Roztoky hydroxyetylškrobu

Vliv hydroxyetylškrobu na plazmatickou koncentraci kreatininu u koček: retrospektivní analýza (2010-2015)

Roztoky hydroxyetylškrobu (HES) se běžně používají v infuzní terapii lidí i zvířat. Nedávné randomizované klinické studie a metaanalýzy ale ukázaly souvislost mezi podáním HES a akutním poškozením ledvin a mortalitou kriticky nemocných lidí, což vedlo ke snížení jeho podávání. Od roku 2013 je HES po více než třech desetiletích dostupnosti na trhu kontraindikovaný u kritických pacientů, u pacientů s popáleninami, koagulopatiemi, onemocněním ledvin, sepsí nebo akutním krvácením. Navzdory těmto opatřením stále probíhá debata o bezpečnosti a účinnosti HES. Guidelines pro použití HES u veterinárních pacientů jsou z velké míry adaptovány z humánní medicíny nebo jsou založeny na preferencích jednotlivých autorů. Navíc výsledky studií vlivu HES na ledviny malých zvířat jsou protichůdné. Vzhledem k omezené dostupnosti krevních produktů pro kočky a k možným nežádoucím účinkům podání humánního albuminu zůstává HES často jedinou alternativou pro expanzi objemu a podporu koloidně osmotického tlaku. Z toho důvodu jsou nezbytné studie, které by zhodnotily bezpečnost a účinnost HES u koček. Cílem této retrospektivní studie je zhodnocení podávání hydroxyetylškrobu na přežití a koncentraci kreatininu u kriticky nemocných koček.

Pro účely této studie byly zkontrolovány lékařské záznamy koček přijatých na jednotku intenzivní péče v letech 2010-1015, u kterých bylo alespoň 2x provedeno vyšetření kreatininu. Do studie byly zařazeny kočky, u nichž koncentrace kreatininu při příjmu nepřesahovala horní hranici referenčního rozmezí a které dostávaly infuze minimálně 24 hodin do dalšího měření kreatininu. Byly vyloučeny kočky, kterým byl aplikován HES ještě před prvním měřením kreatininu. Ze záznamů byly zjišťovány věk, pohlaví, hmotnost, délka hospitalizace, celková dávka HES, klinická diagnóza, doba přežití do propuštění, plazmatické koncentrace kreatininu a vstupní koncentrace albuminu, celkové bílkoviny a hodnoty hematokritu. Pokud byly dostupné, zjišťovaly se i výsledky vyšetření moči, cytologie a kultivace. U všech koček byla při příjmu hodnocena přítomnost syndromu systémové zánětlivé odpovědi (SIRS, systemic inflammatory response syndrome) na základě srdeční frekvence (>220 tepů/min nebo <140 tepů/minutu), dechové frekvence (>40 dechů/minutu), rektální teploty (<37,8 °C nebo >40 °C) a počtu leukocytů (>19 tis/ml nebo <5 tis/ml). Sepse byla diagnostikována při splnění těchto kritérií a potvrzení bakteriální infekce pomocí cytologie nebo kultivace. Byly hodnoceny plazmatické koncentrace kreatininu v čase přijetí a při opakovaném měření (nejvyšší hodnota během 24 hodin) a rozdíl mezi nimi byl vyjádřen v procentech. Všechny výsledky byly získány pomocí jednoho analyzátoru. U všech koček byla hodnocena přítomnost akutního poškození ledvin (AKI, acute kidney injury) na základě kritérií IRIS (Internation Renal Interest Society) a VAKI (Veterinary Acute Kidney Injury Staging System). Kočky, kterým byly podány pouze krystaloidy (nejčastěji Plasma-Lyte, výjimečně fyziologický roztok) byly zařazeny do CRYS skupiny. Kočky, kterým byl aplikován pouze HES nebo HES a krystaloidy, byly zařazeny do skupiny HES.*

 

YOZOVA, I. D., HOWARD, J., ADAMIK, K. N. Effect of tetrastarch (hydroxyethylstarch 130/0.4) on plasma creatinine concentration in cats: a retrospective analysis (2010-2015. J Feline Med Surg 2017;19:1073-1079.

 Z anglického originálu přeložila MVDr. Simona Kovaříková, Ph.D.

Podrobnější informace najdete v lednovém čísle časopisu Veterinářství.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *