První mezinárodní neurologická konference

se konala 21. 10. 2005 v konferenčním sále pražského IKEMu.

Uspořádali ji kolegové z Veterinární nemocnice AA-Vet, zejména dr. H. Velebný, který konferenci zahájil přednáškou na téma neurologické vyšetření psa. Diagnostika nervového onemocnění vyžaduje důkladnou anamnézu, je zpravidla dlouhodobá, mnohdy komplikovaná a nákladná, může imitovat jiná onemocnění a je podmíněna dobrou komunikací s majitelem. Při klinickém vyšetření zvířete klademe důraz na ortopedická onemocnění, která mají podobnou symptomatiku a navzájem se imitují nebo potlačují. Dr. Velebný doporučuje při neurologickém vyšetření standardní postup, který vylučuje předpokládanou chybnou subjektivní diagnózu. Důležitou součástí hodnocení neurologických potíží psa je posouzení jeho vědomí pozorováním, např. volný pohyb v ordinaci, reakce na různé podněty, jiné psy, lidi aj.; přednáška byla doplněna videozáznamem. K dalším nezbytným krokům neurologického vyšetření, kterými se autor podrobně zabýval, patří postoj a chůze (slalom, prudké zatočení, překážky, kavaletami, po schodech aj.); posturální reakce (onemocnění vestibulárního aparátu, resp. mozečku) – správné vnímání a zpracování proprioreceptivních vjemů, např. korekce končetiny při jejím postavení na hřbet, chůze do strany, podpůrný reflex, hopsání aj; vyšetření hlavy, trupu a končetin, správná lokalizace defektu (CNS, periferní struktury). Součástí vyšetření je i laboratorní diagnostika – hematologický a biochemický rozbor krve, vyšetření endokrinologické, serologické (toxoplazmóza, neosporóza) a zejm. mozkomíšního moku, budoucnost patří histologii bioptátů svalu a nervu.
Dr. Platt, přední evropský neurolog, se ve své přednášce zabýval kraniocerebrálními traumaty (CCT), kdy vlastnímu neurologickému vyšetření předchází zajištění normovolémie, oxygenace a respirace včetně posouzení traumat. Z humánní medicíny byl převzat a modifikován objektivní bodovací systém a traumata hlavy rozdělena na mírná, střední a vážná. Bodovací systém (motorická aktivita, reflexy mozkového kmene a stav vědomí) umožňuje posouzení neurologického stavu, monitoring a prognózu zvířete. Ze zobrazovacích metod se u CCT nejvíce osvědčila počítačová tomografie (CT), zejména u zvířat, u nichž došlo k vážnému poranění hlavy, k exacerbaci nebo která na agresivní terapii neodpovídají. CT je rychlejší, lépe než MRI zobrazuje krvácení a kostní tkáň a je také méně nákladné. U pacientů s CCT se doporučuje provést rtg krční páteře a hrudníku, monitoring intrakraniálního tlaku a posouzení močového aparátu.
Druhou přednáškou dr. Platta byla diagnostika a terapie novotvarů mozku, které vykazují značnou histologickou a cytologickou variabilitu. Nádory lze klasifikovat podle morfologie, histologie, biologického chování, imunopatologické exprese a genetických abnormalit. Původní histologická typizace z r. 1979 byla v r. 1993 přepracována; v nedávné době byla revidována znovu a rozdělena podle genetických a imunohistochemických vlastností tumorů. Současné pokroky v diagnostice umožňují dokonalejší odhalení neurologických lézí (rtg lebky, angiografie a scintigrafie mozku, ultrasonografie, CT, MRI) stanovení prognózy a terapie, ale podrobná anamnéza, neurologické vyšetření a diferenciální diagnóza jsou nezbytné.
Neméně zajímavou prezentací autora byl syndrom caudy equiny (SCE) – diagnostika a terapie. Nejčastější příčinou lumbo-sakrální (LS) bolesti je degenerativní LS stenóza, dále LS stenóza, LS osteochondróza, LS spondylopatie, LS malformace-malartikulace, spondylolisteze aj., kdy dochází k postižení míšních segmentů nebo kořenů LS nervů tvořících caudu equinu. Onemocnění se projevuje dysfunkcí pánevních končetin, močového měchýře, análního svěrače a ocasu (kulhání, paréza, paralýza, flexe, extenze, reflexy aj.). Nativní rtg vyšetření je nespecifické a neumožňuje posoudit kompresi nervové tkáně, ale v kombinaci s kontrastním rtg vyšetřením, zejm. diskografií a epiduriografií je úspěšné až u 89% pacientů. Myelografie je vzhledem k anatomické poloze durálního vaku významná pouze z hlediska vyloučení ostatních nemocí thorakolumbální páteře, kdy umožňuje vyloučení lézí před LS úsekem páteře. Techniky CT a MRI poskytují kromě transverzálního počítačového zobrazení i dorzální a sagitální pohled. Elektromyelografie má význam při měření fibrilačních potenciálů na svalech.
Námětem přednášky dalšího odborníka na neurologii, dr. Garosiho, byly příčiny nemoci a patofyziologie mozkových cév. Při nedostatečném zásobování mozku krví vzniká ischémie; pokud trvá určitou dobu, vede k příznakům infarktu. Zatímco velké nebo střední artérie bývají nejčastěji ucpány embolem, malé intraparenchymální artérie postihuje lokální proces (mikroateromy, trombózy). Pro odhalení akutního krvácení a raných infarktů se osvědčila metoda CT, pomocí MRI lze detekovat rozsah lézí. Léčba zvířete spočívá v monitoringu základních fyziologických parametrů, inhibici ischémie a ve zlepšení cirkulace krve pomocí trombolýzy. V další přednášce se autor zaměřil na mylné užití a zneužití CT a MRI, které se v dnešní době staly neodmyslitelnou součástí neurologického vyšetření, ale právě vzhledem k vysoké senzitivitě mohou vyšetřujícího mystifikovat.
Poslední přednáška dr. Garosiho se týkala neuromuskulárního onemocnění psa a kočky, jeho klinické manifestace typické pro poškození dolního motoneuronu (parézy, hyporeflexie, svalové atrofie) a přenos vzruchu na nervosvalové ploténce.
Neurologie zvířat představuje ve srovnání s neurologií humánní poměrně mladý a nákladný obor, přesto jsou výsledky práce našich i zahraničních odborníků na vysoké úrovni; první mezinárodní neurologická konference toho byla důkazem.

Irena Sekaninová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *