18.08.2008 | 10:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Reprodukční poruchy spojené s porcinním cirkovirem 2 u prasniček

Jeremy S. Pittman, DVM

Souhrn
Na farmě s 4800 prasnicemi/jen porodny/ a novými stájemi pro odchov prasniček proběhla osmitýdenní vlna zvýšených abortů a mumifikovaných selat ve vrzích od prasniček.Předtím dovážené prasničky z externího zdroje/ nakupovány ve věku 24týdnů/ nebyly postiženy.Byly pitvány plody z deseti abortovaných vrhů.Byly odebrány tyto vzorky-placenta,pupeční provazec,obsahy žaludku,thorakální tekutina,srdce,plíce,játra,ledvina a thymus a krve od matek.Histopatologické vyšetření ukázalo nehnisavý mononukleární zánět myokardu s výraznou multifokální mineralizací.Ve všech předložených vrzích byl imunochistochemicky v srdečních lezích zjištěn PCV-2 antigen.Sběrný vzorek fetální plicní tkáně byl metodou PCR pozitivní na PCV-2.Fetální plicní tkáň a hrudní tekutina byly PCR negativní na PRRS. Fetální plicní tkáň byla negativní na parvovirus-metoda imunofluorescence.Fetální ledviny byly kultivačně negativní na Leptospiru a jiné patogenní bakterie.Séra od prasniček byly PCR negativní na PRRSV a metodou ELISA negativní na protilátky na PRRSV.Serologické testy prasniček ukázaly nízké titry k parvoviru a šesti serovarům Leptospira interrogans.Kromě toho byly během období reprodukčních problémů diagnostikovány u pěti dvaceti titýdenních prasniček enteritiy,pneumonie a systémové infekce spojené s PCV-2.
PCV2 je běžně spojován se sníženým růstem a mortalitou ve fázi předvýkrmu a výkrmu.Onemocnění spojovaná s PCV2/PCVAD/ zahrnují pneumonii,systémové infekce,lymfadenopatii s lymfoidní deplecí,enteritis a nefritis,dále pak PMWS a PDNS.Méně častěji jsou uváděny reprodukční ztráty způsobené infekcí PCV2.Jako klinické příznaky jsou popisovány aborty ve střední a pozdní fázi,mumifikované plody,mrtvě narozená selata,slabá a neživotaschopná selata.Případy těchto reprodukčních poruch byly popsány v nově vytvořených stádech a po naskladnění chovných zvířat z nových zdrojů a jsou popisovány výlučně u prasniček.
První zaznamenaný případ reprodukčních poruch spojených s PCV2 popsal West et al PCV2 jako původce abortů ve stádě s pozdními aborty a zvýšeným výskytem mrtvě narozených a mumifikovaných selat na nové farmě,která byla naskladněna nechovnými prasničkami. Nebyly zaznamenány jiné klinické příznaky a nebly zjištěny jiné abortogenní patogeny jako PRRSV,parvovirus nebo serovary Leptospira interrogans.Autor popsal fetální patologii jako difusní myokarditidu s výrazným množstvím PCV2 antigenu stanoveným imunohistochemií, PCV2 antigen byl rovněž přítomen v jiných fetálních tkáních.
Jiná sdělení a retrospektivní analýzy reprodukčních poruch označují PCV2 buď jako jediného původce nebo ve spojení s jinými původci reprodukčních chorob.Další dokázali,že experimentální infekce PCV2 mohou mít za následek reprodukční poruchy s fetální patologií.Následné experimentální práce a hodnocení z terénu ukazují,že srdce plodu je hlavním cílem PCV2 a náchylnost myokardu se mění se vzrůstající březostí.
Diagnosa reprodukčních chorob spjatých s PCV2 je založena na třech kriteriích:zvýšený počet pozdních abortů a mrtvě narozených či mumifikovaných plodů či obojí; mikroskopická nehnisavá nekrotizující až fibrozní myokarditida ve fetální srdeční tkáni; a PCV2 antigen v postižených plodových tkáních.
Diagnosa reprodukčních poruch spojená s PCV2 není častá vzhledem ke vzorkům zaslaných do diagnostických laboratoří v USA. Následuje seznam laboratoří a počet případů.
Tato zpráva popisuje reprodukční selhání spojené s PCV2 u prasniček ve stádě s 4800 prasnicemi v systému farrow -to -wean.

Popis stáda
Stádo zahrnuje 4800prasnic se selaty po odstavu a nové zařízení pro odchov prasniček.Před stavbou stájí pro prasničky bylo naskladněno do karantény v areálu chovu v osmitýdenních intervalech třistadevadesát 24až28osmi týdenních prasniček z vnějšího zdroje.Na podzim roku 2005 majitel postavil nové stáje –stáj pro 500selat po odstavu a stáj pro 500selat pro předvýkrm.Existující karanténní stáj použil pro 500odchovávaných prasniček. V osmi až devítitýdenních intervalech byly prasnice zapouštěny semenem z mateřské linie na produkci prasniček.Vybrané prasničky byly přemístěny do chovné stáje určené pro chov prasniček,selata z předvýkrmu šly do nové stáje pro odchov prasniček,mladá selata do předvýkrmu /pozn.překladatele-z první fáze předvýkrmu do druhé/a odstavené prasničky byly přemístěny do jeslí/první fáze předvýkrmu/jako skupina kandidátek.Rok před výskytem klinických příznaků bylo měsíčně monitorováno 20selat při odstavu metodou PCR-negativní na PRRSV.Rovněž opakovaná serologická vyšetření prasniček byla negativní.
Prasničky -kandidátky na zařazení do stáda byly vakcinovány jednou dávkou proti Mycoplasma hyopneumoniae a dvěma dávkami autogenní trivalentní vakcinou proti influenze prasat.Prasničky dostaly dvě dávky vakciny proti parvoviroze,července a leptospiroze a jednu další dávku vakciny proti influenze a M.hyo před vstupem do chovného stáda.

Klinické příznaky
Během osmitýdenní periody od poloviny března20 07,poté co se oprasily první prasničky odchované na farmě,ve stádě začal růst ve výskytu abortů prasniček a mumifikovaných plodů ve vrzích od prasniček.Aborty zahrnovaly mumifikované nebo mrtvě narozené plody či obojí. U prasniček z vnějšího zdroje tyto problémy nenastaly.
Procento živě narozených selat bylo nižší a procento mrtvě narozených a mumifikovaných plodů bylo vyšší u prasniček odchovaných na farmě než u nakoupených prasniček,které se oprasily předtím.Výsledkem bylo o 1237 méně živě narozených selat od vlastních prasniček než se očekávalo z historickýc záznamů od prasniček.Zvýšení počtu mumifikovaných fetů bylo jen u vrhů od prasniček.
Od 1. do 31. března bylo 17 ze 37abortů /46%/u prasniček.V dubnu –v době vrcholu klinických příznaků 9 z 13ti abortů/69%/ bylo u prasniček.Oproti tomuto,od března 2006 do ledna 2007,kdy prasničky byly z vnějšího zdroje,pouze 27 ze 222 zaznamenaných abortů /12%/ se vyskytlo u prasniček.Aborty prasniček byly od 79.do109.dne březosti.

Laboratorní testy
Od prasniček-zmetalek byly vzaty mumifikované a mrtvě narozené plody,byly odebrány krve od těchto zmetalek,čerstvé a do formalinu fixované tkáně od dvou až tří plodů na vrh od deseti vrhů prasniček.Od každého plodu byly odebrány:placenta,pupeční provazec,obsah žaludku.hrudní tekutina,srdce,plíce,játra,slezina,ledviny,thymus.Vzorky tkání z jednoho vrhu byly dány do jednoho kontejneru a zaslány do diagnostické laboratoře.
Histopatologické vyšetření fetálních tkání ukázalo nehnisavý myokardiální mononukleární zánět,rozsáhlou multifokální mineralizaci myokardu,roztroušená ložiska málo vyvinutých kardiomyofibril,roztroušená nepravidelná ložiska atrofie nebo nevyvinut myofibril. Imunochistochemie na PCV2 byla pozitivní ve všech zkoumaných vzorcích,se středním množstvím antigenu ve fetální srdeční tkáni a jiných orgánech.Sběrné plicní tkáně byly PCR pozitivní na PCV2 a plíce a hrudní tekutina byly PCR negativní na PRRSV.Fetální plicní tkáně byly negativní na parvovirus metodou fluorescence.Leptospiry nebyl kultivovány z fetálních ledvin a ani jiné patogenní bakterie nebly běžnými kultivacemi izolovány.
Séra prasničekbyly PCR-pozitivní na PCV2,PCR-negativní na PRRSVa metodou ELISA negativní na protilátky proti PRRSV.Titry protilátek proti parvoviru a šesti serovarům L.interrogans byly nízké,předpokládáme tedy nedostatek kontaktu s těmito patogeny.
Výsledkem klinických pozorování a diagnostických testů je diagnosa PCV2,který způsobil fetální smrt a mumifikaci s nekrozou nebo dysplazií myokardu.
Sekvenace PCV2 izolátu z jedné sady mumifikovaných fetů stanovila kmen PCV2b….
Diagnosu PCVAD podpořily souběžné klinické příznaky PCVAD u prasniček v předvýkrmu a v odchovně prasniček právě během reprodukčních ztrát.Přibližně 2až 3% prasniček na odchovně zhublo a ztratilo kondici,měli přetrvávající průjem,žloutenku,respiratorní potíže a špatně odpovídaly na antibiotickou terapii.Pět 70až 80ti kg klinicky nemocných prasniček bylo utraceno.Vzorky srdce,plic,jater,sleziny ilea,jejuna,caeca,colonu,tonsil a mizních uzlin/hrudní,bronchiální,z ilea,mezenteriální a inguinální /byly zaslánydo laboratoře.-čerstvé a fixované ve formalinu.Imunohistochemické barvení ukázalo mírnou až těžkou lymfoidní depleci s hojným množstvím PCV2 antigenu u všech pěti zvířat a bronchointestinální pneumonii a s PCV2 spojenou enteritidu evidentní u čtyř z pěti zvířat.Všechny sběrné plicní vzorky byly PCR-negativní na PRRSV,SIV, a M.hyopneumoniae. Streptococcus suis byl izolován z plic jednoho prasete s fibrinosupurativními epikardiálními lezemi.
Léčba a výsledky
Kvůli neúplnému pochopení onemocnění ,poměrně malé četnosti výskytu syndromu,krátkému trvání klinických příznaků,nemožnosti léčebných programů ke kontrole PCVAD,není žádné doporučitelné léčebné schema na reprodukční problémy způsobené PCV2.Dříve referovaná organizační opatření se omezily na změnu zdroje prasniček,plánované expoziciek PCV2 infikovaným tkáním nebo umožnění populaci získat imunitu přirozeným kontaktem.
V únoru 2007 ve stádě začal nový program vakcinace naskladněných prasniček proti PCV2.Prasničky odstavené do jeslí byly intramuskulárně vakcinovány ve třech týdnech stáří –CircoFlex (Boehringer Ingelheim Vetmedica,Inc,St Joseph,Missouri).Když PCV2 byl diagnostikován,selata v předvýkrmu už byla vakcinována. S cílem eliminace zbývajících neimunních prasniček všechny na farmě odchované prasničky na odchovně a v chovném stádě byly v dubnu 2007 vakcinovány intramuskulárně vakcinou Ingelvac CircoFlex.
Ve snaze redukovat dopac PCVAD v předvýkrmu a na odchovně prasniček ,postižená zvířata byla oddělena a buď utracena na farmě nebo vyřazena na jatky v závislosti na velikosti a kondici.Tři týdny po vakcinaci prasniček na odchovně byl zahájen protokol zkrmování trusu,fekální materiál od prasnic a prasniček z poroden a jalováren byl sbírán a předkládán prasničkám na odchovně.

Diskuse
Tento případ reprodukčních problémů způsobených PCV2 po změně zdroje prasniček už byl referován v předešlých případech.Vzestupy pozdních abortů a mumifikovaných plodů byly pozorovány u prasniček narozených a odchovaných na farmě,ale ne u prasnic a prasniček z předešlého vnějšího zdroje.Před tímto vzplanutím nebyl v tomto stádě klinický či diagnostický důkaz PCVAD.Není jasné,zda se klinický projev vyvinul se zařazením neimunních prasniček do stáda či zavlečením nového kmene PCV2.
U prasnic z vnějšího zdroje nebylo zjištěno vzplanutí reprodukčních problémů,tato zvířata pravděpodobně vytvořila protektivní imunitu před zapuštěním.Prasničky narozené a odchované na farmě a odstavenéve věku 17až 21dnů –u nich kolostrální imunita mohla vytvořit populaci odstavených prasniček s pasivní imunitou proti PCV2.První skupiny chovných prasniček byly umístěny do nového zařízení,kde mohlo být malé nebo žádné environmentální vystavení k PCV2,což mohlo predisponovat tyto skupiny prasniček ke vstupu do chovného stáda bez aktivní imunity k PCV2.Expozice a infekce během březosti mohly způsobit PCV2 viremii,následnou fetální patologii a fetální smrt s projevem vzestupu mumifikovaných plodů a abortů
PCV2 izolát z tohoto případu byl zjištěn jako PCV2b kmen,který mohl být novým kmenem zavlečeným do stáda.Izoláty PCV2b jsou spojovány s vyšším výskytem PCVAD výskytu v Kanadě a v Kansasu než kmeny PCV2a.Ale vztah mezi PCV2b a reprodukčními onemocněními nebyl dokumentován.Meehan et al určily dva izoláty z případů reprodukčních problémů jako PCV2b a Farnham et al identifikovali dva podobné izoláty u mrtvě narozených selat.Naopak,izolát,který Yoon at al použil pro vyvolání reprodukčních problémů byl PCV2a izolát.Nejsou další publikovaná sdělení o identifikaci kmene v případech PCVAD reprodukčních selháních.U tohoto stáda nejsou dostupná historická data o statutu PCV2,takže nemůžeme udělat časové srovnání v identifikaci kmene ke klinickému projevu.
Závěr
Diferenciální diagnosa abortů,mumifikovaných plodů a mrtvě narozených selat by měla zahrnovat PCV2 a to zvláště pokud se to týká prasniček.
Potvrzení diagnosy PCV2-reprodukčních selhání vyžaduje histopatologii a detekci PCV2 antigenu a zvláště fetální srdeční tkáně.
Imunita prasniček pro doplňování stáda by měla být zhodnocena zvláště pokud dochází ke změně zdroje a v případech nízké imunity stáda,v případech stád tvořených prasničkami a stád s nízkou paritou,nedávno vytvořená stáda a stáda s vysokou obměnou.

Přeložil Jří Malášek,srpen 2008-publikováno v JOURNAL OF Swine HEALTH and PRODUCTION,May and June 2008 Volume 15, Number 3.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down