. Pro lehké, ale dlouhonohé psy, jako jsou chrti, se požadavek na plochu zvětší, protože nyní bude velikost výběhu nebo boxu určována výškou v kohoutku. Prostorový požadavek pro chovatele více psů se zvětšil. Když je na stejném místě více psů, potřebují více prostoru, např. proto, aby se mohli navzájem vyhýbat jeden druhému.
Velikost psích bud je také otázka, která se vyskytovala poměrně často. Úřad na ochranu zvířat nyní vypracoval návrh na nejmenší plochu v boudě, kterou pes musí mít. Rozměry vycházejí z velikosti psa a musejí psovi umožnit stát a ležet v boudě v přirozené poloze.
Vyvýšené místo k ležení ve výběhu bylo také otázkou výkladu jak z řad inspektorů kontroly, tak veřejnosti. Pro upřesnění toho, co je míněno vyvýšeným místem k ležení, je nyní navržena minimální výška. Již ve vyhlášce Zemědělské správy (LSFS 1982:21) o chovu zvěře, věc č. L 3, byl požadavek na vyvýšené místo uveden, ale byl formulován tak, že pes musí mít stabilní podlážku k ležení. Nyní se k tomu vracíme požadavkem na dostatečné vyvýšení od země, aby psi mohli vyvýšeninu používat k pozorování okolí. Pokud je podlážka vybudována tak, že je možno pod ní zalézt, musí výška odpovídat výšce psa v kohoutku, aby pes mohl spodní prostor využívat k odpočinku ve stínu. Aby i malí psi měli možnost výhledu, je jako minimální výška uvedeno 0,5 m. Ve studii zpracované Robertem C. Hubrechtem (1993) byla pokusným psům poskytnuta pro vylepšení prostředí do boxu platforma se schodištěm. Ukázalo se, že ji používali více než polovinu času, kdy mohli pozorovat okolí.Je navržen zákaz trvalého uvazování. Pokud budou psi drženi venku déle než několik hodin, musejí mít výběh. Při uvazování vždy existuje riziko poranění zvířete a je těžké vylepšit životní prostředí psa, protože je riziko, že se zamotá do vodítka.
Péče
Nyní bude také upravováno, jak často se psi musejí venčit, což bylo také otázkou diskuzí v uplynulých letech. Úřad na ochranu zvířat navrhuje, aby během dne byli psi venčeni minimálně každou šestou hodinu. To je návrat k tomu, co bylo uvedeno v L 3. Zemědělská správa se několikrát k této otázce vyjadřovala v tom smyslu, že psy je během dne potřeba venčit každou čtvrtou až šestou hodinu.
Úřad na ochranu zvířat navrhuje zákaz používání ostnatých obojků, protože se mohou zneužívat a psa poranit.
Podle § 15 nařízení o ochraně zvířat je zakázáno k ovlivnění chování zvířat používat elektrický proud. Toto znamená, že je zakázáno používání neviditelných plotů. Přesto Úřad na ochranu zvířat dostává často ohledně neviditelných elektrických plotů dotazy. Proto je nyní zákaz upřesněn. Je také navržena minimální plocha pro používání obyčejných elektrických plotů, která je dostatečně velká, aby se psi mohli pohybovat bez obav ze zasažení proudem.
Úřad na ochranu zvířat navrhuje také pravidla pro používání košíků, protože se mu dostalo informací o jejich zneužívání. Mimo jiné byly používány k zabránění psů ve štěkání (těsný náhubek) a k pokousání jiných psů ve skupině. Není vhodné příliš těsný náhubek používat delší dobu, protože to psu brání v dýchání s vyplazeným jazykem, což je pro psa při velkém teple životně důležité k ochlazení.
Každý rok se stane, že jsou psi přivázáni k automobilům a smýkáni pryč, protože na ně majitelé zapomněli. Podle L 3 bylo zakázáno uvazovat psy k motorovým vozidlům. Aby se zabránilo podobným nehodám, je nyní znovu vznesen návrh na zákaz uvazování psů k vozidlům, pokud na vozidle není namontováno zvláštní zařízení, které zabraňuje odjetí vozu.
Chov
Úřad na ochranu zvířat navrhuje, aby feny nebyly nuceny k páření násilím, protože se to neslučuje s § 2 a § 4 zákona na ochranu zvířat (1988:534). V § 2 se uvádí, že se zvířata musejí chránit proti zbytečnému utrpení a nemoci. Jestliže existují jiné metody jako např. vyčkání správného okamžiku, vhodný samec nebo inseminace, je násilné páření zbytečné utrpení. Pokud fena nemá možnost volby a je k páření donucena, je překračován také § 4 zákona na ochranu zvířat, který nařizuje, že zvířata musejí mít možnost chovat se přirozeně. Benjamin Hart píše ve své knize „Canine Behaviour“, že feny mohou vykazovat znaky preferování určitých samců, některé samce mohou i odhánět, třebaže jsou na páření připraveny. V takovém případě je pro fenu nepřirozené se s nechtěným samcem pářit. Důvod, proč samec feně nevyhovuje, je nejspíš řízen biologicky, možná jsou příliš blízce spříznění.
Kvůli zabránění příliš časného páření fen, je nyní navrženo, aby se nesměly pářit dříve než při druhém barvení. Některé feny nejsou ale zralé k páření ani tehdy a mělo by se ještě vyčkat.
Psí jesle a psí hotel
Je navrženo, aby osoby, které chtějí provozovat psí jesle nebo hotel, měly k tomu vzdělání. Existují informace o tom, že psí jesle provozují osoby bez potřebných znalostí psů a ne vždy je to úspěšné. Aby se člověk mohl starat o mnoho psů s rozličnými potřebami a mentalitou a aby psi v jeslích měli klidné, nestresující prostředí, je znalost psů nutná.
Kapitola 3 kočka
Prostory a přechovávání
Požadavek prostoru pro kočky vzrůstá v případě trvalého držení koček z 5 m2 na 6 m2 současně s tím, že prostor pro jednu kočku musí být 2 m2. Důvodem, proč chce Úřad na ochranu zvířat zvětšit požadavek prostoru, je, že existují výzkumy, které ukazují, že kočky ve skupině si od sebe udržují odstup jednoho až tří metrů (Barry a Crowell-Davis 1999), a jiné, které říkají, že by na jednom m2 nemělo být více než 0,6 koček (M. R. Kessler a D. C. Turner 1999). Pro kočky v boxech kočičích hotelů a podobných příležitostných umístění vzrůstá výška ke stropu z 1,3 m na 1,9 m mimo jiné proto, že kočky rády šplhají a pokud k tomu dostanou možnost, tuto výšku využívají. Kočky rády šplhají a skáčí a rády tráví čas ve výšce, s oblibou využívají vyvýšená místa k rozhlížení a kontrolování okolí (DeLuca & Kranda 1992; Holmes 1993; James 1995). Irene Rochlitz je toho názoru, že by dvě kočičí klece neměly stát na sobě (Comfortable Quarters of Cats in Research Institutions).
Péče
Stává se také, že kočky spadnou z balkonů a zraní se. Proto je nyní navrženo, že vysoko situované balkony, kde se kočky pohybují samy, musejí být zasíťované. Výška pro opatření sítí je pět metrů nad zemí.

2. Pozadí ke změnám
Současná sbírka předpisů o chovu psů a koček upravuje pouze některá odvětví. Prakticky neexistují žádné předpisy o péči o zvířata, protože k tomu v době vzniku sbírky nebylo oprávnění.
Je tedy značná potřeba revize sbírky a nově navržená sbírka bude upravovat i péči o zvířata. Předpisy o péči byly požadovány osobami zodpovědnými za dohled. Bez detailních předpisů je při špatné péči o zvířata těžké prosadit změny.
3. Dopady změn
Přibude více detailních pravidel pro chov psů a koček.

Kapitola 2
Při požadavku na prostor to nadále není váha, která určuje velikost boxu nebo výběhu, ale výška psa v kohoutku. Je logičtější řídit se výškou psa než jeho váhou. Je také snadnější pro inspektory kontroly změřit výšku psa než odhadnout jeho váhu. To znamená, že některé rasy budou mít větší prostor, než jaký je požadován dnes, což platí především pro štíhlé dlouhonohé psy, kteří jsou vysocí, ale málo váží. Pro mnoho ras se nic nezmění.
Jinak se prostorový požadavek nezměnil, pokud má chovatel jednoho nebo dva psy. Naproti tomu vzrostl proti dnešku požadavek na prostor pro tři a více psů.

Kapitola 3
Některé požadavky na prostor pro kočky se změnily. Kočičí boxy budou nyní mít výšku ke stropu 1,9 m oproti dřívějším 1,3 m. Byly také provedeny některé změny pro trvalé držení, prostorový požadavek vzrostl z 1 na 2 m2 na kočku a minimální prostor bude 6 m2. Naproti tomu byla snížena výška ke stropu při trvalém držení na 1,9 m, protože existují staré domy s nízkou výškou stropu, kde by vlastně nebylo možné kočky chovat při dodržení předpisů .
Změny ve sbírce přinesou pro některé chovatele nutnost přestavby nebo přístavby, aby mohly být splněny nové požadavky.

4. Dotčené strany
Změnami budou dotčeni všichni majitelé psů a koček, majitelé kenelů a chovatelé koček, psí a kočičí hotely, psí jesle a ostatní provozy a organizace, které se zabývají psy a kočkami.

5. Výdaje
V některých případech výdaje vzrostou v důsledku přestavby. Počet osob, které tím budou dotčeny, není znám. V zemi existuje 10 000 – 12 000 aktivních kenel klubů. Aktivními je podle SKK míněno, že měly v uplynulých pěti letech jeden nebo více vrhů. Kolik z nich bude změnami vnějších rozměrů dotčeno, je těžké odhadnout. Většina kenelů provozuje chov v domácím prostředí a tím pádem nebude zvětšením prostorového požadavku pro více psů v boxech či výbězích ve větší míře ovlivněna. Co se týká hotelů pro psy, potřeba přestavby pro více psů ve výběhu či boxu pravděpodobně nenastane, protože není vhodné slučovat cizí psy v boxech či výbězích, které mají pouze minimální rozměry. Naproti tomu některé hotely budou muset zvětšit boxy, které, pokud mají stálý přístup do výběhu, nebudou splňovat nové požadavky na box. Některé hotely pro kočky, ale ne všechny, budou muset zvětšit výšku kočičích boxů.
Je nemožné udělat výpočty, které by bylo možno použít na všechny situace a pro všechny majitele psů a koček. Úřad na ochranu zvířat proto vypracoval výpočty pro několik případů, které mohou zhruba přiblížit výši výdajů, které mohou nové předpisy přinést.
Výpočty vycházejí z hotových dílů stěn pro výběhy a z předpokladu, že na výstavbu bude najmuta pracovní síla. Výdaje se tedy mohou snížit, pokud majitel přestavbu provede sám, získá levnější materiál nebo použije jiná řešení.
Ceny v příkladech jsou včetně DPH.

A Investice pro přestavbu psích výběhů podle kapitoly 2
Podle navržené sbírky se nyní zvyšuje požadavek na místo při chovu více než dvou psů společně. Pokud má majitel v současnosti boxy nebo výběhy pro více než dva psy, musí být, jestliže tam i nadále bude držet více než dva psy, plocha zvětšena. V tom případě je na přestavbu boxů a výběhů a případné najmutí pracovní síly nutná investice.

Pro psí rasy, které jsou vysoké, ale relativně málo váží, bude také potřeba zvětšit výběhy. První příklad může platit i pro rasu greyhound, jehož výběh by bylo nutno zvětšit o 4 m2 z toho důvodu, že je požadavek na větší plochu jak v boxu, tak ve výběhu.
Níže jsou uvedeny výdaje ve dvou případech, které platí pro přestavbu jednoho výběhu pro tři psy z nynějších rozměrů na navrhované. První příklad platí pro středně velké psy jako beagle a kokršpaněl. Druhý příklad platí pro velké psy jako skotský jelení pes a německá doga.

Příklad 1: Psi s výškou v kohoutku 36-45 cm a tři psi ve výběhu
Velikost výběhu podle současnosti: 22 m2 příklad 4 x 5,5 m
Velikost výběhu podle návrhu: 26 m2 příklad 4 x 6,5 m
Rozdíl: 4 m2 0 1 m

Pro dosažení potřebných rozměrů se může výběh prodloužit o jeden metr. Prodloužení se provede použitím dvou standardních dílů stěny pro výběhy se standardními rozměry 1200 x1800 po 352 SEK/kus. Jako drenážní materiál je zvoleno 30 cm štěrku, což je 1,2 x 4 x 0,3 ~ 1,5 m3 po (1,68 tun/m3 a 76 SEK/tunu). Doba práce na zvětšení výběhu se předpokládá zhruba 8 hodin. Výdaj na pracovní sílu se počítá cca 220 SEK/hodinu.

Plot: 352 x 2 704 SEK
Drenáž 1,5 x 127,68 190 SEK
Doprava 200 200 SEK
Práce 8 x 220 1 760 SEK Celkem: 3 454 SEK
Příklad 2: Psi s výškou v kohoutku > 65 cm
Velikost výběhu podle současnosti: 36 m2 příklad 6 x 6 m
Velikost výběhu podle návrhu: 42 m2 příklad 6 x 7 m
Rozdíl: 6 m2 0 1 m

Pro dosažení potřebných rozměrů se může výběh prodloužit o jeden metr. Prodloužení se provede použitím dvou standardních dílů stěny pro výběhy se standardními rozměry 1200 x1800 po 352 SEK/kus. Jako drenážní materiál je zvoleno 30 cm štěrku, což je 1,2 x 6 x 0,3 ~ 2,2 m3 po (1,68 tun/m3 a 76 SEK/tunu). Doba práce na zvětšení výběhu se předpokládá zhruba 10 hodin. Výdaj na pracovní sílu se počítá cca 220 SEK/hodinu.

Plot: 352 x 2 704 SEK
Drenáž 2,2 x 127,68 281 SEK
Doprava 200 200 SEK
Práce 10 x 220 2 200 SEK Celkem: 3385 SEK

B Investice pro přestavbu boxů podle kapitoly 2
Přestavba boxů bude nutná v případě, že chovatel drží v boxech dva a více psů pohromadě. Výpočet platí pro tři psy v boxu.

Níže jsou uvedeny výdaje ve dvou případech. První platí pro středně velké psy jako beagle a kokršpaněl, druhý platí pro velké psy jako německá doga.
Příklad 1: Psi s výškou v kohoutku 36-45 cm a tři psi v boxu
Velikost boxu podle současnosti: 4,5 m2 příklad 2 x 2,25 m
Velikost boxu podle návrhu: 5,5 m2 příklad 2 x 2,75 m
Rozdíl: 1 m2 0 0,5 m

Pro dosažení potřebných rozměrů se může výběh prodloužit o 0,5 metru. Prodloužení se provede použitím dvou standardních dílů stěny pro výběhy se standardními rozměry 600 x1800 po 320 SEK/kus. Doba práce na zvětšení boxu se předpokládá zhruba 4 hodiny. Výdaj na pracovní sílu se počítá cirka 220 SEK/hodinu. Příklad předpokládá zvětšení boxu ve stávající budově. Pokud by bylo nutno zvětšit budovu, přibudou náklady v částce zhruba 3 000 – 5 000 SEK/m2 (včetně práce) v závislosti na zvoleném typu přístavby.
Plot: 320 x 2 640 SEK
Práce 4 x 220 880 SEK Celkem: 2 000 SEK
Příp. přístavba budovy 1,2m2 4800 SEK Celkem: 6 800 SEK/psa
Příklad 2: Psi s výškou v kohoutku > 65 cm a tři psi v boxu
Velikost boxu podle současnosti: 9,5 m2 příklad 3 x 3,2 m
Velikost boxu podle návrhu: 10,5 m2 příklad 3 x 3,5 m
Rozdíl: 1 m2 0 0,5 m

Pro dosažení potřebných rozměrů se může výběh prodloužit o 0,5 metru. Prodloužení se provede použitím dvou standardních dílů stěny pro výběhy se standardními rozměry 600 x1800 po 320 SEK/kus. Doba práce na zvětšení boxu se předpokládá zhruba 5 hodin. Výdaj na pracovní sílu se počítá cca 220 SEK/hodinu. Příklad předpokládá zvětšení boxu ve stávající budově. Pokud by bylo nutno zvětšit budovu, přibudou náklady v částce zhruba 3 000 – 5 000 SEK/m2 (včetně práce) v závislosti na zvoleném typu přístavby.
.
Plot: 320 x 2 640 SEK
Práce 5 x 220 1100 SEK Celkem: 1740 SEK
Příp. přístavba budovy 1,2m2 4800 SEK Celkem: 6540 SEK /psa

C Investice do malých boxů se stálým přístupem do výběhu
Ve stávajícím platném předpisu nejsou uvedeny žádné rozměry boxu s volným přístupem do výběhu. Proto mohou existovat boxy, které, aby byl splněn požadavek, bude nutné předělat. Pokud není možno boxy zvětšit ve stávající budově, budou se náklady podle příkladu B pohybovat mezi 3 000 – 5 000 SEK/m2 v závislosti na zvoleném typu přestavby. Příklad B může platit i v jiných případech psů s různými výškami v kohoutku.

D Investice do výběhů, pokud byl pes dříve držen uvázán
Je návrh na zákaz uvazování psů na vodítku jinak než příležitostně. Pokud bude pes držen venku více než několik hodin denně, musí trávit čas ve výběhu.
Výpočet investice do nového výběhu pro psa s výškou v kohoutku 36-45 cm.
Velikost výběhu podle současnosti: Schválené vodítko (míry pro boudu chybí)
Velikost výběhu podle návrhu: 15 m2 příklad 3,6 x 4,2 m
Rozdíl: 15 m2

Výběh se vybuduje pomocí standardních dílů stěny pro výběhy se standardními rozměry 1200 x1800 za 352 SEK, 600 x 1800 za 320 SEK a dveřního dílu 1200 x 1800 za 704 SEK. Jako drenážní materiál je zvoleno 30 cm štěrku za (1,68 tun/m3 a 76 SEK/tunu). Doba práce na vybudování výběhu se předpokládá zhruba 8 hodin. Výdaj na pracovní sílu se počítá cca 220 SEK/hodinu. Na vybagrování půdy se najme stroj.
Plot (1200) 352 x 11 3 872 SEK
Plot (600) 320 x 2 640 SEK
Plot (dveře) 704 x 1 704 SEK
Drenáž 4,5 x 127,68 575 SEK
Doprava 300 300 SEK
Zemní práce 600 600 SEK
Práce 8 x 220 1 760 SEK Celkem: 8 451 SEK
Psí bouda 3460 3 460 SEK Celkem: 11 911 SEK

E Investice do nových boxů pro kočky s plnou výškou ke stropu podle kapitoly 3
Výška v kočičích boxech byla z 1,3 metru navýšena na 1,9 metru. Pro zvýšení stropu v boxu je nutný zásah.
F Menší počet koček v prostoru k trvalému přechovávání podle kapitoly 3
Minimální rozměr plochy prostoru k trvalému přechovávání koček vzrostl z 5 m2 na 6 m2, což znamená, že v současném prostoru k trvalému přechovávání bude méně koček. Pokud má nynější prostor minimální rozměry, je riziko, že bude nutná přestavba. Kočičí hotely pravděpodobně tyto prostory nemají, protože kočky tam nejsou umístěny trvale. Některé útulky pro kočky mohou tyto prostory mít pro kočky, které se zatím nepodařilo umístit v náhradních domovech. Levnější alternativou je sloučit dva boxy do jednoho, což ovšem znamená méně koček na čtverečním metru.
Příklad pro E a F
Ti, kteří měli poschoďové boxy pro kočky o1,3 metrech a nejméně 2,6 metrech výšky do stropu, nebudou je v budoucnosti moci používat bez přistavění. Zvýšení výšky ke stropu není považováno za alternativu, protože v horní řadě boxů bude těžké provádět dohled.
Náklady na vybudování izolované budovy pro kočky byly odhadnuty na 4000 SEK/m2 (včetně práce a zařízení).
Náklady na jednu kočku 1,5 x 4000 6 000 SEK
Náklady na rozšíření 0,7 x 4000 2 800 SEK
Ti, kteří potřebují investovat pouze do zvýšení výšky klece z 1,3 m na 1,9 m, to mohou provést se znatelně nižšími náklady, protože náklady na materiál jako síť a případné západky a zámky budou poměrně přijatelné.
G Výdaje na vzdělání
Cena je závislá na typu vzdělání, které chce člověk absolvovat. Existují různé kratší kurzy, které je možno k získání potřebného vzdělání kombinovat. Dále jsou kurzy probíbající v delším období. Jeden kurz v době trvání několika víkendů je zaměřen na osoby, které zamýšlejí založení psích jeslí. Ten stojí cca 18 000,-SEK. Dále existují delší kurzy, které jsou podstatně dražší. Ale v takovém případě získá člověk vzdělání, které pravděpodobně převyšuje požadavek.
6. Kontaktní osoba
Christina Lindgren
Oddělení chovu společenských zvířat
Úřad na ochranu zvířat
E-mail: christina.lindgren@djurskyddsmyndigheten.se
0511-274 00
Referenční listina
Barry K J, Crowell-Davis S L 1999, Gender differences in the social behaviour of the neutered indoor-only domestic cat. Applied Animal Behaviour Science 64, 193-211.
Beerda B., Schilder M.B.H., Van Hof J.A.R.M., De Vries H.W., Mol J.A., 1999a. Chronic stress in dogs subjected to social and spatial restriction. I. Behavioural responses. Physiology & Behaviour 66, 233-242.
DeLuca A M, Kranda K C 1992. Environmental enrichment in large animal facility. Laboratory Animal 21, 38-44.
Hetts S., Clark J.D., Calping J.P., Arnold C.E., Mateo J.M., 1992. Influence of housing conditions on beagle behaviour. Applied Animal Behaviour Science 34, 137-155.
Hubrecht R.C., Serpell J.A., Poole T.B., 1992. Correlates of pen size and housing conditions on the behaviour of kennelled dogs. Applied Animal Behaviour Science 34, 365-383.
Hubrecht R.C. 1993 A comparison of social and environmental enrichment methods for laboratory housed dogs Applied Animal Behaviour Science, 37 (1993) 345-361.
Hubrecht R.C. 1995b. Enrichment in puppyhood and its effects on later behaviour of dogs. Laboratory Animals Science 45, 70-75.
Hughes H.C., Campbell S., Kenney C., 1989. The effects of cage size and pair housing on exercise of Beagle dogs. Laboratory Animals Science, 39, 302-305.
Kessler M R and Turner D C 1999, Effects of density and cage size on stress in domestic cats (Felis silvestrus catus) housed in animal shelters and boarding catteries. Animal Welfare 1999, 8: 259-267.
Ljungqvist Agneta, 2006 Pes zanechaný ve vozidle, diplomová práce SLU. http://ex-epsilon.slu.se/archive/00001265/
Luescher U.A., McKeown D.B., Halip J., 1991. Stereotypic or obsessive-compulsive disorders in dogs and cats. Vet. Clin. N. Am.: Sm. Anim. Pract. 21, 401-413.
McElroy, L. 1989. Separation anxiety in dogs. Vet. Tech. 10 (6) 391-394, Continuing Education Article # 2.
Mertens P.A., Unshelm J., 1996. Effects of group and individual housing on the behaviour of kennelled dogs in animal shelters. Anthrozoös 9, 40-51.
Ottaway D S, Hawkins D M 2003 Cat housing in rescue shelters: A welfare comparison between communal and discrete-unit housing. Animal Welfare 2003, 12: 173-189.
Serpell J.A. Jagoe J. A. 1995. Early experience and the developoment of behaviour problems. In J. A. Serpell (Editor). The domestic dog: its evolution, behaviour and interactions with people. Cambridge University Press, Cambridge, pp 79-102.

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down