20.02.2003 | 09:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Racionalne antikokcidialne plánovanie

Pre úspešné zvládnutie kokcidiózy sa používajú antikokcidiká v rôznych odlišných programoch a sekvenciách. Môžu sa používať vo full programe (od dňa vyliahnutia až po porážku) a potom rotované, alebo vymenené po určitom čase. V praxi to znamená od 2 mesiacov až po dobu rozlične dlhú bližšie neurčenú, niekedy aj viac než 1 rok.
V súčasnosti sa väčšina antikokcidík používa v tzv. shuttle kombinácii, čo znamená, že v jednom turnuse výkrmu sa používajú 2 rozličné antikokcidiká. Kombinácia antikokcidík v shuttle programe sa tiež musí po určitom čase vymeniť za inú. Tak isto toto obdobie pôsobenia jednej kombinácie môže trvať od 2 mesiacov do 1 roka. Množstvo shuttle kombinácií je nespočetné, závisí od množstva v súčasnosti používaných antikokcidiálnych produktov.
Shuttle kombinácie:
● chemické/ionofór
● ionofór/chemické
● ionofór/ionofór
● chemické/chemické
Produkty sa striedajú medzi 10. až 28. dňom veku v závislosti od režimu kŕmenia a technológie, a doporučeného spôsobu v jednotlivých krajinách podľa lokálnej legislatívy a zvykov.
Podľa akých kritérií sa rozhodujeme?
Pre zabezpečenie efektívnosti súčasne používaných antikokcidík potrebujeme nájsť racionálny postup plánovania antikokcidiálnych programov. Pri zostavovaní racionálneho antikokcidiálneho programu sledujeme vždy dva základné ciele:
1. Minimalizácia škôd spôsobených kokcidiózou
2. Ovplyvnenie vývoja rezistencie voči antikokcidikám v chove
Plánovanie antikokcidiálneho programu znamená predpokladať, ktorá sekvencia produktov umožní poskytnúť čo najlepšiu antikokcidiálnu ochranu, nie len v krátkodobom časovom horizonte, ale aj na dlhšiu dobu. Proces plánovania môže pozostávať z troch krokov:
I. Kvantifikácia a kvalifikácia problému
II. Výber vhodných produktov
III. Zostavenie logickej kombinácie produktov

Kvantifikácia a kvalifikácia problému:
Prvý ukazovateľ, ktorý indikuje pokles účinnosti antikokcidiálneho preventívneho programu, je úžitkovosť brojlerov. Zvýšená incidencia subklinickej kokcidiózy má značný vplyv na rast brojlerov a konverziu krmiva. Na druhej strane pokles v úžitkovosti môže mať mnoho iných príčin. Môžu to byť nebadateľné problémy s niektorými zložkami krmiva, slabou kvalitou kurčiat, alebo chronické vírusové či bakteriálne ochorenia.
Ak je identifikovaná kokcidióza ako pravdepodobná príčina problémov v chove, následuje celý rad otázok, na ktoré musíte hľadať odpoveď.
Je primárnou príčinou problému príliš vysoká čelenž kokcídií, prelomenie imunity spôsobené interkurentnými (imunosupresívnymi) chorobami, nízka hladina antikokcidika v KKZ, alebo slabá úroveň farmového manažmentu? Vyskytuje sa daný problém iba na niektorých izolovaných farmách, alebo je zaznamenaná celková antikokcidiálna rezistencia?
V terénnom monitoringu kokcidiózy používame 2 diagnostické techniky.
1. Skórovanie lézií.
2. Počítanie oocýst v čerstvom truse alebo vo vzorkách z podstielky.
Skórovanie lézií nám dáva obraz o závažnosti infekcie a používa sa na identifikáciu druhu Eimérií vyvolávajúcich problém. Počítanie oocýst je tiež indikátorom úrovne infekcie, nepoužíva sa však na identifikáciu druhu.
V praktických podmienkach kontrolné skupiny neumožňujú stanoviť priame porovnanie antikokcidiálnych produktov. Počítanie oocýst je preto vhodné na zisťovanie vývoja incidencie kokcidiózy a predpoklad vzniku kokcidiózy dlhodobo dopredu. Pre hodnoverné zisťovanie musíme sledovať najmenej 20 % fariem a vzorky sa musia brať z každého hniezda v rozličnom čase. Výhodou takéhoto monitoringu je to, že zachytáva normálny sezónny pohyb v kokcidiálnom infekčnom tlaku.

Výber vhodného produktu
Veľmi veľa sa dozvieme pri štúdiu prehľadov doposiaľ používaných antikokcidiálnych programov. Dajú nám veľmi dobrú informáciu o tom, ktoré produkty by sme mali zaradiť do fázy oddychu a ktoré by sme mali opäť používať. Efektívnosť antikokcidika veľmi úzko súvisí s intenzitou, v akej sa tento produkt používal v poslednej době, ako dlho sa používal v KKZ a ako dlho mal pauzu.
Samozrejme, niekedy sú užitočné aj testy citlivosti. Pomocou nich sa môže určiť citlivosť niekoľkých produktov a porovnať medzi sebou. Antikokcidiogramy nám môžu doporučit, ktoré produkty je vhodné zaradiť do príslušného shuttle programu, ale za podmienok laboratórnych. Neodrážajú dynamické zmeny v kokcidiovej populácii, ani interakciu s mnohými inými vplyvmi terénnych podmienok, ktoré zapríčiňujú, že tieto techniky sú nevhodné pre predpoveď antikokcidiálnej účinnosti v strednodobom až dlhodobom výhľade.
Ionofóry
Hlavná skupina kŕmnych aditív sú polyéterové antibiotiká alebo ionofóry. Tieto produkty získavame fermentáciou. Je známych 6 produktov: monenzín, lasalocid, salinomycín, narazín, maduramycín a semduramycín. Mechanizmus pôsobenia všetkých ionofórov je veľmi podobný, ovplyvňujú transport mono- a divalentných katiónov cez membrámu parazita, spôsobujúc narušenie osmotickej rovnováhy.
Podľa preferencie katiónov a chemickej štruktúry ionofórov, delíme ich na 3 skupiny.
Monovalentné: monenzín, narazín, salinomycín
Monovalentné glykozidy: maduramycím, emduramycín
Divalentné: lasalocid
Každý ionofór má svoje silné aj slabé stránky s ohľadom na svoje spektrum a potenciu.
Monenzín, salinomycín a narazín sú výrazne najsilnejšie proti Eimeria acervulina. Sú menej vhodné na ťažké infekcie E. tenella a E. maxima.
Lasalocid a Maduramycín sú viac účinné voči E. tenalla a vykazujú slabšiu aktivitu voči E. acervulina. Rýchlosť vývoja rezistencie je u jednotlivých ionofórov rozdielna. Monenzín, narazín a salinomycín sú považované za produkty jednej skupiny, preto musíme rátať s výskytom skríženej rezistencie, ktorá je u týchto produktov je evidentná. V menšej frekvencii sa vyskytuje skrížená rezistencia s inými skupinami ionofórov.
Syntetické produkty
Druhú veľkú skupinu tvoria syntetické antikokcidiká. Sú to produkty, ktoré obsahujú rozličné skupiny absolútne odlišných chemických tried. Každý syntetický produkt môže byť s úspechom použitý s využitím svojich slabých aj silných stránok na prevenciu kokcidiózy a ovplyvnenie vývoja rezistencie.
Nikarbazín je silné širokospektrálne antikokcidikum s nízkym potenciálom vývoja rezistencie. Toxicita produktu (vyvoláva tepelný stres) limituje jeho použitie pre chladnejšie ročné obdobia alebo chladnejšie klimatické podmienky a nemôže sa použiť u kurčiat starších než 20 dní pre silnú depresiu rastu.
Amprolium je dobré antikokcidikum na prevenciu cekálnej kokcidiózy (E. tenella a E. brunetti), ale nie je veľmi účinné proti intestinálnym druhom (E. acervulina a E. maxima).
Tieto produkty sú na trhu posledných 35 rokov a väčšinou sa dnes používajú ako terapeutiká.
Robenidín je tiež bezpečné širokospektrálne antikokcidikum, ale musí sa používať uvážene pre vysoké riziko vzniku rezistencie.
Stenorol a Lerbek sú silné antikokcidiálne produkty pre prevenciu E. acervulina infekcií.
Ale v prípade E. tenella oba produkty vykazujú kokcidiostatický a nie kokcidiocídny efekt. Následkom je masívna exkrécia oocýst po vyradení týchto produktov z KKZ. Stenorol sa musí používať uvážene pre pre rýchly nástup rezistencie.
Clinacox je kokcidiostatikum uvedené na trh ako posledné, má silný širokospektrálny účinok voči všetkým druhom Eimérií. Clinacox má čiastočný, nízky potenciál vývoja rezistencie hlavne voči kmeňom E. tenella a E. maxima. Špeciálne testy na vývoj rezistencie ukázali, že rezistencia sa vyvíja rýchlejšie voči E. acervulina než voči E. tenella alebo E. maxima.
Clinacox je produkt s veľmi silným efektom na exkréciu oocýst. Preto je veľmi vhodný na tzv. čistiaci program po použití ionofórov. Produkt je veľmi bezpečný a môže sa použiť vo všetkých programoch a ročných obdobiach.

Kombinácia vybraných produktov do správneho antikokcidiálneho programu.
Všetko záleží na tom, či máte k dispozícii dostatok informácií o efektívnosti jednotlivých antikokcidík použitých do programu. Inými slovami, pre budúce antikokcidiálne programy je dôležité použiť vybalancovaný výber antiokcidík. Všetky dostupné antikokcidiká je možné použiť pre antikokcidiálny program.

1. Vyčleňte silnejší produkt na obdobie zvýšeného rizika kokcidiózy
Obdobie zvýšeného rizika kokcidiózy býva spravidla medzi 25. až 30. dňom života.V tomto období kokcidiálna infekcia spravidla vrcholí. V tomto období rastu dávame prednosť silnejším chemickým antikokcidikám , aby sme minimalizovali straty spôsobené kokcidiózou.
V praktických podmienkach infekcia E. acervulina vzniká oveľa rýchlejšie než E. tenalla alebo E. maxima. E. acervulina spôsobuje infekciu zhruba medzi 14. a 22. dňom a E. tenalla a E. maxima spôsobujú infekcie medzi 20. a 35. dňom výkrmu.
Racionálny shuttle program berie tieto skutočnosti do úvahy a preto by mal podchytiť infekciu E. acervulina v perióde štartu a infekciu spôsobenú E. tenella a E. maxima v rastovej fáze silnejšími produktami.
Ionofóry: salinomycín, narazín a monenzín sú prvou voľbou pre E. acervulina. Diclazuril, robenidín, lasalocid a maduramycín sú bez debaty produkty vhodné pre prevenciu infekcie E. tenella a E. maxima, a preto uprednostňujeme ich využitie v rastovej fáze výkrmu.

2. Dajte príležitosť kompenzačnému rastu
Nechajte priestor kokcidiálnej čelenži, aby sa uplatnila vo výkrme čo najskôr. Skorá kokcidiálna infekcia má malý vplyv na konečnú úžitkovosť pre možnosť využitia kompenzačného rastu. Ak je brojler napadnutý kokcídiou, vybuduje si určitú úroveň imunity a následne sa zotaví veľmi rýchlo. Spravidla trvá 1 týždeň , kým kokcídia dokončí svoj vývojový cyklus a jeden týždeň na zotavenie črevnej steny postihnutého kuraťa. Po zotavení črevnej steny brojlery rýchlo rastú (14 dní exponenciálne rýchleho rastu), čím kompenzujú svoj doteraz spomalený rast spôsobený infekciou. Toto 14 dní trvajúce obdobie kompenzačného rastu umožňuje brojlerom prekonať straty vzniknuté v dôsledku kokcidiálnej infekcie. To znamená, že od doby vzniku infekcie potrebujeme 4 týždne na to, aby hydina využila výhody kompenzačného rastu. Ak infekcia nastane v skorom období života, vo fáze štartu, počas prvých dvoch týždňov života, nespôsobí výrazné škody. Infekcia vzniknutá v treťom týždni života alebo neskôr, pôsobí oveľa viac škodlivo, pretože kuratá sú odporazené skôr než stihnú využiť výhodu kompenzačného rastu.

3. Syntetický produkt v štartéri oddiaľuje kokcidiálnu infekciu
Stúdie Dr. Brauniusa ukazujú, že použitie silného chemického antikokcidika vo fáze štartu nezabráni vybudovaniu kokcidiálneho peaku , ale iba oddiali iba jeho škodlivé pôsobenie do neskoršieho obdobia.

4. Základom je vytvorenie včasnej imunity
Pri produkcii brojlerov čiastočný vývoj prirodzenej imunity je nevyhnutným obranným mechanizmom pôsobiacim spolu s čiastočne pôsobiacim antikokcidikom. Včasná stimulácia prirodzenej imunity má za výsledok spoľahlivosť , že infekčný tlak je pod kontrolou.
Použitie ionofóru v štartéri všeobecne umožňuje dostatočný vývoj oocyst potrebný na dosiahnutie tohto efektu.

5. Riziko klostridiovej infekcie
Potenciálne problémy s klostrídiou sa zvyknú vyskytnúť u mladých brojlerových kureniec, zvyčajne počas prvých 3 týždňov života. Niektoré ionofórové antikokcidiká vykazujú dobrú aktivitu voči Clostridium perfringens .Ak je na niektorej farme z tohto dôvodu potrebné použiť účinok ionofórového antikokcidika ako stimulátora rastu, treba ho použiť v štartérovej kŕmnej zmesi.

6. Plánovanie dostatočne dlhého obdobia pauzy pre všetky produkty
Manažment vývoja antikokcidiálej rezistencie znamená, že kontrolujeme dobu odávania antikokcidika a takisto dobu jeho prestávky. Cieľom takéhoto plánovaného cvičenia je rozptýliť rezistentné kmene do viac citlivej populácie, čím produkt získa opäť svoju pôvodnú účinnosť.
Rýchlosť vývoja rezistencie u všetkých produktov závisí od doby účinkovania produktu na kokcídiu. Nie je podstatné, či je produkt používaný vo full programe, alebo shuttle programe, podstatná je celková doba, počas ktorej je kokcídia vystavená určitému produktu. Ak sa napríklad niektorý produkt používa v shuttle programe (do 21. dňa ) po dobu 6 mesiacov, skutočná doba vystavenia kokcídií voči danému produktu bude adekvátna 3,5 mesiacom vo full programe. Z hľadiska dĺžky časového pôsobenia bude doba v oboch programoch rovnaká. Ak napríklad shuttle program meníme každé 4 mesiace, môžeme použiť 3 rozdielne shuttle kombinácie za použitia 6 úplne rozdielnych produktov každý rok. V praxi to znamená, že každý produkt bude mať obdobie oddychu 8 mesiacov.

CLEAN UP EFEKT CLINACOXU

Diclazuril, najnovší zástupca rodiny chemických kokcidiostatík, má unikátne postavenie a
využitie v tzv. CLEAN UP programe. Ten nám v kŕdli umožní predchádzanie sublinickej kokcidiózy veľmi účinným spôsobom, zároveň spomaľuje vývoj rezistencie voči používaným antikokcidikám, čím revitalizuje účinnosť ionofórových kokcidiostatík a čo je veľmi dôležité, uľahčuje vytvorenie adekvátnej imunitnej odpovede po vakcinácii.

Kĺúčom k úspešnej prevencii kokcidiózy je nízky infekčný tlak. Ak je na farme nízky infekčný tlak, na udržanie situácie pod kontrolou je vhodná väčšina antikokcidík a umožňuje kurčatám využiť pomocné mechanizmy ako sú VÝVOJ PRIRODZENEJ IMUNITY a KOMPENZAČNÝ RAST.
Vyvážené použitie ionofórových a syntetických produktov je najlepšou garanciou na kontrolu kokcidiálneho infekčného tlaku. Nízky infekčný tlak je základným predpokladom pre úspešnú vakcináciu proti kokcidióze.

Autor: MVDr. Renáta Mudríková, Novartis Animal Health, tel:+421 903 725 618
Novartis s.r.o., V Olšinách 75, 100 00 Praha 10, tel:+420 281 002 392

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down