Seznam chráněných druhů se změní

Seznam s více než osmy sty chráněných druhů živočichů, rostlin a hub projde letos velkou aktualizací. Významněji přitom nebyl změněn od svého vzniku v roce 1992. Ministerstvo životního prostředí k tomuto kroku přistoupilo kvůli nejnovějším vědeckým poznatkům.

 

Na vyhlášce již spolupracuje s ministerstvem zemědělství. V seznamu se nově objeví zubr evropský, karas obecný a čejka chocholatá. Okolní prostředí neustále zatěžují invazní a nepůvodní druhy. Původní mokřady se nedaří dostatečně obnovovat a také druhy vázané na unikátní stanoviště. Chráněná zvířata jsou zabíjena pytláky, jde zejména o velké druhy šelem: vlka, medvěda a rysa nebo dravce – orla královského, skalního nebo raroha velkého. Druhy ubývají kvůli hospodaření člověka a dopravě.

Ministerstvo zemědělství požadovalo doplnění mnoha zdůvodnění a dalších informací, které aktuálně zpracovává Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) ČR. Podrobnější podklady podle požadavků MZe dokončí AOPK ČR počátkem letošního roku a jednání tak budou pokračovat.

Do seznamu chráněných zvířat by se z obratlovců měl dostat zubr evropský, který byl na území ČR vyhuben a v době vzniku seznamu se zde nevyskytoval. Ochraně zvířete se věnuje Spolek chovatelů zubra evropského a odborníci z Akademie věd. Desítky kusů se chovají v některých zoologických zahradách, v zájmových chovech a oborách. Před třemi lety bylo vypuštěno zubří stádo do obory Židlov v oblasti Ralska. Ta se stala nejrozsáhlejší tuzemskou oborou, kde zubři žijí.

Nově bude na seznam zařazen orel královský, který u nás hnízdí od konce 90. let a patří k nejvzácnějším druhům. Dále čejka chocholatá, jejíž stavy poklesly za posledních 30 let o 80 procent, čolek dunajský nebo karas a losos obecný. Karas žil na našem území v hojném počtu, nyní je jen v několika málo lokalitách.

Vyřazena by měla být řada druhů ptáků, jejichž populace jsou stabilní, anebo jde o druhy, které v ČR nehnízdí a takzvaná obecná ochrana ptáků je pro tažné jedince dostatečná. Jde například o brkoslava severního, bramborníčka hnědého, ťuhýka rudohlavého aj. Z chráněných ryb je navržen mník jednovousý a jelec jesen, jejichž populaci rybáři zlepšili.

Ze 40 000 druhů bezobratlých, které se v ČR vyskytují, je chráněno málo druhů. Z rostlin doplní odborníci nově nalezené druhy, třeba pelyněk bílý a míčovku kulkonosnou, a druhy, jejichž počty klesly, jako je třezalka pěkná.

Zásadní změnou je především zcela nové zařazení mechů a lišejníků, vybrány byly nejvzácnější druhy. Vyskytují se na několika málo lokalitách, které mohou být ohrožovány lidskou činností, např. vojenské újezdy, kde se přírodě daří. V Chráněné krajinné oblasti Brdy, která vznikla s příchodem nového roku, leží nebo sem zasahuje 16 evropsky významných lokalit a vyskytuje se zde třicet druhů zvláště chráněných rostlin, např. rosnatka okrouhlolistá a kosatec sibiřský, a více než sto chráněných druhů živočichů a dalších z Červeného seznamu bezobratlých a obratlovců ČR. Cenné jsou lokality, kde se podařilo udržet tradiční způsoby hospodaření – Bílé Karpaty, České středohoří a Národní park Podyjí. Hodnotná jsou území ostatních vojenských újezdů – Boletice, Hradiště-Doupov, Milovice a Libavá.*

Zdroj: www.ctk.cz

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *