Projekt pro zneškodňování PCB na Slovensku

Projekt je založen na využití nespalovacích technologií, při nichž nebude docházet k úniku nebezpečných látek do ovzduší.

POPs je mezinárodně používaná zkratka pro perzistentní organické polutanty. Jsou to organické znečisťující látky, které mají vysoce toxické účinky na člověka a životní prostředí. Velmi pomalu se rozkládají a dlouhodobě přetrvávají v prostředí. Jsou málo rozpustné ve vodě, ale dobře rozpustné v tucích, což vede k jejich hromadění v biologických tkáních. Jsou částečně prchavé, což umožňuje jejich přenos vzduchem na velké vzdálenosti, i do oblastí, ve kterých se nikdy nevyráběly a nepoužívaly (např. Arktida a Antarktida). Do životního prostředí se dostávají zejména lidskou činností, např. při používání v zemědělství nebo v průmyslu, jako vedlejší produkty při různých výrobách nebo při haváriích.
Mezi mezinárodně dohodnuté nejvýznamnější POPs patří pesticidy, neúmyslné vedlejší produkty spalování a chemické výroby a průmyslové chemikálie, kam se řadí také PCB, tj. polychlorované bifenyly. PCB mají hodně užitečných chemických i fyzikálních vlastností, které vedly k jejich hojnému využívání i na Slovensku. Jsou však zdraví škodlivé, některé z nich jsou dokonce vysoce toxické.
Časté používání PCB v minulosti přispělo ke vzniku tzv. starých ekologických zátěží. V bývalém Československu byly PCB vyráběné od r. 1959 do r. 1984 v bývalém Chemku n.p. Strážské. V současnosti nastal problém se zabezpečením správného zneškodnění odpadů s obsahem PCB. A právě řešení tohoto problému by měl nalézt už vzpomínaný projekt s dlouhým názvem „Odstranění bariér, které stěžují osvojení a efektivní implementaci dostupných nespalovacích technologií na destrukci POPs a demonstrace životaschopnosti těchto metod“.
Cílem tohoto projektu je zneškodnit asi 2 500 t odpadů s obsahem PCB. Zneškodňování bude probíhat nespalovací technologií, takže při rozkladu PCB nebude docházet k úniku dalších nebezpečných látek do ovzduší. Protože je rozpočet projektu finančně náročný, (představuje 20 miliónů USD), může se uskutečnit díky financování z různých zdrojů. Polovina finančních prostředků pochází z Globálního fondu životního prostředí. Zbytek spolufinancují: UNIDO, Rozvojový program OSN (UNDP), MŽP SR, Chemko, a. s. Strážské, konsorcium veřejného sektoru a mimovládní organizace. V současnosti probíhá výběr vhodné technologie. Předpokládá se, že začátek provozu bude v průběhu příštího roku. V první realizační etapě budou moderní technologií zneškodněné PCB odpady v Chemku, a. s. Strážské. V další etapě by měly být dekontaminované sedimenty a kaly z odpadového kanálu Chemka, a. s. Strážské, z toku Laborec a z vodní nádrže Zemplínská šírava. Tento významný projekt je vzorovým pilotním projektem, jehož výsledky a zkušenosti získané při jeho realizaci budou moci využívat všechny země zápasící se starými environmentálními zátěžemi.
http://www.enviro.gov.sk/servlets/page/317?cid=371&cid=179&cid=180&cid=372&cid=404&cat_id=25&o_id=5594

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *