27.06.2007 | 07:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Stručný přehled postupu MZe při přiznávání náhrad postiženým chovatelům

podle zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči.

a) náklady na utracení nebo nutnou porážku nemocných a podezřelých zvířat vnímavých druhů a za neškodné odstranění jejich kadáverů. Je-li to vhodné, poskytne se i náhrada za neškodné odstranění jejich produktů, v případě influenzy ptáků vždy i náhrada za neškodné odstranění jejich vajec,
b) utracené nebo nutně poražené zvíře,
c) zničení kontaminovaných krmiv a kontaminovaného zařízení hospodářství, které nemůže být dezinfikováno v souladu s písmenem d),
d) očistu, dezinfekci, dezinsekci a deratizaci hospodářství a jeho zařízení,
e) prokázané ztráty způsobené výpadkem produkce hospodářského zvířete v době provádění mimořádných veterinárních opatření a v souvislosti s nimi,
f) dodržování opatření v ochranných pásmech a opatření k předcházení šíření nákazy,
g) dodržování opatření ve stanovené pozorovací době před prohlášením nákazy za zdolanou a opětovným zástavem zvířat do hospodářství.

Náhrada z prostředků státního rozpočtu se poskytuje na základě žádosti chovatele . Tato žádost může být podána nejdříve první den následující po dni utrácení nebo poražení zvířat a nejpozději do 6 týdnů ode dne utracení nebo poražení. K posouzení, zda jsou splněny podmínky pro poskytnutí náhrady a v jaké výši, si vyžádá ministerstvo stanovisko krajské veterinární správy. Není-li žádost podána v uvedené lhůtě, nárok na náhradu zaniká.
Žádost se podává přímo na MZe (odbor 17210) nebo na příslušnou Zemědělskou agenturu MZe .
Chovatel má tedy maximálně 6 týdnu od utracení drůbeže na podání žádosti (toto je lhůta tzv. propadná - pokud ji nedodrží ztrácí nárok na náhradu);

V případě náhrad drobnochovatelům drůbeže nebudou drobnochovatelé nuceni žádat a (dokladovat) o náklady na utracení, asanaci a desinfekci toto bude řešeno prostřednictvím obce. Drobnochovatel si požádá pouze o náhradu za utracenou drůbež. Náhrada se poskytuje ve výši obvyklé ceny zdravého zvířete téhož druhu a kategorie v místě a době vzniku škody.
Drobnochovatel žádost podá sám za sebe, nebo zmocní (na základě plné moci) jednoho chovatele (popř. zase obecní úřad), aby jejich žádost uplatnil za ně – MZe by tento postup vítalo – zmenší se počet správních řízení .
Součástí „Operačního manuálu pro aviární influenzu“ zpracovaného SVS ČR jsou ceny utracené drůbeže podle druhu a kategorie – tyto ceny slouží pro Orientační ocenění pro účely stanovení odhadu nákladů na úhradu ztrát drobným chovatelům (za utracenou drůbež a ostatní ptáky) dle zákona č. 166/ 1999 Sb., (veterinární zákon). Zjišťování odhadu nákladů se provádí pro potřeby zpracování a odeslaní hlášení do Bruselu (toto zajišťuje SVS ČR). (podle druhu a kategorie od 50 Kč do 450 Kč za kus)

V zásadě bude MZe vycházet z ohodnocení zpracovaného v rámci „Orientačního ocenění pro účely stanovení odhadu nákladů na úhradu ztrát drobným chovatelům“ (viz výše). Pokud však drobnochovatel ve své žádosti o náhradu doloží – prokáže odpovídajícím způsobem (znalecký posudek, plemenářská a chovatelská dokumentace apod.) vlastní cenu utracené drůbeže a ptáků bude MZe při řešení konkrétní žádosti vycházet z těchto dokladů – předpokládá se rovněž úzká spolupráce s Českým svazem chovatelů - odborná stanoviska, ceníky chovných ptáků apod.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down