11.01.2024 | 09:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Splenektomie u užovky obrovské (Hydrodynastes gigas, Duméril, Bibron et Duméril, 1854).

Knotek Z., Laník M., Čermáková E., Knotková Z., Dvořáková R., Vávra M., Hošek M., Košťál J. Splenektomie u užovky obrovské (Hydrodynastes gigas, Duméril, Bibron et Duméril, 1854) Veterinární klinika 2023;20(6)

SOUHRN

Prezentován je případ splenektomie u samice užovky obrovské, která byla indikována na základě komplexního diagnostického vyšetření pacienta.  Pacient byl prezentován s historií přítomnosti hlenu s krví (pravděpodobně z kloaky) nepravidelně, po dobu tří týdnů. Byla provedena léčba metronidazolem, bez pozitivního efektu. Samice byla při příjmu aktivní, v dobrém výživném stavu a v dobré kondici. V dutině tělní bylo možno nahmatat pevný pohyblivý útvar. V krvi pacienta byly prokázány: výrazná hypoglykemie, s mírným zvýšením koncentrace celkové bílkoviny, extrémní leukocytóza a anemie. Pacient byl podroben ultrasonografickému vyšetření. Kaudálně za žlučovým měchýřem, ventrálně od trávicího traktu a kraniálně před vaječníkem byla detekována heteroechogenní masa velikosti přibližně 5,76 cm (CrCd) x 2,65 cm (DV). Při použití programu barevného Dopplera byla odhalena přítomnost hyperechogenní reflexe s čistým akustickým stínem (mineralizací) o velikosti asi 1 cm. Pro vyloučení přítomnosti pevné masy v žaludku bylo provedeno gastroskopické vyšetření, které neprokázalo žádný pevný útvar v úseku od dutiny ústní až po pylorickou část žaludku. Bylo rozhodnuto provést chirurgický zákrok s cílem přesné lokalizace změn a jejich případného odstranění. Pacient byl po předchozí premedikaci uveden do inhalační anestezie a po vybavení postiženého orgánu - sleziny - do operačního pole a po pečlivém přerušení cévního spojení, byla provedena splenektomie. S ohledem na velmi nízkou koncentraci glukózy v periferní krvi byly podpůrná výživa a hydratace zajištěny opakovaným podáváním roztoku v subkutánních injekcích. Postoperační péče navíc spočívala v aplikaci antibiotik a analgetik po dobu pěti dní. Čtvrtý den po zákroku bylo pacientovi poskytnuto asistované přikrmení malým objemem komerční potravy pro karnivorní obratlovce s olejem, karnitinem a imunoglukany. Osmý den po chirurgickém zákroku byl pacient propuštěn do domácí péče. Histologické vyšetření odhalilo v celém rozsahu sleziny přítomnost diseminovaného bakteriálního granulomu bez přítomnosti parazitů, inkluzí nebo cizích těles. Speciální barvení vyloučilo přítomnost hub nebo mykobakterií. Bakteriologické vyšetření prokázalo v odebraném vzorku přítomnost Morganella morganii a Bacteroides nordii. Případ dokumentuje význam použitých diagnostických metod před provedením cíleného chirurgického zákroku.*

SUMMARY

A case of splenectomy in the female of giant garter snake, which was indicated on the basis of a complex diagnostic examination of the patient is presented. This snake had a history of the mucus with blood (probably from the cloaca) irregularly, for three weeks. Therapy with metronidazole was performed, without any positive effect. The female was active during admission and in good nutrition status and good condition. A solid mobile structure was possible to palpate in the abdominal cavity. The patient's blood showed: marked hypoglycemia, with a mild increase in total protein concentration, extreme leukocytosis and anaemia. The patient underwent ultrasonographic examination. A heteroechoic mass measuring approximately 5.76 cm (CrCd) x 2.65 cm (DV) was detected caudally posterior to the gallbladder, ventral to the gastrointestinal tract and cranially anterior to the ovary. The presence of a hyperechoic reflection with a pure acoustic shadow (mineralization) of approximately 1 cm in size was revealed using the color Doppler program. To exclude the presence of a solid mass in the stomach, gastroscopic examination was performed, which showed no solid mass in the section from the oral cavity to the pyloric part of the stomach. It was decided to perform a surgical procedure in order to precisely localize the changes and their possible removal. The patient was induced into inhalation anaesthesia after previous premedication and after equipment the affected organ - the spleen - in the operating field, and after careful interruption of the vascular connection, splenectomy was performed. Given the very low peripheral blood glucose concentration, supportive nutrition and hydration were provided by repeated administration of the solution in subcutaneous injections. Moreover, postoperative care consisted of the administration of antibiotics and analgesics for five days. On the fourth day after the surgery, the patient received assisted feeding with a small volume of commercial carnivore vertebrate food with oil, carnitine, and immunoglucans. On the eighth day after surgery, the patient was discharged to home care. Histological examination revealed the presence of disseminated bacterial granuloma throughout the spleen without parasites, inclusions or foreign bodies. Special staining ruled out the presence of fungi or mycobacteria. Bacteriological examination showed the presence of Morganella morganii and Bacteroides nordii in the sample. The case documents the importance of the diagnostic methods used before targeted surgical intervention.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down