22.02.2021 | 03:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Léčiva používaná k prevenci a terapii mastitid – přehled, trendy spotřeb a důraz na zodpovědnější přístup k antimikrobikům

Pokludová L., Maxová L., Mašková Z., Novotná P., Chumchalová J., Bureš J. Léčiva používaná k prevenci a terapii mastitid – přehled, trendy spotřeb a důraz na zodpovědnější přístup k antimikrobikům. Medicinal products used in mastitis treatment and prevention – overview, trends in consumption and imperative on more prudent use of antimicrobials. Veterinářství 2021;71(2):82-93.

SOUHRN

Mastitida je nejen problémem zdravotním, ale i ekonomickým. Toto onemocnění a jeho prevence jsou jedním z důvodů častého použití antimikrobik (ATM) u dojnic v laktaci i v období zaprahování. Jako preventivní nástroje jsou již dnes k dispozici i vakcíny proti jedněm z nejčastějších patogenů S. uberis, S. aureus a E. coli, dále autogenní vakcíny „na míru“ patogenům v rámci chovu a také dva nově registrované veterinární léčivé přípravky (VLP) s imunomodulačním účinkem. Tyto VLP spolu s dalšími preventivními opatřeními z oblasti zoohygieny, pohody zvířat, respektování jejich fyziologických potřeb, managementu chovu, výživy či správné a včasné diagnostiky, mohou přispět k minimalizaci potřeby podat ATM. Publikace uvádí kumulované údaje o vývoji spotřeb antimikrobních intramamárních VLP určených pro léčbu v laktaci (LC) a používaných při zaprahování (DC) převážně jako prevence vzniku nových onemocnění v následující laktaci. Data o používání ATM u dojnic, ať již ve formě intramamárních či injekčních VLP, musejí být posuzována v kontextu dalších informací, včetně použití ATM pro léčbu jiných onemocnění (např. metritis, onemocnění končetin, onemocnění telat/jalovic z důvodu dalších etiologií). Každé použití ATM ovlivňuje komensální i patogenní bakterie, jak na úrovni individuálních jedinců, tak chovu, po stránce selekčního tlaku na rozvoj a šíření rezistence k antimikrobikům. Sumarizace kompletní expozice dojnic antimikrobikům by tedy vyžadovala analýzu údajů přímo z úrovně farem, nicméně i zde předkládaná data jasně upozorňují na nadužívání určitých antimikrobik, zejména těch s indikačním omezením.

 

SUMMARY

Mastitis is an issue not only from the health but also economic perspective. This disease and its prevention are one of the reasons for use of antimicrobials (ATM) both in dairy cows at period of lactation as well as at drying off. As preventive tools are currently available vaccines against these belonging to the most common pathogens as S. uberis, S. aureus and E.coli, autogenous vaccines tailored to pathogens within herd as well as two recently authorised veterinary medicinal products (VMPs) with immunomodulatory action. These VMPs together with other preventive measures within the area of hygiene, welfare and reflecting of physiological demands of the animals, herd management, nutrition or correct and timely diagnostics can contribute to minimise the need to administer ATM. The article presents cumulative data on the development of the consumption of ATM intramammary products intended for the treatment of dairy cows in lactation (LC) and used at drying off (DC) mainly to prevent the emergence of new diseases in the following lactation. Data on use of ATM in dairy cows, both intramammary and injectable VMPs should be assessed in context of further information, not only in relation of mastitis treatment and prevention, but also treatment of other diseases (e.g. metritis, diseases of foot and diseases of calves/heifers due to other ethiologies). All these uses of ATMs influence commensal and pathogenic bacteria, both at individual and herd level, as for selective pressure for development and spread of antimicrobial resistance. Summarisation of the complete exposure of dairy cows to ATMs will need analysis of the data at farm level, but despite it, data within this article clearly warn us about the overuse of certain ATMs, especially those with “prudent use regimen”.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down